Institutia Arhitectului Sef / 2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 18.03.2012 17:42 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF / RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011
INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF - ARHITECT ŞEF - Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU
Raportul de mai jos cuprinde întreaga activitate a anului 2011, iar organigrama prezentată este cea aprobată cu HCL 1/25.01.2011:
1. Structură INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF: 49+5+44
I. SERVICIUL AUTORIZARE ŞI CONTROL CONSTRUCŢII
BIROUL AUTORIZĂRI
II. SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU
III. BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD
IV. COMPARTIMENT COORDONARE PUG
I. SERVICIUL AUTORIZĂRI ŞI CONTROL CONSTRUCŢII
Şef serviciu: ing. Kolozsi Terez
2. Componenţa SERVICIULUI AUTORIZĂRI ŞI CONTROL CONSTRUCŢII: 1+7
2.1. Componenţa BIROULUI AUTORIZĂRI: 1+16
Şef Birou: ing. Stanoiev Victor
3. Obiectul de activitate al Serviciului Autorizare şi Control Construcţii
- coordonează activitatea de emitere a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;
- coordonează activitatea privind disciplina în construcţii;
- coordonează activitatea privind emiterea referatelor privind recepţia lucrărilor pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare;
- coordonează activitatea de evidenţă date, elaborare statistici;
- coordonează arhivarea documentelor din structura proprie şi din birourile aflate în subordine;
- efectuează verificări pe teren;
- statistica lunară, trimestrială si anuală;
- operarea începerilor şi finalizărilor de lucrări în programul LOTUS;
- întocmirea situaţiilor cu privire la AC finalizate şi recepţionate necesare pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Direcţia de Finanţe;
- corespondenţă şi colaborare cu Institutul de Statistică, Direcţia de Finanţe, Inspectoratul de
Stat în Construcţii, Curtea de Conturi, Poliţia Comunitară
- preluarea documentaţiilor, verificarea actelor depuse conform H.C.L. 194/2009 care prevede procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădire datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu;
3. Obiectul de activitate al Biroului Autorizări:
- aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii
- întocmeşte certificatele de urbanism în conformitate cu documentaţiile de urbanism şi prevederile legale în vigoare;
- verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării autorizaţiilor de construire;
- verifică pe teren situaţiile neclare din documentele prezentate în vederea emiterii autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism;
- verifică pe teren şi răspunde la sesizările privind disciplina în construcţii
- formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;
- ţine evidenţa şi înregistrează Autorizaţiile de Construcţie şi Certificatele de Urbanism emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări tehnico-edilitare;
- regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
- întocmeşte referatele privind recepţia lucrărilor pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare;
- întocmeşte procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
- arhivează documentele a căror evidenţă o ţine;
4. Sinteza activităţii Serviciului Autorizare şi Control Construcţii pe anul 2011:
In decursul anului 2011 s-au redactat şi eliberat:
- 2061 autorizaţii de construire
- 5311 certificate de urbanism
- 4295 comunicări corespondenţă internă şi externă, cereri şi sesizări;
- s-au întocmit 100 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, din care:
- 1 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei au fost contestate de către contravenienţi
- 11 procese verbale au fost trimise la Direcţia Fiscală pentru urmărirea amenzilor neachitate
- s-au întocmit şi s-au înaintat Serviciului Juridic 4 dosare pentru sesizarea organelor de
urmărire penală conform art.24 Legea 50/1991;
- s-au întocmit şi au fost înaintate Serviciului Juridic 1 dosare privind sesizarea instanţelor
judecătoreşti conform art. 32 Legea 50/1991
- s-au întocmit 4 dispoziţii pentru desfiinţarea unor construcţii executate ilegal.
- s-au înregistrat 179 cereri, în urma cărora 146 beneficiari au beneficiat de scutiri de impozit, pentru ceilalţi s-au întocmit comunicări;
- au fost operate 987 începeri si finalizări de lucrări;
- au fost finalizate si recepţionate 713 locuinţe.
