Documente necesare pentru inregistrarea fiscala

Scris de Gabriela Stegarescu | Publicat in 01.04.2012 12:32 | Publicat in DOCUMENTAR | Tipareste pagina

DOCUMENTE NECESARE PENTRU:

1. Inregistrare fiscala – asociatii non-profit, cluburi sportive
*2 declaratii “010”
*Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ( de la Judecatorie)/ certificatul de infiintare pentru cluburile sportive
*Incheierea judecatoreasca
*Toate documentele depuse pentru obtinerea personalitatii juridice la judecatorie
2. Inregistrare fiscala - persoane fizice
a) drepturi de autor
*2 declaratii “020”
*Contract – copie +original
b)angajator ( pentru femeie de serviciu, menajera, etc.)
*2 declaratii “020”
*Copie dupa contractul de munca intregistrat la ITM
3.Inregistrare fiscala - persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente
a) PFA – autorizate la Registrul Comertului
*Certificat inmatriculare ORC – original +copie
*Rezolutie ORC – original +copie
*Acte constatatoare – original + copie
*Copie B.I./C.I.
*2 formulare “220 – Declaratie privind venitul estimat”
*Registre de evidenta – Registrul jurnal incasari si plati + Registrul inventar)
b) Profesii libere
*2 formulare “070”
*Copie B.I./C.I.
*Actul de spatiu (contract de comodat, contract de inchiriere sau CF)
*Actul de la forul superior care sa ateste competenta profesionala
*2 formulare “220 – Declaratie privind venitul estimat”
*Registre de evidenta – Registrul jurnal incasari si plati + Registrul inventar)
4.Suspendare activitate persoane fizice care desfasoara activitati independente
a) PFA – autorizate la Registrul Comertului
*Rezolutie ORC cu intervalul (perioada) suspendarii – original +copie
*2 formulare “220 – Declaratie privind venitul estimat”
b) Profesii libere
*2 formulare “070” la care se anexeaza dovada suspendarii de la forul superior care a certificat dreptul de libera practica
*2 formulare “220 – Declaratie privind venitul estimat”
5.Inregistrare fiscala - institutii publice
*2 declaratii “040”
*Actul de infiintare
*Actul de spatiu
6. Inregistare sedii secundare cu cod fiscal ( peste 5 angajati)
Toate actele in copie xerox – ( pe fiecare copie se scrie “Conform cu originalul”, se semneaza si se stampileaza)
De la ORC:
*Certificatul de mentiuni
*Incheiere judecatoreasca
*Certificat constatator
*CUI firma
*Hotarare AGA/Act Aditional ( cu anuntarea punctului de lucru)
*Contracte de inchiriere/de comodat (pentru punctul de lucru)
*Extras CF (numai in cazul in care proprietarul este persoana fizica)
*Declaratie cu numarul de angajati (la punctul de lucru)
*Declaratia “060” pentru sediile secundare care au mai mult de 5 angajati
*Dosar cu sina
7. Inregistare sedii secundare fara cod fiscal (sub 5 angajati)
Toate actele in copie xerox – (pe fiecare copie se scrie “Conform cu originalul”, se semneaza si se stampileaza)
De la ORC:
*Certificatul de mentiuni
*Incheiere judecatoreasca
*Certificat constatator
*CUI firma
*Hotarare AGA/Act Aditional ( cu anuntarea punctului de lucru)
*Contracte de inchiriere/de comodat (pentru punctul de lucru)
*Extras CF (numai in cazul in care proprietarul este persoana fizica)
*Declaratie cu numarul de angajati (la punctul de lucru)
*“Declaratie privind sediile secundare” pentru sediile secundare care au mai putin de 5 angajati ( Ordinul 1329/2004) – cod formular 14.13.01.99/b
