Compania locala de termoficare COLTERM - 2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 27.02.2012 16:07 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

S.C. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A./RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011
1.Structura şi numele şefului societăţii
A. STRUCTURA:
SC COLTERM SA are în structură următoarele unităţi productive:
- CET Timişoara SUD
În anul 1986 s-a pus în funcţiune prima capacitate la CET Sud, şi anume un cazan de apă fierbinte de 100Gcal/h. Centrala a fost proiectată să funcţioneze cu combustibil solid (lignit), suport de gaze naturale, fiind prevăzută a se realiza în două etape: termică şi energetică.
Partea termică cuprinde următoarele capacităţi:
Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h utilizând combustibil solid cu suport de gaze naturale
Trei cazane de abur industrial de 100 t/h, 15 bar, 250 °C utilizând combustibil solid cu suport de gaze naturale.
Partea electrică este asigurată prin montarea unei turbine în contrapresiune, cu putere instalată de 19,7 MW, alimentată de cazanele de abur industrial.
- CT Timişoara CENTRU
Acesta a fost pus în funţiune la 12 noiembrie 1884 sub denumirea de „Uzina Electrică Timişoara”, fiind prima centrală electrică din Europa care a asigurat iluminatul străzilor. În anul 1957 centrala a fost conectată la sistemul energetic naţional prin LEA de 110 kV Oţelul Roşu Timişoara.
Perioada de după anul 1962 şi până în prezent, reprezintă etapa transformării centralei funcţionând din ciclu de condensaţie, într-o centrală cu ciclu de termoficare, concomitent cu realizarea sistemului urban de termoficare. Pentru acoperirea necesarului de energie termică au fost instalate cinci cazane de
apă fierbinte. Combustibilul utilizat în centrală: gazele naturale şi păcura.
-CENTRALA HIDROELECTRICĂ Timişoara
Este amplasată pe râul Bega, la intrarea acestuia în municipiu. Ea a fost construită între anii 1906-1910 în scopul producerii energiei electrice.
În centrală sunt montate trei grupuri TH de tipul Francis cu puteri unitare de 400 KW, de fabricaţie Ganz, acţionând generatoare bifazice 2 x 2,2 KW, 550 kVA de aceeaşi fabricaţie, ce pot realiza o producţie anuală de energie electrică de 5 Gwh.
-CENTRALA DE COGENERARE CU MOTOARE TERMICE „CET FREIDORF”
A fost pusă în funcţiune în 2007, fiind dotată cu două motoare cu ardere internă tip CGC 500-1- NG-50 cuplate cu generatoare electrice de 0,5 MW fiecare. Combustibilul utilizat: gaze naturale.
-SISTEMUL DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE
SC COLTERM SA are în administrare şi exploatare 113 puncte termice şi 14 centrale de cvartal, precum şi 46 staţii de hidroforizare a apei reci.
Punctele termice asigură 90% din necesarul de energie termică al consumatorilor racordaţi la sistemul de termoficare urban, în timp ce alte 21 puncte termice industriale sunt deservite cu agent termic primar sau apă fierbinte.
-MONTAREA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE REPARTIZARE A COSTURILOR
Montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile condominiale în care s-a adoptat acest sistem de repartizare se realizează pe baza autorizaţiei emisă în condiţiile legii, cu respectarea principiilor de repartizare echitabilă a costurilor, stimulare a aconomisirii resurselor, asigurarea eficienţei energetice, conservării mediului şi dezvoltării
durabile.
B. Numele şefului SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA: Ing. PETRICĂ PAMPU, Director General
2. Componenţa Biroului/ Serviciului (numărul de angajaţi şi doar numele şefului de Birou/ Serviciu)
Numărul total de angajaţi ai societăţii este:1071
Componenţa:
Conducerea executivă a Societăţii Comerciale COLTERM S.A. este asigurată de un director general, un director economic,un director producţie, distribuţie, furnizare energie electrica şi termică şi 2 ingineri şefi ce coordonează departamentele: Dezvoltare Mentenanţă; Comercial.
