Timpark, sistemul de parcare a autovehiculelor

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 13.03.2013 17:40 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara
Cap.1. Dispozitii generale
Art.1 Prezentul regulament împreuna cu anexele lui reglementeaza stationarea, parcarea şi taxarea autovehiculelor în municipiul Timisoara.
Art.2 Sistemul de parcare – TimPark - se aplică în Municipiul Timişoara, în zone delimitate prin indicatoare de circulaţie cu text adiţional; indicatorul este prezentat în Anexa nr. 1.
Art. 3 (1) În interiorul zonelor de aplicare a sistemului de stationare, parcare şi taxare este permisă numai în locurile de staţionare şi parcare semnalizate cu unul din indicatoarele de circulaţie de tipul celui prezentat în Anexa nr. 2, după următorul program:
- luni – vineri între orele 08,00 – 17,00 – cu taxă, orele 17,00 – 8,00 fără taxă;
- sâmbăta şi duminica – fără taxă.
(2) Excepţie fac parcările al căror acces este controlat prin bariere şi parcările subterane al căror regim de funcţionare, respectiv ale căror programe de funcţionare vor fi stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timisoara.
Art. 4 (1) Staţionarea şi parcarea autovehiculelor în locurile specificate la art.2 şi art.3, alin.(1) este permisă numai prin intermediul telefoniei mobile (voucher sau SMS), sau abonamente cumpărate anticipat şi expuse la loc vizibil în interiorul autovehiculului, conform instrucţiunilor de folosire a abonamentelor, tipărite pe acestea, conform cap. 3 din prezentul Regulament.
(2) În interiorul zonei de aplicare a sistemului de taxare, în parcări special amenajate, se pot aplica sisteme de control al accesului. Parcarile pot fi prevazute cu camere video de supraveghere.
(3) În cadrul parcărilor special amenajate prevăzute cu sisteme de control al accesului, accesul se va face pe bază de cartele magnetice eliberate la sediul operatorului, respectiv pe baza de tichete de intrare eliberate de automatele aflate la intrarea în parcare. În aceasta categorie de parcări, abonamentele nu sunt valabile.
În cadrul acestor parcări se vor amenaja locuri pentru persoanele cu handicap, semnalizate corespunzător, conform Legii 448/2006.
(4) Parcările în care se aplică acest sistem se aprobă de către Primăria Municipiului Timişoara la popunerea operatorului sistemului de parcare, cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
(5) Prevederile de mai sus se aplică tuturor autovehiculelor, mai puţin în cadrul parcărilor cu acces controlat, cu următoarele excepţii:
a) vehiculele corpului diplomatic;
b) vehiculele de intervenţie (salvare, pompieri, poliţie, jandarmerie, Ministerul Justitiei, M.Ap.N., Ministerul Public, Politie Locala) aflate în misiune;
c) motorete, motociclete;
d) vehiculele ale căror permise de staţionare se aproba anual de către Primăria Municipiului Timişoara cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5 (1) Staţionarea vehiculelor in interiorul zonei de aplicare a sistemului de taxare in alte locuri decât cele prevazute cu indicatoare de tipul celui din Anexa nr. 2, se sancţionaza conform HCL Timişoara nr. 371/2007, respectiv conform HCL Timişoara nr. 149/2001.
(2) Se sancţionează de asemenea, conform hotărârilor menţionate la alin. (1) si situatiile in care utilizatorii depăşesc perioada de staţionare limitata.
Art.6 (1) Verificarea respectarii de catre conducatorii de autovehicule a prevederilor prezentului regulament se face de catre echipele de control ale operatorului şi de către Poliţia Locală Timişoara pentru situaţiile prevăzute la art. 5. În cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament operatorul va percepe taxe de penalizare.
(2) Echipele de control ale operatorului vor purta un echipament distinct, cu ecuson.
Cap.2 Delimitarea zonei de aplicare a sistemului de taxare a stationarii si parcarii autovehiculelor în municipiul Timisoara
Art.7 Sistemul de taxare se aplica în municipiul Timisoara în perimetre stabilite prin hotarâri ale Consiliului Local Timisoara. Lista strazilor pe care se aplica sistemul de taxare este prezentata în Anexa nr. 3.
Art. 8 (1) Perimetrele în care se aplica acest sistem sunt împartite în 3 zone tarifare, respectiv zona rosie, zona galbenă şi zona albastră, conform Anexei nr.4. Planul de zonificare tarifara si planul de reglementare al stationarilor si parcarilor în interiorul zonelor tarifare sunt definite în Anexa nr.4.
(2) Zonarea tarifara si modificarea planului de zonificare si a planului de reglementare al stationarilor în interiorul zonei tarifare se va face doar cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
(3) În perimetrul sistemului de parcare se poate stabili ca pe anumite străzi perioada de staţionare, în intervalele orare cu taxă, să nu poată depăşi un anumit număr de ore, cu aprobarea Cosiliului Local al Municpiului Timisoara.