*Dosar cu sina
8. Schimbare domiciliu fiscal
*2 declaratii “050”
*Copie CUI modificat ( cu noua adresa)
*Dovada existentei spatiului destinat domiciliului fiscal (contract de inchiriere, comodat sau extras CF pentru cazul in care spatiul este preluat cu titlu gratuit sau inchiriat de la persoane fizice)
*Dupa obtinerea deciziei de modificare a domiciliului fiscal, contribuabilul se prezinta la DGFP – serviciul Registru Contribuabili pentru ridicarea noului certificat de inregistrarea in scopuri de TVA, cu noul domiciliu fiscal
9.Inregistrare persoane impozabile in scopuri de TVA
9.1 Persoane juridice
a) Platitori de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal - de la infiintare
*2 formulare “098 - Cerere de inregistrare in scopuri de TVA”
*Anexa 2 la cererea de inregistrare in scopuri de TVA/ 2 formulare “Declaratie de mentiuni”
*Copia cererii de inmatriculare in Registrul Comertului (pentru societatile care nu au obtinut certificatul de inmatriculare de la ORC)
*Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora
*Pentru administratorii/asociatii care nu sunt inregistrati fiscal in Romania, o declaratie pe proprie raspundere (notariala) din care sa rezulte ca nu au comis
infractiuni/fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin.(2) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
*Dovada existentei spatiului destinat sediului social si sediilor secundare
*Copie act constitutiv sau copie incheiere ORC pentru societatile care s-au inregistrat deja
*Copie C.I./B.I. ale administratorilor si asociatilor
*Dosar sina
b) Platitori de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal - prin optiune dupa inceperea activitatii
*2 formulare “010 – Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
*Anexa 2 la cererea de inregistrare in scopuri de TVA/ 2 formulare “Declaratie de mentiuni”
*Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora
*Pentru administratorii/asociatii care nu sunt inregistrati fiscal in Romania, o declaratie pe proprie raspundere (notariala) din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni/fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin.(2) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
*Calculul perioadei fiscale conform art. 156 din Codul fiscal
*Dovada existentei spatiului destinat sediului social si sediilor secundare
*Balante de verificare pentru anii 2009, 2010 si la ultima luna (sau dupa caz, in functie de data infiintarii)
*Copie C.I./B.I. ale administratorilor si asociatilor
*Dosar sina
c) Platitori de TVA - prin depasire de plafon
*2 declaratii “010”
*Balanta de verificare pe ultimii 2 ani (la data de 31 decembrie)
*Balanta la data depasirii plafonului/ jurnalul de vanzari pentru persoane fizice
*Calculul perioadei fiscale conform art. 156^1 din Codul Fiscal
9.2 Persoane fizice
a) PFA – inregistrate la Registrul Comertului (optiune de la infiintare)
*copie CUI
*2 Declaratii “070”
b) PFA (dupa inceperea activitatii)
*2 Declaratii “070”
*Jurnal de vanzari (copie)
*Memoriu justificativ
*copie CUI/ CIF in original (dupa caz)
c) Persoane fizice care realizeaza venituri cu caracter de continuitate (vanzari de terenuri, imobile)
*2 declaratii “020”
*Copie C.I./B.I.