DIRECTORUL GENERAL - .ing. Petrică Pampu , coordonează direct următoarele compartimente şi activităţi:
-Serviciul Resurse Umane –Administrativ – Mircea Cristian
-Biroul administrativ, protocol paza: - Iovan Daniel
-Compartiment juridic - consilier juridic Agud Carmen
-Serviciul implementare programe informatice şi sisteme IT - ing. Marta Virginia
-Controlul financiar intern - ec. Cujba Emilia
-Compartimentul Calitate Control Managerial - ing Matei Mariana
-Birou Mediu - ing. Popa Manuela
-Compartimentul Sănătate, Securitate Ocupaţională, Situaţii de Urgenţă - ing Stoica Nicolae
-Birou Marketing – Reghis Andrei
DIRECŢIA PRODUCŢIE, DISTRIBUŢIE, FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ –
Director Pampu Petrică
Compartimente coordonate direct de directorul producţie, distribuţie, furnizare energie electrică şi termică sunt :
-Serviciul Tehnic Energetic, Reglementări - ing. Vaida Daniel
-Dispecerat Producţie şi Operare Reţea - ing. Şponor Sorin Daniel
-Compartiment Centrale de Cogenerare cu Motoare Termice - ing Megyes Labadi Iuliu Attila
-Laborator Metrologie - ing. Abrudan Gheorghe
-Secţia ExploatareTermomecanică şef secţie – ing. Barboni Valeriu
-Secţia Exploatare Centrale şi Puncte Termice şef secţie- ing. Avramovici Viorel
-Secţia Electrică, PRAM-AMC – ing. Drăgănescu Florica
DEPARTAMENTUL COMERCIAL - Inginer Şef Vârjoghe Vergică
Coordonează direct următoarele activităţi:
-Birou Achiziţii Lucrări şi Servicii – ing. Ivan Daniela
-Birou Achiziţii Produse – ing. Subu Teofil
-Coloana Auto şi Mecanizare – Medveşan Daniel
DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE MENTENANŢĂ – Inginer şef – Popa Dorin
Coordonează direct următoarele activităţi:
-Serviciul Mentenanţă – ing. Avram Mircea
-Serviciul Investiţii - ing. Andra Sergiu
-Compartiment Securitatea Instalaţiilor
-Secţia Mentenanţă Agregate Energetice – ing. Bătinaş Dan
-Secţia Mentenanţă Reţele Termice – ing. Dumitrescu Mugurel
DIRECŢIA ECONOMICĂ - director economic - Ec. Buciu Ionel
Coordonează direct următoarele activităţi:
-Serviciul financiar - ec. Breje Lazăr
-Serviciul contabilitate – ec. Canea Uţa
-Serviciul costuri – patrimoniu - ec. Şturm Margarete
-Activitatea de facturare - încasări - ec. Ivan Ana
3. Obiectul de activitate al Biroului/ Serviciului/ Direcţiei:
S.C. COLTERM S.A. Timişoara are ca obiect principal de activitate:
- producţia, transportul, transformarea, distribuţia şi furnizarea energiei termice;
- producţia şi vânzarea/furnizarea energiei electrice;
- exploatarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea reţelelor termice şi a instalaţiilor din punctele şi centralele termice;
- hidroforizarea apei reci - prin intermediul staţiilor de hidrofor din 54 de puncte şi centrale termice se asigură apa rece la toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele;
- montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor;
4. Sinteza activităţii SC COLTERM SA pe anul 2011
A. SINTEZA ACTIVITĂŢII DE INVESTIŢII ÎN ANUL 2011
Activitatea de investiţii realizată pe anul 2011 in cadrul SC COLTERM SA a fost concentrată pentru realizarea unui Program de investiţii in valoarea de 9.393.390 lei din care Alocaţii bugetare-4.388.440 lei.
Principalele lucrări care s-au realizat din Fonduri de Investiţii în anul 2011, în cadrul Companiei, defalcate după locul de realizare, sunt următoarele:
CET – Sud
• Supraînalţare depozit zgură şi cenuşă compartimentul 2- lucrare care s-a finalizat pînă la 31.12.2011
• Înlocuire 2 schimbătoare căldură cu ţevi cu SCP, montare filtre cu autocuraţiune- lucrare la care s-a finalizat montajul, mai trebuie finalizată izolarea cu vată şi tablă
• Modernizare celule electrice SRA- achiziţie 4 x cuplă 2500 A cu protecţie SEPAM- lucrare finalizată până în data de 10.11.2011
C.T. – Centru
• Reabilitare reţele termice de transport din Municipiul Timişoara-
1. Reţea termică primară Str. Postăvaru – lucrare finalizată
2. Reţea termică primavară str. Brâncoveanu între str. Rebreanu şi str. Porumbesculucrare finalizată
Distribuţie reţele termice secundare
• Modernizare a doua PT prin instalarea de unităţi de cogenerare cu motor termic- lucrare in continuare
• Modernizare şi transformare CT Siret respectiv CT Rusu Şirianu în PT – lucrările sunt finalizate
• Reabilitare reţele termice de distribuţie – lucrare finalizată

Până la data de 31.12. 2011 s-au realizat lucrări de investiţii în valoare totală de 7.178.204 lei, din care:
- din Alocaţii Bugetare - 1.840.748 lei, dintr-un plan de 2.753.170 lei
- din Surse Proprii – 5.337.456 lei, dintr-un plan de 6.354.520 lei.
