Totul despre... Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Scris de Stiri de Timisoara | Publicat in 23.03.2014 12:57 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

Raportul primarului pe anul 2013

1.STRUCTURA DIRECTIEI/COMPONENTA BIROURILOR/SERVICIILOR/COMPARTIMENTELOR
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara functioneaza ca un serviciu public cu personalitate juridica, aflat in subordinea Primarului Municipiului Timisoara avand ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.
Prin Hotararea Consiliului Local nr.436/30.07.2013 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si prin Hotararea Consiliului L ocal al Municipiului Timisoara nr. 621/10. 12. 2013 privind modificarea si aprobarea statului de functii al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, s-a modificat si aprobat Organigrama Directie Fiscale a Municipiului Timisoara respectiv Statul de functii aferent.
Servicii/Birouri/Compartimente din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara:
I. Compartiment Contabilitate
-3 personal cu functie de executie
II. Compartiment Achizitii Publice
- 1 personal cu functie de executie
III. Comportiment Administrativ si Arhiva
- 2 personal cu functie de executie
IV. Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice
- Sef Serviciu: Pana Fagut;
- 22 personal cu functie de executie
V. Serviciul Impuneri Persoane Juridice
- Sef Serviciu: Cioiniac Gabriela
- 7 personal cu functie de executie
VI. Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice
- Sef Serviciu: Dimitriu Gheorghe
- 12 personal cu functie de executie
VII. Serviciul Colectare si Executare Silita Impozite Taxe si Amenzi Persoane Fizice:
- Sef seviciu – Delia Crisan
- 23 personal cu functie de executie
VIII. Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice
- Sef serviciu: Ana Maria Korbuly
- personal cu functie de executie
IX. Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare:
- Sef birou – Tampanariu Corneliu
- 13 personal cu functie de executie
X. Biroul Solutionari Contestatii si Metodologie:
- Sef birou – Carmina Nitescu
- 5 personal cu functie de executie
XI. Biroul Contencios:
- Sef birou – Silvia Taranu
- 5 personal cu functie de executie
XII. Compartimentul Resurse Umane:
- 4 personal cu functie de executie
XIII. Compartimentul Impuneri Mijloace de Transport Persoane Fizice si Juridice:
- 10 personal cu functie de executie
XIV.Biroul Consiliere Cetateni si Registratura:
- Sef Birou – Adela Stein
- 5 personal cu functie de executie
Activitatea serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara este coordonata si condusa de catre directorul executiv, d-nul Adrian Bodo.
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
I. Compartiment Contabilitate
Obiectul principal de activitate al biroului il reprezinta pe de o parte evidenta contabila ( sintetica si analitica ) a intregii activitati a D.F.M.T.- ului precum si urmarirea contractelor de furnizare de servicii si lucrari.
II. Compartiment Achizitii Publice
- intocmirea documentatiilor privind organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice;
- efectuarea achizitiilor directe;
- elaborarea Programului Anual al achizitiilor in baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
- intocmirea documentatiei de atribuire (fisa de date, caiet de sarcini, formulare, model contract);
- intocmirea referatului pentru numirea comisiei de evaluare/negociere;
- asigurarea desfasurarii procedurilor si secretariatul comisiilor (redactarea procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);
- intocmirea contractelor atribuite in urma desfasurarii procedurii de achizitie;
- intocmirea raportarilor pentru Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
- asigurarea corespondentei, in cazul contestatiilor, cu Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
- finalizarea si arhivarea dosarului achizitiei publice;
- alte atributii conform OUG 34/2006 modificata si completata privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- responsabil in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al prevenii si stingerii incendiilor cu urmatoare atributii:
- intocmirea instructajui introductiv general, la loc de munca si periodic pentru personalul nou angajat;
- instruirea periodica a personalului de conducere in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al prevenirii si stingerii incendiilor;
- organizarea comitetului de securitate si sanatate in munca;
- evidenta fiselor individuale de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al prevenirii si stingerii incendiilor;
- alte atributii conform legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, si a legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
III. Comportiment Administrativ si Arhiva
Acest compartiment desfasoara activitati de planificare si coordonare a activitatii administrative, urmareste in cadrul Directiei Fiscale necesarul de mijloace fixe, obiecte de inventar si materialele consumabile, intocmeste necesare, receptia acestora, borderourile de corespondenta, precum si alte atributii date spre solutionare de catre Directorul executiv.
