Starea economica, sociala si de mediu a municipiului Timisoara: Educatia si invatamantul

Scris de Stiri de Timisoara | Publicat in 29.09.2013 12:24 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Primăria Municipiului Timişoara: Starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara - 2013

EDUCAŢIA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Învăţământul preuniversitar

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în anul şcolar 2012/2013, situaţia privind învăţământul preuniversitar timişorean este prezentată în tabelul de mai jos.
Învăţământul preuniversitar în Timişoara - anul şcolar 2012/2013
Forma de învăţământ /  Număr de unităţi şcolare / Număr elevi / Număr cadre didactice

Învăţământ preşcolar de stat / 22 / 7.823 / 518
Învăţământ preşcolar particular / 14 / 644  / 81
Învăţământ primar şi gimnazial de stat / 17 / 19.152 / 1.017
Învăţământ primar particular / 5 / 152 / 23
Învăţământ liceal de stat / 33 / 17.026 / 1.715
Învăţământ liceal particular / 5 / 1.229 / 71
Învăţământ postliceal de stat / 12 / 1.888 / 108
Învăţământ postliceal particular / 5 / 1.204 / 32
Învăţământ profesional / 9 / 243 / 62
Învăţământ special / 6 / 1.169 / 325
Total învăţământ de stat / 99 / 47.301 / 3.745
Total învăţământ particular / 29 / 3.229 / 207
Total învăţământ / 128 / 50.530 / 3.952
Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în anul şcolar 2012/ 2013, în municipiul Timişoara funcţionează un număr total de 128 unităţi de învăţământ preuniversitar, destinate pentru toate formele de învăţământ preuniversitar, în care activează 50.530 preşcolari şi elevi. Dintre acestea, 99 unităţi de învăţământ preuniversitar sunt de stat, în care activează 47.301 preşcolari şi elevi, şi 29 unităţi de învăţământ preuniversitar sunt particulare, cu un număr total de preşcolari şi elevi de 3.229.
Numărul total de cadre didactice, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ preuniversitar, este de 3.952, din care 3.745 cadre didactice în învăţământul de stat şi 207 cadre didactice în învăţământul particular, raportul preşcolar, elev/ cadru didactic fiind de 12,78.
Raportat la anul şcolar 2011/2012, se observă o creştere atât a numărului de preşcolari/ elevi, de la 49.134 la 50.530, cât şi a numărului de cadre didactice, de la 3.812 la 3.952.
Limbile de predare în unităţile de învăţământ preuniversitar existente în municipiul Timişoara sunt: limba română, limba maghiară, limba germană, limba sârbă.
Învăţământul liceal în municipiul Timişoara cuprinde filierele: teoretică, vocaţională şi tehnologică, fiind foarte diversificat şi în privinţa profilelor (real, uman, tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, sportiv, teologic, muzică, coregrafie, teatru, arte vizuale, pedagogic), şi dispune de cadre didactice calificate cu ajutorul unui sistem de formare continuă a cadrelor didactice, conform standardelor europene. De asemenea, învăţământul liceal timişorean deserveşte şi comunele din vecinătatea municipiului.
Învăţământul postliceal este organizat pe următoarele domenii de pregătire profesională: agricultură; electronică şi automatizări; energetic; economic; estetica şi igiena corpului omenesc; informatică; transporturi; turism şi alimentaţie.
Învăţământul profesional este organizat pe următoarele domenii de pregătire profesională: electronică şi automatizări; turism şi alimentaţie; construcţii, instalaţii şi lucrări publice; electric; industrie alimentară; industrie textilă şi pielărie.
Domeniile de pregătire la învăţământul de maiştri de stat din Timişoara, în anul şcolar 2012-2013, sunt: energetic şi transporturi.
Practicarea alternativelor educaţionale – Freinet, Step by Step, Waldorf, Montessori, la nivelul municipiului şi al judeţului, ilustrează respectarea pluralismului educaţional promovat de legea învăţământului. Alternativele educaţionale respectă curriculumul naţional sau funcţionează după planuri - cadru aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.), constituind o ofertă educaţională recunoscută şi promovată de M.E.C.T.S.
Situaţia privind învăţământul alternativ în municipiul Timişoara, în anul şcolar 2012-2013, se prezintă astfel:
Alternativa educaţională / Număr elevi/preşcolari / Număr cadre didactice

Step by Step / 497 / 46
Montessori (înv. particular) / 107 / 13
Freinet / 60 / 4
Waldorf  / 447  / 33

