Directia Patrimoniu / Serviciul Locuinte - 2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 24.03.2012 16:12 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

DIRECŢIA PATRIMONIU / RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011
*SERVICIUL LOCUINŢE
- centralizează datele furnizate de către compartimentele aflate în subordine şi coordonează activitatea acestora
- efectuează înscrierea persoanelor îndreptăţite pe listele de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul de stat sau sociale ale oraşului Timişoara
- prezintă listele cu spaţiile locative disponibile, garaje, anexe gospodăreşti şi modificări contracte Comisiei de repartizare a locuinţelor, ţinând legătura cu celelalte direcţii din cadrul instituţiei
- analizează solicitările depuse de către petenţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale, împreună cu documentaţiile aferente necesare în vederea stabilirii punctajului, care se depun la registratura generală a Primăriei Municipiului Timişoara. În situaţia în care persoana care a solicitat înscrierea pe liste îndeplineşte condiţiile impuse de H.C.L.M.T. nr.349/2000 şi nr.372/2000 emise în baza Legii 114/1996, i se întocmeşte ancheta socială pe baza actelor depuse în dovedirea cererii, rezultând punctajul acumulat de solicitant. Ca urmare a celor arătate mai sus, datele înscrise în aceste anchete sociale sunt introduse într-o bază de date computerizată, iar aplicaţia software stabileşte ordinea de prioritate pe categorii de persoane şi se procedează la imprimarea listelor de priorităţi
- înscrie şi centralizează cererile depuse de către persoanele îndreptăţite pentru atribuirea unei locuinţe realizată de către Agenţia Naţională pentru locuinţe, destinate închirierii, tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri,
- centralizează anual cererile depuse de către petenţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat conform H.C.L.M.T. 349/2000 şi 372/2000 emise în baza Legii 114/1996 şi se întocmesc în baza aceloraşi hotărâri listele de priorităţi pe categorii de persoane conform prevederilor Legii 114/1996 în vederea atribuirii unei locuinţe
- verifică şi prezintă documentaţia Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, întocmeşte proces verbal de şedinţă, întocmeşte şi eliberează adeverinţa de eligibilitate şi transmite documentaţia la Ministerul Dezvoltării în vederea obţinerii subvenţiei
- inventariază şi verifică locuinţele aflate în evidenţă
- întocmeşte adeverinţe şi acorduri la solicitarea petenţilor
- urmăreşte în teren buna desfăşurare a activităţii compartimentului
- se ocupă de aprovizionarea de materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
- se ocupă de încheierea contractelor de închiriere pentru EURO-WC-uri pentru diferite manifestări culturale şi activităţi ale firmelor private care solicită aceasta
- se ocupă de remedierea defecţiunilor apărute
- au în sarcină respectarea regimului de funcţionare obiectivului pe care îl au în exploatare şi se ocupă de respectarea normelor sanitare impuse de lege
- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management
- întocmeşte referate de specialitate, proiecte de hotărâre, anexe, obţine avizele legale necesare şi le transmite către Consiliul Local în vedere aprobării prin Hotărâre de Consiliul Local
- întocmeşte referate de specialitate şi dispoziţii şi obţine avizele legale necesare în vederea evacuării pe cale administrativă a persoanelor care ocupă fără titlu locuinţele aflate în administrare
- întocmeşte referate în vederea acţionării în instanţă a chiriaşilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau a legislaţiei în vigoare
- pune în executare evacuările administrative, ca urmare a Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara si încheie in teren procese-verbale;
- centralizează sentinţele/deciziile de evacuare sau demolare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pronunţate de către instanţele de judecata care le sunt înaintate si le transmit biroului executorului judecătoresc, in vederea punerii in executare;
- participă la evacuarea pe cale judecătoreasca şi la preluarea locuinţelor, spaţiilor cu alta destinaţie aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- efectuează verificări în teren la solicitarea conducerii, întocmeşte procese verbale de constatare ca urmare a verificărilor efectuate;
- finalizează procedura de executare silită şi comunică încasările de sume către Biroul Urmărire Venituri în vederea înregistrării sumelor în contabilitate.
