Politia Locala - 2011

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 03.03.2012 13:40 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ TIMIŞOARA/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

Direcţia Poliţia Locală Timişoara şi-a început activitatea la 01.01.2011, conform Legii 155/2010 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 441/2010,în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, proprietăţii publice şi private precum şi pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor pe raza municipiului Timişoara. Prin reorganizare, Direcţia Poliţiei Comunitare a devenit Direcţia Poliţiei Locale Timişoara - Serviciul Public de interes local cu personalitate juridică, fiind preluate din aparatul de specialitate a Primarului, structuri din domeniul disciplinei în construcţii, protecţia mediului şi inspecţia comercială, constituindu-se servicii cu aceste structuri, fiind completate cu poliţişti locali în vederea îndeplinirii sarcinilor potrivit legii. De asemenea în vederea realizării atribuţiilor conferite pe linia circulaţiei rutiere pe drumurile publice, s-a organizat Serviciul Circulaţie Rutieră.
În acest sens, au fost modificate şi aprobate statutul de funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Organigrama, astfel:
Direcţia Poliţiei Locale Timişoara este în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi desfăşoară activitatea sub directa îndrumare şi coordonare a Primarului municipiului Timişoara, Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU. Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, este condusă de la data înfiinţării de către Jr. SPĂTARU DORU-Director Executiv, Jr.Ec. COJAN DOREL-Director Executiv Adjunct şi începând cu data de 21.08.2011 de către d-na Ec. SCUTARIU CRISTINA - Director Executiv Adjunct.
- SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ este condus de la înfiinţare de jr. BĂLAN AVRAM- Şef serviciu, are în componenţă 12 (douăsprezece) funcţii publice, care în prezent sunt ocupate în totalitate.
Principala activitate este aceea de Ordine şi Linişte Publică în zonele şi locurile stabilite în conformitate cu Planul de ordine şi siguranţă publică a municipiului Timişoara, aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara, participă alături de forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică (Poliţia Română, Jandarmeria Română), pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale şi execută în condiţiile legii atribuţiile ce-i revin în acest domeniu. În subordonarea Serviciului sunt prevăzute secţiile de poliţie locală 1 şi 2 ( birouri de ordine publică, a căror activitate o coordonează).
- SECŢIA 1 POLIŢIE (Biroul de Ordine Publică), este condusă de jr. PANĂ COSMIN FLORIN.
Secţia 1 este prevăzută cu 69 (şaizeci şi nouă) de funcţii publice, din care sunt ocupate 65, rămânând 4 funcţii vacante, Secţia 1 având în componenţă zona centrală a municipiului Timişoara şi cartierul Iosefin, Dâmboviţa, Calea Şagului, Steaua, Fratelia, Freidorf, Girocului, Soarelui, Ciarda Roşie, Crişan, Plopi, Tipografilor, Traian şi Calea Lugojului.
- SECŢIA 2 POLIŢIE ( Biroul de Ordine Publică) este condusă de către jr. BUZATU ADRIAN.
Secţia este prevăzută cu 45 (patruzeci şi cinci) de funcţii publice, din care 40 sunt ocupate iar 5 sunt vacante. Secţia 2 funcţionează din data de 18.09.2007 pe str.Războieni nr.2, având competenţa în zona cartierelor Calea Torontalului, Calea Lipovei şi zona U.M.T.
- SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ este prevăzut cu 30 (treizeci) de funcţii publice din care sunt ocupate 28, fiind vacante 2 funcţii publice inclusiv funcţia de şef serviciu, care va fi ocupată în condiţiile legii în perioada următoare. Principala activitate este de a asigura fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Timişoara, atât independent cât şi în colaborare cu structurile Poliţiei Române sau cu administraţia drumurilor pentru înlăturarea unor fenomene naturale, precum şi pentru prevenirea sau încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală pe raza municipiului Timişoara. În cadrul acestui serviciu funcţionează BIROUL BLOCĂRI – RIDICĂRI, AUTO ABANDONATE, condus de către ing. ARDELEAN VALENTIN - Şef birou, este prevăzut cu 18 funcţii publice din care sunt ocupate 15, fiind vacante un nr. de 3 funcţii publice.