Perfecţionarea cadrelor didactice preuniversitare a continuat şi în anul 2012, observându-se totuşi o scădere mare a numărului de participanţi la programele de formare de la 1.400 în anul 2011, la 614 în anul 2012.
Cadrele didactice preuniversitare au participat într-un număr mai mare la programele: Managementul resurselor umane pentru directori şi directori/adjuncţi – 97 cursanţi; Recunoaşteţi ADHD – învăţământ primar – 83 cursanţi; Administrarea şi gestionarea patrimoniului – 73 cursanţi; Managementul resurselor financiare în unitatea şcolară – 69 cursanţi; Controlul managerial intern în instituţia de învăţământ – 52 cursanţi; Profilaxia dislexo-disgrafiei – 37 cursanţi.
Un interes mai scăzut al cadrelor didactice s-a constatat la participarea la următoarele programe de formare: Blogul: instrument e-learning – 25 cursanţi; Power-Point, prelucrare audio-video – 25 cursanţi; Iniţiere în AutoCAD 2D – 25 cursanţi; Dezvoltarea competenţei relaţionale – 25 cursanţi; Consiliere şi Orientare – 24 cursanţi; Iniţiere în utilizarea calculatorului personal – 23 cursanţi.
De asemenea, 610 cadre didactice preuniversitare au participat, în anul 2012, la programe de formare derulate prin furnizori de programe acreditate de către Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, faţă de 280 cadre didactice în anul 2011, astfel:
** prin Casa Corpului Didactic Timiş, cadrele didactice preuniversitare au participat într-un număr mai mare la programele: Calitate în educaţie şi formare – 70 cursanţi; Educaţia în şcoala incluzivă – 50 cursanţi;
Evaluare didactică-dezvoltări recente – 30 cursanţi; Educaţie interculturală în şcoli fără discriminare – 26 cursanţi.
**prin Casa Corpului Didactic Bihor, cadrele didactice preuniversitare au participat într-un număr mai mare la programele: Formarea competenţelor IT – 145 cursanţi; Proiectarea curriculum-ului centrat pe competenţe
– 82 cursanţi; Metode interactive de predare-învăţare – 80 cursanţi; Managementul clasei de elevi – 53 cursanţi.
Atât Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş cât şi conducerile unităţilor de învăţământ susţin şi promovează alternativele educaţionale prin: întâlniri de lucru ale cadrelor didactice cu teme punctuale; constituirea cercului metodic al cadrelor didactice din alternative; constituirea colectivului de metodişti în alternative educaţionale cu avizul Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale (CNAE); realizarea unor acţiuni interjudeţene cu sprijinul inspectoratelor şcolare interesate; acţiuni de informare şi sensibilizarea părinţilor; organizarea unor activităţi în parteneriat şcoală-grădiniţă; diversificarea acţiunilor de promovare a alternativelor în vederea recrutării elevilor.
În fundamentarea planului de şcolarizare se ţine cont de documentele de planificare PRAI (Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic), PLAI (Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic), de recomandările CLDPSFP (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională).
Scopul PRAI şi PLAI este de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi local şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională şi locală. Identificarea timpurie a nevoilor de pregătire profesională a constat în acţiuni ale CLDPSFP Timiş cum ar fi: dezbateri, întâlniri de lucru între unităţile şcolare – agenţii economici, care au vizat direct fundamentarea planului de şcolarizare.
În ceea ce priveşte implicarea şi alinierea la nivel european a educaţiei din Timişoara, în anul 2012 la nivelul municipiului Timişoara s-au derulat mai multe proiecte, astfel:
- 9 proiecte în cadrul Programului Comenius, la care au participat 7 unităţi şcolare şi ISJ Timiş ;
- 8 proiecte în cadrul Programului Leonardo da Vinci, la care au participat 7 unităţi şcolare şi CCD Timiş;
- 1 proiect în cadrul Programului Grundtvig, la care a participat 1 unitate şcolară;
- 1 proiect transfrontalier IPA, la care a participat 1 unitate şcolară;
- 1 proiect transfrontalier HU-RO, la care a participat 1 unitate şcolară;
- 2 vizite de studiu, la care au participat 2 unităţi şcolare.
Învăţământul universitar în municipiul Timişoara se desfăşoară, în prezent, în 8 instituţii, dintre care 4 sunt de stat - Universitatea „Politehnica”, Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, iar alte 4 sunt particulare - Universitatea „Mihai Eminescu”, Universitatea „Tibiscus”, Universitatea „Ioan Slavici” şi Facultatea de Management Turistic şi Comercial „Dimitrie Cantemir”.
Timişoara reprezintă unul din cele mai importante centre universitare din ţară, fiind caracterizat prin marea diversificare a disciplinelor de studiu, cele opt universităţi având în structura lor 41 de facultăţi. Se remarcă, atât diversitatea formelor de organizare a programelor de studii universitare oferite în Timişoara (învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă), cât şi diversitatea programelor de studii universitare organizate pe cicluri de studiu (studii universitare de licenţă, de masterat, de doctorat).
Potenţialul ridicat de pregătire profesională pe care îl oferă acestea, datorită calităţii cadrelor didactice şi a colaborărilor permanente cu alte instituţii din ţară şi din străinătate, determină atragerea studenţilor atât din
Timişoara şi de pe raza judeţului Timiş, cât şi din alte judeţe.

