Codul fiscal / Impozitul forfetar

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 22.09.2013 16:00 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

Proiect / Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1) după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
„c1) impozitul forfetar;”
2. La articolul 15 alineatul (1), după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins:
„b2) persoanele juridice române care plătesc impozit forfetar, în conformitate cu prevederile titlului IV2;”
3. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit forfetar şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin.(5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani.”
4. La articolul 34, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (4) şi (5), aplică sistemul de declarare şi plată prevăzut la alin. (1) în anul pentru care se datorează impozit pe profit, dacă în anul precedent se încadrează în una dintre următoarele situaţii:
a) au fost nou-înfiinţaţi, cu excepţia contribuabililor nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii;
b) au înregistrat pierdere fiscală;
c) s-au aflat în inactivitate temporară sau au declarat pe propria răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediile secundare, situaţii înscrise, potrivit prevederilor legale, în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz;
d) au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
e) au fost plătitori de impozit forfetar.”
5. La articolul 1121 după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
„f) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11212 alin.(1).”
6. După Titlul IV1 se introduce un nou titlu, Titlul IV2, cu următorul cuprins:
„Titlul IV2 - Impozitul forfetar
Contribuabili
Art. 11212. - (1) Persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului forfetar, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală, una din următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 4520–„Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”, 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”;
b) au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate ;
c) au ponderea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor corespunzătoare codurilor CAEN menţionate la lit.a), precum şi din desfăşurarea activităţilor menţionate la art.11219 alin.(3), în total venituri, de peste 70%;
d) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
e) nu se află în dizolvare, potrivit legii.
(2) Pentru determinarea ponderii prevăzute la alin.(1) lit.c), contribuabilii procedează astfel:
a) din totalul veniturilor, scad:
1. veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
2. veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
3. veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
4. veniturile din subvenţii;
5. veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
6. veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
7. veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
8. veniturile aferente reducerilor comerciale acordate.
b) în situaţia în care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), însumează veniturile obţinute din aceste activităţi.
(3) Cifra de afaceri anuală netă şi activele totale luate în considerare la analizarea condiţiei stabilite la alin.(1) lit.b), sunt cele din situaţiile financiare anuale.
(4) Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro a condiţiei stabilite la alin.(1) lit.b) este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent celui pentru care se datorează impozitul.
Reguli generale de aplicare a sistemului forfetar de impunere
Art. 11213 - (1) Persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală, una din activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a) sunt obligate la plata impozitului forfetar, începând cu anul fiscal următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 11212 alin. (1).
(2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, contribuabilul intră în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, acesta rămâne în sistemul forfetar de impunere şi nu mai datorează impozitul forfetar începând cu trimestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul forfetar începând cu trimestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.
(3) Persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art.11212 alin.(1), cu excepţiile prevăzute de prezentul titlu.
(4) Termenii/expresiile utilizate în art.11215 -11218 au înţelesul prevăzut de legile de organizare şi funcţionare a domeniilor de activitate specifice.
(5) În aplicarea prevederilor prezentului titlu se elaborează norme privind calculul impozitului forfetar anual şi explicitarea termenilor/expresiilor utilizate, aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism.
Anul fiscal/ perioada impozabilă
Art. 11214 - (1) Anul fiscal este anul calendaristic.
(2) În cazul unui contribuabil care încetează să existe în cursul anului, perioada impozabilă este perioada din an în care persoana juridică a existat, potrivit legii.
Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care desfăşoară activităţile corespunzătoare codului CAEN 4520 – „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”
Art. 11215 - (1) Impozitul forfetar anual corespunzător codului CAEN 4520 se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta lege.
(2) Contribuabilii care au mai multe unităţi, determină impozitul forfetar anual prin însumarea impozitului forfetar aferent fiecărei unităţi calculat potrivit alin.(1).
(3) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, intervin modificări în sensul începerii/încetării unei activităţi prevăzute în formula de calcul din Anexa nr.1 sau modificarea suprafeţelor aferente desfăşurării fiecărei activităţi, începând cu trimestrul următor acestei modificări, contribuabilul recalculează, în mod corespunzător, impozitul forfetar aferent perioadei rămase din anul fiscal.
