Consiliul Judetean Timis / Raport privind activitatea desfasurata în anul 2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 10.04.2012 19:31 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

I. ACTIVITATEA ÎN PLEN SI ÎN COMISIILE DE SPECIALITATE
Consiliul judetean Timis s-a întrunit în 12 sedinte ordinare si o sedinta extraordinara, iar comisiile de specialitate, în general, în câte doua sedinte lunar (nr. total de sedinte – 155).
În desfasurarea sedintelor s-au respectat procedurile prevazute de Legea nr. 215/2001, republicata, si Regulamentul de organizare si functionare, aspecte care au creat posibilitatea formularii de întrebari si interpelari, exprimarii opiniilor individuale si ale grupurilor de consilieri, formularii de amendamente în legatura cu proiectele supuse analizei si dezbaterii, precum si exprimarii votului în cunostinta de cauza. În acest context, a existat o conlucrare interactiva între comisiile de specialitate si compartimentele din aparatul de specialitate pentru pregatirea si fundamentarea proiectelor de hotarâri si cooperarea comisiilor de specialitate si grupurilor de consilieri judeteni pentru sustinerea unor proiecte si a intereselor legitime ale judetului Timis.
Comisiile de specialitate au desfasurat o activitate complexa atât în sedintele de lucru, cât si în deplasarile în judet (consilii locale si institutii publice), precum si în întâlnirile organizate cu cetatenii. Dintre activitatile desfasurate mentionam, cu titlu exemplificativ, urmatoarele:
- analizarea si aprobarea bugetului judetului Timis, rectificarile bugetare, executia bugetara, stabilirea taxelor si tarifelor de interes judetean;
- sustinerea promovarii unor proiecte de investitii privind dezvoltarea judetului (studiu de prefezabilitate pentru calea ferata Timisoara – Szeged; îmbunatatirea managementului siturilor Natura 2000; caile majore de descarcare a circulatiei de pe autostrada spre municipiul Timisoara din nodurile Remetea Mare; sistem integrat de management al deseurilor; valorificarea potentialului turistic de-a lungul Canalului Bega; managementul riscurilor în situatiii de urgenta în aria de cooperare transfrontaliera româno-sârba; aprobarea documentatiilor si indicatorilor tehnicoeconomici a unor drumuri judetene; parc judetean pentru productie de energie fotovoltaica; Centru judetean multifunctional pentru sustinerea afacerilor);
- sprijinirea comunitatilor locale pentru accesarea si realizarea proiectelor si programelor cu finantare interna si externa si repartizarea sumelor pentru finantarea si cofinantarea proiectelor de infrastructura;
- activitati privind amenajarea teritoriului si urbanismul (Regulamentul de exploatare si întretinere a spatiilor din Bastionul Theresia; înfiintare perdea forestiera în jurul Parcului tehnologic pentru energii alternative si Parcului fotovoltaic; Regulamentul de implicare a publicului în elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului; Planul de amenajare a teritoriului judetului Timis);
- sprijinirea activitatii de asistenta si protectie sociala (Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Periam; Centru de integrare prin terapie ocupationala Gavojdia; Asocierea cu consiliile locale din Jimbolia si Comlosu Mare pentru finantarea caminelor pentru persoane vârstnice; Majorarea alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele ocrotite si asistate în cadrul DGASPC Timis);
- administrarea domeniului public si privat al judetului Timis (actualizarea domeniului; darea în folosinta si administrare a unor spatii catre institutii publice; modificarea si completarea unor contracte de concesiune din cadrul PIT; actualizarea Normativului de dotare cu autovehicule si consumul de carburanti;
retragerea si darea în folosinta a unor autovehicule pentru transportul scolar; atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate si curse speciale);
- strategia culturala si sprijinirea desfasurarii principalelor manifestari culturalartistice, sportive si de tineret (Agenda manifestarilor; Festivalul mesterilor populari; Zilele Muzicii Sacre; Salonul de carte „Cart-Vest”; Festivalul Blues Jazz; Festivalul International de folclor „Nedeia românilor de pretutindeni”; Alaiul Colindatorilor; Festivalul folcloric judetean „Lada cu zestre”; Decernarea premiilor „Pro Juventute” si „Pro Cultura”; Saptamâna olimpica; Cupa clubului din comunele timisene);
- promovarea si diversificarea relatiilor de cooperare externa („Triplex Confinium”; dezvoltarea activitatilor în cadrul DKMT; participarea la reuniunile si sesiunile desfasurate sub egida Comitetului Regiunilor si Adunarii Regiunilor Europei; diversificarea relatiilor bilaterale cu Germania – Rosenheim si Böblingen).
Activitatea desfasurata de comisiile de specialitate si de catre fiecare consilier judetean în exercitarea mandatului face obiectul unor rapoarte separate fiind depuse la referentul pentru relatia cu alesii judetului si, în consecinta, pot fi consultate de reprezentantii mass-media, organizatiile, asociatiile si persoanele interesate.
II. HOTARÂRI ALE CONSILIULUI JUDETEAN SI DISPOZITII ALE PRESEDINTELUI
În perioada de referinta s-au adoptat 172 hotarâri, majoritatea vizând administrarea domeniului public si privat al judetului Timis (48), activitatea de buget – finante (40), aprobarea de strategii, proiecte si documentatii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului (37) si activitatea institutiilor si serviciilor publice de interes judetean (27).
Toate hotarârile au fost puse în aplicare, dupa caz, prin încheierea de contracte, repartizarea de sume pentru finantare si cofinantare, virari de credite, promovarea de studii si proiecte, realizarea de lucrari, organizarea de actiuni si manifestari, implementarea de masuri organizatorice si functionale, urmarirea realizarii veniturilor s.a. în functie de obiectul reglementat.