Învăţământul superior (universitar) în Timişoara

*anul universitar 2012/2013
Denumirea Universităţii / Forma de învăţământ stat/particular / Număr facultăţi / Număr studenţi % din nr. total de studenţi / Număr cadre didactice

1. Universitatea „Politehnica” stat / 10 / 12.755 / 27,36 % / 689
2. Universitatea de Vest stat / 11 / 16.046 / 34,41 % / 918 (din care 206 personal didactic asociat)
3. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” stat / 3 / 6.510 / 13,97 % / 685
4. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului stat / 6 / 7.404 / 15,88 % / 332
5. Universitatea „Mihai Eminescu” particular / 2 / 287 / 0,61 % / 20
6. Universitatea „Tibiscus” particular / 6 / 1.586 / 3,40 % / 101
7. Universitatea „Ioan Slavici” particular / 2 / 1.338 / 2,87 % / 50
8. Facultatea de Management Turistic şi Comercial „Dimitrie Cantemir” particular / 1 / 703 / 1,50 % / 15
TOTAL - 41 / 46.629 / 100 % / 2.810

Sursa: date furnizate de instituţiile de învăţământ superior

În anul universitar 2012/ 2013 în universităţi au fost înscrişi, pe cele trei cicluri de studii universitare (licenţă, master şi doctorat), 46.629 de studenţi, din care 42.715 studenţi (91,60 %) frecventează cursurile facultăţilor din cadrul universităţilor de stat, iar 3.914 studenţi (8,40 %) frecventează cursurile facultăţilor din cadrul universităţilor particulare. Raportat la anul universitar 2011/ 2012, se observă o scădere a numărului de studenţi, de la 48.537 la 46.629.
Numărul total de cadre didactice universitare care îşi desfăşoară activitatea în cadrul universităţilor este de 2.810, din care 2.624 (93,38 %) în cadrul universităţilor de stat şi 186 (6,62 %) în cadrul universităţilor particulare.
În anul universitar 2012/ 2013 un număr de 319 studenţi din cadrul a 5 universităţi beneficiază, prin programul Erasmus şi prin alte programe internaţionale, de bursă de studiu în străinătate, astfel:
Universitatea „Politehnica” – 110 studenţi; Universitatea de Vest – 158 studenţi, din care 120 studenţi beneficiază de mobilităţi de studiu şi 38 studenţi beneficiază de mobilităţi de practică; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” – 21 studenţi; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – 11 studenţi; Universitatea „Tibiscus” – 19 studenţi.
Perfecţionarea cadrelor didactice universitare s-a făcut prin programele de formare ERASMUS şi POSDRU şi prin training-uri organizate în cadrul proiectelor implementate de universităţi.
De asemenea, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, se desfăşoară programe postdoctorale şi de formare şi dezvoltare profesională: de rezidenţiat, de perfecţionare, de specializare, de
studii complementare în vederea obţinerii de atestate şi de educaţie medicală şi farmaceutică continuă. În anul universitar 2012/ 2013 în universitate au fost înscrişi pentru rezidenţiat 1.475 medici rezidenţi.
În cadrul universităţilor existente în municipiul Timişoara funcţionează 78 centre de cercetare, pe primul loc clasându-se Universitatea de Vest, în cadrul căreia funcţionează 34 centre de cercetare, urmată de Universitatea „Politehnica”, care are 21 centre de cercetare.