(4) Prin grija operatorului, străzile pe care s-a stabilit staţionarea pe perioadă limitată, vor fi semnalizate corespunzător.
(5) Tariful orar aplicat pe străzile cu staţionare pe perioadă limitată, este un tarif special care se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.
(6) În perimetrul sistemului de parcare este interzisă parcarea autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone. De asemenea operatorul sistemului de parcare nu va elibera abonamente acestor autovehicule.”
Cap.3. Modalităţi de plată a staţionarii.
3.1. Taxarea staţionarii prin abonamente;
Art.9 Abonamentele se elibereaza de operatorul abilitat cu exploatarea sistemului de taxare.
Art. 10 Abonamentele eliberate asigura dreptul de staţionare pe perioada înscrisă pe acestea - care este de minim 5 zile lucrătoare şi maxim pana în data de 31 decembrie a anului în curs, mai puţin în parcările cu accesul controlat. Preţul abonamentelor se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.
Art. 11. Vor fi emise următoarele tipuri de abonamente:
a) Abonament “GENERAL”
Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau persoanelor fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepţia parcărilor special amenajate controlate prin bariere de acces. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.
b) Abonament pentru zona tarifara I – roşie (zonă identificată conform Anexei 4 la prezentul)
Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice loc de staţionare semnalizat din zona I - roşie, cu excepţia parcărilor special amenajate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil. Preţul acestor abonamente nu poate fi mai mic decât: 80% din preţul abonamentului general.
c) Abonament pentru zona tarifara II – galbenă (zonă identificată conform Anexei 4 la prezentul)
Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice loc de staţionare semnalizat din zona II - galbenă, cu excepţia parcărilor special amenajate controlate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil. Preţul acestor abonamente nu poate fi mai mic decât: 65% din preţul abonamentului general.
d) Abonament pentru zona tarifara III – albastră (zonă identificată conform Anexei 4 la prezentul)
Se eliberează persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice loc de staţionare semnalizat din zona III - albastră, cu excepţia parcărilor special amenajate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil. Preţul acestor abonamente nu poate fi mai mic decât: 50% din preţul abonamentului general.
e) Abonament “LA PURTĂTOR”
Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau fizice şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepţia parcărilor special amenajate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu un cod ales de purtător, cu perioada de valabilitate şi este transmisibil.
f) Abonament “LOCATAR”;
Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, doar persoanelor fizice care au domiciliul în interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare pentru cel mult 2 vehicule şi asigură drept de staţionare pe străzile cuprinse în subzona unde se regăseste adresa de domiciliu conform Anexei 5 (subzone tarifare). Eliberarea abonamentului se face pe bază de buletin (carte) de identitate şi certificat de înmatriculare al autovehiculului având inspecţia tehnică periodică valabilă, fiind obligatoriu ca ambele să aibă trecuta adresa unde se solicită abonamentul. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu subzona în care poate staţiona şi este netransmisibil. De acest abonament pot beneficia şi persoanele fizice care fac dovada că locuiesc, în baza unui contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară, în interiorul perimetrului de aplicare a sistemului de taxare şi au viză de domiciliu flotant la respectiva adresă. Beneficiarii acestui tip de abonament, care au domiciliul pe o raza de maxim 50 m din imediata apropiere a parcărilor cu acces este controlat, beneficiază de tarife orare speciale, în aceste parcări.
Mai pot beneficia de acest tip de abonament cadrele didactice şi medicii care fac dovada ca deţin in proprietate personală un autovehicul şi sunt angajaţi ai unei instiţutii de învătământ sau spital public, pe baza unei adeverinţe eliberată de instituţia publică în cauză.
În această situaţie abonamentul asigură drept de staţionare pe străzile cuprinse în subzona unde se regăseste adresa sediului institutiei publice conform Anexei 5 (subzone tarifare).
g) Abonament “PERSOANA CU HANDICAP”
Se eliberează pentru un an persoanelor care fac dovada unui handicap, ca poseda carnet de conducere şi deţin în proprietate un autovehicul. Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zona tarifara, inclusiv în parcările cu acces controlat.
Abonamentul se inscripţionează cu numarul de inmatriculare şi nu este transmisibil.
h) Abonament ,,beneficiarii OG nr. 105/1999”
Se eliberează pentru un an persoanelor care fac dovada că deţin în proprietate un autovehicul si se află în una din următoarele situaţii:
- a fost deportata în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
- a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
- a fost refugiata, expulzata sau strămutată în alta localitate;
- a făcut parte din detaşamentele de munca forţată;
- a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
- este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
- a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.
Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, cu excepţia parcărilor special amenajate cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numarul de inmatriculare şi nu este transmisibil.
i) Abonament ,,vehicul cu propulsie electrică”
Se eliberează pe perioada înscrisă pe acesta, persoanelor juridice sau persoanelor fizice care deţin în proprietate un autovehicul cu propulsie electrică. Abonamentul este gratuit şi conferă drept de staţionare pe timp nelimitat în orice zonă tarifară, inclusiv in parcarile cu acces controlat. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate şi este netransmisibil.