- pune în executare dispoziţiile de demolare a construcţiilor efectuate fără atorizaţie sau de eliberare a domeniului public
- în cadrul serviciului precum şi a compartimentelor aflate în subordine se analizează, soluţionează şi se răspunde la solicitările, petiţiile şi sesizările adresate de către diferite persoane cu privire la locuinţele din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, potrivit legislaţiei în vigoare şi cu respectarea termenului

COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV
- întocmesc contractele de închiriere şi păstrează evidenţa acestora
- verifică în teren spaţiile cu destinaţia de locuinţă închiriate şi urmăresc respectarea legislaţiei locative în vigoare şi a clauzelor contractuale stabilite prin contractul de închiriere
- calculează şi recalculează chiria pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea statului Român şi administrarea Primăriei Municipiului Timişoara pe baza declaraţiilor de venit depuse de către chiriaşi
- calculează chiria pentru terenurile aferente imobilelor cumpărate în baza Legii 112/1995, conform H.C.L.M.T. nr.15/2004
- întocmesc referatele necesare soluţionării notificărilor depuse de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora conform prevederilor Legii 10/2001
- întocmesc referate şi procese verbale de constatare în vederea acţionării în instanţă a chiriaşilor care nu respectă clauzele contractuale sau legislaţia locativă în vigoare pentru promovarea acţiunii în instanţă
- operează modificări ale contractelor de închiriere : radierei, includeri, transcrieri, unificări, schimburi, doar urmare aprobărilor emise de conducere
- propune pe bază de tabel locuinţele devenite disponibile pentru a fi prezentate Comisiei de atribuire a locuinţelor
- propune pe bază de tabel garajele şi anexele gospodăreşti disponibile pentru a fi prezentate Comisiei de atribuire a locuinţelor, precum şi solicitările de modificare a contractelor de închiriere
- deschiderea fişelor analitice de evidenţă pe fiecare chiriaş în parte care cuprind numele şi prenumele, adresa, soldul la începutul anului şi chiria lunară
- operează în ordine cronologică pe baza comunicărilor transmise de către Birourile de locuinţe a modificărilor de chirii, a sistărilor şi preluării în evidenţă a chiriaşilor cu contracte noi
- întocmeşte înştiinţările de plată pentru chiriaşii care nu au plătit chiria pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive şi întocmeşte referatele ce urmează a fi înaintate Serviciului Juridic pentru promovarea în instanţă a acţiunilor judecătoreşti care au ca obiect recuperarea debitelor restante,rezilierea contractelor de închiriere şi evacuarea chiriaşilor din locuinţă conform prevederilor legale în vigoare
- întocmeşte adresele către Serviciul Juridic cu privire la stoparea proceselor în cazul chiriaşilor care au achitat debitele restante, precum şi adrese cu reactualizarea debitelor în cazul chiriaşilor care nu au achitat chiria şi procesele se află încă pe rolul instanţelor de judecată
- întocmeşte notele de plată şi calculul penalizărilor de întârziere unde este cazul pentru chiriaşii care se prezintă la casierie să achite chiria
- operează în registrul de încasări şi apoi în fişele analitice de evidenţă a tuturor încasărilor efectuate pe baza chitanţelor eliberate de către casierie şi întocmeşte lunar balanţa analitică a chiriilor care cuprinde numele şi prenumele, adresa, soldul la începutul lunii, chiria lunară, modificări în cursul lunii, suma încasată total, din care chirie şi penalizări, soldul la finele lunii
- întocmeşte situaţia debitorilor care urmează a se preda la biroul contabilitate care cuprinde numele, prenumele, adresa, total debit, din care chirie restantă şi penalizările de întârziere calculate la sfârşitul lunii
- rezolvă corespondenţa ce a fost repartizată în termenul stabilit şi întocmeşte răspunsurile către petenţi
- încasează chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, a garajelor şi a terenurilor
- întocmesc chitanţe pe baza notelor de plată întocmite de către inspectori şi predau la bancă la sfârşitul zile sumele încasate pe baza monetarului întocmit
- la sfârşitul zilei întocmesc borderoul de încasări care cuprinde numele şi prenumele chiriaşului, adresa, numărul şi data chitanţei, suma încasată total din care restanţă, chirie curentă, avans şi penalizări de întârziere
- pe baza borderoului de încasări întocmesc registrul de casă care cuprinde soldul la începutul zilei, încasări total din care restantă, chirie curentă avans şi penalizări, suma decontată la sfârşitul zilei şi soldul la finele zilei
- la sfârşitul zilei se predă la contabilitate 1 exemplar din registrul de casă însoţit de borderoul de încasări, copie după monetar şi notele de plată
COMPARTIMETUL POMPE FUNEBRE
- administrează şi se ocupă de buna desfăşurare a activităţii în cimitire în conformitate cu regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L.M.T. nr.231 din 24.05.2005
- au în sarcină respectarea regimului de funcţionare obiectivului pe care îl au în exploatare şi se ocupă de respectarea normelor impuse de lege şi H.C.L.M. nr. 231 din 24.05.2005, hotărâre care va face parte integrantă din prezentul regulament de organizare şi funcţionare.