Toate proiectele de hotarâri au fost publicate pe site-ul propriu înainte de analizarea în comisiile de specialitate si în plenul consiliului judetean la rubrica „Hotarâri ale Consiliului - proiecte de hotarâri”, iar dupa adoptare au fost publicate la rubrica „Hotarâri ale Consiliului - hotarâri adoptate”. Unele proiecte cu aplicabilitate generala au facut obiectul procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala (ex.: proiectele de hotarâri privind aprobarea bugetului judetului Timis si a bugetelor unor institutii si servicii publice; proiectele de hotarâri privind taxele judetene si tarifele pentru unele servicii de interes judetean).
În exercitarea atributiilor conferite de Legea administratiei publice locale si altor acte normative în vigoare, presedintele a emis un numar de 349 dispozitii, în principal, în domeniul resurselor umane (150) în calitate de sef al personalului din aparatul de specialitate si în domeniile achizitii, administrarea bunurilor si financiar contabilitate (62) în exercitarea functiei de ordonator de credite.
Un capitol special vizeaza activitatea în domeniul starii civile si evidentei persoanelor pentru care s-au emis 106 dispozitii de schimbare pe cale administrativa a numelui si prenumelui unor persoane fizice.
III. ACTIVITATEA DE BUGET SI FINANCIAR CONTABILA
Activitatea deosebit de complexa s-a concretizat în urmatoarele actiuni:
1) Repartizarea unor sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu, respectiv a sumelor defalcate din TVA
a) În baza Legii bugetului de stat pe anul 2011
- sume alocate din cota de 21% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (în baza estimarilor Directiei Generale a Finantelor Publice Timis) – 39.554 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (prevazute în legea bugetului de stat) – 14.421 mii lei;
- sume defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale (prevazute în legea bugetului de stat) – 20.245 mii lei.
b) În baza Hotarârii CJT nr. 66/2011, pentru finantarea programului de încurajare a consumului de fructe în scoli – 92.13 mii lei.
c) În baza Dispozitiei nr. 344/2011 (Hotarârea CJT nr. 1/2012) pentru sustinerea de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala – 758 mii lei.
2) Elaborarea, aprobarea si rectificarea bugetului judetului Timis
a) În baza Legii bugetului de stat pe anul 2011, la nivelul cheltuielilor de 427.481,64 mii lei pe cele doua sectiuni, respectiv functionare si dezvoltare, asigurate din venituri proprii – 10.000 mii lei, cote defalcate din impozitul pe venit – 89.700 mii lei, cota de 21% pentru echilibrarea bugetelor locale – 40.500 mii lei, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul judetului – 85.629 mii lei, sume defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale – 15.000 mii lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 12.712 mii lei, subventii pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap – 70.657 mii lei, sume primite de administratia locala în cadrul FEGA – 286 mii lei, sume din donatii si sponsorizari – 10,64 mii lei, subventii pentru finantarea programelor de mediu – 2.000 mii lei, sume primite de la UE – 41.733 mii lei, subventii din bugetul de stat pentru camerele agricole – 1.178 mii lei, excedentul anului anterior – 58.021 mii lei.
b) Cheltuielile în suma de 427.481,64 mii lei au fost repartizate pentru autoritatile publice – 76.459 mii lei, serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si alte servicii publice generale – 982 mii lei, functionarea scolilor speciale si pentru programul corn si lapte – 41.510 mii lei, sanatate – 8.342 mii lei, functionarea institutiilor de cultura, agenda culturala, asociatii sportive si personalul neclerical – 36.042,50 mii lei, centrul militar judetean – 706 mii lei, functionarea inspectoratului pentru situatii de urgenta – 1.021 mii lei, functionarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis si transferuri catre Caminele pentru persoane vârstnice din Jimbolia si Comlosu Mare – 128.614,14 mii lei, functionarea Directiei de Prestari Servicii – 7.647 mii lei, functionarea Agentiei de Dezvoltare Economico – Sociala Timis – 1.604 mii lei, drumurile judetene – 72.346 mii lei, alte cheltuieli de capital – 2.400 mii lei, protectia mediului – 35.000 mii lei, tranzactii privind datoria publica – 13.630 mii lei, 1.178 mii lei functionarea Camerei Agricole.
c) Rectificari ale bugetului judetului Timis. S-au facut 5 rectificari, ultima rectificare la nivelul cheltuielilor de 449.546 mii lei.
3) Urmarirea realizarii veniturilor
- Elaborarea proiectelor de stabilire a taxelor si tarifelor de interes judetean pentru anul fiscal 2012;
- Identificarea surselor pentru realizarea veniturilor, fundamentarea proiectului de buget si realizarea acestuia, conform clasificatiei bugetare;
- Actualizarea si încasarea redeventelor, inclusiv a veniturilor provenite din chirii;
- Executarea debitelor prin instrumentarea masurilor asiguratorii, înfiintarea popririlor si executarilor silite, precum si înscrierea la masa credala în cadrul procedurii de insolventa;
- Participarea la sedintele adunarii creditorilor pentru firmele aflate în insolventa sau faliment;
- Urmarirea încasarii taxelor cuvenite din regularizarea autorizatiilor de constructii si a taxelor asupra mijloacelor de transport care depasesc 12 tone.
4) Activitatea financiar – contabila
Operatiunile financiar – contabile si exercitarea functiei de ordonator principal de credite au presupus, în principal, urmatoarele activitati si actiuni:
- Asigurarea fondurilor necesare alimentarii cu alocatii bugetare a tuturor ordonatorilor de credite din subordine;
- Înregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor intervenite pe debitul si creditul celor 760 conturi deschise pe numele judetului Timis;
- Verificarea încasarii veniturilor conform bugetului aprobat si înregistrarea acestora în evidenta contabila;
- Calcularea si plata salariilor, indemnizatiilor si drepturilor de personal, cu luarea în considerare a modificarilor intervenite în situatia personalului si legislatia în vigoare;
- Acordarea avansurilor pentru deplasarile interne si externe si participarea la licitatiile valutare pentru asigurarea drepturilor în valuta;
- Verificarea si acordarea vizei de control financiar preventiv pe contracte, facturi, bonuri de consum, angajamente bugetare, ordonantari la plata (20.000 documente);
- Înregistrarea si evidentierea tuturor miscarilor patrimoniale ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si materialelor;
- Verificarea si centralizarea situatiilor financiare ale ordonatorilor de credite din subordine si elaborarea situatiilor financiare trimestriale/anuala;
- Urmarirea realizarii veniturilor si cheltuielilor comparativ cu prevederile bugetare si formularea de propuneri pentru redistribuirea fondurilor si rectificarea bugetului;
Alte aspecte care privesc activitatea financiar contabila vor face obiectul analizei contului de încheiere a exercitiului bugetar care va fi supus aprobarii consiliului judetean.