Forma grafică a abonamentelor este stabilită de operator şi aprobată de Consiliul de Administraţie al acestuia.
Eliberarea tuturor tipurilor de abonamente se face condiţionat de prezentarea inspecţiei tehnice periodice la zi a autovehiculului si numai după achitarea la zi a tuturor obligaţiilor către operator.
Art.12 Tariful orar de baza si tariful special pentru toate formele de taxare, inclusiv abonamente, se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), c).
3.2. Taxarea staţionarii prin intermediul telefoniei mobile.
Art. 13. Utilizatorii sistemului de parcare TIMPARK, au posibilitatea de a plăti staţionarea în afară de modalitatea prin abonamentestatuată în subcapitolul 3.1. şi prin intermediul telefoniei mobile.
Art. 14 Plata staţionarii prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin două metode:
a) Taxare la nivel de minut (pre-pay) pe bază de voucher conform anexa 6 şi apel telefonic. Tarifele plăţii parcării la nivel de minut sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.
b) Taxare la nivel de oră pe bază de SMS. Tarifele plăţii parcării la nivel de ora sunt diferite pentru fiecare zona tarifara, corespunzator tarifului orar aprobat.
Art. 15 În momentul achiziţionării cartelei valorice de tip voucher menţionata la art. 14 lit. a, utilizatorul va primi într-un plic:
- cartelă răzuibilă cu seria şi numărul voucher-ului - protejate;
- instrucţiuni de folosire;
Art. 16 Cartelele valorice menţionate la art. 14 lit. a vor avea următoarele valori:
- 5 lei;
- 10 lei;
- 30 lei;
- 50 lei;
- 100 lei.
Art. 17 Operaţiuni preliminare taxării prin intermediul telefoniei mobile
a) La taxarea la nivel de minut – înregistrarea în sistem şi încărcarea creditului se face prin:
- Cumpărarea unui voucher de la un agent autorizat.
- Trimiterea unui SMS cu textul “CONT Nr. Maşină” la numarul special destinat pentru inregistrare care va fi adus la cunostinta utilizatorilor prin grija operatorului, cu mentiunea operatorilor de telefonie mobila in care este valabil numarul (Orange, Vodafone, Cosmote, etc. dupa caz)
- După înregistrare, utilizatorul primeşte un SMS de confirmare. Înregistrarea este necesară pentru ca sistemul să asocieze numărul telefonului mobil cu numărul de înmatriculare al maşinii.
- În acest moment numărul de telefon este asociat numărului de maşină
- Încărcarea creditului se face pe bază de vouchere, trimiţând prin SMS codul de pe voucher. Încărcarea se face trimiţând la un număr special destinat un SMS cu numărul voucherului, în formatul: “INC cod voucher”
- În acest moment numărul de telefon are asociată valoarea creditul achiziţionat
b) La taxarea la nivel de oră – nu există operaţiuni preliminare
Art. 18 Funcţionarea taxării la nivel de minut
a) Sistemul taxare la nivel de minut funcţionează numai în condiţiile preliminare prevăzute la Art. 17 lit a) care prevăd înregistrarea şi încărcarea creditului
b) Pentru a marca începutul unei parcări este suficient un BIP (netaxat, disponibil în Orange, Vodafone şi Cosmote) la unul din numerele special destinate pentru fiecare zona tarifara, functie de zona tarifara unde se efectueaza parcarea.
c) Din momentul în care s-a dat BIP începe contorizarea şi taxarea. Este obligatoriu să se audă că s-a făcut apel, sunetul ocupat indicând imposibilitatea de a efectua tranzacţia dorită.
d) La terminarea parcării, utilizatorii trebuie să dea BIP la numărul special destinat in acest sens, care este un numar unic pentru toate zonele tarifare.
e) În acest moment, contravaloarea parcării (Valoare Minut x Nr. Minute stationate) va fi încasată din credit.
f) Numerele special destinate pentru inregistrarea inceputului parcarii, respectiv a sfarsitului parcarii, vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin grija operatorului.
g) În situaţia în care utilizatorul nu îşi notifică încheierea operaţiunii de parcare, acesta va fi taxat cu valoarea tarifului de parcare pe o zi.