(4) În cazul retragerii definitive de către autorităţile competente a autorizaţiei tehnice/autorizaţiei de funcţionare pentru toate activităţile prevăzute în Anexa nr.1, conform legii, şi în condiţiile în care contribuabilii nu desfăşoară alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), aceştia devin plătitori de impozit pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei tehnice/ autorizaţiei de funcţionare.
Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care desfăşoară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”
Art. 11216 - (1) Impozitul forfetar anual corespunzător codurilor CAEN 5610, 5621, 5629 se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta lege.
(2) Contribuabilii care au mai multe unităţi, determină impozitul forfetar anual datorat prin însumarea impozitului forfetar aferent fiecărei unităţi calculat potrivit alin.(1).
(3) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, intervin modificări în sensul modificării suprafeţelor aferente desfăşurării activităţii, începând cu trimestrul următor acestei modificări, contribuabilul recalculează, în mod corespunzător, impozitul forfetar aferent perioadei rămase din anul fiscal.
(4) În cazul retragerii definitive de către autorităţile responsabile a autorizaţiei de funcţionare, conform legii, şi în condiţiile în care contribuabilii nu desfăşoară alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), aceştia devin plătitori de impozit pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei de funcţionare.
Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care desfăşoară activitatea corespunzător codului CAEN 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”
Art. 11217 - (1) Impozitul forfetar anual corespunzător codului CAEN 5630 se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta lege.
(2) Contribuabilii care au mai multe unităţi, determină impozitul forfetar anual datorat prin însumarea impozitului forfetar aferent fiecărei unităţi calculat potrivit alin.(1).
(3) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, intervin modificări în sensul modificării suprafeţelor aferente desfăşurării activităţii, începând cu trimestrul următor acestei modificări, contribuabilul recalculează, în mod corespunzător, impozitul forfetar aferent perioadei rămase din anul fiscal.
(4) În cazul retragerii definitive de către autorităţile responsabile a autorizaţiei de funcţionare, conform legii, şi în condiţiile în care contribuabilii nu desfăşoară alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), aceştia devin plătitori de impozit pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei.
Reguli pentru calculul impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care desfăşoară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN 5510 - „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 -„Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere” şi 5590 - „Alte servicii de cazare ”
Art. 11218 - (1) Impozitul forfetar anual corespunzător codurilor CAEN 5510, 5520, 5530 şi 5590 se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta lege.
(2) Valoarea impozitului standard –„k”, prevăzut în Anexa nr.4, este cel corespunzător categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare.
(3) Contribuabilii care au mai multe unităţi, determină impozitul forfetar anual datorat prin însumarea impozitului forfetar aferent fiecărei unităţi calculat potrivit alin.(1).
(4) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare sau se modifică numărul locurilor de cazare, contribuabilul va calcula impozitul forfetar corespunzător, începând cu trimestrul următor acestor modificări.
(5) În cazul radierii de către autorităţile administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului a certificatului de clasificare, precum şi în situaţia în care contribuabilii nu desfăşoară alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), aceştia devin plătitori de impozit pe profit începând cu trimestrul următor radierii certificatului de clasificare.
Reguli generale de determinare a impozitului forfetar
Art. 11219 - (1) Pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal, impozitul forfetar se recalculează în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului forfetar anual la 365 zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea impozitului forfetar în cursul anului.
(2) Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul forfetar prin însumarea impozitului determinat conform art.11215 - 11218, pentru fiecare activitate desfăşurată.
(3) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, reprezentând structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pune la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare şi servicii suplimentare specifice ( frizerie – coafură, spa, tratamente balneo, curăţătorie haine etc), dispune de hol de primire/recepţie şi de spaţii de alimentaţie publică (restaurant, bar, club), spaţii verzi, zone de agrement, terenuri ambientale şi alte dotări exterioare specifice, toate aceste servicii specifice fiind activităţi ale aceleiaşi societăţi comerciale care desfăşoară activitatea de cazare, nefâcand obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăţi comerciale, vor determina impozitul forfetar conform formulei stabilite la art.11218 alin.(1) şi formulei stabilite la art.11215 alin.(1), dacă este cazul .