IV. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII SI INFRASTRUCTURA
În acest domeniu s-au derulat urmatoarele activitatii
- Planificarea investitiilor si întocmirea Programului anual de investitii;
- Urmarirea realizarii investitiilor proprii si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean;
- Urmarirea realizarii investitiilor privind constructia de locuinte, reabilitarea termica a cladirilor si aplicarea masurilor pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente;
- Coordonarea investitiilor privind realizarea infrastructurii edilitare (alimentarea cu apa la sate, canalizarea, epurarea apelor uzate);
- Monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Asigurarea managementului proiectelor cu finantare externa;
- Realizarea programului de achizitii publice.
În perioada de referinta pentru realizarea investitiilor cuprinse în „Lista de investitii” aprobata prin Hotarârea CJT nr. 15/201, s-a alocat suma de 161.613 mii lei, din care de la bugetul propriu 120.605 mii lei, iar restul sumei din alte surse (fonduri UE nerambursabile, fonduri Guvernamentale, s.a).
1) Lucrari principale de investitii realizate sau în derulare
- Sistem integrat de management al deseurilor în judetul Timis – Depozit de deseuri nepericuloase în comuna Ghizela, valoare investitie – 71997 mii lei, din care realizari în anul 2011 – 33.023 mii lei;
- Drum acces si consolidare pod peste pârâul Chizdia, valoare investitie – 2.194 mii lei;
- Centura Nord-Vest de ocolire a orasului Buzias, valoare investitie – 14079 mii lei;
- Reabilitare DJ 682, limita judet Arad – Periam – Saravale – Sînnicolau Mare, valoare investitie – 29.698 mii lei;
- Reabilitare DJ 592 Buzias – Lugoj, valoare investitie – 42.472 mii lei;
- Modernizarea Clinicii de Anestezie, Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, valoare investitie – 4.510 mii lei (termenul de finalizare este 15.03.2012);
- Amenajare Palat Baroc la Muzeul de Arta, continuare lucrari în valoare de 1.050 mii lei.
Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra stadiului implementarii Programului strategic de investitii, anexam la prezentul raport o situatie detaliata a proiectelor cu finantare externa care se afla în diferite stadii (finalizate, în evaluare, în pregatire, studiu) si a proiectelor cu finantare din bugetul judetului Timis.
Prin acest program finantat conform HCM nr. 577/1997 (alocatie de la bugetul de stat – 6.826 mii lei) sunt în faza de executie lucrari la Lovrin, Criciova (Ilioara), Giulvaz (Rudna), Sacalaz, Pischia (Bencecu de Jos), Sacosu Turcesc (Uliuc, Unip, Icloda), Bara, Parta.
Au fost finalizate lucrarile la Tomnatic, Periam, Sacosu Turcesc, Balint, Sag, Otelec, Becicherecu Mic, Birda (Berecuta, Manastire), lucrari care fizic reprezinta 75 km retea de distributie echipata cu hidranti, cismele si camine, 5 foraje, 3 rezervoare de 100 – 150 mc. S-a continuat elaborarea documentatiei si organizarea unor licitatii pentru începerea lucrarilor de constructii montaj, si, totodata, s-au efectuat demersuri pentru cooptarea unor noi membrii (în prezent – 45) în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Apa si Canal Timis.
3) Achizitii publice
Conform programului anual al achizitiilor publice s-au realizat proceduri de achizitii finantate din bugetul propriu si din fonduri comunitare (PHARE, POR, POS –mediu) în valoare de 114.080 mii lei (inclusiv TVA).
Pe lânga aceste proceduri s-au desfasurat proceduri de achizitie pentru diferite bunuri, lucrari si servicii, inclusiv pentru unele institutii si servicii publice de interes judetean.
4) Lucrari drumuri si poduri judetene
a) Prin lucrarile realizate s-a urmarit, în principal, realizarea urmatoarelor obiective:
- întretinerea si repararea drumurilor judetene;
- modernizarea drumurilor judetene care asigura legatura cu centrele de comuna;
- pietruirea drumurilor comunale si reabilitarea/asfaltarea drumurilor pietruite;
- reabilitarea unor poduri, asigurarea scurgerii apelor si siguranta rutiera.
b) Pentru realizarea programului de lucrari au fost alocate 8.343 mii lei (bugetul judetului Timis + bugetul de stat) din care pentru întretinere si reparatii – 71.310 mii lei, pentru investitii – 11.298 mii lei si pietruirea, reabilitarea/asfaltarea drumurilor – 4.735 mii lei.
c) Principalele sarcini fizice s-au realizat, astfel: straturi bituminoase subtiri (10 km), covoare asfaltice (63,3 km), reciclari îmbracaminti asfaltice (23,50 km), pietruiri drumuri de pamânt (5 km), întretinere poduri si podete (4 lucrari), lucrari accidentale calamitati (8 lucrari), îmbracaminti bituminoase usoare (22,5 km), reparatii curente poduri si podete (2 lucrari), investitii (12,8 km).
d) Realizarea valorica a programului de lucrari, respectiv întocmire documentatii tehnice – 1.360 mii lei, întretinere îmbracaminti asfaltice – 6.790 mii lei, întretinere drumuri pietruite – 2.230 mii lei, burdusiri si tasari – 179 mii lei, scurgerea apelor si estetica rutiera – 1.335 mii lei, întretinere curenta activitate de iarna – 4.394 mii lei, straturi bituminoase subtiri – 1.060 mii lei, covoare asfaltice – 11.687 mii lei, reciclare îmbracaminti asfaltice – 14.292 mii lei, siguranta rutiera – 1.493 mii lei, pietruiri drumuri de pamânt – 3.025 mii lei, întretinere periodica podete – 588 mii lei, lucrari accidentale, calamitati – 2.492 mii lei, îmbracaminti bituminoase usoare – 19.722 mii lei, reparatii curente poduri si podete – 663 mii lei.
V. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI TIMIS
1) Admnistrarea domeniului public si privat al judetului Timis s-a concretizat în urmatoarele activitati si actiuni:
- Promovarea proiectelor de hotarâri (40) privind administrarea bunurilor imobile si mobile din patrimoniu;
- Întocmirea si depunerea „declaratiilor de impunere” pentru bunurile imobile (constructii si terenuri) din domeniul public si privat;
- Contractarea serviciilor de realizare a documentatiilor topo-cadastrale pentru delimitarea unor terenuri si înscrierea în evidentele cadastrale a obiectivelor finalizate prin proiectele de investitii;
- Finalizarea operatiunilor de clasare si declasare a bunurilor din patrimoniu, inclusiv a celor aflate în administrarea institutiilor si serviciilor publice de interes judetean;
- Organizarea inventarierii anuale a bunurilor (separat, se va prezenta un raport în legatura cu rezultatele inventarierii);
- Urmarirea derularii activitatii de transport scolar si a modului de folosinta a autovehiculelor cu aceasta destinatie date în folosinta consiliilor locale (47 mijloace auto);
- Centralizarea propunerilor formulate de consiliile locale (72 hotarâri) pentru actualizarea domeniului public al municipiilor, oraselor si comunelor si transmiterea documentatiei si „notei de fundamentare” catre Guvernul României.
2) Realizarea atributiilor Autoritatii Judetene de Transport
- Urmarirea executarii transportului judetean de persoane prin curse regulate si prin curse regulate speciale, conform programului aprobat (Monitorizarea traseelor operatorilor de transport; participarea la organizarea licitatiilor pentru atribuirea traseelor);
- Desfasurarea actiunilor de verificare în trafic a conditilor de efectuare a serviciilor de transport prin curse regulate si curse regulate speciale (21 actiuni) si a actiunilor de îndrumare (7 actiuni) la consiliile locale privind înfiintarea de servicii de transport local, autorizarea si licentierea activitatii de transport scolar;
- Verificarea modului de organizare si desfasurare a activitatii de transport scolar (respectarea traseelor, orarelor de circulatie si locurilor de îmbarcare/debarcare, efectuarea reviziilor tehnice, gararea si folosinta autovehiculelor, starea drumurilor);
- Eliberarea licentelor de traseu pentru serviciile de transport persoane prin curse regulate speciale (151 licente si 68 copii conforme ale licentelor de traseu).
3) Desfasurarea activitatilor administrativ – gospodaresti
Activitatea administrativ - gospodareasca a avut menirea de-a asigura conditiile materiale si de ambient necesare desfasurarii atributiilor si sarcinilor autoritatii publice judetene si aparatului de specialitate prin urmatoarele categorii de prestatii:
a) Executarea lucrarilor de reparatii, întretinere si amenajare în Palatul Administrativ:
- Reparatii tencuieli, zugraveli si vopsitorie tâmplarie (40 birouri), reparatii si montare parchet (22 birouri) refacere instalatii electrice si retea data–voce
(17 birouri) reparatii tâmplarie si mobilier, instalatii sanitare si retea încalzire si climatizare;
- Amenajare arhiva (instalatie de climatizare si dezumidificare) si amenajare si întretinere spatii verzi.
b) Aprovizionarea si gestiunea materialelor
- Aprovizionarea si distribuirea furniturilor de birou, imprimatelor tipizate, materialelor consumabile si pieselor de schimb, precum si a materialelor necesare desfasurarii actiunilor de protocol;
- Asigurarea gestiunii materialelor, mijloacelor fixe si obiectelor de inventar.
c) Activitati de deservire si gospodarire:
- Asigurarea întretinerii, reparatiilor si verificarilor tehnice ale autovehiculelor din dotare si urmarirea utilizarii lor judicioase, cu încadrarea în normativele de consum aprobate;
- Efectuarea zilnica a curateniei în spatiile utilizate, colectarea selectiva a deseurilor si executarea periodica a curateniei generale, dezinsectiei, dezinfectiei si deratizarii;
- Asigurarea functionarii aparaturii si instalatiilor din dotare (telefoane, fax, copiatoare, centrala termica si telefonica, instalatii anti incendiu, climatizare, supraveghere video, sonorizare, traducere, aparatura video) si a serviciilor de paza si curierat.
VI. ACTIVITATEA DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM
1) Avizarea si autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Analizarea documentatiilor si emiterea proiectelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism (820) si autorizatiilor de construire/desfiintare (401);
- Calcularea taxelor datorate pentru emiterea certificatelor de urbanism (încasari – 59.635 lei) si autorizatiilor de construire/demolare (încasari 534.729 lei), precum si a taxelor de regularizare (25.856 lei);
- Verificarea disciplinei în domeniul executarii lucrarilor de constructii (53 localitati), transmiterea de somatii (210), participarea la receptia finala a lucrarilor de constructii (180), sistari lucrari (52), verificarea reclamatiilor (25) si aplicarea de sanctiuni contraventionale (3);
- Analizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului (149, din care 131 PUZ persoane fizice si juridice, 12 PUZ unitati administrativ – teritoriale, 1 PUD persoane fizice si 5 PUG – Deta, Carpinis, Criciova, Fibis si Darova);
- Organizarea sedintelor Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului si urbanismului (9 sedinte), în cadrul careia s-au analizat 88 documentatii si formulat 88 raspunsuri.