Pentru o mai bună analiză a activităţii Serviciului Autorizare şi Control Construcţii în anul 2011, se pot aminti următoarele obiective atinse în anul 2010:
- 2322 autorizaţii de construire
- 5515 certificate de urbanism
- 10870 comunicări corespondenţă internă şi externă, cereri şi sesizări;
- s-au întocmit 171 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei de către
Biroul Disciplina în Construcţii, din care:
- 28 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei au fost contestate de către contravenienţi şi înaintate Serviciului Juridic
- au fost verificate şi fotografiate, colaborare cu Direcţia Poliţia Comunitară, circa 150 de construcţii în curs de execuţie
- 42 procese verbale au fost trimise la Direcţia Fiscală pentru urmărirea amenzilor neachitate
- s-au întocmit şi s-au înaintat Serviciului Juridic 57 dosare pentru sesizarea organelor de urmărire penală conform art.24 Legea 50/1991;
- s-au întocmit şi au fost înaintate Serviciului Juridic 29 dosare privind sesizarea instanţelor judecătoreşti conform art. 32 Legea 50/1991
- s-au întocmit 26 dispoziţii pentru desfiinţarea unor construcţii executate ilegal.
- au fost verificate şi fotografiate tâmplăriile imobilelor din zonele istorice şi cele protejate, capelele din cimitire, şi au fost trimise notificări în vederea remedierii lucrărilor executate în mod necorespunzător
- s-au înregistrat 222 cereri, în urma cărora 193 beneficiari au beneficiat de scutiri de impozit, pentru ceilalţi s-au întocmit comunicări;
- au fost operate 954 începeri si finalizări de lucrări;
- au fost finalizate si recepţionate 721locuinţe.
5. Obiectivele Serviciului Autorizare şi Control Construcţii pentru anul 2012:
- îndeplinirea atribuţiilor cu mai multă promptitudine
- creşterea operativităţii în procesul autorizării
- colaborarea operativă între direcţii şi servicii în toate domeniile de activitate
- asumarea şi respectarea procedurilor de sistem al managementului calităţii implementate la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara
II. SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU
Şef Serviciu: ing. Dan Robescu
2. Componenţa Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru (1+14 consilieri, Şef Serviciu – Dan Robescu)
3. Obiectul de activitate al serviciului este:
- eliberarea de certificate de urbanism, adeverinţe de funcţionare/nefuncţionare a construcţiei;
- atribuirea de numere stradale şi schimbări de denumiri stradale;
- avize de dezmembrare teren;
- adeverinţe de teren intravilan;
- proiecte pentru hotărâri ale consiliului local privind concesionări de terenuri, schimb de terenuri;
- eliberarea de planuri de situaţie, P.U.Z.-uri, eliberarea de planuri parcelare şi extrase C.F. pentru aplicarea Legea nr. 10/2001
- participări la expertize în teren şi dosare de instanţă
- întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara
- administrarea Sistemului Informatic Geografic al municipiului Timişoara.
4. Sinteza activităţii Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru pe anul 2011:
- 311 certificate de urbanism pentru dezmembrare şi unificare, din care 71 cu comunicare şi 240 finalizate;
- 1271 Autorizaţii de Funcţionare a construcţiilor, din care au fost eliberate 787 (finalizate), iar pentru 484 s-au trimis comunicări;
- 67 Autorizaţii de Nefuncţionare a construcţiilor, din care au fost eliberate 67;
- 21 Autorizaţii de Funcţionare garaje, din care au fost eliberate 14, iar pentru 7 s-au făcut comunicări;
- 1493 adeverinţe de schimbare de denumire stradală şi atribuire număr stradal, eliberate toate;
- 38 adeverinţe de teren intravilan, finalizate toate;
- 5 solicitări la H.G. nr. 834/1991;
- 78 puncte de vedere referitoare la dosare de instanţă;
- 2089 cereri diverse;
- 1129 avize unice;
- 7124 planuri de situaţie scara 1:500 şi planuri de încadrare în zonă scara 1:5000, plan PUZ
5. Obiectivele majore ale Serviciul Banca de Date Urbane pentru anul 2012 sunt:
- actualizarea şi întreţinerea Sistemului Informatic Geografic de Administrare a municipiului Timişoara;
- actualizarea şi întreţinerea planului digital de carte funciară al municipiului Timişoara;
- extinderea convenţiei de parteneriat TimSig;
- integrarea aplicaţiei de patrimoniu în TimSig şi integrarea datelor din PUG;
- actualizarea TimSir
- asumarea şi respectarea procedurilor de sistem al managementului calităţii implementate la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara
III. BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD
2. Componenţa BIROULUI DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD: 1+6
3. Obiectul de activitate al Biroului Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD:
- coordonează planificarea urbană a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara în
corelare cu comunele înconjurătoare;
- coordonează gestionarea bazei de date cu documentaţii de urbanism;
- coordonează activitatea de emitere a certificatelor de urbanism;