*Extras CF si/sau autorizatie de constructie, dupa caz (copie)
10. Scoaterea din evidenta a platitorilor de TVA ( in perioada 1-10 ale lunii)
*2 declaratii “096”
*Originalul CIF-ului
11. Eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri sau servicii (art. 153^1)
*2 declaratii “091”
*Balanta de verificare pe ultimii 2 ani (la data de 31 decembrie) pentru persoane juridice
SAU
*Jurnale de vanzari pentru persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent
*Memoriu justificativ privind activitatea pentru care solicita inregistrarea
12. Inregistarea in Registrul operatorilor intracomunitari
*2 declaratii “095”
*Cazier judiciar solicitat pentru inscrierea in registrul operatorilor intracomunitari (doar pentru contribuabilii infiintati in baza Legii 31/1990) - la SRL-uri pentru asociati si administratori si la SA-uri doar pentru administrator
*Certificat constatator la de Registrul Comertului
13. Documente pentru inregistrare reprezentant fiscal
*Cerere catre DGFP Timis tradusa si legalizata emisa de firma straina prin care
solicita inregistrarea ca reprezentant fiscal a societatii................ din Romania, mentionand:
*volumul si felul lucrarii
*cifra de afaceri estimata
*durata desfasurarii lucrarii
*Contractul de societate al firmei straine, tradus si legalizat
*Extras din registrul firmlor, tradus si legalizat
*Hotararea AGA a societatii straine, tradusa si legalizata din care sa rezulte aprobarea de numire a societatii romane ca reprezentant fiscal, dupa caz
*Contract de reprezentare, tradus si legalizat, dintre societatea romana si cea straina cu numar de inregistrare
*CUI firma romana
*Certificat de inregistrare in scopuri de TVA a societatii romane
*Document din care sa rezulte acceptul societatii romane ca reprezentant fiscal
*Doua declaratii “010” de inregistrare fiscala pentru persoane juridice semnat de reprezentantul fiscal
14. Documente pentru inregistrare reprezentante in Romania
*Autorizatia de functionare eliberata de Ministerul Economiei si Industriei
*Hotararea asociatului/asociatilor de a deschide reprezentanta in Romania
*Desemnarea imputernicitului pentru inregistrarea reprezentantei
*Contractul de societate al firmei straine, tradus si legalizat
*Dovada spatiului pentru reprezentanta
*Doua declaratii “010” de inregistrare fiscala pentru persoane juridice
15. Documente pentru inregistrare sediu permanent
*Adresa catre DGFP Timis, tradusa si legalizata, emisa de firma straina prin care solicita inregistrarea unui sediu permanent in Romania, mentionand:
*natura activitatii, valoarea estimativa a lucrarii
*partile implicate, acord de lucrari
*durata desfasurarii lucrarii
*Desemnarea imputernicitului pentru inregistrarea sediului permanent
*Contractul de societate al firmei straine, tradus si legalizat
*Extras din registrul firmelor, tradus si legalizat
*Dovada spatiului pentru sediul permanent
*Contract de prestari servicii
*Doua declaratii “010” de inregistrare fiscala pentru persoane juridice
16. Documente necesare pentru eliberare NIF
*Procura notariala (in original sau copie autentificata)
Procura notariala trebuie sa cuprinda in mod expres textul “ Reprezentantul legal....al.... este obligat sa indeplineasca obligatiile fiscale ale persoanei reprezentate, in numele si din averea acestuia, potrivit art. 20 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
*Reprezentantul legal trebuie sa aiba domiciliul in jud. Timis.
*C.I./B.I. In copie a reprezentantului legal
*Cartea de identitate/pasaport insotit de un document din care sa rezulte adresa din strainatate (oras, strada, numar) a persoanei straine (copie).
*2 declaratii “030” (cu precizarea prenumelor parintilor strainului)
*dosar cu sina
17. Inregistrare pentru depunerea electronica a declaratiilor fiscale
a) in cazul in care certificatul digital este detinut de reprezentantul legal
*formular 150
*BI/CI administrator – copie +original
*Actul constitutiv din care sa rezulte persoana care este administrator – copie + original
b) in cazul in care certificatul digital il detine alta persoana decat administratorul societatii
*formular 150
*procura notariala
*BI/CI al persoanei imputernicite – original +copie
18. Eliberare cazier fiscal
a) persoane juridice
*Cerere tip
*Copie chitanta care atesta plata taxei pentru cazier fiscal - 20 lei
*Certificat constatator de la Registrul Comertului in copie, din care sa rezulte administratorii societatii
*Imputernicire semnata de administrator pentru persoanele care ridica cazierul
*Copie BI/CI administrator/ imputernicit, dupa caz
b) persoane fizice
*Cerere tip
*copie BI/CI
*Imputernicire notariala, dupa caz
*Copie chitanta care atesta plata taxei pentru cazier fiscal - 20 lei