Scopul compartimentului este de a asigura buna desfasurare a activitati din cadrul directiei.
IV. Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice
Serviciul Impozite si Taxe – Persoane Juridice, din cadrul Directiei Fiscale are ca atributie principala constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale si a obligatiilor fiscale accesorii acestora, datorate de contribuabilii persoane juridice bugetului local, in urma efectuarii inspectiei fiscale si a constatarilor proprii, urmare a analizei documentelor aflate in evidenta fiscala. In realizarea obiectului de activitate are urmatoarele atributii principale:
- aplica, executa si studiaza prevederile actelor normative care reglementeaza impozitele si taxele locale, precum si cele care reglementeaza inspectia fiscala;
- verifica concordanta datelor inscrise in declaratiile de impunere cu datele din evidenta fiscala a serviciului de impozite si taxe si cu datele din evidenta contabila a contribuabililor persoane juridice supusi inspectiei fiscale atunci cand este cazul;
- intocmeste, in urma inspectiei fiscale, actul de control si anexele aferente acestuia, conform legislatiei in vigoare;
- verifica pe teren, atunci cand este cazul, modul in care contribuabilii personae juridice au constituit si virat la bugetul local impozitele si taxele datorate, stabilind diferentele nedeclarate de catre contribuabili si transmite Serviciului Colectare si Executare Silita Persoane Juridice, dispozitia de urmarire insotita de procesul – verbal si anexele aferente;
- in situatia in care se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a crean telor bugetare locale se va solicita in scris prezenta contribuabilului la sediul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara in vederea efectuarii corecturilor necesare sau dupa caz se va proceda la efectuarea controlului fiscal la sediul societatii;
- emite certificate de atestare a obligatiilor fiscale, alte acte solicitate de contribuabili in legatura cu situatia fiscala a acestora;
- pastreaza in conditii de securitate dosarele contribuabililor;
- aplica sanctiuni contraventionale pentru faptele prevazute in legislatia fiscala unde au competenta
- urmareste operarea la zi in baza de date a declaratiilor de impunere, a rezultatelor constatate cu ocazia controlului fiscal, si a tuturor modificarilor sau cazurilor noi de impunere aparute;
- intocmeste referate de restituire pentru sumele reprezentand impozite si taxe locale aflate in evidenta serviciului, achitate si nedatorate de catre persoanele juridice;
- intocmeste referate de compensare pentru sumele reprezentand impozite si taxe locale aflate in evidenta serviciului;
- colaboreaza cu serviciile descentralizate ale Ministerului de Finante, cu executorii judecatoresti, lichidatori, etc., in vederea recuperarii creantelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Timisoara.
V. Serviciul Impuneri Persoane Juridice
Serviciul are ca si obiect de activitate administrarea impozitelor si taxelor persoane juridice cu atributii stabilite in fisa postului :
- Verifica , constata, stabileste si emite decizii de impunere, in baza declaratiilor din oficiu, dupa caz, in vederea determinarii obligatiilor fiscale de natura impozitelor si taxelor locale, reglementate de legi speciale cum sunt:impozit/taxa pe cladiri, impozit/taxa pe teren, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate ( taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate); impozit pe spectacole, taxa hoteliera;
- Verifica concordanta datelor inscrise in declaratia de impunere cu datele din evidenta fiscala detinuta de institutie in calitatea sa de organ fiscal;
- Verifica modul de completare a declaratiilor fiscale si actele prin care se atesta dobandirea proprietatii bunurilor de catre persoanele juridice si stabileste impozitul datorat;
- Corecteaza erorile de calcul, de completare si de aplicare a cotelor de impozitare in vederea stabilirii obligatiei de plata la buget local;
- Pune in aplicare hotararile judecatoresti definitive privind baza impozabila si opereaza la zi corectiile in baza de date informatica fiscala;
- Intocmeste si transmite informatii cu caracter fiscal care fac referire la: bunuri impozabile cu care figureaza contribuabilii,impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local, la solicitarea altor institutii si compartimente din cadrul D.F.M.T, respectand prevederile legislative referitoare la secretul fiscal;
- Opereaza fara erori in baza de date informatica, informatiile continute in documentatii si verifica efectele operarii asupra obligatiilor;
- Verifica, analizeaza, calculeaza obligatiile de plata la bugetul local, pe ultimi 5 ani fiscali, in vederea solutionarii cererilor de restituire si compensare solicitate de contribuabili;
- Utilizeaza toate modalitatile prevazute de lege, pentru obtinerea informatiilor privind stabilirea situatiei de fapt fiscale;
- Corecteaza erorile materiale in baza de date informatica, din oficiu sau la cererea contribuabilului conform documentelor prezentate;
- Aplica, executa si studiaza prevederile actelor normative care reglementeaza impozitele si taxele locale, precum si cele care reglementeaza inspectia fiscala;
- In situatia in care se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creantelor bugetare locale se va solicita in scris prezenta contribuabilului la sediul Directiei Fiscale in vederea efectuarii corecturilor necesare sau dupa caz se va deplasa la sediul contribuabilului pentru constatare la fata locului;
- Raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz, pentru abuzuri in nerespectarea obligatiilor privind gestiunea, neluarea masurilor asiguratorii impotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata si stabili impunerile;
- Stabileste debite ce se dau la scadere si scoate din evidenta fiscala, contribuabilii radiati din registrele in care au fost inregistrati;
- Recalculeaza impozitul in cazul in care au intervenit modificari in baza de impunere.