- supraveghează şi semnalizează conducerii ierarhice orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirelor
- întocmeşte adeverinţe, acorduri şi permise de lucru la solicitarea petenţilor
- întocmire acte (comandă, aviz de expediţie, bon de eliberare) pentru achitare taxă concesiune
- încasare taxă concesiune (Factură fiscală ,Chitanta)
- predare comandă, Factură fiscală, Chitanta la solicitant loc de veci
- predare bon de eliberare şi facturi fiscale la Serviciul locuinte pt. inregistrare în evidenta contabila în registrul jurnal de vânzări
- înregistrarea în registrul locurilor de veci a poziţiei locului de veci acordat în caz de deces
- depozitarea şi păstrarea avizelor de expediţie
- verifică derularea programului de investiţii
- verifică efectuarea curăţeniei în cimitire
- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii în propria activitate
- întocmeşte referate de specialitate, proiecte de hotărâre, anexe, obţine avizele legale necesare şi le transmite către Consiliul Local în vedere aprobării prin Hotărâre de Consiliul Local
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011
Potrivit H.C.L.M.T. nr.249/2003 abrogată ulterior şi modificată prin H.C.L.M.T. nr.588/19.12.2006 şi H.C.L.M.T. nr.589/19.12.2006, înscrie şi centralizează cererile depuse de către persoanele îndreptăţite pentru atribuirea unei locuinţe realizată de către Agenţia Naţională pentru locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri.
Comisia de repartizare a locuinţelor este constituită la nivel local prin hotărâre şi are ca obiect de activitate atribuirea locuinţelor din fondul locativ de stat şi a celor sociale, devenite disponibile sau nou construite, persoanelor îndreptăţite conform H.C.L.M.T. 349/2000 şi 372/2000, emise în baza Legii 114/1996. Analizează şi soluţionează potrivit Legii 114/1996, O.U.G. 40/1999 modificată şi completată prin Legea 241/2001, solicitările depuse de petenţi în vederea atribuirii unei locuinţe.
Solicitările depuse de petenţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale, împreună cu documentaţiile aferente, necesare în vederea stabilirii punctajului, se depun la registratura generală a Primăriei Municipiului Timişoara, iar după aceasta se analizează fiecare caz în parte. În situaţia în care persoana care a solicitat înscrierea pe liste îndeplineşte condiţiile impuse de H.C.L.M.T. 349/2000 şi 372/2000- emise în baza Legii 114/1996, i se întocmeşte ancheta socială pe baza actelor depuse în dovedirea cererii, rezultând punctajul acumulat de solicitant. Ca urmare a celor arătate mai sus, datele înscrise în aceste anchete sociale sunt introduse într-o bază de date computerizată, iar aplicaţia softwhare stabileşte ordinea de prioritate pe categorii de persoane şi se procedează la imprimarea listelor de priorităţi.
La nivelul Serviciului Locuinţe se centralizează anual cererile depuse de către petenţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat conform H.C.L.M.T. 349 şi 372/2000 emise în baza Legii 114/1996 şi se întocmesc în baza aceloraşi hotărâri listele de priorităţi pe categorii de persoane conform prevederilor Legii 114/1996 în vederea atribuirii unei locuinţe.
Totodată luându-se în considerare prevederile H.C.L.M.T. nr.387/25.10.2005, completată prin H.C.L.M. nr.25/30.01.2007, pentru persoanele/familiile înscrise pe lista evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii proprietari, pentru care s-a emis o hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă şi executorie care dispune evacuarea necondiţionată de atribuirea altui spaţiu de locuit corespunzător şi pentru care s-a întocmit dosar execuţional de către executorul judecătoresc şi s-a emis somaţie de evacuare din locuinţă sau care au fost deja evacuate, sau pentru persoanele înscrise pe această listă care au primit notificare din
partea proprietarului pentru motivele prevăzute la art.14 alin.(2) lit a) şi b) din O.U.G. nr.40/1999, sau cărora le-a expirat termenul de 5 ani şi a căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute de art.14 ali.(2) lit. a) şi b) din O.U.G. nr.40/1999, Comisia de locuinţe poate atribui fără respectarea ordinii de prioritate de pe listă, nominal, o locuinţă dintre cele care devin disponibile şi sunt prezentate spre redistribuire.
