Serviciul Autoritate Tutelara / 2011

Scris de Vlad Turburan | Publicat in 15.03.2012 11:34 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ/RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011

1. Serviciul Autoritate Tutelară funcţionează în subordinea directă a Secretarului Municipiului Timişoara, IOAN COJOCARI.
2. COMPONENŢA SERVICIULUI
Serviciul Autoritate Tutelară are în componenţa sa un număr de şapte angajaţi dintre care:
? şef serviciu, Constanţa Şerban
? şase consilieri
? un referent
3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI
În anul 2011, obiectul de activitate al Serviciului Autoritate Tutelară a fost subordonat atât Codului Familiei, cât şi următoarelor legi:
Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice;
Decretul nr.32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la
persoanele fizice şi juridice;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, forma actualizată;
Convenţia O.N.U.
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, forma actualizată;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr.487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice;
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;
Ordonanţa nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Codul Civil;
Codul de Procedură Civilă;
Codul Penal;
Codul de Procedură Penală;
Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;
Din data de 01.10.2011 au intrat în vigoare dispoziţiile noului Cod Civil, activitatea serviciului fiind adaptată acestor noi reglementări.

Serviciul Autoritate Tutelară a emis, implementat şi revizuit procedura specifică a Autorităţii Tutelare (PP-56) potrivit sistemului de management al calităţii, urmând liniile directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor.
Obiectul de activitate al Serviciului Autoritate Tutelară s-a desfăşurat în concordanţă cu dispoziţiile legislative şi a constat în:
- efectuarea de anchete sociale referitoare la minorii implicaţi în procese de divorţ şi încredinţare, reîncredinţare, stabilire program de vizitare etc. Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil, serviciul a procedat, la solicitarea instanţei de tutelă la efectuarea rapoartelor de anchetă psihosocială referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti şi la stabilirea domiciliului minorilor.
- clarificarea situaţiei juridice a persoanele puse sub interdicţie pe cale judecătorească prin instituire tutelei sau curatelei conform art.146 din Codul Familiei şi monitorizarea acestor cazuri.
- rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată, a organelor de poliţie, cât şi a spitalelor de psihiatrie cu privire la problemele ce ţin de natura serviciului.
- consilierea şi asistarea persoanele vârstnice în faţa notarului public, în vederea încheierii contractelor de întreţinere conform Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Înainte de asistarea în faţa notarului, Autoritatea Tutelară preia documentaţia şi efectuează ancheta socială la domiciliul persoanei vârstnice şi al întreţinătorilor. Potrivit modificării acestui act normativ prin Legea 270/2008 privind modificarea Legii 17/2000, la solicitarea persoanei vârstnice, are Autoritatea Tutelară are obligaţia de a acorda consiliere gratuită în vederea încheierii contractelor care au ca obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanelor vârstnice respective. Totodată, acest serviciu a dobândit calitate procesuală activă, putând să promoveze acţiune de reziliere a contractelor de întreţinere în nume propriu şi în interesul persoanei întreţinute, în cazul în care întreţinătorii nu-şi îndeplinesc obligaţiile contractuale. În acest sens, Autoritatea Tutelară solicită serviciului public de asistenţă socială, în termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării persoanei vârstnice, să efectueze o anchetă socială în maxim 10 zile. În baza anchetei sociale, Autoritatea Tutelară va propune măsurile necesare de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat şi va putea solicita în instanţă rezilierea contractului.
- consilierea părţilor contractului de întreţinere, în cazul în care nu sunt respectate clauzele contractuale.
- promovarea în instanţă a acţiunilor de reziliere a contractelor de întreţinere, în cazul în care, în urma consilierii nu s-a reuşit concilierea părţilor.
- monitorizarea minorilor asupra cărora s-a instituit tutela prin instanţa de judecată, precum şi a celor asupra cărora s-a instituit curatela în vederea ridicării pensiei de urmaş sau a alocaţiei de stat.
- efectuarea de anchete sociale cu privire la persoanele condamnate care au depus cerere de întrerupere a executării pedepsei.
- efectuarea anchetelor sociale în cazul instituirii tutelei sau curatelei şi a controalelor periodice, conform art. 108 din Codul Familiei.
- întocmirea dispoziţiilor şi a materialului ce a stat la baza acestora, cu privire la încuviinţări de acte juridice ce privesc minorii şi persoanele cu dizabilităţi psihice.