(4) În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, intervin modificări în sensul începerii unei alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), precum şi în cazul în care în cursul anului se înfiinţează o nouă unitate, începând cu trimestrul următor acestor modificări, contribuabilul recalculează, în mod corespunzător, impozitul forfetar aferent perioadei rămase din anul fiscal.
(5) Clasificarea activităţilor vizate de prezentul titlu intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale responsabile în domeniul respectiv.
Plata impozitului forfetar şi depunerea declaraţiilor fiscale
Art.11220 - (1) Impozitul forfetar se declară şi se plăteşte trimestrial, în sumă de o pătrime din impozitul forfetar anual, stabilit potrivit prezentului titlu, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează impozitul.
(2) Prin excepţie de la alin.(1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul forfetar determinat conform art.11219 alin.(1), până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul dacă este cazul, şi impozitul forfetar declarat şi plătit în trimestrele anterioare.
(3) Obligaţiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat.
Impozitul forfetar în cazul realizării şi altor venituri
Art. 11221 – (1) În situaţia în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii desfăşoară şi alte activităţi decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art.11212 alin.(1) lit.a), se datorează un impozit forfetar de 3%, aplicat asupra diferenţei dintre totalul veniturilor realizate din aceste activităţi şi veniturile prevăzute la art.11212 alin.(2) lit.a).
(2) În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, şi care realizează venituri şi din desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare complexului hotelier, astfel cum este definit acesta la art. 11219 alin.(3), se datorează impozitul forfetar de 3% la diferenţa dintre totalul veniturilor realizate din aceste activităţi şi veniturile prevăzute la art.11212 alin.(2) lit.a) şi dacă este cazul, a celor aferente desfăşurării activităţilor
corespunzătoare codului CAEN 4520 – „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”.
(3) Veniturile din alte activităţi luate în calcul sunt cele de la 31 decembrie a anului respectiv.
(4) Prin excepţie de la art.11220, impozitul forfetar în cazul realizării şi altor venituri se declară şi se plăteşte anual până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează impozitul.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), contribuabililii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi plăti impozitul forfetar în cazul realizării şi altor venituri până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), contribuabilii care intră în cursul unui an fiscal în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul forfetar corespunzător veniturilor din alte activităţi înregistrate în perioada din an în care şi-au desfăşurat activitatea, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care datorează impozitul forfetar.
Termenele de declarare a menţiunilor
Art.11222 - (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit / impozit pe veniturile microîntreprinderilor comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere forfetar, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul forfetar.
(2) În cazul în care, la data de 31 decembrie, inclusiv, condiţiile impuse la art.11212 alin.(1) nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere forfetar, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.
(3) În cazurile prevăzute la art.11215 alin.(4), art.11216 alin.(4), art.11217alin.(4) şi art.11218 alin.(5), contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere forfetar, potrivit Codului de procedură fiscală.
Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală
Art. 11223 - (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, conform art. 24 al titlului II, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.
(2) Pentru declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende, persoanele juridice plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să aplice prevederile art.36 al titlului II.
(3) Persoanele juridice plătitoare de impozit forfetar sunt obligate să înscrie în registrul de evidenţă fiscală elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului cum ar fi: tipurile de activităţi desfăşurate, coeficienţii şi variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa impozitului forfetar, număr de unităţi, suprafeţe de desfăşurare a activităţilor precum şi amortizarea fiscală .
Art. II – Prevederile prezentei legi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.
Art. III - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin această lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.