- întocmeşte certificatele de urbanism pentru PUZ în conformitate cu documentaţiile de urbanism şi prevederile legale în vigoare;
- coordonează arhivarea documentelor din structura proprie;
- consiliere in domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si a planificării spaţiale;
- acordă asistenţă internă si externă in domeniul de activitate;
- verifică pe teren situaţiile neclare din documentaţii de urbanism;
- formulează răspunsuri referitoare la cererile cu privire la planificarea spaţială a municipiului
- pune in aplicare Hotărârile Consiliului Local cu referire la domeniul de activitate;
- discuţii şi întâlniri pe marginea modificărilor din legislaţia referitoare la documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism.
- realizarea procedurilor în vederea scoaterii la licitaţie a studiilor de fundamentare pentru P.U.G.:
- analizează, verifică actele, documentele şi proiectele tehnice, elaborează si avizează conţinutul referatelor de specialitate din documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism in vederea înaintării acestora în Comisiile de specialitate şi în plenul Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
- întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;
- elaborează referate de specialitate in vederea emiterii Hotărârilor Consiliului Local si a
Dispoziţiilor Primarului;
- elaborare proiecte de hotărâre privind avizarea documentaţiilor de urbanism
- pregăteşte documentaţiile pentru îndeplinirea procedurilor legate de transparenţa decizională şi de participarea populaţiei prin informare, consultare sau alte forme, în conformitate cu metodologia de avizare a acestor documentaţii;
- documentaţiile de urbanism şi Studiile de Oportunitate sunt introduse în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism – CTATU, organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă;
- în urma şedinţelor C.T.A.T.U. întocmeşte Avizele de Oportunitate şi Avizele CTATU, precum şi comunicările pentru documentaţiile care nu au obţinut aviz favorabil din partea Comisiei;
- elaborează studii si proiecte in domeniul urbanismului, amenajării teritoriului si a planificării spaţiale;
- formulează răspunsuri către beneficiari care au la bază documentaţii necorespunzătoare şi incomplete
- ţine evidenţa (inclusiv informatizată) a documentaţiilor şi studiilor aprobate;
- arhivează documentele a căror evidenţă le ţine;
- verifică şi exprimă punctul de vedere în ceea ce priveşte concordanţa SF-urilor întocmite de către Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Edilitară cu planurile urbanistice;
4. Sinteza activităţii Biroului Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD pe anul 2011
- au fost aprobate 35 Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara iniţiate de către Biroul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD;
- Biroul Dezvoltare Urbană- şi Avizare PUZ/PUD a trimis spre afişare pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara 55 de documentaţii de urbanism;
- organizarea a 35 de intâlniri cu cetăţenii la Atelierul de Urbanism, conform HCL 140/2011;
- organizarea şi discutarea documentaţiilor de urbanism în cadrul celor 10 întâlniri ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
- întocmirea a 24 Avize de Oportunitate şi 45 Avize CTATU;
Pentru o mai bună analiză a activităţii Biroului Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD în anul 2011 se pot aminti următoarele obiective atinse în anul 2010:
- au fost aprobate 54 Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara iniţiate de către Biroul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD;
- Biroul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD a trimis spre afişare pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara 73 de documentaţii de urbanism;
- organizarea şi susţinerea documentaţiilor de urbanism în cadrul celor 9 dezbateri publice care au avut loc în 2010;
- organizarea şi discutarea documentaţiilor de urbanism în cadrul celor 13 întâlniri ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
- întocmirea a 63 Avize de Oportunitate şi 74 Avize CTATU;
5. Obiective majore ale Biroul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD pe anul 2012:
- realizarea procedurii pentru întocmirea P.U.Z. „Piaţa 700 Timişoara”;
- realizarea studiului „P.U.Z. - Complex studenţesc”;
- pregătirea lucrărilor de reparaţii şi investiţii care sunt prevăzute în bugetul pe anul 2012;
- întocmirea proiectelor de hotărâre pentru documentaţiile de urbanism si amenajarea teritoriului;
- organizarea de ateliere de lucru pe teme de urbanism, crearea de echipe mixte pentru a atinge probleme de mediu;
- colaborarea cu parteneri străini pentru a realiza schimb de experienţă şi proiecte de urbanism;
- participarea la evenimente, seminarii, ateliere de lucru pe teme de urbanism, arhitectură, peisagistică şi mediu;
- continuarea colaborării cu reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.
