Directia Patrimoniu / Serviciul Achizitii publice

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 24.03.2012 14:58 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

DIRECŢIA PATRIMONIU / RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011
*SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
Componenţa Serviciului
-Şef Serviciu – post vacant
-9 consilieri
OBIECTUL DE ACTIVITATE
Activitatea Serviciului Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii şi de lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică.
Astfel în cadrul Serviciului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord –cadru încheiat.
În cadrul Serviciului sunt îndeplinite atribuţii după cum urmează:
1. Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
2. Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate;
3. Se întocmesc rapoarte şi analize privind activitatea de achiziţii.
4. Se elaborează şi actualizează după caz pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii, Programul Anual al achiziţiilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul PMT, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achizitie;
5. Se întocmesc referate pentru numirea Comisiilor de evaluare şi a experţilor cooptaţi, după caz;
6. Dispoziţii de numire a Comisiilor menţionate mai sus;
7. Se întocmesc Fişele de Date a achiziţiei, documentatia de atribuire pentru ofertanţi;
8. Se asigură organizarea procedurilor, şi publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;
9. Se transmit spre validare documentaţiile de atribuire, se redacteaza anunturile/invitatiile de participare si lanseaza procedurile de achizitii publice in SEAP ( sistem electronic de achizitii publice)
10. Asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică (întocmeşte procesele verbale de deschidere, de negociere, intermediare de analiză, rapoarte de atribuire/anulare, comunicarea rezultatelor procedurilor);
11. Transmite dosarul de achiziţie publică împreună cu anexele acestuia (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către Biroul Licitaţii Contracte-SAD în vederea finalizării procedurilor prin încheierea contractelor;
12. Asigura gestionarea procedurilor de achizitie publică prin licitaţie electronică în SEAP.
13. Se întocmesc raportările către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
14. Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale;
15. Transmite către Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice din structura Ministerului Finanţelor Publice (UCVAP)– structura specializată din cadrul
Ministerului Finantelor Publice, înştiinţări privind procedurile care nu impun publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii publice;
16. Formulează în colaborare cu compartimenele de specialitate din cadrul Primariei şi transmit către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – Bucureşti, puncte de vedere la contestatiile depuse in cadrul procedurilor de achiziţii publice.
SINTEZA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI PE ANUL 2011
În cursul anului 2011 au fost lansate 129 de proceduri de achiziţie publică, din care s-au finalizat 121 de proceduri prin încheierea de contractelor de achiziţie publică.
Au fost verificate şi avizate un număr de 60 de dosare privind achiziţia de produse şi servicii prin achiziţionare directă.
În urma procedurii de LICITAŢIE DESCHISĂ s-au încheiat:
- 40 contracte şi un acord-cadru de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări
- 6 contracte de concesiune de servicii privind delegarea gestiunii activităţii de dezăpezire, curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea in funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ pe raza Municipiului Timişoara.
În urma procedurii de achiziţie publică prin CERERE DE OFERTĂ în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi cu toate modificarile şi completarile ulterioare, H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G.34/2006 şi cu toate modificarile şi completarile ulterioare, s-au încheiat 66 contracte de achiziţie publică de produse,servicii şi lucrări şi un acord-cadru de servicii În urma procedurii de achiziţie publică prin NEGOCIERE fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, s-au încheiat 13 contracte/acte aditionale.
La acordurile- cadru încheiate în anii 2009 şi 2010 au fost încheiate în anul 2011 un numar de 44 contracte subsecvente.
Cele 121 de contracte de achiziţie publică, au fost încheiate prin Biroul Licitaţii Contracte –SAD, după finalizarea procedurilor lansate în cursul anului 2011, astfel:
* 37 contracte/acorduri-cadru, de execuţie lucrări cu o valoare totală de 242.048.201,11 lei
* 47 contracte/acorduri-cadru de servicii cu o valoare totală de 9.460.238,28 lei
* 37 contracte de furnizare în valoare de 3.230.293,11 lei.
Total valoare contractată 2011: 254.738.732,50 lei.
Situaţie nr. contracte faţă de 2009 şi 2010:
Tip contracte /Nr. contracte 2009 /Nr. contracte 2010 /Nr. contracte 2011
Lucrări 134 96 37
Servicii 106 134 47
Produse 4 5 37
TOTAL 244 235 121
Din analiza datelor se observă că în anul 2011 faţă de 2009 şi 2010 deşi a scăzut numărul de contracte încheiate în urma desfăşurării şi finalizării unor proceduri de achiziţii publice, valoarea totală contractuală a crescut semnificativ faţă de anii precedenţi.