În anul 2009 s-a demarat accesarea de Fonduri Europene conform Programului Operaţional Structural Mediu – Axa prioritară 3 – Sector Termoficare.
Aceste fonduri sunt necesare pentru “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara, în vederea conformării la normele de Protecţia Mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”.
În primele 4 luni ale anului 2011 au avut loc patru licitaţii pentru lucrările din programul sus amintit
• Retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte, CAF2 şi CAF4, în CT Centru
• Instalaţie nouă de desulfurare(DESOX) in CET Sud
• Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 şi CAE3(IMA6) în CET Sud
• Retehnologizare pompe de transport termoficare CT Timişoara Centru şi CET Timişoara Sud
B. ACTIVITATEA DE PRODUCŢIE
Sistemul actual de încălzire centralizata din municipiul Timişoara constă din:
‐ Surse:
• CT Centru Timişoara
• CET Sud Timişoara
• 14 centrale termice de cvartal
• Reţele de transport
• Puncte termice
• Reţele de distribuţie
CT Centru Timişoara
CT Centru Timişoara include următoarele unităţi de producere agent termic:
• Două cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58,15 MWt) cu funcţionare pe gaze naturale, numite CAF 1 şi CAF 2
• Trei cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cu funcţionare pe gaze naturale şi păcură, numite CAF3, CAF4, CAF 5
• Trei cazane de abur cu funcţionare pe gaze naturale, numite CAE 1, CAE 2, CAE 3 CAF1 si CAF 3 au fost retehnologizate şi funcţionează cu rezultate bune, iar CAF 2, CAF 4 şi CAF 5 nu au fost încă retehnologizate.
La ora actuală, puterea termică totală instalată pentru termoficare este de 465,2 MWt.
CET Sud Timişoara
CET Sud Timişoara are în compunere ca echipamente principale:
• Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cu funcţionare pe lignit şi gaze naturale, numite CAF 1, CAF 2
• Trei cazane de abur de 100 t/h, 15 bar, 250 grade C cu funcţionare pe lignit şi gaze naturale, numite CAE1, CAE2, CAE3
• O turbină cu abur tip R 19.7-1.4/0.3 , cu contrapresiune la 1,2 bar si 19,7 MWe
• Trei schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu capacitatea unitara de 50 Gcal/h(58,15 MWt)
• Patru cazane de abur de 10 t/h, 15 bar, cu funcţionare pe gaze naturale, menţinute în rezervă rece.
La ora actuală puterea termică totală instalată pentru termoficare este de 406,6 MWt.
Depozitarea zgurii şi cenuşii
În prezent, depozitul de zgură şi cenuşă al CET Sud Timişoara este singurul din România conform cu cerinţele de mediu. Acesta este situat la 1,5 km sud-vest de satul Utvin. Întreaga suprafaţă este împărţită în trei celule, după cum urmează: -1 celulă în folosinţă, -1 celulă de rezervă, -1 celulă supusă unor lucrări de ridicare a nivelului.
Centrale termice de cvartal
Sistemul de încălzire centralizată din Timişoara include 14 centrale termice de cvartal care funcţionează pe gaze naturale. Situaţia actuală a modernizărilor este următoarea:
- 3 dintre aceste centrale termice au intrat într-un program de retehnologizare prin trecerea la producţia combinată de căldură şi energie electrică, având ca echipamente de bază motoare termice cu gaze naturale, la una din centralele (CET Freidorf) lucrările fiind finalizate în anul 2007, iar la celelalte două (CT Buziaş şi CT Dunărea) lucrările fiind preconizate a fi finalizate în semestrul I 2012
-3 centrale termice au fost modernizate prin înlocuirea totală a echipamentelor
-8 centrale termice sunt numai parţial modernizate prin înlocuirea echipamentelor cel mai uzate
- 2 centrale termice de cvartal (CT Rusu Sireanu si CT Siret) au fost transformate in puncte termice.