Principala activitate a acestui birou este prevenirea şi constatarea sancţiunilor contravenţionale, pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar precum şi aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al Primăriei Municipiului Timişoara
- SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL este condus de ing. NAGY MARIANA - Şef serviciu, are în componenţă 8 (opt) funcţii publice din care sunt ocupate 6 funcţii publice. Serviciul desfăşoară activităţi de control pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, precum şi verificarea modului de respectare a normelor legale privind afişajul publicitar.
- SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI este condus de jr. PUŞCAŞ ADRIAN - Şef serviciu, este prevăzut cu 9 (nouă) funcţii publice din care sunt ocupate 6 iar 3 funcţii publice sunt vacante, având ca principale atribuţii verificarea asigurării salubrizării străzilor, căilor de acces a zonelor verzi, igienizarea surselor de apă a malurilor şi albiilor acestora precum şi modul de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale, totodată verifică existenţa contractelor de salubrizaren încheiate de persoanele fizice sau juridice potrivit legii, cu operatorii de salubrizare.
- SERVICIUL INSPECŢIE COMERCIALĂ este condus din ing. ILIN ADRIAN.
Serviciul este prevăzut cu 8 (opt) funcţii publice din care sunt ocupate 7 şi acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi activităţilor comerciale, desfăşurate de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri, oboare şi centre comerciale.
- SERVICIUL RESURSE UMANE este condus de către jr. HADA IOAN, are în componenţă 9 (nouă) funcţii publice care sunt ocupate în totalitate - având ca principală activitate aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului resurselor umane, referitoare la recrutare, selecţie, încadrare, formare profesională, promovare, motivare, salarizarea personalului şi încetarea raporturilor de serviciu/ contractuale.
- SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ŞI ACHIZIŢII PUBLICE este condus de ec. BOGDĂNESCU MIRELA, are în componenţă 9 (nouă) funcţii publice din care 8 sunt ocupate. Obiectul de activitate al serviciului reprezintă evidenţa contabilă sintetică şi analitică a veniturilor şi cheltuielilor bugetului Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanţelor publice precum şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în vederea atribuirii de contracte de furnizare de servicii şi lucrări.
- BIROUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE este condus de jr. STAICU IUSTINIAN, are în componenţă 28(douăzeci şi opt) de funcţii publice din care 27 sunt ocupate, principala activitate o constituie relaţionarea cu cetăţenii pentru cunoaşterea situaţiei operative la nivelul municipiului Timişoara, coordonarea activităţii personalului propriu şi intervenţia rapidă la evenimente sau aplanarea unor stări conflictuale, precum şi verificarea în baza de date a M.A.I. a persoanelor şi
autovehiculelor oprite pentru verificări în condiţiile legii.
- BIROUL JURIDIC este condus de dl. jr. BLAJIN MARIN, având prevăzut înstatutul de funcţiuni 7 (şapte) funcţii publice din care sunt ocupate 5 funcţii publice, având ca principale atribuţii - reprezintă în faţa instanţelor de judecată (Judecători, Tribunal şi Curta de Apel) interesele Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, avizarea actelor a contractelor şi redactarea acţiunilor depuse la instanţele judecătoreşti.
- BIROUL COMUNICARE,RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ, funcţionează în subordinea directă a Directorului Executiv al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, are în componenţă 6 (şase) funcţii publice din care sunt ocupate 5 funcţii publice. Principala activitate o constituie relaţionarea cu cetăţenii, primirea sesizărilor, înregistrarea corespondenţei a proceselor verbale de sancţionare contravenţională şi urmărirea soluţionării acestora în termen legal, culegerea şi prelucrarea datelor privind activitatea zilnică a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara,a proiectelor şi a acţiunilor în derulare pentru transmiterea acestora mass-mediei.
- SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE - este condus de jr. LUNGU PETRU - Şef serviciu, este prevăzut cu 61 funcţii contractuale din care sunt ocupate 57 care în conformitate cu HCL Timişoara nr. 324 din 27.09.2011 asigură paza şi protecţia permanentă a obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat ale Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv la 11 obiective.
- BIROUL LOGISTIC ADMINISTRATIV  - este în subordinea directă a Directorului Executiv Adjunct, are în componenţă 7(şapte) funcţii contractuale din care 5 sunt ocupate şi desfăşoară activităţi de aprovizionare cu materialele solicitate de serviciile şi birourile prevăzute în Organigrama Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, asigură gestionarea obiectelor de inventar şi arhivarea documentelor, pregăteşte logistica pentru buna desfăşurare a şedinţelor de tragere cu armamentul din dotareprecum şi aprovizionarea şi repartizarea corectă şi legală a combustibilului folosit pentru autoturismele şi motoscuterele din dotare. Efectuează lucrări de întreţinere a mobilierului şi instalaţiilor aferente instituţiei şi menţine curăţenia, urmărind respectarea procedurilor în vigoare privind colectarea selectivă a deşeurilor.

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011

În vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii stradale împreună cu forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, în cursul anului 2011, am încheiat protocoale de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş şi Poliţia Municipiului Timişoara, stabilind zone de responsabilitate şi acţiuni comune urmărindu-se astfel acoperirea unui număr cât mai mare de zone cu pericol infracţional, pe diferite intervale de timp. Din raportul de analiză privind infracţiunile stradale sesizate, comise pe raza municipiului Timişoara, rezultă o scădere a criminalităţii stradale comparativ cu anul 2010, neînregistrându-se situaţii de violenţă extremă ori cu arme de foc sau reglări de conturi, s-au menţinut cazurile de furturi din autovehicule şi buzunare, aspecte ce vor constitui
priorităţi pentru toate forţele componente ale sistemului integrat de ordine şi siguranţă publică în anul 2012. În anul 2011 în cursul activităţii de prevenire am organizat şi desfăşurat un număr de 1248 acţiuni (1128)+120, majoritatea pe linie de ordine publică, comerţ ilicit, protecţia mediului şi respectarea prevederilor HCL 371/2007 modificat cu HCL 206/2009 s-au efectuat 13086 (7602)+5784 patrulări auto şi 11394 (9407)+1987 patrulări pedestre 8914(3301)+ 613 pânde, supravegheri operative şi 21801 (9999)+11802 controale şi verificări pe raza municipiului Timişoara conform noilor competenţe prevăzute de Legea 155/2010. În urma acestor activităţi au fost constatate un nr. de 99 (55)+48 infracţiuni cu 98 (81)+17 făptuitori şi 4(4) urmăriţi general, care au fost predaţi Poliţiei Naţionale în vederea continuării cercetărilor. Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 608( 394)+214 persoane care nu justificau prezenţa în municipiul Timişoara, precum şi 83 (42)+41 de minori lipsiţi de supravegherea părinţilor care au fost predaţi Centrelor Speciale de Ocrotire şi Educare. S-au identificat 175 (0)+175 rampe clandestine de deşeuri şi 136 (0)+ 136 de terenuri neîmprejmuite şi salubrizate, au fost verificate un nr. de 328 (0)+ 328 de construcţii fără autorizaţie de construcţii sau de demolare aplicându-se totodată un nr. de 1961(1345)+ 616 somaţii, pentru încălcări ale diferitelor acte normative.
În cursul anului 2011 au fost constatate şi aplicat 34.243(29699)+4555 de contravenţii, majoritatea pentru fapte prevăzute de HCL 371/2007 modificat, OUG 195/2002 şi Legea 61/1991 (republicată), valoarea amenzilor încasate la bugetul Consiliului Local Timişoara reprezentând 2689095 lei (2491305)+197790.
Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 12506 (8488) +4018 au fost trimise pentru executare silită la Primăria Municipiului Timişoara şi 11465 (9228)
+2237, au fost trimise la alte primării din ţară. Pe parcursul anului 2011, poliţiştii locali au legitimat în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu un număr de 4839 (4142)+6972 persoane au fost legitimate, din care 3628 (5482) -1854, au fost avertizate. Tot în acest an, au fost primite 5537 (3023) +2514 de plângeri, reclamaţii sau sesizări, din care 5461(3044) +2417 au fost soluţionate, iar conducerea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara a primit în audienţă 337 (303) +34 persoane a căror sesizări au fost soluţionate potrivit legii.

Situaţia în cifre a cheltuielii banilor din buget (Mii lei):
Cheltuieli aprobate în buget/Realizat 12 luni/%
1 TOTAL CHELTUIELI 13.428,12/11.585,17/86,28%
2 Cheltuieli salariale în bani 7.152/ 7.119,21/ 99,55%
3 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 4.250,12/ 3.729,76/ 87,76%
4 Cheltuieli de capital 26/ 25,51/ 98,12%
5 Asistenţă Socială 2.000/ 710,69/ 35,54%

BIROUL DISPECERAT ŞI INTERVENŢII RAPIDE
Activitatea poliţiştilor locali din cadrul acestui birou s-a axat pe asigurarea şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, aplanarea stărilor conflictuale deschise în locurile frecvent aglomerate, precum şi la manifestările cultural sportive, religioase sau comemorative, acordând un sprijin real şi operativ poliţiştilor locali dispuşi în posturi fixe sau patrule pedestre care s-au confruntat cu situaţii deosebite. Prin planificarea serviciului Grupa de Intervenţie Rapidă constituită la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, asigură permanenţa în municipiul Timişoara, executând patrulări auto conform traseelor de patrulare. Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului, au organizat şi desfăşurat 292 de acţiuni, majoritatea fiind în domeniul ordinii şi liniştii publice, respectarea prevederilor HCL 371/2007 modificată, a HCL nr. 5/2007 şi HCL 139/2011, urmărindu-se cu predilecţie prevenirea actelor de violenţă, distrugere, sustragere a mobilierului urban, materialului dendro – floricol şi a instalaţiilor în parcurile din zona centrală a municipiului. În acest sens, au efectuat 4503 patrulări din care 742 auto şi 3761 pedestre, iar în locurile şi zonele de interes operativ au organizat şi desfăşurat 1921 de pânde, supravegheri operative şi 1121 de controale şi verificări. Urmare acestor activităţi, au constatat 12 infracţiuni cu 22 de făptuitori care au fost predaţi Poliţiei Municipiului Timişoara pentru continuarea cercetărilor, au identificat 44 de persoane care desfăşurau activităţi de cerşetorie şi 23 de minori care au fost predaţi Centrelor speciale de ocrotire,
iar în 56 de cazuri au luat măsura îndrumării spre domiciliu a persoanelor care nu justificau prezenţa pe raza municipiului Timişoara. Poliţiştii locali din acest birou au constatat şi aplicat 4035 de sancţiuni contravenţionale şi au intervenit la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112, pe principiul ”cel mai apropiat poliţist la locul evenimentului intervine”, la aplanarea a 163 stări conflictuale şi alte fapte ce sunt de competenţa Poliţiei Locale. Pentru realizarea atribuţiilor de serviciu, au legitimat 4788 persoane, iar faţă de 577 au luat măsuri de avertizare. În anul 2011, au primit spre verificare 329 de plângeri, sesizări şi reclamaţii, care au fost soluţionate în termen legal.
În perioada de referinţă, poliţiştii locali aflaţi în serviciul de permanenţă la dispeceratul Direcţiei Poliţiei Locale şi asigură accesul în instituţie, au coordonat activitatea poliţiştilor locali aflaţi în teren, dirijând echipajele auto – moto la evenimentele care au avut loc. Totodată au primit, stocat şi comunicat conducerii instituţiei toate sesizările primite de la cetăţeni (persoane fizice şi juridice, Asociaţii de locatari/proprietari, instituţii publice, precum şi datele obţinute de la acţiunile aflate în desfăşurare, în scopul analizării luării deciziilor şi coordonării efectivelor, precum şi asigurarea unei cooperări cu structurile componente ale Sistemului integrat de Ordine şi Siguranţă Publică.