2) Activitati specifice privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- Urmarirea realizarii Planurilor Urbanistice Generale (PUG) si Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU) din fonduri ale oraselor si comunelor, inclusiv a alocarii resurselor de la bugetul de stat;
- Urmarirea derularii unor proiecte, studii si colaborari (caiet de sarcini extindere Spital Clinic Judetean de Urgenta - Clinica Obstetrica – Ginecologie I si II Bega si Unitatea de Primire a Urgentelor; PUZ – Parc tehnologic pentru energii alternative si Parc fotovoltaic; Centru judetean multifunctional pentru sustinerea afacerilor; Reabilitarea si revitalizarea Cetatii Bastion; Planul judetean de gestiune a deseurilor Timis; Planul local de actiune pentru mediu; Controlul integrat al poluarii prin nutrienti; Programul de îmbunatatire a calitatii mediului prin împadurirea terenurilor degradate; Înfiintarea perdelelor forestiere pentru protectia localitatilor din judetul Timis;
- promovarea Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului initiate sau aflate în competenta de aprobare a Consiliului judetean Timis;
- Coordonarea procedurilor pentru elaborarea documentatiei de actualizare a Planului de amenajare a teritoriului judetului Timis;
- Realizarea de lucrari pentru implementarea Sistemului Informatic Geografic (GIS) al judetului Timis (completarea bazelor de date cu PUZ-urile, drumurile, obiectivele turistice si istorice din judet, editarea de harti si planuri, verificarea din punct de vedere geodezic, topografic, cadastral pe suport magnetic digital a PUZ-urilor; colectare date retea gaz, zone de protectie, fisa localitatii, depozite neconforme, studiu de circulatie Zona metropolitana Timisoara).
VII. SPRIJINUL SI CONSULTANTA ACORDATA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
1) Personalul din aparatul de specialitate al consiliului judetean a acordat sprijin si consultanta consiliilor locale, primariilor si personalului din subordinea acestora.
Dintre actiunile desfasurate evidentiem urmatoarele:
- Sintetizarea datelor si informatiilor de interes local si publicarea pe pagina de internet;
- Sprijin în gestionarea situatiilor de urgenta (urmarirea situatiei hidrometeorologice si stabilirea de masuri; alocarea fondurilor necesare zonelor afectate; supravegherea respectarii normelor si masurilor de aparare împotriva incendiilor).
- Colaborarea cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” pentru organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale pompierilor civili, faza judeteana si interjudeteana.
- Acordarea de asistenta de specialitate consiliilor locale pentru desfasurarea Recensamântului populatiei si locuintelor;
- Participarea la întocmirea proiectului de transport CFR cu trenurile locale de calatori prin centralizarea propunerilor si sugestiilor consiliilor locale si cetatenilor;
- Centralizarea programarii târgurilor si pietelor din judet si promovarea relatiilor în acest domeniu cu alte judete, inclusiv prin organizarea de piete volante pentru valorificarea produselor agricole direct de catre producatori;
- Sprijinirea înfiintarii si dezvoltarii unor servicii publice la nivel local (administrarea si distribuirea apei potabile, salubritate, gaze naturale, energie termica, transport scolar, servicii comunitare de evidenta a persoanelor, servicii sociale);
- Asigurarea derularii programului privind acordarea de produse lactate si de panificatie prescolarilor si elevilor, precum si ajutoarelor alimentare catre persoanele defavorizate prin Programul PEAD;
- Îndrumarea metodologica în domeniile urbanismului, respectarii disciplinei în constructii, achizitiilor publice, întretinerii echipamentelor de tehnologie a informatiilor, întocmirea proiectelor bugetelor locale, s.a.
2) Sprijinirea desfasurarii activitatilor si manifestarilor cultural – artistice si sportive
- Analizarea solicitarilor privind includerea în proiectul „Agendei” si prezentarea proiectului spre aprobare;
- Urmarirea desfasurarii manifestatiilor din Agenda (ex. Triplex Confinium, Ziua Europei, Festivalul Etniilor, Festivalul mestesugarilor populari, Nedeia românilor de pretutindeni, Festivalul Muzicii Sacre, Salonul anual al artistilor plastici, Alaiul Colindatorilor, Festivalul fanfarelor, Premiile PRO CULTURA si PRO JUVENTUTE, Lada cu zestre, Crosul olimpic),
- Analizarea activitatii institutiilor de cultura de interes judetean si a contractelor de management;
- Organizarea instruirilor periodice a referentilor culturali si a directorilor asezamintelor culturale din judet;
- Sprijinirea editarii unor lucrari privind activitatea culturala din Banat si judetul Timis (Muzicieni din Banat, Antologia poeziei moderne din Banat, Mic Atlas al judetului Timis.
VIII. ÎNTRETINEREA SI DEZVOLTAREA COMPONENTEI INFORMATICE
1) Obiective
- Dezvoltarea componentei informatice (extinderea utilizarii tehnologiei informatiilor; participarea la elaborarea si implementarea de aplicatii informatice; dezvoltarea si perfectionarea aplicatiilor existente);
- Întretinerea si actualizarea soft ware-ului de baza;
- Întretinerea si administrarea retelei de calculatoare si legaturi INTERNET;
- Întretinerea si instalarea echipamentelor de tehnologia informatiei ;
-Acordarea de asistenta personalului din aparatul de specialitate si personalului din institutiile si serviciile publice de interes judetean, precum si urmarirea derularii programelor de informatizare a administratiilor publice locale.
2) Activitati si actiuni
- S-au implementat aplicatia NAGIOS prin care se supravegheaza permanent functionalitatea echipamentelor din retea si o retea wireless care functioneaza la toate nivelele din Palatul Administrativ;
- Achizitionarea multifunctionalelor laser color si instalarea la directiile din aparatul de specialitate si compartimentele de relatii, precum si achizitionarea de scanere performante pentru compartimentele care gestioneaza baze de date cu arhive electronice;
- Elaborarea de aplicatii (programul PEAD 2011; Emitere si urmarire facturi; Situatie investitii, Materiale în magazie; Evidenta mijloacelor fixe si obiectelor de inventar);
- Realizarea operatiunilor de mentenanta la imprimante, scanere si multifunctionale.