Referitor la această valoare totală contractată, anul 2011 pe tipuri de contracte, aduce o schimbare în ceea ce priveşte valoarea contractată aferentă:
-contractelor de lucrări, aceasta înregistrînd o creştere de cca 3,57 ori faţă anul 2009 şi de cca 3,29 ori faţă de anul 2010
-contractelor de servicii, acestea înregistrând o scădere de cca 5,31 ori faţă de anul 2009 şi de cca 6,65 faţă de anul 2010
-contractelor de furnizare, aceasta înregistrînd o creştere de cca 5,44 ori faţă anul 2009 dar o scădere semnificativă faţă de anul 2010 de cca 14,06 ori .Valoarea relativ mare a contractelor de furnizare încheiate în anul 2010 faţă de anii 2009 şi respectiv 2011 se datorează în primul rând atribuirii contractului de achiziţie a unui număr de 30 autobuze şi a unui autocar în valoare totală de 45.004.757,82 lei ceea ce reprezintă în cotă procentuală cca 24% din valoarea totală a contractelor atribuite în anul 2010 şi atribuirii contractului de acordare credit -Linie de finanţare pentru proiecte de investiţii ale Primăriei Municipiului Timişoara în valoare de 12.553.882 lei ceea ce reprezintă în cotă procentuală cca 7% din valoarea totală a contractelor atribuite în anul 2010
Ca o privire de ansamblu, creşterea valorii totale aferentă contractelor atribuite în anul 2011, trebuie privită în sens pozitiv, deoarece aceasta reflectă principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada premergătoare începerii anului bugetar 2011, principii care sunt subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi având în vedere opiniile şi recomandările Comisiei Europene şi ale organismelor financiare internaţionale, referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare în sensul diminuării cheltuielilor curente de administrare şi alocarea cu prioritate a resurselor către proiecte cu efect multiplicator în economie care reprezintă principalul mijloc de limitare a ritmului de scădere economică şi de compensare parţială a reducerii activităţii din sectorul privat .
RAPOARTE DE EVALUARE ŞI EXPERTIZĂ TEHNICĂ
În cadrul Serviciului Achiziţii Publice un consilier întocmeşte rapoarte de evaluare şi expertiză tehnică, reactualizări, în dosare ale Serviciului Juridic, Direcţiei Patrimoniu - legea 10/2001 – cca. 25 dosare, verificări rapoarte pentru Serviciul Juridic – cca. 235 dosare)
De asemenea au fost întocmite cca 110 rapoarte de evaluare terenuri pentru stabilirea valorii de inventar.
DISPOZIŢII PRIVIND NUMIREA COMISIILOR DE EVALUARE
Serviciul Achiziţii Publice a întocmit referate pentru emiterea a 95 Dispoziţii privind componenţa comisiilor de evaluare. Toate dispoziţiile au fost aduse la  îndeplinire.
De asemenea consilierii Serviciului Achiziţii Publice au rezolvat în totalitate şi la termen toate cererile înregistrate şi repartizate spre rezolvare .
ÎNDEPLINIRE OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2011
Analiză asupra gradului de realizare a obiectivelor pentru anul 2011
Obiectiv Grad de realizare.
1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale. Nu a fost realizat din lipsă de fonduri
2. Utilizarea în cel puţin 1% din proceduri a principiilor achiziţiilor verzi; -Realizat
3. Reducerea la 10 zile a timpilor necesari pentru lansarea unei proceduri -Realizat
4. Utilizarea în cel puţin 80% din proceduri a factorilor de evaluare obiectivi, cuantificabili -Realizat
5. 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice prin utilizarea mijloacelor electronice -Nu a fost realizat din motive obiective
OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2012
1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale
2. Utilizarea în cel puţin 1% din proceduri a principiilor achiziţiilor verzi;
3. Reducerea la 10 zile a timpilor necesari pentru lansarea unei proceduri;
4. Utilizarea în cel puţin 80% din proceduri a factorilor de evaluare obiectivi, cuantificabili
5. Utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pt realizarea achiziţiilor directe reprezentând 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.