Galerie Foto
Anexa 1
Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală activitatea cu codul CAEN 4520 –„Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”
Anexa 2
Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală activitatea cu codul CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte servicii de alimentaţie”
Anexa 3
Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală activitatea cu codul CAEN 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”
Anexa 4
Formula de calcul a impozitului forfetar anual pentru contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală activitatea cu codul CAEN : 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”

EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
*necesitatea asigurării unui tratament fiscal echitabil în mediul economic care să respecte principiul proporţionalităţii; noua modalitate de impozitare aplicabilă contribuabililor din sectorul întreţinerii şi reparării autovehiculelor, turistic, restaurante şi alimentaţie publică, va conduce la promovarea unei etici în afaceri, prin eliminarea concurenţei neloiale şi creşterea conformării voluntare,
*asigurarea consolidării fiscale, prin creşterea încasărilor la bugetul de stat printr-o colectare mai eficientă a creanţelor fiscale de la un număr mai mare de contribuabili,
*necesitatea efectuării unor corelări tehnice.
1.Descrierea situaţiei actuale
A. Titlul I „Dispoziţii generale”
„Impozitul forfetar” nu se regăseşte în lista impozitelor reglementate de Codul fiscal.
B. Titlul II „Impozitul pe profit”
Persoanele juridice care vor intra sub incidenţa impozitului forfetar se pot regăsi, conform prevederilor actuale, în categoria plătitorilor de impozit pe profit.
C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
Persoanele juridice care vor intra sub incidenţa impozitului forfetar se pot regăsi, conform prevederilor actuale, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
2.Schimbări preconizate
A. Titlul I „Dispoziţii generale”
Pentru corelare cu dispoziţiile nou introduse la titlul IV2 „Impozitul forfetar”, se introduce această categorie de impozit în lista impozitelor reglementate de Codul fiscal.
B. Titlul II „Impozit pe profit”
Pentru corelare cu dispoziţiile nou introduse la titlul IV2 „Impozitul forfetar”, se introduc:
- dispoziţii de eliminare a persoanelor juridice care aplică impozitul forfetar din categoria contribuabililor plătitori de impozit pe profit;
- reguli de stabilire a perioadei de recuperare a pierderii fiscale în situaţia în care contribuabilul a avut ani fiscali în care a plătit impozit forfetar;
- reguli pentru aplicarea sistemului de plată anuală cu plăţi anticipate a impozitului pe profit în cazul contribuabililor care au fost plătitori de impozit forfetar.
C. Titlul IV1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
Pentru corelare cu dispoziţiile nou introduse la titlul IV2 „Impozitul forfetar”, se introduc dispoziţii de eliminare a persoanelor juridice care aplică impozitul forfetar din categoria contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
D. Titlul IV2 „Impozitul forfetar”
Se instituie un nou sistem de impozitare pentru persoanele juridice române din sectorul întreţinerii şi reparării autovehiculelor, turistic, restaurante şi alimentaţie publică ale cărui elemente principale sunt:
• contribuabili
*sunt persoane juridice române care desfăşoară activităţi principale în domeniile serviciilor de cazare şi alimentaţie publică: hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri – cafenele – coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629 şi 5630 şi în domeniul întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
*au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
*ponderea veniturilor obţinute în anul precedent din desfăşurarea activităţilor cu codurile CAEN vizate în total venituri, este de peste 70%;
*au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
*nu se află în dizolvare, potrivit legii.
• bază impozabilă- impozitul forfetar anual este calculat pe baza formulelor stabilite distinct pentru fiecare domeniu în parte, astfel:
*Impozitul forfetar corespunzător codului CAEN 4520 „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”, se calculează astfel:
Impozit forfetar anual/unitate = 12*(s*A+z*A+t*A+m*A+v*A), unde:
12 – numărul de luni
s – coeficient activităţi de spălătorie auto
z – coeficient activităţi de vopsitorie
t - coeficient activităţi de tinichigerie
m – coeficient activităţi de mecanică şi ITP
v – coeficient activităţi de vulcanizare
A – suprafaţa în care se desfăşoară activitatea (m2)
Unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor
* Impozitul forfetar corespunzător codurilor CAEN 5610 „Restaurante” , 5621 „Activităţi de alimentaţie(catering) pentru evenimente” 5629 „Alte servicii de alimentaţie”, se calculează astfel:
Impozit forfetar anual/unitate= k*(x +y*q)*z, unde:
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x - variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
z – coeficient de sezonalitate
q – 0,8 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic;
* Impozitul forfetar corespunzător codului CAEN 5630 - „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”, se calculează astfel:
Impozit forfetar anual = k*(x + y*q)*z, unde:
k - 900, valoarea impozitului standard (lei)
x - variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
q – 0,9 coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
z – coeficient de sezonalitate
* Impozitul forfetar corespunzător codurilor 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, se calculează astfel :
Impozit forfetar anual/unitate = k*y, unde:
k - valoarea impozitului standard (lei)
y – numărul de locuri cazare pe unitate
• în situaţia în care în cursul anului fiscal, contribuabilii realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele care intră sub incidenţa impozitului forfetar se datorează impozit forfetar calculat prin aplicarea unui procent de 3% la veniturile respective;
• pentru contribuabilii care desfăşoară mai multe din activităţile vizate de impozitul forfetar, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determinarea impozitului datorat se realizează prin însumarea impozitului determinat conform formulelor corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate;
• impozitul este anual, declararea şi plata impozitului se efectuează trimestrial, în sumă egală cu o pătrime din impozitul forfetar anual, stabilit conform formulelor.