IX. RELATIILE PUBLICE SI ASIGURAREA LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC
- Urmarirea respectarii programului de relatii publice si programului de audiente (înregistrate oficial 26 audiente);
- Solutionarea petitiilor adresate autoritatii publice judetene în scris (71 scrisori) sau pe pagina WEB (32 sesizari si întrebari);
- „Telefonul cetateanului” (37 apeluri, problematica diversa vizând, cu precadere, aspecte din competenta de solutionare a consiliilor locale sau a altor autoritati si institutii publice);
- Organizarea activitatii de primire, înregistrare si comunicare a corespondentei (înregistrate 17001 acte, expediate 9872 documente);
- Primirea si solutionarea cererilor de informatii de interes public, în baza Legii nr. 544/2001 (48 solicitari din care 32 de la persoane fizice si 16 de la persoane juridice, toate solutionate în termenul legal);
- Redactarea si transmiterea comunicatelor de presa si organizarea conferintelor de presa si briefing-urilor prilejuite de desfasurarea unor evenimente deosebite, precum si oferirea de informatii pentru presa scrisa si acordarea de interviuri pentru presa audio si video;
- Editarea trimestriala a Monitorului Oficial al judetului Timis (în ultima parte a anului în format electronic) si a suplimentului „Agenda CJ Timis”;
- Organizarea activitatii de gestionare si arhivare a documentelor (mutarea în arhiva noua a 112 ml de documente cu termen de pastrare permanenta sau temporara) si de eliberare a unor copii dupa documentele din arhiva (187 cereri), precum si de eliberare temporara a unor documente pentru studiu (59 solicitari).
X. ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
- Misiunile de audit cuprinse în planul anual (analiza riscurilor asociate activitatilor desfasurate la nivelul aparatului de specialitate si institutiilor si serviciilor publice finantate prin bugetul judetului; auditarea operatiunilor efectuate de catre cluburile sportive din fondurile bugetului judetean; verificarea Bibliotecii Judetene Timis cu privire la realitatea si exactitatea datelor înscrise în contul de executie bugetara si bilantul contabil);
- Misiunile de audit realizate (modul de desfasurare a activitatii Serviciului de Management al Proiectelor si Achizitii Publice – audit de regularitate; modul de desfasurare a activitatii la Teatrul pentru Copii si Tineret „Merlin” – audit de sistem; modul de desfasurare a activitatii la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Constantin Paunescu” Recas – audit de sistem; Biblioteca Judeteana Timis – verificare);
- Elaborarea proiectului Planului de audit pe anul 2012 si a proiectului Planul de audit pentru perioada 2012 – 2014.
XI. MASURI ORGANIZATORICE SI DE PERSONAL
1) Masuri organizatorice
- Organizarea concursurilor de proiecte de management pentru ocuparea posturilor de manageri la Biblioteca Judeteana Timis, Muzeul Satului Banatean si Teatrul pentru Copii si Tineret „Merlin” Timisoara;
- Realizarea procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici (92) si personalului contractual (36) din aparatul de specialitate pentru anul 2010;
- Gestionarea procesului de evaluare a managerilor institutiilor publice de cultura de interes judetean;
- Actualizarea fiselor de post pentru personalul din aparatul de specialitate;
- Elaborarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale si a Regulamentului de organizare si desfasurare a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale;
- Actualizarea Regulamentelor de organizare si functionare a institutiilor publice de cultura de interes judetean;
- Elaborarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate;
- Gestionarea evidentei statelor de functii si a evidentei functiilor publice, precum si comunicarea modificarilor ANFP.
2) Activitatea de salarizare si resurse umane
- Stabilirea drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate si ale managerilor/directorilor institutiilor de cultura si institutiilor si serviciilor publice de interes judetean;
- Promovarea în functii de conducere si în grade profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate;
- Elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate pe anul 2012;
- Stabilirea majorarilor salariale pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile;
- Gestionarea resurselor umane (angajari – 5 persoane în posturi vacante; încetarea raporturilor de serviciu si munca – 4 persoane, din care 3 prin pensionare);
- Înregistrarea în carnetele de munca a închiderii acestora si predarea tuturor carnetelor de munca titularilor;
- Centralizarea declaratiilor de avere si interese ale functionarilor publici, publicarea pe pagina de internet si comunicarea catre Agentia Nationala de Integritate;
- Asigurarea participarii la activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale (44 functionari publici si 5 consilieri judeteni) în diverse domenii (comunicare si transparenta decizionala; management financiar si contabilitate; tehnologia informatiilor si comunicatiilor; managementul proiectelor; resurse si servicii publice; arhitectura si urbanism);
- Organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare/concursuri pentru ocuparea functiilor de manager la Muzeul Satului Banatean, Teatrul de Copii si Tineret „Merlin” si Biblioteca Judeteana; concursuri pentru 6 functii de conducere din aparatul de specialitate, 2 functii de conducere la Camera Agricola, 4 functii de executie din aparatul de specialitate si promovarea în grad si trepte profesionale (17 functionari publici si 4 angajati contractual).
XII. ACTIVITATEA DE REPREZENTARE ÎN JUSTITIE SI DE AVIZARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE
În exercitarea atributiilor legale, presedintele Consiliului judetean reprezinta judetul Timis în justitie si emite dispozitii cu caracter normativ si individual. În acest sens, presedintele colaboreaza cu secretarul judetului si serviciul juridic – contencios în formularea actiunilor si apararilor pentru sustinerea intereselor judetului în cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti. Astfel, s-au instrumentat 216 procese aflate pe rolul instantelor judecatoresti în diferite grade de jurisdictie, din care 102 procese au fost solutionate definitiv si irevocabil (75 solutii favorabile).