19. Eliberare registru unic de control
*copie CUI
*copie prima pagina act constitutiv (in cazul societatilor comerciale)
*copie CI/BI administrator sau unul din asociati
*imputernicire notariala si copie CI/BI imputernicit, dupa caz
20. Eliberarea certificatului de atestare fiscala
a) persoane juridice
*Cerere tip
*Declaratie pe proprie raspundere ca are sau nu puncte de lucru cu cod fiscal
*Imputernicire data de administrator, dupa caz
*Timbru fiscal – 2 lei pentru fiecare exemplar solicitat
b) persoane fizice
*cerere tip
*timbru fiscal 2 lei
*imputernicire, dupa caz, si copie BI/CI imputernicit
21. Inregistrarea contractelor de inchiriere (persoane fizice)
*3 formulare de contract de inchiriere/chirias
*2 formulare “ 220 – Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor”
*extras CF nu mai vechi de 30 de zile
*in cazul in care sunt mai multi coproprietari – se aplica pct. 183 din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal
*BI/CI in original si copie pentru fiecare coproprietar
*BI/CI in copie pentru fiecare chirias persoana fizica
*in cazul in care chiriasul este persoana juridica se va depune copie de pe CUI si cele 3 exemplare de contract trebuie sa fie stampilate
*timbru fiscal de 2 lei
*dosar plic
22. Sistarea contractului de inchiriere – termen 5 zile
*contractele de inchiriere in original
*2 formulare “220 - Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor”
*cerere tip de sistare a contractului de inchiriere
*acceptul in scris al chiriasului daca acesta este persoana juridica
23. Certificat de rezidenta fiscala PERSOANE FIZICE ROMANE:
- Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenŃa fiscala privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si ......, pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 3/OMFP 724/2011);
- copie carte de identitate;
- timbru fiscal de 2 lei.
24. Certificat de rezidenta fiscala PERSOANE JURIDICE ROMANE
- Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenŃa fiscala privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si ........., pentru  persoane juridice române (anexa nr. 1/OMFP 724/2011);
- copie certificat de inregistare la Oficiul Registrului Comertului;
- copie certificat de inregistare in scopuri de TVA;
- timbru fiscal de 2 lei.
25. Certificat UE/SEE
- Cerere;
- formularul “Certificat de rezidenta fiscala UE/SEE” exemplarul 1, 2 si 3: completat la randurile: 1-9 “Date personale” si randurile: 18-20 “Semnatura”
- copie carte de identitate;
- copie fisa fiscala pe anul pentru care se solicita atestarea;
- adeverinta de venit pe anul pentru care se solicita atestarea; eliberata de unitatea fiscala de domiciliu;
- declaratie pe proprie raspundere, legat de venitul realizat in Romania si ca nu a mai solicitat certificat de rezidenta fiscala UE/SEE pentru anul.....;
In cazul in care se solicita certificatul UE/SEE pentru anul expirat la inceputul anului urmator, inainte de data de 15 mai, in mod exceptional se elibereaza pe  certificatul pe baza de DECLARATIE NOTARIALA cu privire la venitul realizat in Romania;
26.Certificat privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine si persoane fizice nerezidente:
A. REDEVENTE; DOBANZI; COMISIOANE
- Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit în România de persoane juridice straine (anexa nr. 9/OMFP 724/2011);
- Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11/OMFP 724/2011);(Cererea poate fi întocmita si depusa la organul fiscal de catre persoana juridica straina/persoana fizica nerezidenta, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexeaza si actul de împuternicire în original ori în copie legalizata )
- actul de imputernicire in original ori in copie legalizata, daca este cazul;
- declaratie pe proprie raspundere a administratorului ca nu a mai solicitat atestarea impozitului cuprins in cererea depusa;
- copie certificat de rezidenta fiscala si traducerea legalizata in cazul in care plata impozitului s-a efectuat conform conventiei de evitarea dublei impuneri;
- copie contract, tradus in limba romana/grafice;
- copii facturi externe; facturi traduse in limba romana certificate de traducatori autorizati;
- copii extrase de cont in valuta si copii dispozitii de plata externa/ordine de plata in valuta pentru sumele platite la extern;
- copii extrase de cont in lei; copii ordine de plata a impozitului platit la bugetul statului;
In situatia in care impozitul solicitat a fi atestat este diferit de suma declarata de societate in “Fisa pe platitor” pozitia “Impozit pe venit persoane fizice sau juridice nerezidente” se va cere si copie dupa fisa contului 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” analitic impozit nerezidenti;
- un timbru fiscal de 2 lei.