În cursul trimestrelor II, III şi IV ale anului 2011, a fost elaborat Protocolul privind Accesul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la Baza de Date Administrate de Ministerul Administraţiei şi Internelor. În cadrul Protocolului a fost definitivată procedura de lucru – verificarea în bazele de date MAI privind evidenţa persoanelor date în urmărire (local sau naţional) şi verificarea vehiculelor înmatriculate în sistemul Informatic Naţional de Evidenţă a Vehiculelor Înmatriculate – sens în care toţi poliţiştii locali din cadrul dispeceratului au fost instruiţi privind respectarea Legii 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare prin Ordinul nr. 52/2002 al Avocatului Poporului.
BIROUL JURIDIC
La data de 01.01.2011, Biroul Juridic a preluat de la Serviciul Juridic al Primăriei Municipiului Timişoara 4173 dosare din anii 2007 – 2010, în prezent rămânând pe rolul instanţelor de Judecată 367 dosare din perioada 2007 – 2010, având ca obiect 235 plângeri contravenţionale, 16 cereri de înlocuire a amenzii contravenţionale cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şi 29 dosare privind disponibilizarea agenţilor comunitari suspendate până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. 7627/30/2010, privind cererea de anulare a HCL 331/03.08.2010 – formulată de sindicatul liber al salariaţilor din Primăria Municipiului Timişoara.
În anul 2011, au fost înregistrate la Biroul Juridic un număr de 1860 dosare, din care pe rolul instanţelor de Judecată se află un număr de 745 – pentru care s-au acordat termene de judecată, altele sunt suspendate ori în aşteptarea sentinţelor Judecătoreşti sau pentru care se pregăteşte exercitarea căilor de atac.
Pentru un număr de 404 dosare din anii 2007 – 2008, pentru care s-au primit copii după hotărârile definitive şi irevocabile, s-a luat măsura arhivării la arhiva instituţiei.
Reprezentarea şi apărarea intereselor Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara pe baza delegaţiei date la Directorul Executiv în faţa instanţelor Judecătoreşti, pe anul 2011, s-a efectuat de către consilierii juridici într-un număr de 4791 de termene judecătoreşti ce sau acordat în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată. Din totalul de dosare în care a fost reprezentată Direcţia Poliţia Locală Timişoara în anul 2011, au fost soluţionate de Judecători un număr de 901, din care: 666- câştigate, 130 – pierdute şi în 105 cazuri s-a hotărât aplicarea sancţiunii contravenţionale – Avertisment.
În anul 2011, au fost redactate şi promovate un număr de 616 recursuri. Din totalul recursurilor promovate de către instituţia noastră sau de către petenţi, au fost soluţionate definitiv şi irevocabil 596 dosare, din care s-au câştigat un număr de 377 recursuri, iar în 115 dosare s-a dispus anularea proceselor verbale de sancţionare contravenţională, şi în 74 de dosare s-a hotărât înlocuirea amenzii contravenţionale cu un avertisment. Într-un număr de 50 dosare, s-au făcut referate de neatacare, întrucât nu au fost identificate motive de recurs, fiind evidentă nelegalitatea unor procese verbale sau s-a apreciat ca neoportună exercitarea căii de atac a recursului.
Cauzele care au determinat anularea proceselor verbale de contravenţie sunt în principal declaraţiile martorilor propuşi de către petenţi, instanţa reţinând pe baza acestor declaraţii o altă stare de fapt decât cea menţionată în cuprinsul procesului verbal de constatare şi sancţionare contravenţională sau a reţinut starea de iresponsabilitate a contravenienţilor sau cazul fortuit. Totodată nu putem minimaliza unele greşeli ale agenţilor constatatori, cum ar fi menţionarea greşită a anului încheierii procesului verbal, numele altei persoane, identificarea greşită a autoturismului în cauză sau încheierea procesului verbal de contravenţie în cazul HCL 446/2008 pe numele proprietarului autoturismului, deoarece nu a fost efectuată radierea în urma înstrăinării autoturismului.