Pentru stabilirea coeficienţilor aferenţi activităţilor din codul CAEN 4520 “Întreţinerea şi repararea autovehiculelor” s-au efectuat analize asupra unui număr de 10.075 contribuabili. Din datele A.N.A.F numai 2.867 contribuabili au fost plătitori efectivi de impozit pe profit în anul 2011. Cei 2.867 de contribuabili au contribuit la bugetul de stat cu impozit pe profit în sumă de aproximativ 32.686.751 lei. Rezultă un impozit mediu pentru contribuabilul care activează în cadrul acestui domeniu de activitate şi plăteşte impozit de aproximativ 11.401 lei. Raportând impozitul colectat la totalul contribuabililor care desfăşoară activitatea în acest domeniu a rezultat un impozit mediu pe total contribuabili de aproximativ 3.250 lei.
Pentru determinarea coeficienţilor necesari calculului impozitului forfetar pentru contribuabilii care desfăsoară activităţi conform codului CAEN 4520, s-au luat în calcul mai multe particularitaţi. Aceste particularităţi provin din faptul că atât service-urile auto, vulcanizările, cât şi spălătoriile auto sunt guvernate de acelaşi cod CAEN, iar în cadrul unei societăţi comerciale se pot desfăşura activităţi de spălătorie auto, vulcanizare, vopsitorie, tinichigerie auto, mecanică auto/ITP cât şi vulcanizare auto, atât individual sau cumulate între ele.
Pentru a elimina particularităţile şi pentru a crea o variantă de calcul de impozitare transparentă şi echitabilă, s-au luat în calcul mai mulţi coeficienţi relevanţi, care să elimine posibilităţile de interpretare pentru fiecare caz particular în parte, după cum urmează:
- suprafaţa utila în m² pentru fiecare locaţie în parte;
- activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor (spălătorie, vulcanizare, service mecanică şi ITP, tinichigerie/vopsitorie);
- perioada de calcul la care se aplică impozitul forfetar,care este anul calendaristic.
Pentru determinarea valorii impozitului standard în domeniul turism, restaurante, alte activităţi de cazare, s-au luat în calcul urmatorii indicatori relevanţi:
- capacitatea de a produce venit (numar de locuri de cazare, suprafaţa utilă a locaţiei);
- zona şi amplasamentul (vadul comercial);
- sezonalitatea activităţii;
- categoria hotelurilor/pensiunilor (număr stele/flori).
Analiza a vizat două modele principale de calcul:
1. modelul pentru unităţile care au ca activitate principală hoteluri şi alte facilităţi de cazare (cod CAEN 55), cu următoarele subdomenii:
a. hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare cod CAEN 5510
b. facilităţi de cazare pentru vacanţe de scurtă durată (pensiuni) cod CAEN 5520, 5530, 5590
2. modelul pentru restaurante şi alte activităţi de alimentaţie cod CAEN 56, cu următoarele subdomenii:
a. restaurante, catering, alte activităţi de alimentaţie coduri CAEN 5610, 5621, 5629
b. baruri şi cafenele cod CAEN 5630
1. Modelul pentru unităţile care au ca activitate principală hoteluri şi alte facilităţi de cazare (cod CAEN 55) a avut ca bază de calcul valoarea impozitului pe profit declarată de către contribuabilii din acest domeniu la nivelul anului 2011, valoare care a fost determinată în baza datelor fiscale din cadrul A.N.A.F.