Atribuirea se va face în baza unei anchete sociale întocmită la nivelul serviciului, care este prezentată Comisiei de repartizare a locuinţelor, anchetă care evidenţiază: componenţa familiei şi veniturile acesteia, situaţia locativă actuală (unde locuieşte după evacuare), starea de sănătate, nevoile speciale ale membrilor familiei (loc de muncă, ajutor social), bunuri deţinute în proprietate de către familie (terenuri, imobile, autoturisme şi alte bunuri). Ancheta socială se întocmeşte în baza unor acte depuse de către petenţi alături de o cerere scrisă care este însoţită de acte în dovedire, precum şi de sentinţa judecătorească definitivă, irevocabilă şi executorie, copia somaţiei de evacuare sau după caz procesul verbal de evacuare întocmit de către executorul judecătoresc.
Astfel, în anul 2011 s-au întocmit 55 de anchete sociale în baza H.C.L.M.T. nr.387/2005.
În anul 2011, pe listele de priorităţi ale PMT au figurat un număr de 5827 persoane îndreptăţite în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat pe categorii de persoane după cum urmează:
- Listă cazuri sociale – 2620 persoane/familii
- Listă tineri căsătoriţi - 1849 persoane/familii
- Listă pensionari - 228 persoane/familii
- Listă evacuaţi - 799 persoane/familii
- Listă crescuţi în instituţii de ocrotire a minorilor - 331 persoane/familii
Totodată pe lista persoanelor care se încadrează în prevederile H.C.L.M.T. nr.387/2005 sunt înregistrate un număr de 172 persoane/familii şi pe lista persoanelor care se încadrează în prevederile Legii nr.341/2004 sunt înscrise 20 persoane/familii.
În cursul anului au fost înregistrate şi procesate un număr de 99 de solicitări pentru înscrierea pe listele de priorităţi pentru anul 2012.
În anul 2011, au fost înregistrate la nivelul serviciului un număr de 68 solicitări pentru înscrierea pe listele de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe construită prin A.N.L. destinată închirierii în vederea repartizării blocurilor construite în cadrul acestui program. Listele de priorităţi întocmite se prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Pentru anul 2012 listele de priorităţi vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local în luna februarie, iar după aceasta vor fi prezentate Comisiei de repartizare a locuinţelor în vederea rezolvării cazurilor în funcţie de disponibilităţile care intervin în timp şi cu respectarea ordinii de prioritate. Repartizarea locuinţelor construite prin ANL va fi făcută în ordinea de prioritate de către Consiliul Local, prin hotărâre.
În anul 2011, Comisia de locuinţe a Primăriei Timişoara, s-a întrunit în 8 şedinţe, prezentându-se spre analizare situaţia a 131 cazuri, incluzând locuinţe devenite disponibile ca urmare: a decesului foştilor chiriaşi, a predării locuinţei, a sentinţelor judecătoreşti de evacuare a foştilor chiriaşi, nou construite sau preluate în administrare; boxe – magazii şi anexe gospodăreşti, modificări suprafeţe contracte, inclusiv garaje. De asemenea s-au discutat 156 de cazuri ca urmare a modificărilor intervenite cu privire la numărul membrilor de familie şi a cererilor depuse de petenţi în acest sens.
Ca urmare a hotărârilor luate în cadrul Comisiei de Locuinţe a Primăriei Municipiului Timişoara, la nivelul Serviciului Locuinţe s-au emis un număr de 44 de repartiţii.
Menţionăm că repartiţiile emise reprezintă repartiţii emise pentru locuinţe – legalizări, repuneri în drepturi, cazuri înscrise pe listele de priorităţi, instituţii bugetare, beneficiari ai Legii 42/1990, modificări conform Legii 114/1996 şi repartiţii emise pentru anexe gospodăreşti şi garaje.
În cursul anului 2011 au fost încheiate 53 contracte de închiriere noi pentru locuinţele aflate în administrarea sau în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, ca urmare a redistribuirii sau ca urmare a modificărilor aprobate de către Comisia de locuinţe şi 1112 contracte pentru terenurile aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţe dobândite în baza prevederile Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997, conform H.C.L.M.T. nr.7/25.01.2011.