- asigurarea asistenţei juridice a cetăţenilor, constând în informaţii şi chiar redactarea sub îndrumarea şefului de serviciu sau a angajaţilor, a diferitelor tipuri de acţiuni la instanţele de judecată, pentru soluţionarea problemelor acestora ( acţiuni de punere sub interdicţie pe cale judecătorească a persoanelor cu dizabilităţi psihice, încredinţare minori, reglementare program de vizitare, etc.)
- anchete privind acordarea autorizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea încheierii căsătoriei de către minorii care au împlinit 16 ani (potrivit art.4, alin.2 din Codul Familiei).
- întâmpinări şi acţiuni de intervenţie în acţiunile judecătoreşti ce vizează interesul minorilor sau altor persoane lipsite de discernământ.
- întocmirea dispoziţiilor şi a materialului ce a stat la baza acestora privind reprezentarea în faţa instanţei a minorilor şi a persoanelor cu dizabilităţi psihice.
- anchete şi adrese în vederea obţinerii graţierii.
- participarea la internări voluntare /nevoluntare ale persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi psihice, în colaborare cu medicul de familie, organele de poliţie şi cu Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.
- consilierea cetăţenilor cu privire la modificările survenite în urma intrării în vigoare a noului Cod Civil
- redactarea, sub îndrumarea serviciului a cererilor adresate instanţei de tutelă cu privire la încuviinţarea actelor juridice ce privesc minorii şi persoanele cu dizabilităţi psihice, în conformitate cu dispoziţiile noului Cod Civil.
- soluţionarea diverselor sesizări scrise/verbale de la persoane fizice sau juridice.
- potrivit Legii 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Autoritatea Tutelară a procedat la efectuarea anchetelor sociale pentru minorii care au comis fapte penale, în vederea expertizării psihiatrice, la cererea unităţii sanitare de specialitate
- desfăşurarea de activităţi în cadrul biroului concretizate în înregistrarea şi redactarea lucrărilor, a opisurilor, scăderea acestora, îndosarierea lor, iar la sfârşitul anului, arhivarea acestora.
- deplasări pe teren în vederea efectuării cercetărilor în funcţie de natura solicitărilor şi înregistrarea deplasărilor în registrul de teren.
4. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011
În perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 acest serviciu a desfăşurat din punct de vedere statistic următoarele activităţi:
Nr. Crt. Obiectul de activitate 2011
1.Anchete sociale şi adrese privind încredinţarea minorilor în cazul proceselor de divorţ, stabilirea domiciliului minorilor, majorarea contribuţiei de întreţinere şi reglementarea programului de vizitare, la solicitarea instanţei de judecată; rapoarte de anchetă psihosocială referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea domiciliului minorilor, la solicitarea instanţei de tutelă şi a birourilor notarilor publici; invitaţii oficiale adresate părţilor implicate în proces, care au fost greu de găsit la domiciliu. - 1402
2.Anchete privind acordarea autorizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea încheierii căsătoriei de către
minorii care au împlinit 16 ani (potrivit art.4, alin.2 din Codul Familiei). - 1
3. Anchete sociale şi adrese întocmite, referitoare la persoanele adulte care au săvârşit fapte penale şi care au făcut solicitări pentru întreruperea pedepsei, la instanţa de judecată. -22
4. Anchete sociale pentru minorii care au comis fapte penale, în vederea expertizării psihiatrice, la cererea unităţii sanitare de specialitate - 20
5. Anchete sociale şi adrese întocmite, referitoare la persoanele adulte care au săvârşit fapte penale, asupra cărora s-a luat măsura de siguranţă a internării medicale, conform art.114 Cod Penal - 4
6. Solicitări privind asistarea persoanelor vârstnice în faţa notarului public la încheierea contractelor de întreţinere conform Legii nr.17/2000. - 12
7. Anchete sociale efectuate în vederea încheierii contractelor de întreţinere, la domiciliul ambelor părţi. - 12
8. Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor cu clauză de întreţinere. - 12
9. Adrese referitoare la rezilierea contractelor de întreţinere la solicitarea persoanelor fizice. - 15
10. Acţiuni promovate în instanţă în vederea rezilierii contractelor de întreţinere. - 1