Solutiile nefavorabile vizeaza, în principal, procesele care au avut ca obiect acordarea unor drepturi salariale pentru personalul didactic din învatamântul special.
O componenta importanta o reprezinta activitatea de avizare a proiectelor de dispozitii ale presedintelui si proiectelor de hotarâri ale consiliului judetean realizata de secretarul judetului (349 dispozitii si 172 hotarâri), precum si de avizare a contractelor si altor acte care implica raspunderea juridica de catre serviciul juridiccontencios (230 contracte si acte, din care 148 contracte de achizitii publice si 43 contracte privind administrarea patrimoniului).
S-au acordat în permanenta si în regim de urgenta consultatii si precizari în problemele de natura juridica atât personalului din aparatul de specialitate cât si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes judetean, precum si primarilor si personalului din aparatul autoritatilor publice locale.
XIII. ACTIVITATEA UNOR COMISII SPECIALE
a) Comisia pentru Protectia Copilului
În perioada de referinta s-au stabilit 187 masuri de protectie speciala, majoritatea vizând plasamentul copiilor (21), acordarea plasamentului pentru copiii care au împlinit vârsta de 18 ani si îsi continua studiile (64) si revocarea masurilor de plasament (96).
Totodata, au fost atestate 77 persoane si reatestate 162 persoane în calitatea de asistenti maternali profesionisti.
La propunerea Serviciului de evaluare complexa din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis s-au luat în analiza Comisiei si s-au emis 827 decizii cu privire la orientarea scolara si profesionala a copiilor cu cerinte educationale speciale si 2320 certificate de încadrare într-un grad de handicap a copiilor cu dizabilitati.
b) Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Au fost eliberate un numar de 4.751 certificate de încadrare sau respingere a încadrarii într-un grad de handicap, din care 1.360 persoane au fost încadrate în gradul grav, 1.766 în gradul accentuat, 691 în gradul mediu si 201 în gradul usor; au fost respinse un numar de 739 solicitari de încadrare într-un grad de handicap.
S-au formulat 501 contestatii care au fost transmise spre solutionare Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, fiind admise, în final, doar 4 contestatii.
Comisia a stabilit o serie de masuri de protectie sociala pentru persoanele adulte cu handicap, respectiv 67 admiteri în centrele rezidentiale, 8 externari din centre si 5 transferuri.
c) Comisia pentru implementarea structurilor de vânzare cu amanuntul cu suprafata mare
S-au analizat si avizat documentatiile pentru implementarea Magazinului de materiale de constructii si gradinarit „Hornbach” pe amplasamentul din Timisoara, Calea Aradului nr. 56A, respectiv pentru Centrul comercial ”Decatlon” pe amplasamentul din Timisoara, str. Stefan Procopiu.
d) Comisia judeteana de analiza a proiectelor de steme
În cadrul sedintelor comisiei au fost analizate si reanalizate documentatiile depuse de 37 unitati administrativ-teritoriale din judetul Timis si au fost aprobate 34 propuneri de stema care urmeaza a fi transmise spre avizare Comisiei Nationale de Heraldica si Genealogie a Academiei Române.
XIV. RELATIILE DE COOPERARE EXTERNA
În perioada de referinta relatiile de cooperare externa s-au axat, în principal, pe urmatoarele directii:
- Initierea, continuarea si stimularea relatiilor de cooperare cu partenerii externi;
- Realizarea unor proiecte cu finantare din fonduri europene;
- Asigurarea unei continuitati a relatiilor în cadrul DKMT;
- Participarea reprezentantilor Consiliului judetean la reuniunile si sesiunile desfasurate sub egida Adunarii Regiunilor Europei si Comitetului Regiunilor;
- Promovarea imaginii judetului Timis în cadrul vizitelor unor personalitati si oameni de afaceri din strainatate;
- Organizarea si participarea la diverse conferinte, simpozioane, seminarii si mese rotunde pe tema integrarii europene.
Exemplificam, în sensul celor de mai sus, cu urmatoarele actiuni, activitati si manifestari:
1) Participarea la traininguri/workshopuri si seminarii
a) În domeniul social, sanatate (Finantarea UE împotriva violentei de gen – Bruxelles, 28 februarie, Initiativa europeana pentru inovare sociala – Bruxelles, 16 – 17 martie; Platforma tehnica pentru cooperare în domeniul sanatatii- Bruxelles, 24 mai; Proiectarea strategiilor eficiente pentru combaterea abuzului fata de vârstnici – Bruxelles, 28 noiembrie; Prevenirea traficului de fiinte umane – Bruxelles, 24 noiembrie; Viitorul Fondurilor Structurale 2014 – 2020, perspectiva sociala – Bruxelles, 6 iulie);
b) În domeniul institutiilor europene, integrare europeana (Constitutia europeana, concluzii istorice si actuale – Bruxelles, 7 martie; Atelierul anual al Platformei de Monitorizare a UE – Bruxelles, 15 iunie; rolul autoritatilor locale si regionale în bugetul UE – Bruxelles, 4 octombrie);
c) În domeniu dezvoltarii regionale, fonduri structurale (Implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii – Bruxelles, 25 mai; viitorul politicii de coeziune – Bruxelles, 21 septembrie; Managementul proiectelor europene – România, Venus, 15 – 21 august; Pactul Primarilor – Bruxelles, 29 noiembrie);
d) În domeniul cercetare, dezvoltare, inovare si managementul energiei (Noi abordari europene pentru managementul energiei la nivel regional – Bruxelles, 15 martie; Economie verde pentru dezvoltarea regionala – Bruxelles, 28 iunie; Progresul UE cu ajutorul inventiilor române – Bruxelles, 24 mai; Industrii creative – Bruxelles, 25 noiembrie);
2) Promovarea oportunitatilor judetului prin participarea la evenimente, expozitii si târguri
- Seara româneasca la Biroul de promovare si informare turistica a României la Viena, 14-18 iunie;
- Festivalul International de folclor – Saint Pierre de Corps, Franta, 23-28 iunie;
- Seminar economic si întâlniri de afaceri cu companii române si belgiene – Bruxelles, 29 iunie;
- Întâlnirea aromânilor de pretutindeni – Livadia/Grecia si Negotin/Serbia, 11 – 17 august;
- Conferinta internationala „Rolul cadastrului si publicitatii imobiliare în România” – Timisoara, 1 octombrie;
- Seminar „Strategii inovative de specializare inteligenta pentru regiunile de convergenta” – Timisoara, 27 octombrie.