B. DIVIDENDE
- Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit în România de persoane juridice straine (anexa nr. 9/OMFP 724/2011);
- Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11/OMFP 724/2011); (Cererea poate fi întocmita si depusa la organul fiscal de catre persoana juridica straina/persoana fizica nerezidenta, personal sau prin reprezentant/împuternicit,  caz în care se anexeaza si actul de împuternicire în original ori în copie legalizata )
- actul de imputernicire in original ori in copie legalizata, daca este cazul;
- declaratie pe proprie raspundere a administratorului ca nu a mai solicitat atestarea impozitului cuprins in cererea depusa;
- copie certificat de rezidenta fiscala si traducerea legalizata in cazul in care plata impozitului s-a efectuat conform conventiei de evitarea dublei impuneri;
- copie hotarare AGA;
- copie act constitutiv;
- copie Bilant; balante contabile; fisa contului 457 „Dividende de plata”;
- copii extrase de cont in valuta si copii dispozitii de plata externa/ordine de plata in valuta pentru sumele platite la extern;
- copii extrase de cont in lei; copii ordine de plata a impozitului platit la bugetul statului;
In situatia in care impozitul solicitat a fi atestat este diferit de suma declarata de societate in “Fisa pe platitor” pozitia “Impozit pe venit persoane fizice sau
juridice nerezidente” se va cere si copie dupa fisa contului 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” analitic impozit nerezidenti;
– - un timbru fiscal de 2 lei.
C. IMPOZIT SALARII
- Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11/OMFP 724/2011); (Cererea poate fi întocmita si depusa la organul fiscal de catre persoana fizica nerezidenta, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexeaza si actul de împuternicire în original ori în copie legalizata)
- actul de imputernicire in original ori in copie legalizata, daca este cazul;
- declaratie pe proprie raspundere a persoanei fizice nerezidente ca nu a mai solicitat atestarea impozitului cuprins in cererea depusa;
- copie certificat de rezidenta fiscala si traducerea legalizata in cazul in care plata impozitului s-a efectuat conform conventiei de evitarea dublei impuneri;
- copie Contract de munca;
- copie Certificat de inregistrare fiscala (NIF);
- copii State de plata;
- copii fise fiscale;
- copii formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul statului” sau copie “Declaratia 112” cu impozitul pe salarii datorat de societate cu
mentiunea impozitului pe salar plătit pentru persoana fizica nerezidenta;
- copii extrase de cont in lei; copii ordine de plata a impozitului platit la bugetul statului;
- timbru fiscal de 2 lei.
D. VENITURI DIN PROPRIETATI IMOBLIARE/ARENDA/PERSOANA FIZICA NEREZIDENTA
- Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11/OMFP 724/2011);
(Cererea poate fi întocmita si depusa la organul fiscal de catre persoana fizica nerezidenta, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexeaza si
actul de împuternicire în original ori în copie legalizata)
- actul de imputernicire in original ori in copie legalizata, daca este cazul;
- declaratie pe proprie raspundere a persoanei fizice nerezidente ca nu a mai solicitat atestarea impozitului cuprins in cererea depusa;
- copie certificat de rezidenta fiscala si traducerea legalizata in cazul in care plata impozitului s-a efectuat conform conventiei de evitarea dublei impuneri;
- copie contract inchiriere/arendare;
- copie extras de Carte Funciara, in cazul inchirierii unui imobil;
- adeverinta venit;
- copii “Decizii de impunere anuala”;
- copie formular 200 “DECLARATIE privind veniturile realizate din Romania”;
27. Eliberare DUPLICAT Certificat de rezidenta fiscala
- Cerere prin care se solicita eliberarea unui certificat in duplicat
- Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenŃa fiscala privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România si ......, pentru
persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 3/OMFP 724/2011);
- copie carte de identitate;
- timbru fiscal de 2 lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.