Art. 19 Funcţionarea taxării la nivel de oră
a) În situaţia modalităţii de plată la nivel de oră, respectiv modalitatea de plată prin SMS, utilizatorul este înregistrat automat în sistem în momentul în care trimite pentru prima dată un SMS pentru plata parcării. Acesta poate să vadă termenii şi condiţiile utilizării sistemului accesând www.timpark.ro.
b) Plata prin SMS se face astfel:
Zona 1 – roşie – plată parcare pentru 1 oră
Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: “NR MASINA”
Zona 2 – galbenă – plată parcare pentru 1 oră
Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: „NR MASINA”
Zona 3 – albastră – plată parcare pentru 1 oră
Mesaj trimis la numărul special destinat de forma: „NR MASINA”
c) Numerele special destinate pentru plata parcarii prin SMS, zona aferentă si tariful pentru acestea vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin grija operatorului, cu mentionarea operatorilor de telefonie mobila in care sunt valabile numerele (Orange, Vodafone, Cosmote, etc. dupa caz)
Art. 20 Plata anticipată pentru o zi
Plata pentru o zi întreagă, indiferent de zonă, se face exclusiv prin SMS printr-un mesaj de forma: „NR MASINA” la un număr special destinat in acest sens.
Art. 21 Gratuităţi
a) În perimetrul sistemului TIMPARK 15 minute/zi sunt gratuite, în toate zonele. Această facilitate poate fi folosită o singură dată în cadrul unei zile de parcare.
b) Folosirea celor 15 minute gratuite presupune
1) În cazul utilizatorilor de vouchere pre-pay:
- Înregistrarea utilizatorului conform art. 16 lit a)
- BIP la un număr aferent zonei la începutul perioadei gratuite de parcare.
- După epuizarea celor 15 minute de parcare gratuite, în condiţiile existenţei unui credit valid, începe taxarea la minut. Aceste elemente sunt conţinute într-un SMS de confirmare trimis de operator.
- În condiţiile de credit 0, utilizatorul este avertizat prin SMS că trebuie să folosească o metodă de taxare după epuizarea celor 15 minute gratuite.
2) În cazul utilizatorilor sistemului de taxare prin SMS
- SMS la numărul special destinat de forma: „NR MASINA”
- După epuizarea celor 15 minute gratuite utilizatorul trebuie să folosească una din cele 2 metode de taxare.
Art. 22 Obligaţii de informare
a) Opţional, la înregistrare, utilizatorului i se poate trimite un SMS care va indica:
- data, ora, minutul şi secunda activării, cu menţiunea ca „a început parcarea în zona _________, numărul maşinii, numele utilizatorului şi contul avut în acel moment”;
- data, ora, minutul şi secunda dezactivării, cu menţiunea ca „a încetat parcarea în zona________, numărul maşinii, numele utilizatorului şi contul rămas.
Tot opţional, utilizatorului i se poate trimite, un desfăşurător al timpilor de parcare din luna respectiva.
Toate aceste opţiuni se vor furniza, la solicitarea expresa a utilizatorilor, contra-cost.
Informaţiile privind valoarea taxelor de penalizare datorate, se pot obţine la un număr special de telefon.
b) În mod obligatoriu, operatorul va trimite utilizatorilor un SMS de informare, în următoarele situaţii:
- la activarea contului;
- la solicitarea unei noi staţionari în timp ce este activată o staţionare;
- la epuizarea creditului în timp ce o staţionare este activă;
- la realimentarea creditului;
- în situaţia în care creditul rămas este sub nivelul valorii unei ore de staţionare.
Art. 23 Cont utilizator pe site-ul timpark.ro
Utilizatorul are la dispoziţie automat şi un cont pe situl de internet al operatorului www.timpark.ro în care poate urmări modul în care a fost taxat şi, deasemenea, poate efectua verificările cu privire la modul în care s-a achitat tariful pentru parcare. Contul se accesează cu un identificator care este numărul de telefon şi o parolă care este comunicată la încărcare sau la CERERE.
Cap. 4. Controlul şi sancţionarea abaterilor
Art. 24 Controlul respectarii prevederilor prezentului regulament se face de catre echipele de control ale operatorului.
Art.25 Se percepe taxa de penalizare de la proprietarul unui autovehicul în urmatoarele cazuri:
a) Stationarea fara abonament, respectiv fara a achita contravaloarea parcarii prin intermediului telefoniei mobile;
b) Depasirea timpului de stationare conferit in situatia taxarii parcarii prin intermediul telefoniei mobile ;
c) Stationarea cu abonamente neconforme cu zona stationarii, cu abonamente expirate, utilizarea de abonamente eliberate pentru alte vehicule;
d) Stationarea fara afisarea abonamentului, respectiv cu abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de identificare;
e) Staţionarea necorespunzătoare, respectiv într-un mod prin care se ocupa 2 locuri de parcare, acolo unde locurile de parcare sunt marcate.
Art. 26 Valoarea taxei de penalizare în cazul nerespectarii prevederilor Art.25 este de:
a) 70 lei, în cazul achitarii până în primele 15 zile calendaristice de la data comunicării somatiei împreună cu actul de constatare al abaterii (inclusiv ziua abaterii);
b) 150 lei începând cu a 16a zi calendaristica de la data comunicării somatie împreună cu actul de constatare al abaterii;
c) 40 lei în cazul achitării în primele 48 de ore de la data abaterii.