- asumarea şi respectarea procedurilor de sistem al managementului calităţii implementate la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara
IV. COMPARTIMENT COORDONARE PUG
2. Componenţa COMPARTIMENTULUI COORDONARE PUG – 1 post ocupat
3. Obiectul de activitate al Compartimentului Coordonare PUG
- asistarea proiectantului angajat pentru elaborarea PUG-ului pe perioada realizării acestuia, asigurând legătura acestuia cu autoritatea locală;
- iniţiază proiectele de Hotărâre pentru diferitele etape ale PUG-ului;
- acordarea de asistenţă internă şi externă in domeniul de activitate;
- elaborează referate tehnice de specialitate in vederea emiterii Hotărârilor de Consiliu Local;
- coordonează si verifică modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor de Consiliu Local ce cad in sarcina compartimentului;
- formulează răspunsuri referitoare la cererile cu privire la noul Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
- ţine evidenţa (inclusiv informatizată) a documentaţiilor şi studiilor aprobate;
- verifică sesizările cetăţenilor cu privire la noul Plan Urbanistic General şi redactează răspunsuri la aceste sesizări in termenii prevăzuţi de lege;
- realizează baza de date necesară elaborării PUG
4. Sinteza activităţii Compartimentului Coordonare PUG pe anul 2011
In decursul anului 2011, Compartimentului Coordonare PUG a participat sau colaborat la următoarele activităţi:
- au avut loc 12 întâlniri – workshop între colectivul de elaborare PUG, Arhitectul Sef al Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Directorii Direcţiilor Primăriei Municipiului Timişoara, asociaţii, reprezentanţi ai societăţii civile, ONG-uri;
- s-au distribuit chestionare pentru colectarea părerilor şi sugestiilor cetăţenilor pentru viitorul PUG, şi s-au primit 245 chestionare completate;
- s-a imprimat o carte poştală care s-a distribuit Asociaţiilor de Proprietari, reprezentanţilor societăţii civile, ONG-urilor, pentru a-şi exprima părerile cu privire la noul PUG, şi s-au primit 247 cărţi poştale completate;
- s-a publicat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, http://www.primariatm.ro prima etapă în consultarea şi informarea publicului, studiile de fundamentare;
- s-au înregistrat 24 de solicitări ale cetăţenilor de modificare a unor zone din PUG-ul actual, aceste solicitări fiind înaintate echipei elaboratoare PUG;
- a găzduit, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia, 6 expoziţii şi expuneri;
- a găzduit Bienala de Arhitectură în perioada 23.05.2011 – 05.06.2011;
- a colaborat cu Biroul Relaţii Publice, Invăţământ, Cultură în vederea organizării întâlnirilor dintre colectivul de elaborare PUG, Arhitectul Sef şi Consiliile de Cartier;
5. Obiective majore ale Compartimentului Coordonare PUG pe anul 2012
- continuarea activităţii cu privire la actualizarea PUG;
- continuarea activităţii cu privire elaborare PUG Digital;
- continuarea realizării procedurilor în vederea scoaterii la licitaţie a studiilor de fundamentare pentru P.U.G.;
- continuarea activităţii cu privire la studiile premergătoare elaborării Masterplan-ului municipiului Timişoara;
- corelarea planurilor urbanistice din Zona Metropolitană;
- asumarea şi respectarea procedurilor de sistem al managementului calităţii implementate la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.