11. Consilierea părţilor în cazul rezilierii contractelor de întreţinere - 15
12. Înregistrarea comunicărilor contractelor de întreţinere, încheiate conform Legii 17/2000, fără asistare de către cabinetele notariale. - 18
13. Corespondenţă cu spitalele de psihiatrie, diverse instituţii şi persoane fizice pentru rezolvarea diverselor probleme ce incumbă serviciului. - 150
14. Acţiuni de punere sub interdicţie pe cale judecătorească a personelor cu handicap psihic, iniţiate de partea interesată, sub îndrumarea Autorităţii Tutelare -32
15. Dispoziţii, referate şi adrese ce stau la baza emiterii acestora privind curatela minorilor şi bolnavilor psihic pentru încuviinţări de acte juridice şi aducerea lor la îndeplinire. - 260
16. Dispoziţii, referate şi adrese care stau la baza emiterii acestora şi adrese privind instituirea curatelei procesuale. - 182
17. Dispoziţii de curatelă pentru ridicarea pensiei de urmaş şi documentaţia aferentă, aflate în evidenţa serviciului.- 6
18. Tutela minorului preluată de la D.G.A.S.P.C. Timiş, instituită de instanţa de judecată şi monitorizată de Serviciul Autoritate Tutelară - 15
19. Tutela persoanelor puse sub interdicţie pe cale judecătorească aflate în evidenţă, asupra cărora se lucrează permanent. - 340
20. Tutela persoanelor puse sub interdicţie pe cale judecătorească instituită în anul 2011 prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara - 46
21. Curatela bolnavilor aflaţi în evidenţă, asupra cărora se lucrează permanent. - 98
22. Curatela bolnavilor aflaţi în evidenţă, instituită în anul 2011 prin Dispoziţia Primarului Municipiulu Timişoara - 32
23. Verificările tutelelor şi curatelelor, conform art.108 din Codul Familiei de minim două ori pe an şi întocmirea de referate de control - 876
24. Dispoziţii şi referatele ce stau la baza emiterii acestora, privind descărcarea din gestiune a tutorilor şi curatorilor pentru cazurile ieşite din evidenţa serviciului în cursul anului 2011. - 35
25. Dări de seamă în vederea descărcării de gestiune a tutorilor şi curatorilor. - 373
26. Dispoziţia generală privind descărcarea de gestiune, referatul general care a stat la baza acesteia şi anexe - 4
27. Monitorizarea şi controlul periodic a bolnavilor psihic care au încheiat contracte de întreţinere. - 18
28. Acţiuni şi întâmpinări formulate de Serviciul Autoritate Tutelară în procesele în care sunt implicaţi minori şi persoane fără discernământ. - 4
29. Adrese în vederea investirii cu formulă definitivă şi irevocabilă a sentinţelor judecătoreşti de punere sub interdicţie pe cale judecătorească. - 17
30. Diverse cereri şi sesizări scrise ce au fost soluţionate potrivit naturii serviciului - 237
31. Acţiuni desfăşurate împreună cu organele de poliţie şi Serviciul pentru Protecţia Persoanelor Vârstnice în vederea internării voluntare/nevoluntare a persoanelor vârstnice sau a celor cu dizabilităţi psihice. - 6
32. Sesizări de la diverse persoane, instituţii sau asociaţii de proprietar cu privire la persoane vârstnice sau cu dizabilităţi psihice aflate în dificultate. - 7
33. Consilierea cetăţenilor cu privire la modificările survenite în urma intrării în vigoare a noului Cod Civil, referitor la instituţia tutelei/curatelei - 453
34. Redactarea, sub îndrumarea serviciului a cererilor adresate instanţei de tutelă cu privire la încuviinţarea actelor juridice ce privesc minorii şi persoanele cu dizabilităţi psihice, în conformitate cu dispoziţiile noului Cod Civil. - 22
T o t a l : 4747

5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2012
1. Respectarea sistemului de management al calităţii, implementat la nivelul instituţiei.
2. Ocrotirea intereselor minorilor aflaţi în medii defavorizate şi numai, a persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu a drepturilor, precum şi a acelor persoane care, deşi au capacitate deplină de exerciţiu se află în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi apăra interesele şi ocrotirea intereselor persoanelor vârstnice, prin respectarea standardului de calitate a serviciilor în acest sens.
3 Respectarea legislaţiei în vigoare şi adaptarea activităţii serviciului la reglementările prevăzute de noul Cod Civil.
4. Întocmirea şi actualizarea periodică a bazei de date privind activitatea specifică serviciului.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.