3) Asigurarea continuitatii relatiilor în cadrul DKMT
a) Activitati
- Zilele DKMT la Triplex Confinium (28 – 29 mai, a 14-a editie);
- Concursul de atletism pentru tineret „Cupa DKMT Prietenia” (28-29 mai, Timisoara);
- Adunarea Generala a Cooperarii Regionale DKMT si Adunarea Generala a Asociatiei SUP – DKMT (8 mai, Szeged);
- Adunarile generale ale SUP - DKMT (14 iulie – Szeged, 18 oct. – Novi Sad);
- Adunare Generala a Cooperarii Regionale DKMT (15 dec – Novi Sad).
b) Proiecte DKMT în derulare
- Itinerarii, impresii de neuitat în Euroregiunea DKMT (programul de cooperare transfrontaliera Ungaria – România);
- EuroRegional News Agregator – ERNA (Programul de cooperare HU/RO);
- Studiul de prefezabilitate pentru realizarea legaturii feroviare Timisoara – Szeged (Programul de cooperare HU/RO).
4) Participarea la reuniunile si sesiunile desfasurate sub egida Adunarii Regiunilor Europei (ARE)
- Comisia 2 ARE, Politici Sociale si Sanatate publica „Dizabilitatea si ocuparea fortei de munca” (15-18 iunie, Valencia);
- Comisii 2 si 3 ARE, Conferinta în cadrul Cooperarii internationale (18 – 22 septembrie, Istanbul);
- Adunarea Generala ARE (22-27 noiembrie, Ponta Delgada/Portugalia)
5) Promovarea imaginii judetului Timis
- Centrul de Tranzit în Regim de Urgenta (10-11 martie, Timisoara, cu participarea ambasadorilor statelor europene acreditati în România);
- Programul „EU – China – Reforma securitatii sociale” (23-24 mai, judetul Timis);
- Vizita unei delegatii a autoritatilor suedeze la Centrul pentru integrarea socio – profesionala a adultilor fara adapost din Bacova (17 ianuarie);
- Vizitele delegatiilor Ambasadelor Elvetiei (2 februarie, 11 noiembrie), Peru (9 februarie), Japoniei (18 februarie), Bulgariei (29 aprilie), Marii Britanii (31 aprilie), Frantei (4 octombrie) si Irlandei (28 octombrie), precum si a Consulatelor Serbiei, Italiei, Germaniei si Cehiei.
6) Relatiile de cooperare externe
- Vizita delegatiei judetului Rosenheim/Germania în judetul Timis (mai);
- Vizita delegatiei judetului Timis în judetul Boblingen/Germania (iunie);
- Vizita unei delegatii din Friuli Venezia Giulia/Italia în judetul Timis (iunie);
- Vizita unei delegatii din Provincia Modena/Italia pentru semnarea Protocolului de colaborare Modena – Timis (octombrie);
- Vizita unei delegatii a Departamentului General Rhône/Franta pentru detalierea unor actiuni în materie de asistenta sociala, protectia copilului, parteneriate în domeniile cultural, dezvoltare urbana si economica;
- Relatii cu partenerii din Serbia în cadrul derularii „Agendei principalelor manifestari cultural – artistice, sportive si de tineret” (Târgul International „Carti si publicatii românesti din Banat” – Zrenjanin/Timisoara;Tabara de pictura „Bega 2011” – complexul etnografic „Casa Banateana /Torac; Zilele culturii românilor din Voivodina la Timisoara; turneul Ansamblului „Banatul” si „Bujorul” la Voivodina; Târgul „Mestesuguri populare” – Complexul „Casa Banateana”/Torac si Muzeul Satului Banatean).
XV. CONCLUZII
Activitatea desfasurata de institutiile si serviciile publice de interes judetean a facut obiectul unor rapoarte si analize separate în cadrul comisiilor de specialitate, potrivit obiectului de activitate.
În acest an se împlinesc 20 de ani de la prima constituire a Consiliului judetean Timis dupa Revolutia din 1989 si, totodata, ne pregatim pentru încheierea mandatului 2008-2012. Daca ne referim doar la mandatul parcurs împreuna trebuie sa remarcam ca bugetul judetului Timis a cunoscut o evolutie ascendenta, respectiv de la 268.658 mii lei în anul 2008 la 427.481 mii lei în anul 2011, aspect care a permis atât traversarea fara sincope a crizei economico-financiare, cât si promovarea si finalizarea unor investitii semnificative pentru judetul Timis.
Credem ca am evaluat resursele si sansele cu responsabilitate si eficienta, reusind sa finalizam Centrul Regional si Transfrontalier de Prevenire si Interventie la Inundatii si Corpul anexa la Palatul Administrativ si sa implementam proiectele care vizeaza „Reabilitarea si revitalizarea Cetatii Timisoara – Bastionul Theresia” si „Sistemul integrat de management al deseurilor în judetul Timis”.
Totodata, dupa multi ani, s-a reusit reabilitarea structurala a unor drumuri judetene, respectiv DJ 691 Timisoara – Masloc – limita judet Arad, DJ 682 limita judet Arad – Periam – Sânicolau Mare si DJ 592 Buzias – Lugoj.
În acest an, cu ocazia fundamentarii bugetului s-a realizat o analiza riguroasa a programului multianual de investitii raportat la posibilitatile financiare prin reevaluarea unor cheltuieli si crearea unui disponibil de resurse care pot fi angajate în dezvoltare astfel, încât, cel putin pentru etapa viitoare, nu exista riscul sa stagnam sau sa blocam procesul investitional.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.