Universitatea „Politehnica" din Timişoara, una dintre cele mai mari şi renumite universităţi tehnice din Europa Centrală şi de Est, face parte din categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, conform Ordinului nr. 5.262/ 05.09.2011, prin care se constată rezultatele clasificării universităţilor, stabilite de Asociaţia Universităţilor Europene, pe baza datelor raportate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din sistemul naţional de învăţământ.
Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea „Politehnica" din Timişoara se bazează pe strategia de promovare a cercetării multidisciplinare şi pe priorităţile noilor tehnologii, având rezultate remarcabile atât pe plan naţional cât şi internaţional. Un număr important de centre de cercetare, respectiv de echipe de cercetători constituite ad-hoc, pe diverse teme, pun în practică strategia de cercetare a universităţii, în cadrul a numeroase granturi şi contracte de cercetare câştigate prin competiţie, rezultatele cercetării fiind materializate în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie şi produse realizate.
Conform aceleiaşi clasificări, Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, fac parte din categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică, iar Universitatea „Tibiscus” şi Universitatea „Mihai Eminescu” fac parte fac parte din categoria universităţilor centrate pe educaţie.
Raportul SCIMAGO „SIR World Report 2010'' privind excelenţa în cercetare la nivel mondial, făcând o analiză a activităţilor de cercetare ştiinţifică, a clasat Universitatea de Vest Timişoara pe primul loc între universităţile româneşti pe baza unui factor de impact normalizat. Raportul prezintă pe lângă indicatori extensivi (de exemplu numărul de articole publicate) şi indicatori intensivi (factor de impact normalizat (NI) - raportul dintre impactul mediu al publicaţiilor unei instituţii şi impactul mondial mediu al publicaţiilor din acelaşi domeniu). Institutele de cercetare şi universităţile sunt împărţite pe trei nivele de excelenţă în
cercetare în funcţie de factorul de impact (NI) astfel:
1. Zona verde: factor de impact mai mare decât 1.75
2. Zona galbenă: factor de impact intre 1 si 1.75
3. Zona roşie: factor de impact sub 1.
În acest clasament, Universitatea de Vest Timişoara este singura instituţie de cercetare din ţară care este în zona galbenă la Physical Sciences (cuprinzând ştiinţele exacte: fizica, matematica, chimia, informatica), cu un factor (1.07), alături de instituţii de prestigiu la nivel mondial. Nici o altă instituţie din ţară, pe nici un domeniu, nu a reuşit clasificarea în zonele galbenă sau verde.
De asemenea, în clasamentul realizat de Ad Astra, pe baza articolelor ştiinţifice publicate de personalul universităţilor în reviste ştiinţifice recunoscute pe plan internaţional, indexate de ISI Web of Science, Universitatea de Vest Timişoara se poziţionează pe locul 5 în rândul universităţilor din România.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” are colaborări ştiinţifice cu importante instituţii medicale din Europa în domeniile: cardiologie, chimie laparoscopică ginecologică, farmacologie, chirurgie vasculară, etc. Dintre valoroasele realizări din ultimii ani fac parte: înfiinţarea Centrului de Training în Chirurgie Laparoscopică, primul cu acest profil din Europa de Est, care colaborează cu centre similare din Franţa şi Germania; întemeierea Centrului de Microchirurgie, cu ample colaborări în Germania, Grecia, Turcia, Iugoslavia; organizarea primului Congres de Anatomie din estul Europei.
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului este recunoscută pe plan naţional şi internaţional în unele domenii de cercetare agricolă precum: genetică, biotehnologii în agricultură, în ameliorarea plantelor, managementul sistemelor de agricultură bioecologică etc.
Ofertele educaţionale se încearcă să fie racordate cât mai concret la cerinţele pieţei de muncă şi ale avansului tehnologic în domeniile studiate, se încearcă intensificarea cooperării cu potenţialii beneficiari în vederea aplicării rezultatelor cercetărilor universitare, deşi capacitatea de cercetare ştiinţifică nu este încă folosită în ritmul necesar pentru evoluţia societăţii. Bazate pe folosirea noilor tehnologii şi pe valorile cunoaşterii - se constată o creştere cantitativă şi calitativă a lucrărilor de cercetare universitară, deşi cu o relativ slabă integrare a studenţilor în acest tip de activitate.
Starea spaţiilor de învăţământ din universităţi şi a celor de cazare a studenţilor este corespunzătoare.
Căminele studenţeşti sunt dotate cu internet, cablu TV, instalaţii de supraveghere şi control acces cămine, spaţii pentru pregătit hrana şi săli de lectură.

În ceea ce priveşte fondul de carte pus la dispoziţia studenţilor, se remarcă un volum important de carte de specialitate, încercând să corespundă cât mai bine nevoilor de informare oferite de tehnica actuală. A crescut numărul de abonamente la publicaţii externe de specialitate.
În ultimii ani se observă o scădere a numărului de documente împrumutate la domiciliu şi a documentelor consultate în sălile de lectură şi o migrare a utilizatorilor către informaţia în format electronic, accesibilă oricând şi în afara spaţiului fizic al bibliotecii. Aceasta conturează una din direcţiile strategice ale bibliotecii şi în dezvoltarea bibliotecii digitale.
Dezvoltarea şi diversificarea tehnologiilor informaţionale duc implicit la schimbări în structura resurselor umane, la specializarea şi perfecţionarea continuă a personalului bibliotecii. Pentru perfecţionarea continuă, în fiecare an specialişti din cadrul bibliotecii participă la lucrările Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România sau la lucrările anuale ale secţiunilor de lucru ale acestei conferinţe.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.