Reţele termice de transport
Lungimea totală (geografică) a reţelei de transport în Timişoara este 73 km, din care aprox. 20% este reabilitată.
Puncte termice
Sistemul de încălzire centralizat al municipiului Timişoara cuprinde 113 puncte termice de transformare şi distribuţie a căldurii şi apei calde, dintre care 68 au fost reabilitate în totalitate.
Reţele termice de distribuţie
Lungimea totală (geografică) a reţelei de distribuţie din Timişoara este de 275 km. În prezent, peste 65% din reţeaua de distribuţie este reabilitată.
Puterea actuală instalată în centralele electrice de termoficare aparţinând SC COLTERM SA (CT Centru, CET Sud, CET Freidorf) este de 897,6 MWt şi 19,7 MWe, iar în centralele termice de cartier CT puterea instalată este de 64,5 MWt .
Din puterea totală instalată:
-46 % este în centrale pe cărbune (lignit cu suport gaze naturale)
-54 % este în centrale pe hidrocarburi

Din puterea totală instalată:
-24% o reprezintă grupurile de cogenerare
-76 % o reprezintă sursele de vârf
Producţiile şi consumurile de energie aferente surselor de producere CT Centru, CET Sud, CET Freidorf şi CT, în anul 2011, au fost:
CT Centru... CET Sud...CET Freidorf...CT cvartal...Total
Energie electrica produsa[MWh] 0... 30.883... 2.471... -... 33.354
Energie electrica livrata in SEN [MWh] 0 18.448 2.233 - 20.681
Energie termica produsa[MWh] 597.665 433.937 9.331 79.229 1.120.162
Energie termica produsa in cogenerare [MWh] 0 269.286 3.333 0 272.619
Energie termica produsa in surse de vârf [MWh] 597.665 164.651 5.998 79.229 847.543
Consum total combustibil[MWh] 668.124 594.087 13.931 105.485 1.381.627
Consum cărbune [MWh] 0 431.808 0 0 431.808
Consum păcură 1.050 0 0 0 1.050
Consum gaze naturale[MWh] 667.074 162.279 13.931 105.485 948.769
Randamentul global al centralei 0,89 0,78 0,85 0,75 0,84
Totodată a fost produsă în cadrul Centralei Hidroelectrice Bega Timişoara, din surse regenerabile, cantitatea de energie electrică de 2.452 MWh.

Din totalul energiei produse în sursele menţionate mai sus, în anul 2011, acestea au fost:
-26,5 % în cogenerare
-73,5 % în surse de vârf
Ponderea producţiei, în sursele menţionate, a fost funcţie de tipul combustibilului de:
-31,25 % pe cărbune
-68,67 % pe gaze naturale
- 0,08 % pe păcură

Energia termică furnizată în anul 2011 a fost de 862.720 MWh. În această cantitate de energie este cuprinsă şi echivalentul termic a 3,906,092 mc apă caldă de consum. Totodată prin intermediul instalaţiilor din cadrul SC COLTERM SA a fost furnizată si cantitatea de 1.014.585 mc apă rece(hidrofor)
5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2012
Obiectivele majore stabilite de Conducerea S.C. COLTERM S.A. cu aprobarea Consiliului Local Timişoara pentru anul 2012 sunt:
Modernizare CT Dunărea prin instalarea de unităţi de cogenerare cu motor termic – lucrare în curs, având ca sursă de finanţare Alocaţii Bugetare cu finalizare în 2012;
Modernizare CT Buziaş prin instalarea de unităţi de cogenerare cu motor termic – lucrare în curs de execuţie având ca sursă de finanţare Alocaţii Bugetare cu finalizare în 2012;
Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană – lucrare ce se derulează pe doi ani şi care va fi finanţată astfel:
- fonduri Europene 46,5 %
- Alocaţii de la Bugetul de Stat 41,85%
- Alocaţii de la Bugetul Local 11,65 %
Retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor termice primare şi secundare de transport din Municipiul Timişoara – lucrare în curs de execuţie având ca sursă de finanţare Alocaţii Bugetare şi surse proprii cu finalizare în 2012;
Din luna august s-au făcut demersurile pentru un nou proiect de accesare de Fonduri Europene conform Programului Operaţional Structural Mediu – Axa prioritară 3 – Sector Termoficare care cuprinde proiectul „ Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timişoara pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice ” .
Acest proiect este în valoare de 25 milioane euro şi va fi finanţat 50% fonduri europene şi 50% fonduri locale.
Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara – lucrare ce se estimează că se va derula pâna în anul 2013.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.