O altă greşeală importantă pe care au efectuat-o agenţii constatatori, coroborată cu alte probe, este întocmirea superficială a rapoartelor de activitate zilnică în care nu s-a înserat locul, data, ora şi seria şi numărul procesului verbal încheiat.
De asemenea au determinat anularea proceselor verbale de constatare şi sancţionare contravenţională „Excepţiile de nelegalitate”, invocate cu privire la art.28, lit.”m” din HCL 371/2007, instanţa apreciind ca fiind nelegal articolul, precum şi în cazul art.1, lit.”m” li art.2, lit.”k” din HCL 371/2007 modificată, Judecătorii au apreciat ca fiind neclare, lăsând loc de interpretări.
În anul 2011, s-au redactat 731 de întâmpinări, 7 cereri de repunere pe rol a dosarelor suspendate şi s-au formulat 369 de cereri pentru eliberarea copiilor după hotărârile definitive şi irevocabile în dosarele din anul 2008. Totodată lucrătorii Biroului Juridic au întocmit un număr de 7 proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local pe diferite domenii de activitate ale Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara şi au avizat juridic un număr de 628 decizii emise de Directorul Executiv.
BIROUL COMUNICARE, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI REGISTRATURĂ
În anul 2011, poliţiştii locali din cadrul acestui birou au urmărit înregistrarea corectă şi repartizarea conform rezoluţiei conducerii, a celor 5537 de plângeri, sesizări, adrese şi reclamaţii, prezentând lunar stadiul de rezolvare a acestora. Au înregistrat în registrul de procese verbale şi introdus în calculator pentru prelucrare în sistemul informatizat a unui număr de 34243 procese verbale de constatare şi sancţionare contravenţională, din care 10489 au fost clasate, în urma dovezilor primite prin care contravenienţii au procedat la achitarea acestora în termenul legal de 48 de ore.
Au fost comunicate un număr de 5408 procese verbale contravenienţilor care fie nu au fost de faţă la data întocmirii sau au refuzat primirea acestora. De asemenea au procedat la trimiterea spre executare silită a 23971 de procese verbale din care 12506 la Primăria Municipiului Timişoara şi 11465 la alte unităţi din ţară. Zilnic, au fost preluate de la poliţiştii locali sumele de bani (total 1.857.714 lei), privind achitarea pe loc de către contravenienţi, pe baza de chitanţă a contravalorii amenzilor contravenţionale, întocmindu-se evidenţa primară şi predarea acestora la serviciul Financiar Contabilitate.
Un volum mare de muncă s-a depus la efectuarea corespondenţei Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, trimisă prin poştă în 13.995 cazuri şi 892 prin poşta specială. Lunar, trimestrial şi la sfârşitul anului 2011, au întocmit situaţii de interes operativ şi indicatorii de performanţă stabiliţi prin HCL Timişoara. Au procedat la arhivarea corespondenţei şi documentelor pe anul 2009, conform Nomenclatorului Arhivistic şi predat la Arhiva unităţii.
SERVICIUL PAZĂ OBIECTIVE
La data de 01.01.2011, asigura paza cu 60 de guarzi (personal contractual), la 13 obiective stabilite prin HCL Timişoara. Pe parcursul anului, 4 (patru) guarzi au solicitat încetarea contractului individual de muncă, iar 2 (doi) au solicitat suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de 2 ani, pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Faţă de această situaţie, în urma unei analize, s-a dispus retragerea dispozitivelor de pază de la 4 obiective, respectiv Baza de Agrement Tehnomet, Spitalul Clinic Municipal (construcţia acestuia) din Calea Aradului, Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi a Familiei şi SPCLEP, ce funcţiona în clădirea sediului Poliţiei Municipiului Timişoara.
Prin HCL Timişoara nr. 324/27.09.2011, s-a hotărât preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat a Primăriei Municipiului Timişoara de către personalul contractual din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara în 11 obiective. În perioada de referinţă nu am înregistrat evenimente deosebite în obiectivele păzite de personalul contractual.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.