- Arhiveaza documentele si pastreaza in conditii de securitate dosarele fiscale ale contribuabililor persoane juridice;
- Aplica sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea prevederilor legislatiei fiscale conform competentei detinute;
- Verifica, analizeaza , actualizeaza si regleaza rolurile fiscale din ultimii 5 ani fiscali si opereaza modificarile in baza de date informatica, transmite contribuabililor modificarile survenite;
- Sesizeaza organele de urmarire penala in cazul constatarii unor infractiuni in timpul constatarii la fata locului;
- Transmite catre serviciile competente din cadrul institutiei (S.C.E.S.PJ), obligatiile fiscale neachitate scadente, pentru a se proceda la luarea masurilor de executare silita.
- Se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale.Isi insuseste permanent legislatia din domeniul sau de activitate cu toate modificarile si completarile aduse. Raspunde de nerespectarea legislatiei aplicabile;
- Raspunde de pastrarea secretului de serviciu , precum si a datelor sau informatiilor cu caracter confidential detinute ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu;
- Raspunde de realizarea calitativa si la termen a lucrarilor incredintate;
- Respecta Codul de Conduita al functionarilor publici, Regulamentul Intern al institutiei, procedurile si normele interne stabilite la nivelul DFMT. Raspunde disiplinar pentru nerespectarea acestora;
- Respecta si aplica procedura de sistem privind”managementul riscului” astfel incat actiunile sale sa sustina realizarea obiectivelor generale si specifice , fara riscuri majore;
- Indeplineste si alte sarcini repartizate de seful ierarhic si conducerea Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.
VI. Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice
Aplica, executa si studiaza prevederile legale care reglementeaza executarea creantelor bugetare.
Efectueaza si verifica indeplinirea procedurilor de executare a creantelor bugetare.
Are ca atributii:
- activitati de colectare a veniturilor bugetului local;
- activitati de executie si stingere a creantelor bugetare.
Pentru efectuarea procedurii de colecatre si executare, Serviciulu Colectare si Executare Silita - persoane juridice:
- Intocmeste evidenta proprie cu titlurile executorii primite spre urmarire asigurand incasarea creantelor bugetare in termenele de prescriptie.
- Calculeaza majorari, dobanzi , penalitati, dupa caz, sau alte sume cand cuantumul acestora nu a fost stabilit in titlul executoriu prin care au fost create.
- Intocmeste acte necesare executarii silite.
- Ia masuri de identificare a debitelor, urmarirea si executarea debitelor precum si de confirmarea in termen a preluarii spre executare a debitelor primate de la alte organe, institutii.
- Colaboreaza cu institutii bancare, organe de politie municipale si cu alte organe ale administratiei publice locale in vedere realizarii creantelor bugetare prin executarea silita.
- Analizeaza si hotaraste masurile de executare astfel incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate avantajoase in interesul imediat al bugetului local, dar tinand seama de drepturile si obligatiile debitorului urmarit.
- Asigura si organizeaza, cand este cazul, ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate .
- Numeste custodele si administratorul sechestrului propunand indemnizatia acestuia.
- Participa la actiunile de valorificare a bunurilor sechestrate intocmind documentatia necesara.
- Efectueaza sau solicita evaluarea bunurilor sechestrate.