Au fost inventariate şi verificate un număr de 2107 locuinţe şi 87 de garaje şi ca urmare au fost întocmite un număr de 843 procese verbale de constatare/informări cu privire la cele constatate, 7 referate în vederea acţionării în instanţă a chiriaşilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale şi 20 de referate pentru acţionarea
în instanţă a chiriaşilor pentru neplata chiriei aferente locuinţei. Totodată au fost verificate un număr de 4957 terenuri aferente construcţiilor cumpărare în baza Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997.
De asemenea au fost transmise 1427 de somaţii către chiriaşii restanţi la plata chiriei şi au fost întocmite 31 de referate de stopare a proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată, ca urmare a achitării de către chiriaşi a restanţelor la plata chiriei.
Totodată au fost întocmite 15 referate pentru dosarele de revendicare depuse de către petenţi în baza Legii nr.10/2011.
În cursul acestui an au fostau fost aduse la îndeplinire 20 de sentinţe judecătoreşti de evacuare, 7 evacuări administrative în baza Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara, 21 de dispoziţii de demolare a unor construcţii efectuate fără autorizaţie şi a fost eliberat domeniul public prin ridicarea a 16 rulote, 8 chioşcuri şi 9 terase.
De asemenea în cursul anului 2011 au fost întocmite 5 referate de specialitate şi proiecte de hotărâri cu anexele aferente, transmise Consiliului Local spre aprobare.
În cursul anului 2011 au fost înregistrate un număr de 10.573 de solicitări/petiţii/sesizări depuse de către petenţi, care au fost analizate de către angajaţii Serviciului Locuinţe şi soluţionate prin transmiterea răspunsului către aceştia.
Totodată în Municipiul Timişoara există 9 WC-uri Publice administrate de Primăria Municipiului prin Serviciul Locuinţe, la care accesul cetăţenilor este gratuit, aflate în următoarele locaţii :
1) Piaţa UNIRII / orar de funcţionare mai – septembrie orele 08-24 (inclusiv sâmbătă şi duminică) octombrie-aprilie orele 08-20
2) Piaţa TRAIAN / orar de funcţionare mai – septembrie orele 08-23 (inclusiv sâmbătă şi duminică) octombrie-aprilie orele 08-20
3) Parcul BOTANIC / orar de funcţionare mai – septembrie orele 11-19 (inclusiv sâmbătă şi duminică) octombrie-aprilie orele 11-17 (inclusiv sâmbătă şi duminică)
4) Piaţa ŢEPEŞ VODĂ / orar de funcţionare zilnic, luni – vineri orele 7:30 – 15:30
5) PARC CENTRAL / orar de funcţionare zilnic, luni – vineri orele 09 – 20
6) str. CIPRIAN PORUMBESCU / orar de funcţionare zilnic, luni – vineri orele 09 – 20
7) str. IULIU MANIU / orar de funcţionare zilnic, luni – vineri orele 09 – 17
8) Parcul UZINEI / orar de funcţionare martie – septembrie orele 08-20 (inclusiv sâmbătă şi duminică)
9) Parcul CARMEN SYLVA / orar de funcţionare martie – septembrie orele 08-20 (inclusiv sâmbătă şi duminică) octombrie-decembrie orele 09-17
Accesul gratuit şi orarul de funcţionare a fost stabilit prin HCL nr. 109/27.03.2007.
Conform HCL nr. 378/30.09.2010 s-a delegat activitatea de curăţenie a WC-urilor publice din Municipiul Timişoara către S.C Administrarea Domeniului Public S.A.
Serviciul Locuinţe se ocupă de aprovizionarea cu materialele de curăţenie şi igienizare necesare bunului mers al acestei activităţi, şi informează Serviciul Tehnic- Edilitate despre defecţiunile apărute, în vederea remedierii acestora. În acelaşi timp, urmăreşte buna desfăşurare a serviciului de „Închiriere şi întreţinere toalete ecologice pe raza Municipiului Timişoara„ care a fost achiziţionat începând cu anul 2005.
Actualmente pe raza Municipiului Timişoara sunt amplasate 107 toalete ecologice în 50 de locaţii, iar conform HCL 243/30.06.2011 după aprilie 2012 vor fi amplasate 103 toalete ecologice în 48 de locaţii, numărul toaletelor ecologicea putând fi suplimentate până la un număr maxim de 155 de bucăţi.

