Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 13.03.2013 11:15 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a municipiului Timişoara
Art. 1 Reglementare legală
Prezentul Regulament stabileşte regulile de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare C.T.A.T.U.
Art. 2 Scopul înfiinţării
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism se constituie ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în luarea deciziilor referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, sub coordonarea Primarului Municipiului Timişoara.
Art. 3 Componenţa comisiei
1. Comisia este formata din persoane recunoscute ca fiind specializate in domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport.
2. Componenţa nominală a comisiei şi regulamentul de funcţionare se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la propunerea Primarului, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale Arhitectului Şef.
3. Secretariatul C.T.A.T.U. este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.
Art. 5 Competenţe
1) Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru C.T.A.T.U.;
2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism analizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, studiile de fundamentare sau cercetările prealabile privind zonele studiate din intravilanul municipiului Timişoara şi din teritoriul administrativ al acestuia;
3) In cadrul C.T.A.T.U. se stabilesc condiţiile de reglementare urbanistică pentru fundamentarea avizului de oportunitate în vederea întocmirii documentaţiilor P.U.Z., în conformitate cu art. 32 din O.G. 27/2008;
4) La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor supuse avizării sau alte persoane care se gasesc intr-o situatie de incompatibilitate conform legii;
5) Secretarul comisiei are obligaţia de a consemna într-un proces verbal special opiniile, observaţiile şi comentariile membrilor comisiei şi a invitaţilor în procesul de avizare;
6) Comisia are competenţa de a acorda consultanţa pe parcursul elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Art. 6 Modalitatea de funcţionare
1) Comisia funcţionează in subordinea Primarului Municipiului Timişoara şi se întruneşte in şedinţe ordinare o data pe lună, în a doua săptămână a lunii, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea dispusă de către Directorul Directiei de Urbanism, de preşedintele comisiei sau înlocuitorul de drept al acestuia sau la iniţiativa majorităţii simple a membrilor comisiei.
2) Comisia se consideră legal constituita prin prezenta a cel puţin 2/3 din membrii acesteia.
3) Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat de un funcţionar al Direcţiei Urbanism care are atribuţia de a convoca membrii şi de a comunica ordinea de zi cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii C.T.A.T.U.
4) Membrii comisiei au obligaţia de a studia în prealabil documentaţiile supuse avizării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calităţii si legalităţii acestora.
5) Comisia emite un aviz valabil prin votul a cel puţin jumatate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Avizele date de C.T.A.T.U. inainteaza Consiliului Local odată cu documentaţia avizată.
6) Documentaţiile de urbanism vor fi prezentate de către un funcţionar din Secretariatul Comisiei numit de către Directorul Directiei de Urbanism, iar dacă C.T.A.T.U. solicită, documentaţiile vor fi susţinute de către proiectant;
7) Comisia poate restitui documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru completări şi poate amâna, în acest caz, luarea unei decizii în procesul de avizare până la rezolvarea problemelor neclare.
8) C.T.A.T.U. emite avizul tehnic consultativ pe baza exemplarului complet al documentaţiei;
Art. 7 Procedura de lucru
Art. 8 Documentaţiile supuse avizării
1). Sunt supuse avizării C.T.A.T.U. următoarele tipuri de documentaţii:
a) Planul Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulamentul local aferent acestuia pentru Municipiul Timişoara;
b) Studii de oportunitate necesare pentru obţinerea Avizelor de oportunitate în baza cărora se întocmesc documentaţiile de P.U.Z.;
c) Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Regulamentele aferente acestora;
d) Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) pentru investiţii din competenţa de aprobare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a altor organe ale administraţiei publice locale;
d). Studii de fezabilitate;
e). Studii de fundamentare – necesare în procesul elaborării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism;
f). Cercetări prealabile – inclusiv in vederea declarării de utilităţi publice a lucrărilor ce necesită expropriere.
g) alte documentatii pentru care se solicita un punct de vedere profesional.
Art. 9
In funcţie de specificul documentaţiei supuse avizării, preşedintele comisiei este împuternicit să invite sau să accepte cererea de participare la şedinţa Comisiei, reprezentanţi ai instituţiilor direct interesate, respectiv:
• Transgaz- SA
• Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “ Transelectrica” SA
• Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana Timis, Evaluarea Factorilor de Mediu si Avizare/Autorizare Sanitara
• Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A Sucursala Teritoriala Timis
• Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “ Banat” al Judetului Timis
• Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara
• Romtelecom. S.A. Divizia Operare Retea De Acces Timis
• Regia Autonoma de Transport Timisoara
• Regia Autonoma Apa si Canal “ Aquatim “ Timisoara
• Eon Gaz Romania, Sucursala Timisoara
• Enel Electrica, Sucursala Timisoara
• SC Colterm SA Timisoara
• Regia Autonoma de Transport Timisoara
• Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis
• Consiliul Judetean Timis- Arhitect Sef
• Proiectantul documentatiei.
• Federatia Asociatiilor de Locatari Timisora
• Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timişoara
• Alte instituţii, după caz.
Preşedentia Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism este asigurata de primar sau de persoana desemnata de acesta.
Art. 10 Dispoziţii finale
1) Prezentul Regulament intră in vigoare după aprobarea în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu majoritate de voturi.
2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CTATU poate fi modificat la iniţiativa majoritatii membrilor si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timiş, la propunerea Primarului Municipiului Timişoara sau ca urmare a unor modificari legislative din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului .

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.