Elaborarea documentatiilor tehnice pe linia securitatii la incendiu a constructiilor si instalatiilor tehnologice

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 27.01.2012 17:33 | Publicat in AGENTIA DE PRESA | Tipareste pagina

Resita - Conform prevederilor art. 29, alin.(1) din O.M.A.I. nr.3/2011 documentaţiile tehnice pentru avizare/autorizarea pe linia securităţii la incendiu se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,şi ale Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 130/2007.

Astfel, în conformitate cu prevedererile art.9 din Legea nr. 50/ 1991 Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice, pe baza cărora se întocmesc acestea, se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;

b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

Semnarea documentaţiilor de către persoanele enumerate mai sus angajează răspunderea acestora în condiţiile legii.Deasemenea este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru executarea lucrărilor, precum şi a documentaţiilor tehnice de către persoane care nu îndeplinesc cerinţele prevederilor legale respectiv care nu au absolvit instituţii de învăţământ superior de specialitate în domeniul arhitecturii şi construcţiilor/instalaţiilor pentru construcţii, ori care nu au drept de semnătură în condiţiile legii, sub sancţiunea legii penale, în conformitate cu dispoziţiile art. 24 alin. (1) lit. c) din Lege.

Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, documentaţiile tehnice precum şi proiectele tehnice care dezvoltă documentaţiile tehnice, în condiţiile legii, se verifică pentru cerinţele de calitate de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. Solicitantul autorizaţiei de construire are obligaţia de a face dovada efectuării verificării documentaţiei tehnice prezentate pentru autorizare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, arhitecţii şi conductorii-arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, inclusiv pe documentaţiile tehnice.

MODIFICĂRI DE TEMĂ

Referitor la realizarea unor modificări de temă în timpul executării lucrărilor de construcţii ori schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei, vă comunicăm următoarele:

În situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe parcursul derulării acestora, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică autorizată şi vizată spre neschimbare din punct de vedere al securităţii la incendiu:

*beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii - piese scrise şi desenate, cu condiţia ca documentaţia tehnică - D.T. astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, urmând să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 54 alin. (6) din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ori,

*pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în condiţiile legii, precum şi cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică - D.T. autorizată fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, în condiţiile art. 67 alin. (2) din O.M.D.R.L. nr. 839/2009.

Dacă în timpul executării lucrărilor - numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire - survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate care conduc la necesitatea modificării acestora, investitorul/proprietarul are obligaţia de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita o nouă autorizaţie de construire, pentru obţinerea căreia va depune o nouă documentaţie tehnică, elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, în conformitate cu prevederile art. 66 din O.M.D.R.L. nr. 839/2009.

De asemenea, potrivit art. 15 din Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor aprobat cu Hotărârea Guvernului României nr.925/1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 286/11.12.1995, rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a proiectului poate fi realizată prin intermediul unei expertize tehnice de calitate efectuată de către un expert tehnic de calitate atestat.

Pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Semenic al judeţului Caraş-Severin www.isusemenic.ro la domeniu de activitate avizare/autorizare găsiţi toate informaţiile şi tipizatele necesare pentru solicitarea avizelor/autorizaţilor de securitate la incendiu. Pentru amănunte şi detalii personalul compartimentului avizare/autorizare poate fi contactat la numărul de telefon 0255/211213 sau la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic' al judeţului Caraş-Severin din Reşiţa, str.Castanilor, nr.123 . Programul de lucru cu publicul este în fiecare zi de luni a săptămânii între orele 8.30 - 14.30 şi vineri între orele 8.30 - 12.00.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.