Art.27 În cazul depistarii unui autovehicul ce stationeaza sau parcheaza cu încalcarea prevederilor art.25, controlorul fixeaza sub stergatorul de parbriz actul de constatare al abaterii, intitulat înstiintare pentru plata taxei de penalizare, ce contine locul stationarii sau parcarii, data si ora constatarii, natura abaterii constatate, numarul de înmatriculare al autovehiculului, precum si instructiuni pentru plata taxei de penalizare. Cele doua documente se protejeaza cu o punga de poliester transparenta. Stationarea sau parcarea cu încalcarea prevederilor art.25 se înregistreaza pe suport video si trebuie sa contina:
a) numarul de înmatriculare al autovehiculului;
b) locul abaterii;
c) data, ora si minutul înregistrarii;
d) elementele definitorii ale abaterii stabilite de art.25.
Art.28 (1) Actul de constatare al abaterii se completeaza în 3 exemplare din care un exemplar se ataseaza vehiculului în modul descris la art.25, exemplarul 2 se arhiveaza de catre emitent, iar exemplarul 3 se expediaza proprietarului vehiculului, cu somatia aferenta.
(2) Termenul de depunere a contestatiei este de 15 zile calendaristice de la data primirii somaţiei şi a actului de constatare al abaterii. Contestatia se depune la sediul operatorului.
(3) Contestatiile vor fi analizate si solutionate de o comisie numita prin decizie interna, care va functiona pe baza unui regulament aprobat de Consiliul de Administratie.
Art.29 Sumele rezultate din exploatarea sistemului se constituie în venituri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara în proporţie de 50%, respectiv ale operatorului în proporţie de 50 %.
Art.30 Încasarea taxei de penalizare se face prin virament, SMS sau în numerar la casieria operatorului. Controlorii nu au drept de încasare.
Art.31 Neachitarea în termen de 30 de zile calendaristice de la data somarii, a taxei de penalizare este urmata de declansarea procedurilor judiciare pentru recuperarea taxei de penalizare si a cheltuielilor de urmarire a abaterii.
Cap.5. Dispozitii finale
Art.32 Taxele de penalizare aplicate în conformitate cu prevederile Art.25 se prescriu în termen de trei ani de la data aplicarii acestora.
Art.33 Abonamentul de orice tip nu asigura detinatorului rezervarea unui loc de stationare în zona pentru care a fost emis.
Art.34 (1) În perimetrul de aplicare a sistemului de taxare înceteaza aplicarea oricarei dispozitii care asigura un regim de rezervare al locurilor de parcare. Indicatoarele de circulatie care specifica un regim de rezervare al locurilor de parcare vor fi retrase de pe domeniul public de catre beneficiarii acelor locuri (persoanele care le-au montat).
(2) Fac excepţie de la prevederile art. 33 şi art. 34 alin. (1), cu avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si cu instiintarea operatorului, autovehiculele aparţinând urmatoarelor instituţii de interes public:
a) Primaria Municipiului Timisoara;
b) Prefectura Judeţului Timiş;
c) Consiliul Judeţean Timiş;
d) Inspectoratul Judeţean al Poliţiei Timiş;
e) Poliţia Locală Timişoara;
f) Comenduirea Garnizoanei Timişoara;
g) Instituţiile Ministerului Justiţiei si Ministerului Public;
h) Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi;
i) Garda Financiară;
j) Spitalele cu secţii de urgenţă.
Art.35 (1) În zona de aplicare a sistemului de taxare se poate asigura închirierea unor locuri de stationare sau parcare de catre urmatoarele categorii de institutii:
a) Institutiile Bancare;
b) Agentii Economici;
c) Asociatii si fundatii.
(2) Închirierile în cadrul parcarilor nu pot depasi 50% din spatiul de parcare din locatia respectiva.
(3) Pretul închirierii se va stabili în conformitate cu Hotarârile Consiliului Local al Municiupiului Timisoara cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru fiecare an fiscal în parte.
(4) Închirierea locurilor de parcare se va face cu avizul Comisiei de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Marcarea locurilor închiriate se va face prin borne metalice, avizate de catre Comisia de circulatie, procurate si montate pe cheltuiala beneficiarului.
Art.36 Operatorul nu raspunde de securitatea vehiculelor si a bunurilor aflate în acestea, în perimetrul sistemului de taxare.
Art.37 (1) În situaţia în care posesorul unui autovehicul este identificat la a treia nerespectare a prevederilor art.25 şi nu are pentru aceste abateri achitată contravaloarea penalizărilor, se poate trece la imobilizarea autovehiculului prin blocarea roţilor.
(3) Deblocarea roţilor se va face numai după achitarea taxelor de penalizare, percepute conform art.25 din prezentul Regulament, respectiv a taxelor de deblocare. Sumele încasate cu titlu de tarif de deblocare a roţilor se constituie în venituri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi ale operatorului în proporţii egale.
