Ce venituri si cheltuieli au voie bugetele locale?

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 21.01.2013 20:49 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2013, conform proiectului Legii Bugetului.

CAPITOLUL I

Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor

A. Venituri (impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor judeţene1)
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
9. Diverse venituri:
a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
b) Taxe speciale
c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
d) Venituri din ajutoare de stat recuperate
e) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
b) Alte transferuri voluntare
c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetelui local ( evidenţiate cu semnul minus)
d) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
e) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a)Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
b)Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
c)Împrumuturi temporare din trezoreria statului
d)Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare
e)Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare
f)Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
g) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
13. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Aeroporturi de interes local
b) Planuri şi regulamente de urbanism
c) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
d) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
j) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
k) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013
l) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
m) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
n) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale
p) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism
r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
s) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementatede APIA
ş)Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole
t)Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional
ţ) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale
14. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
d) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi
15. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013
i)Alte facilităţi şi instrumente postaderare
j)Mecanismul financiar SEE
k)Mecanismul financiar norvegian
l)Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
m)Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
n)Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

B. Cheltuieli

1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
6. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
7. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
a1) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
8. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar *)
a 1) Învăţământ preşcolar *)
a 2) Învăţământ primar *)
b) Învăţământ secundar*)
b 1) Învăţământ secundar inferior*)
c) Învăţământ nedefinibil prin nivel
c1) Învăţământ special
d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
9. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
10. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice judeţene
a 2) Muzee
a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a 4) Şcoli populare de artă şi meserii
a 5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a 6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a 7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive
b 1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
11. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b 1) Asistenţă socială în caz de invaliditate
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
a 1) Alimentare cu apă
a 2) Amenajări hidrotehnice
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
13. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b 1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a 2) Programe de dezvoltare regională şi socială
a 3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
15. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a 1) Camere agricole
a 2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri şi poduri
b) Transport aerian
b 1) Aviaţia civilă
c) Transport feroviar
d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
18. Alte acţiuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
d) Alte acţiuni economice

CAPITOLUL II

Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti

A. Venituri (impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale1)
2. Impozit pe venit
3. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
5. Impozite şi taxe pe proprietate:
a) Impozit şi taxa pe clădiri
b) Impozit şi taxa pe teren
c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
7. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
a) Taxe hoteliere
8. Taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
9. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
10. Alte impozite şi taxe fiscale:
a) Alte impozite şi taxe
11. Venituri din proprietate:
a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
12. Venituri din dobânzi:
a) Alte venituri din dobânzi
13. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
a) Venituri din prestări de servicii
b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
14. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:
a) Taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
15. Amenzi, penalităţi şi confiscări:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite
şi taxe
c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
16. Diverse venituri:
a) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
b) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
c) Taxe speciale
d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
e)Venituri din ajutoare de stat recuperate
f) Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
g) Alte venituri
17. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizări
b)Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local ( evidenţiate cu semnul minus)
c)Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
d)Alte transferuri voluntare
e)Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
18. Venituri din valorificarea unor bunuri
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
e) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
19. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
d)Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare
e)Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare
f)Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
g) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
20. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
c) Aeroporturi de interes local
d) Planuri şi regulamente de urbanism
e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
f) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
g) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
h) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
j) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
k) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
l) Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a asezămintelor culturale
m) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
n) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013
o) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
p) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
q) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
r) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili
s) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
ş) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale
t) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare
ţ) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism
u) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
v) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA
w) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European
x) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de energie termică şi ale centralelor de termoficare
y) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional
z) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de sistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale
aa) Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe
ab) Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale
21. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii primite de la bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului
b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă
c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap **)
d) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
e) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi
22. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate şi prefinanţări
a) Fondul European de Dezvoltare Regională
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
e) Fondul European pentru Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013
i)Alte facilităţi şi instrumente postaderare
j)Mecanismul financiar SEE
k)Mecanismul financiar norvegian
l)Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
m)Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE
n)Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

B. Cheltuieli

1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:
a) Autorităţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
5. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
6. Apărare:
a) Apărare naţională (Centre militare)
7. Ordine publică şi siguranţă naţională:
a) Ordine publică
a1) Poliţie locală
b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
8. Învăţământ:
a) Învăţământ preşcolar şi primar
a 1) Învăţământ preşcolar
a 2) Învăţământ primar
b) Învăţământ secundar
b 1) Învăţământ secundar inferior
b 2) Învăţământ secundar superior
b 3) Învăţământ profesional
c) Învăţământ postliceal
d) Învăţământ nedefinibil prin nivel
d 1) Învăţământ special **)
e) Servicii auxiliare pentru educaţie
e 1) Internate şi cantine pentru elevi
e 2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
9. Sănătate:
a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
a 1) Spitale generale
a 2) Unităţi medico-sociale
b) Servicii de sănătate publică
c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
10. Cultură, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a 1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
a 2) Muzee
a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a 4) Şcoli populare de artă şi meserii ***)
a 5) Case de cultură
a 6) Cămine culturale
a 7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a 8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a 9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive:
b 1) Sport
b 2) Tineret
b 3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
11. Asigurări şi asistenţă socială:
a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
b 1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi
c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
d) Ajutoare pentru locuinţe
e) Creşe
f) Unităţi de asistenţă medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g 1) Ajutor social
g 2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
a) Locuinţe
a 1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
a 2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
b 1) Alimentare cu apă
b 2) Amenajări hidrotehnice
c) Iluminat public şi electrificări rurale
d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi
e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
13. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluării
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b 1) Salubritate
b 2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a 2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
a 3) Programe de dezvoltare regională şi socială
a 4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
15. Combustibili şi energie:
a) Energie termică
b) Alţi combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
16. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
a) Agricultură
a 1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
a 2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a 1) Drumuri şi poduri
a 2) Transport în comun
a 3) Străzi
b) Transport feroviar
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
18. Alte acţiuni economice:
a) Fondul Român de Dezvoltare Socială
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale
e) Alte acţiuni economice
1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal
*) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, acordarea de fructe, conform legii, precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV
**) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti
***) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.