a. Fundamentare calcul impozit hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare cod CAEN 5510
În anul 2011, valoarea impozitului pe profit declarat de contribuabilii care desfăşoară activitatea principală conform acestui cod CAEN, a fost de aproximativ 29.775.684 lei. Din datele furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT) şi cele disponibile la Institutul Naţional de Statistică, a reieşit că această sumă a fost generată de aproximativ 120.000 locuri de cazare, obţinând o valoare medie a impozitului pe profit/ loc de cazare/ an, declarată la nivelul anului 2011, de aproximativ 55 euro.
După ponderarea cu coeficienţii de ajustare specifică (zonă, sezonalitate, categorie hotel), a rezultat valoarea impozitului standard pentru acest sector de activitate, prezentat în anexa 4 din actul normativ.
Coeficienţii de ajustare specifică utilizaţi sunt:
z- coeficient de zona- Bucuresti variabila
Zona A 1.25
Zona B 1.20
Zona C 1.10
Zona D 1.05
z- coeficient de zona- Municipii variabila
Zona A 1.14
Zona B 1.09
Zona C 1.00
Zona D 0.96
z- coeficient de zona- Oraşe, Staţiuni de interes national variabila
Zona A 1.03
Zona B 1.03
Zona C 0.98
Zona D 0.98
Zona rurală, Delta Dunării şi staţiuni de interes local 0.80
q- coeficient de sezonalitate variabila
Zona rurală 0.50
Staţiuni litoral 0.30
Delta Dunării 0.40
Staţiuni montane 0.50
Bucureşti, municipii şi oraşe 0.80
Staţiuni balneare 0.20
De exemplu, totalul unităţilor de impozitare pentru hotelurile de trei stele din zona B a municipiului Bucureşti este de 2662 = 1479 locuri de cazare * 1,2 (Bucureşti zona B coeficient de zona amplasament)* 1,5 (3 stele coeficient clasificare hotel).
Astfel , prin aplicarea algoritmului explicitat mai sus, vom obtine 132.095 unitati de impozitare existente in Romania, la nivelul anului 2011, calcul care a condus la determinarea impozitului de referinta de 50 euro/ loc de cazare/ an/.
Fundamentarea coeficienţilor de ajustare a luat în considerare:
- pentru coeficientul de zonă: s-a realizat o împărţire după zone în patru categorii mari: 1.Bucureşti, 2. municipii, 3. oraşe şi staţiuni de interes naţional, 4. zona rurală, Delta Dunarii şi staţiuni de interes local. Primele 3 categorii, au fost împărţite la rândul lor în 4 subdiviziuni de zonă, în funcţie de distanţa faţă de centrul localităţii, respectând regulile administraţiilor publice locale, şi anume:
subdiviziunea A (zona centru), subdiviziunea B, subdiviziunea C, subdiviziunea D (periferie).
- pentru coeficientul sezonier – în funcţie de perioada de funcţionalitate a unităţilor de cazare în timpul unui an, s-au atribuit valori coeficientului sezonier pentru unităţile aflate în: 1. mediu rural, 2. staţiuni de pe litoral, 3. zona Delta Dunării, 4. staţiuni montane, 5. Bucureşti - municipii – oraşe, 6. staţiuni balneare.
- coeficientul de categorie a hotelurilor – a fost stabilit în funcţie de numărul de stele pe care îl are fiecare hotel în urma clasificării (de la 1 la 5 stele/flori pentru pensiuni).