(4) La tariful de deblocare a roţilor se va aplica şi TVA aferentă.
Art.38 Beneficiază de reducere de 50% la tariful practicat pentru abonamente, pensionarii care primesc pensii de asigurări sociale de stat, pensii militare, pensii de agricultor, etc., a căror valoare cumulată cu alte indeminzaţii sau drepturi băneşti acordate în baza unor acte normative speciale, nu depăşesc nivelul unui salariu minim brut pe economie, existent la data eliberării abonamentelor.
Art.39 Este interzisa ocuparea locurilor de stationare din zona de aplicare a sistemului de taxare cu diverse obiecte sau inscriptii.
Art.40 Operatorul sistemului de taxare este obligat sa anunte Poliţia Locală Timişoara privind autovehiculele abandonate în perimetrul sau de activitate.
Art.41 Prevederile prezentului regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii, transportului de marfuri, cu conditia obtinerii avizului de libera trecere în zonele cu restrictie de tonaj eliberat de Primaria Municipiului Timisoara.
Art. 42 Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Anexa nr. 3
LISTA STRAZILOR PE CARE SE APLICA SISTEMUL DE STATIONARE CU TAXA
DENUMIRE NOUA DENUMIRE VECHE
1 3 August 1919 12 Aprilie 1961
2 13 Călăraşi, Regimentul
3 16 Decembrie 1989 6 Martie
4 20 Decembrie 1989 Savinesti
5 700 , P-ţa
6 Abrud
7 Alecsandri, Vasile
8 Andrasiu , Gheorghe Privighetorilor
9 Aradului; C- lea
10 Argeş
11 Arieş
12 Babeş , Vicentiu Piatra Craiului
13 Balcescu , Nicolae; P-ţa
14 Banciu , Leontina; Martir Narciselor
15 Băran , Coriolan Giurgiu
16 Barbu , Filaret Pescarilor
17 Bărnutiu , Simion
18 Bartok , Bela Tusnad
19 Beethoven, Ludwig van
20 Bejan, Silviu
21 Berthelot, Henri; G-ral Caraiman
22 Bisericii; P-ţa
23 Blaga , Lucian Karl Marx
24 Bolyai , Janos Pietrosul
25 Borza , Alexandru; Acad. Trandafirilor
26 Brancoveanu , C-tin
27 Brâncuşi , C-tin Carvunarilor
28 Branişte
29 Brasey , Rene Tampa
30 Brătianu , Ion C. Centrul Civic
31 Brătianu , Ionel I.C. Dr. Russel
32 Brediceanu, Coriolan
33 Cândea, Aurel ;Dr Triumfului
34 Cantemir , Dimitrie
35 Caragiale , Ioan Luca
36 Carol I ; Regele Tineretii
37 Cârţan, Badea; P-ţa
38 Carusso , Enrico
39 Cetatii ; B-dul
40 Chinezul, Paul
41 Cipariu , Timotei
42 Circumvalaţiunii; Str.
43 Coanda, Henri Tulnicului
44 Consiliul Europei ; P-ţa
45 Corvin , Matei
46 Coşbuc, George
47 Cosma , Aurel ; Dr. Postavarul
48 Costin , Miron
49 Cristea , Miron Patriarh Asanesti
50 Crucii ; P-ta
51 Curea , Ioan Stadion
52 Dacilor
53 Dima , Ghe.
54 Doda , Traian; G-ral Tarcului
55 Dragalina, Ion; G-ral
56 Drăghici, Melentie; Protop. Industria Lanii
57 Eminescu , Mihai
58 Endre , Ady
59 Enescu, George
60 Enescu, Ion ; Col.
61 Ferdinand I ; Regele Politehnicii
62 Filipescu, Nicu Filipescu, Leonte
63 Foch , Ferdinand; Maresal Parcare Bega
64 Gabor, Liviu; dr. 7 Aprilie 1929
65 Garii
66 Ghica , Ion
67 Ghirlandei
68 Gojdu, Emilian
69 Goldis , Vasile Buftea
70 Grigorescu , G-ral
71 Grisellini , Francesco
72 Gusti , Dimitrie ; Acad. Braila
73 Hector
74 Heine , Henrich
75 Huniade ; P-ţa
76 Ionescu , Take Leontin Salajan
77 Iordan , Sebastian Martir Oplimpiadei
78 Iorga, Nicolae
79 Iosefin; P-ţa
80 Izvorului
81 Kuttl ; P-ţa
82 Lalescu, Traian
83 Laurian , Treboniu
84 Lazar , Gheorghe
85 Lenau, Nikolaus
86 Libertatii ; P-ţa