Compartimentul Pompe Funebre din cadrul Serviciului Locuinţe, are ca obiect de activitate verificarea, administrarea şi buna desfăşurare a activităţii în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara.
Primăria Municipiului Timişoara administrează 6 cimitire şi anume : cimitirul 1 str. Sever Bocu (fostă Calea Lipovei), cimitirul 2 str.Stan Vidrighin (fostă Calea Buziaşului) + str.Torac, cimitirul 3 str. Rusu Şirianu, cimitirul 4 Calea Şagului şi cimitirul 5 str. Stuparilor şi cimitirul 6 str.Amurgului în baza Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara Hotărârea nr. 354/25.10.2011.
În anul 2011 s-au înhumat 1207 decedaţi şi au fost emise 31 de permise de lucur pentru construcţiile funerare. Pentru concesionare şi reconcesionare locuri de veci în cimitire s-a depus în contul Primăriei suma de 585.830,23 lei inclusiv TVA şi pentru plata permiselor de lucru a construcţiilor funerare din cimitire s-a depus în contul Primăriei suma de 2251,35 lei, totalul cumulat depus în contul Primăriei este de 588.081,58 lei.
În cursul anului 2011 s-au încasat din debitele de coşerit suma de 13.175,19 lei.
Totodată prin grija Primăriei în anul 2011 s-au înhumat 51 de persoane fără aparţinători sau fără identitate,în cimitirul de pe Str.Amurgulşui-Calea Lipovei.
Curăţenia în cimitire a fost făcută de firma abilitată, respectiv SC “RETIM ECOLOGIC SERVICE” SA ( ridicatul gunoiului din deponeele cimitirelor etc. ).
Utilităţile (apă – canal, energie electrică, încălzire) au fost achitate de Municipiul Timişoara prin Dirrecţia Economică - Serviciul Buget .
Serviciile funerare, de curăţenie, lucrările şi bunurile necesare realizării serviciilor funerare din cimitire sunt preluate prin Contracte de Concesiune prin licitaţie deschisă, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 84/2003.
Compartimentul Pompe Funebre din cadrul Serviciului Locuinţe în acest context, a rămas ca dimensiune de activitate cu :
1. încasarea concesiunii locurilor de veci;
2. încasarea permiselor de lucru (necesare pentru executarea construcţiilor funerare de către persoane fizice sau juridice)
3. verificarea şi colaborarea cu firmele concesionare pentru bunul mers a activităţii în cimitire;
4. colaborarea cu SC “RETIM ECOLOGIC SERVICE” SA ca şi executant al salubrizării deponeelor din cimitire şi cu societăţile concesionare pentru certificarea lucrărilor de evacuare a gunoaielor din deponeele cimitirelor;
5. implementarea bazei de date a locurilor de veci.
OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2012
Principalele proiecte pentru anul 2012 pe care Compartimentul Pompe Funebre doreşte să le deruleze sunt următoarele :
- elaborare studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru racord canalizare şi reţea de canalizare în toate cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara, sursa de finanţare fiind bugetul local al Municipiului Timişoara.
- elaborare branşament şi introducere alimentare cu energie electrică şi branşament şi alimentare cu apă în cimitirele din str. Amurgului şi din str. Torac, sursa de finanţare fiind bugetul local al Municipiului Timişoara.
- elaborare studiu de fezabilitate şi proiect tehnic în vederea executării construcţiei denumită sediu administrativ şi casă funerară în cimitirul din str. Torac (viitor cimitir al săracilor) sursa de finanţare fiind bugetul local al Municipiului Timişoara.
- elaborare studiu de fezabilitate şi proiect tehnic în vederea executării construcţiei denumită sediu administrativ şi casă funerară în cimitirul din str. Amurgului, sursa de finanţare fiind bugetul local al Municipiului Timişoara.
- refacere alei în cimitirul Calea Buziaşului, sursa de finanţare fiind investiţii prin efort propriu al concesionarului cimitirului
- reparaţii gard cimitirul Calea Şagului, sursa de finanţare fiind investiţii prin efort propriu al concesionarului cimitirului
- reparaţii deponeu Cimitirul Rusu Şirianu, sursa de finanţare fiind investiţii prin efort propriu al concesionarului cimitirului
- reabilitare clădire locuinţă şi tranformarea în capelă cimitirul Calea Lipovei, sursa de finanţare fiind investiţii prin efort propriu al concesionarului cimitirului

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.