Pe baza datelor furnizate de la INCDT, numărul locurilor de cazare aflate în hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare (cod CAEN 5510), distribuite conform clasificării coeficentului de zonă şi a celui de categorie a hotelurilor sunt:
Denumire zona / 1*-2* / 3* / 4* / 5* / Nr locuri de cazare
rural/comună / 2104 / 2320 / 535 / 38 / 4997
municipii / 15201 / 58362 / 4298 / 723 / 78584
oraşe / 7248 / 8373 / 1630 / 743 / 17994
Bucureşti / 1945 / 4436 / 8974 / 3552 / 18907
TOTAL / 26498 / 73491 / 15437 / 1504 / 116930
b. Fundamentare calcul impozit facilităţi de cazare pentru vacanţe de scurtă durată (pensiuni) cod CAEN 5520, 5530, 5590.
În anul 2011, valoarea impozitului pe profit declarat de contribuabilii care desfaşoară activitatea principală conform acestor coduri CAEN, a fost de aproximativ
4.750.000 lei. Din datele furnizate de INCDT şi cele disponibile pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, a reieşit că această sumă a fost generată de aproximativ 218.782 locuri de cazare, obţinând o valoare medie a impozitului pe profit/loc de cazare/an, declarată la nivelul anului 2011, de aproximativ 5 euro.
Pe baza raţionamentului prezentat anterior, a rezultat un impozit standard (k) declarat în medie de aproximativ 6 euro/ loc de cazare/ an, valoare care a fost determinată prin raportarea valorii impozitului declarat la numărul unităţilor de impozitare.Realizânduse o comparaţie între valoarea declarată a impozitului pe profit de către pensiuni, cu cea a valorii impozitului pe profit declarate de hoteluri, şi raportat la numărul locurilor de cazare (la pensiuni este de aprox 1,8 ori mai mare), rezultă că neconformarea în rândul pensiunilor este foarte ridicată.
Prin urmare, nici valoarea impozitului de referinţă per loc/ an, nu este relevantă, deoarece este de 8 ori mai mică decât cea a unui hotel, în condiţiile în care preţurile practicate de pensiuni sunt în medie cu 20% mai reduse decât cele ale hotelurilor din aceeaşi categorie.
Astfel, această valoare a impozitului standard nu a putut fi punctul de pornire în stabilirea noii valori a impozitului forfetar/loc cazare/an.
Prin adăugarea coeficenţilor de ajustare specifici fiecărei pensiuni sau structuri de cazare, cu obiectul de activitate cod CAEN 5520, 5530, 5590, a rezultat valoarea impozitului standard din anexa 4, care fost calculată prin raportarea la domeniul hotelier, prin diminuarea cu 20% a acesteia, obţinând astfel o valoare de referinţă a impozitului, de 40 euro per loc/ an, într-o pensiune.
Descrierea coeficienţilor de ajustare:
- coeficient de zona: s-a realizat o împartire după zone, în patru categorii mari:
1.Bucuresti, 2. municipii, 3. oraşe şi staţiuni de interes naţional, 4. zona rurală, Delta Dunarii şi staţiuni de interes local. Primele 3 categorii, au fost împărţite la rândul lor în 4 subdiviziuni de zonă, în funcţie de distanţa faţă de centrul localităţii, respectând regulile administraţiilor publice locale, şi anume: subdiviziunea A (zona centru), subdiviziunea B, subdiviziunea C, subdiviziunea D (periferie).
- Pentru coeficientul de sezonalitate – în funcţie de perioada de funcţionalitate a unităţilor de cazare în timpul unui an, s-au atribuit valori coeficientului sezonier pentru unităţile aflate în: 1. mediu rural, 2. staţiuni de pe litoral, 3. zona Delta Dunarii, 4. staţiuni montane, 5. Bucureşti-municipii – oraşe, 6. staţiuni balneare.
- coeficientul de categorie a hotelurilor – în funcţie de numărul de stele pe care îl are fiecare hotel în urma clasificării (de la 1 la 5 stele).
Pentru societăţile care îşi desfăţoară activitatea în domeniul balnear, din analiza datelor fiscale şi statistice, a rezultat că, deşi practică un tarif redus pentru serviciile de sănătate pe care le prestează, reusesc să obţină profit. Acest lucru poate fi determinat de faptul că, 95% din activităţile pe care le desfăşoară sunt în baza unor contracte cu parteneri instituţionali, fapt care demonstrează obligativitatea de a înregistra contabil toate operaţiunile.