87 Linţia, Dionisie; prof.
88 Loga , C-tin Diaconovici
89 Luther , Martin Popa Sapca nr.2-4
90 Madgearu ,Virgil
91 Maniu, Iuliu Resitei
92 Marinescu, Ghe.; Dr.
93 Medicinei
94 Meţianu, Ioan ; Mitropolit Brasov
95 Michelangelo, Buonarotti
96 Micloşi , Corneliu ; Acad. Mircesti
97 Mihai Viteazul , B-dul
98 Mocioni, Alexandru; P-ţa Stefan Furtuna
99 Mocioni, Alexandru ; Str.
100 Modex
101 Moţilor
102 Mureşan , Ioan ; Dr. Stefan Stanca
103 Mureşanu, Andrei
104 Murgu , Eftimie ; P-ţa
105 Muşat, C-tin ; Serg.
106 Nemoianu , Iosif ; Dr. 16 Februarie 1933
107 Negru , Radu
108 Nischbach, Joseph; Episc. Coloniei
109 Nistrului ; Splaiul Galati
110 Odobescu; Zona
111 Oituz
112 Oneţiu , Virgil Soimos
113 Pacha , Augustin ; Episc. Rodnei
114 Palanca
115 Paris
116 Paulescu , Nicolae ; Dr. Maciesilor
117 Perlea , Ionel ; Aleea Creatiei
118 Petrescu , Camil Oradea
119 Plevnei, P-ta
120 Popovici , Aurel, C.
121 Popovici, George; Protop. Feuerbach Ludwig
122 Porumbescu ,Ciprian
123 Praporgescu, David, G-ral
124 Proclamaţia de la T-şoara Mihai Eminescu
125 Putna
126 Rădulescu, Ion Heliade
127 Râmneanţu, Petre Oltul
128 Rareş, Petru ; P-ţa
129 Regimentul 5 Vânători Goldis Vasile
130 Remus
131 Republicii; B-dul
132 Revoluţiei 1989 ; B-dul 23 August 1944
133 Robespierre, Maximilien de
134 Romanilor; P-ţa
135 Romulus
136 Şagului ; C-lea
137 Şapca, Popa
138 Savoya , Eugeniu de Ceahlau
139 Seiller, Anton
140 Semenic
141 Sfântul Gheorghe, P-ţa
142 Sfânta Rozalia Mugurilor
143 Sfântul Ioan 1 Mai
144 Spitalul Judeţean, Parcare
145 Stere , C-tin Ion Vidu
146 Ştefan, Cicio - Pop
147 Telbisz, Carol Bocsa
148 Ţepeş, Vodă; P-ţa Doicesti
149 Tineretului, Casa; Parcare Ceaikovski P.I.
150 Titel , Sorin Leningrad
151 Titulescu , Nicolae; Splai
152 Torontalului
153 Traian , P-ţa.
154 Ungureanu E.
155 Unirii; P-ţa
156 Varlaam , Mitropolitul Fucsik
157 Vladimirescu ,Tudor; Splai
158 Vlaicu, Aurel
159 Zăvoi
160 Zlatna
161 Zugrav Nedelcu
162 Zurobara

Anexa nr. 4
PLANUL DE ZONIFICARE AL STRAZILOR SI PARCARILOR AFLATE IN EXPLOATAREA DIRECTIEI DE ADMINISTRARE PARCARI PUBLICE
DENUMIRE STRADA ZONA TARIFARA
1 03 August 1919 II
2 13 Călăraşi, Regimentul I
3 16 Decembrie 1989 I catedrala -pod maria
3 16 Decembrie 1989 II pod_maria - iuliu maniu
3 16 Decembrie 1989 III iuliu maniu - dambovitei
4 20 Decembrie 1989 I
5 700 , P-ţa I
6 Abrud II
7 Alecsandri, Vasile I
8 Andrasiu , Gheorghe I
9 Aradului; C- lea II consiliul europei - miresei
9 Aradului; C- lea III miresei - agronomie
10 Argeş II
11 Arieş III casa tineretului - iosif bulbuca
12 Babeş , Vicentiu I
13 Balcescu , Nicolae; P-ţa I
14 Banciu , Leontina; Martir I
15 Băran , Coriolan II
16 Barbu , Filaret II
17 Bărnutiu , Simion III
18 Bartok , Bela II
19 Beethoven, Ludwig van I
20 Bejan, Silviu I
21 Berthelot, Henri; G-ral II
22 Bisericii; P-ţa II
23 Blaga , Lucian I
24 Bolyai , Janos I
25 Borza , Alexandru; Acad. I
26 Brancoveanu , C-tin II 16 dec.- glad
26 Brancoveanu , C-tin III glad - rebreanu
27 Brâncuşi , C-tin II
28 Branişte II
29 Brasey , Rene I
30 Brătianu , Ion C. I
31 Brătianu , Ionel I.C. I
32 Brediceanu, Coriolan I
33 Cândea, Aurel II
34 Cantemir , Dimitrie I
35 Caragiale , Ioan Luca II
36 Carol I ; Regele II
37 Cârţan, Badea; P-ţa II
38 Carusso , Enrico I
39 Cetatii ; B-dul II