Un alt rezultat al analizei efectuate arată că există companii care declară pierderi considerabile timp de mai mulţi ani la rând, deşi cifra de afaceri obţinută, este cu mult peste media sectorului.
c. Fundamentarea pentru restaurante şi alte activităţi de alimentaţie cod CAEN 56
1. Fundamentare calcul impozit restaurante, catering, alte activităţi de alimentaţie cod CAEN 5610, 5621, 5629
În urma studiilor efectuate pentru anul 2012, valoarea impozitului pe profit declarat de contribuabilii care desfăşoară activitatea principală conform acestor coduri CAEN şi în concordanţă cu datele fiscale de la A.N.A.F, a fost de aproximativ 35.824.412 lei, plătită de un număr de 11.444 contribuabili. Pe baza raţionamentului anterior, rezultă un impozit standard (k) de aproximativ 1.400 lei/ per an/ unitate, valoare care a fost determinată prin raportarea valorii impozitului declarat la numărul unităţilor de impozitare, cu ajustările necesare.
Valoarea impozitului se calculează în funcţie de următoarele variabile, prezentate în Anexa 2 din actul normativ:
*variabila asociată rangului localităţii,
*variabila asociată suprafeţei utile a locaţiei,
*variabila de sezon şi a coeficientului de ajustare pentru spaţiul tehnic.
Valoarea de impozitare este determinată prin înmulţirea între variabila asociată rangului localităţii, variabila asociată suprafeţei utile a locaţiei, la care se adaugă valoarea coeficienţilor de ajustare specifică, variabila de sezon. Aceste valori se înmulţesc cu impozitul standard .
De exemplu, totalul de impozitare pentru restaurantele de 100 mp din zona B a municipiului Bucureşti, se calculează, astfel:
Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y*q)*z, unde:
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x - 15, variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – 10, variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
q – 0,8 , coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
z – 0,45 , coeficient de sezonalitate
unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor
Impozit forfetar anual/unitate=1400*(15+10*0,8)*0,45=14.490 lei
Valoarea impozitului de referinţă este punctul de pornire în stabilirea noii valori a impozitului anual/ restaurant, la care se adaugă corecţiile prin coeficenţii de ajustare specifici fiecărui local.
2. Fundamentare calcul impozit baruri şi cafenele cod CAEN 5630
În anul 2012 valoarea impozitului pe profit declarat de contribuabilii care desfăşoară activitatea principală conform acestui cod CAEN, din datele fiscale ale ANAF,
a fost de aproximativ 10.060.706 lei, la un număr de 13.023 contribuabili. Pe baza raţionamentului prezentat anterior, rezultă un impozit standard (k) declarat în medie ponderată, de aproximativ 900 lei, valoare care a fost determinată prin raportarea valorii impozitului declarat la numărul unităţilor de impozitare, cu ajustările necesare.
Valoarea impozitului se calculează în funcţie de: variabila asociată rangului localităţii, variabila asociată suprafeţei utile a locaţiei, variabila de sezon şi a coeficientului de ajustare pentru spaţiul tehnic.
Valoarea de impozitare se determină prin adunarea variabilei asociată rangului localităţii, cu variabila asociata suprafeţei utile a locaţiei, ajustată cu 0,9 pentru spaţiul tehnic, ajustat cu variabila de sezon conform formulei din anexa 3 din actul normativ.
Aceste valori se înmulţesc cu impozitul standard (k).
De exemplu, impozitul datorat de barurile şi cafenelele de 70mp din zona A a municipiului Bucureşti, se calculează, conform formulei, astfel:
Impozit forfetar anual/unitate = k*(x + y *q)* z, unde:
k - 900 , valoarea impozitului standard (lei)
x -14,5 , variabilă în funcţie de rangul localităţii
y – 6, variabilă în funcţie de suprafaţa utilă a locaţiei
q – 0,9 , coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic
z – 0,45 , coeficient de sezonalitate
unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor, rezultând un
Impozit forfetar anual/unitate =900*(14,5+6*0,9)*0,45=8.060 lei

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.