40 Chinezul, Paul I
41 Cipariu , Timotei II
42 Circumvalaţiunii; Str. II
43 Coanda, Henri I
44 Consiliul Europei ; P-ţa II
45 Corvin , Matei I
46 Coşbuc, George I
47 Cosma , Aurel ; Dr. I
48 Costin , Miron II
49 Cristea , Miron Patriarh I
50 Crucii ; P-ta II
51 Curea , Ioan II
52 Dacilor II
53 Dima , Ghe. I
54 Doda , Traian; G-ral I
55 Dragalina, Ion; G-ral II
56 Drăghici, Melentie; Protop. II
57 Eminescu , Mihai I
58 Endre , Ady II
59 Enescu George I
60 Enescu; Col. I
61 Ferdinand I ; Regele I
62 Filipescu, Nicu I
63 Foch , Ferdinand; Maresal I
64 Gabor, Liviu; dr. I
65 Garii II
66 Ghica , Ion II
67 Ghirlandei II
68 Gojdu, Emilian II
69 Goldis , Vasile I
70 Grigorescu , G-ral I
71 Grisellini , Francesco I
72 Gusti , Dimitrie ; Acad. II
73 Hector I
74 Heine , Henrich I
75 Huniade ; P-ţa I
76 Ionescu , Take II
77 Iordan , Sebastian Martir II
78 Iorga, Nicolae II
79 Iosefin; P-ţa II
80 Izvorului II
81 Kuttl ; P-ţa II
82 Lalescu, Traian II
83 Laurian , Treboniu II
84 Lazar , Gheorghe I unirii -circumvalatiunii
84 Lazar , Gheorghe II circumvalatiunii - cetatii
85 Lenau, Nikolaus I
86 Libertatii ; P-ţa I
87 Linţia, Dionisie; prof. II
88 Loga , C-tin Diaconovici I
89 Luther , Martin I
90 Madgearu ,Virgil II
91 Maniu, Iuliu II
92 Marinescu, Ghe.; Dr. II
93 Medicinei I
94 Meţianu, Ioan ; Mitropolit II
95 Michelangelo, Buonarotti I
96 Micloşi , Corneliu ; Acad. II
97 Mihai Viteazul , B-dul II
98 Mocioni, Alexandru; P-ţa II
99 Mocioni, Alexandru ; Str. II
100 Modex I
101 Moţilor I
102 Mureşan , Ioan ; Dr. I
103 Mureşanu, Andrei II
104 Murgu , Eftimie ; P-ţa I
105 Muşat, C-tin ; Serg. I
106 Nemoianu , Iosif ; Dr. I
107 Negru , Radu I
108 Nischbach, Joseph; Episc. II
109 Nistrului ; Splaiul II
110 Odobescu; Zona II
111 Oituz I
112 Oneţiu , Virgil II
113 Pacha , Augustin ; Episc. I
114 Palanca I
115 Paris I
116 Paulescu , Nicolae ; Dr. II
117 Perlea , Ionel ; Aleea I
118 Petrescu , Camil I
119 Plevnei, P-ta II
120 Popovici , Aurel, C. II
121 Popovici, George; Protop. II
122 Porumbescu ,Ciprian II
123 Praporgescu, David, G-ral I
124 Proclamaţia de la T-şoara I
125 Putna II
126 Rădulescu, Ion Heliade II
127 Râmneanţu, Petre II
128 Rareş, Petru ; P-ţa III
129 Regimentul 5 Vânători I
130 Remus II
131 Republicii; B-dul I
132 Revoluţiei 1989 ; B-dul I
133 Robespierre, Maximilien de I
134 Romanilor; P-ţa II
135 Romulus II
136 Şagului ; C-lea III
137 Şapca, Popa II
138 Savoya , Eugeniu de I
139 Seiller, Anton II
140 Semenic II
141 Sfântul Gheorghe, P-ţa I
142 Sfânta Rozalia II
143 Sfântul Ioan I
144 Spitalul Judeţean, Parcare III
145 Stere , C-tin II
146 Ştefan, Cicio - Pop I
147 Telbisz, Carol I
148 Ţepeş, Vodă; P-ţa I
149 Tineretului, Casa; Parcare III
150 Titel , Sorin II
151 Titulescu , Nicolae; Splai II
152 Torontalului II consiliul europei- cetatii
152 Torontalului III cetatii -liege
153 Traian , P-ţa. II
154 Ungureanu E. I
155 Unirii; P-ţa I
156 Varlaam , Mitropolitul II
157 Vladimirescu ,Tudor; Splai II
158 Vlaicu, Aurel III
159 Zăvoi III
160 Zlatna II
161 Zugrav Nedelcu II
162 Zurobara II

Galeria Foto

Tarife
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 4 completare
Anexa nr. 5 -ZONE DE CONTROL SERVICIUL PARCARI CU PLATA

Anexa 6

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.