- Intocmeste documentatia si propunerile privind debitorii insolvabili cu avizul Serviciului Juridic si le prezinta spre aprobare sau face cercetari suplimentare.
- Solutioneaza si rezolva orice alte lucrari privind realizarea creantelor bugetare ce ii revin in baza sarcinilor rezultate din legislatie si repartizate spre rezolvare.
- Raspunde material si disciplinar pentru abuzuri si nerespectarea obligatiilor de serviciu.
VII. Serviciul Colectare si Executare Silita Impozite Taxe si Amenzi Persoane Fizice
Serviciul de Colectare si Executare Silita Impozite,Taxe si Amenzi Persoane Fizice din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara desfasoara activitate de colectare si executare a obligatiilor bugetare datorate de persoane fizice, prin executarea si incasarea creantelor bugetare constand in impozite,taxe si amenzi datorate bugetului local.
Are ca atributii:
- Studiaza, aplica si executa prevederile legale care reglementeaza executarea creantelor bugetare si inlesnirile la plata impozitelor locale;
- Intocmeste evidenta proprie cu titlurile executorii primite spre urmarire
- Asigura incasarea creantelor bugetare in termenele de prescriptie.
Ia masuri de identificare, urmarire si executare a debitelor;
- Analizeaza si hotaraste masurile de executare astfel incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate avantajoase in interesul imediat al bugetului local, dar tinand seama de drepturile si obligatiile debitorului urmarit.
- Intocmeste procesul verbal de calcul accesorii, cand cuantumul acestora nu a fost stabilit in titlul executoriu.
- Efectueaza frecvente deplasari pe teren pentru constatarea situatiei reale privind domiciliul si patrimoniul contribuabilului, cat si pentru comunicarea actelor de procedura;
- Comunica cu contribuabilii in vederea obtinerii documentelor necesare pentru actualizarea bazei de date fiscale;
- Opereaza documentele in baza de date cu responsabilitatea corectitudinii acestora;
- Verifica daca titlul executoriu indeplineste conditiile necesare executarii silite, in vederea preluarii in debit;
- Emite in termen legal confirmarea preluarii spre executare a debitelor primite de la alte organe, institutii;
- Emite somatii de plata si le comunica catre debitori;
- Intocmeste si instrumenteaza dosarele de executare silita;
- Solicita informatii despre debitor si documente necesare pentru instrumentarea dosarului executional;
- Incaseaza sumele urmarite si elibereaza chitanta;
- Raporteaza periodic incasarile efectuate;
- Urmare a stingerii debitelor procedeaza la scaderea din evidenta fiscala a acestora;
- Gestioneaza dosarele repartizate si intocmeste rapoarte sefilor ierarhici privind activitatea lor;
- Arhiveaza documentele conform reglementarilor legale in vigoare;
- In cazul cererilor de inlesnire la plata impozitelor si taxelor locale depusa de catre debitorii persoane fizice, indeplineste procedurile necesare in vederea solutionarii cererii de inlesnire.
- Verifica si urmareste respectarea de catre debitorii, persoane fizice, a termenelor de plata din esalonare si a conditiilor in care a fost acordata inlesnirea.
- Intocmeste documentatia si propunerile privind debitorii insolvabili cu avizul juridic si le prezinta spre aprobare sau face cercetari suplimentare.
- Colaboreaza cu institutiile publice care pot furniza date despre debitori (Primaria Municipiului Timisoara - Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanei, Consiliul Judetean Timis - Directia de Evidenta a Persoanei, Serviciul pentru Imigrari al Judetului Timis, Casa Judeteana de Pensii Timis, Inspectoratul Teritorial de Munca; Ministerul Justitiei – Directia Penintenciarelor, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timisoara, ,Serviciul public comunitar regim premise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, institutii bancare, organe de politie) pentru obtinerea informatiilor necesare in scopul realizarii colectarii creantelor bugetare prin executarea silita.
- Transmite cu promtitudine raspunsuri cu informatiile solicitate de catre alte institutii;
- Preia si verifica dosarele transmise spre executare de catre alte institutii abilitate de lege sa urmareasca creante fiscale;
- Instrumenteaza dosarul executional si il transmite in vederea transformarii sanctiunii amenzii contraventionale in prestarea unei activitatii in folosul comunitatii;
- In cazul schmbarii domiciliului contribuabilului intocmeste adresa de transmitere a dosarului de executare silita catre organul de executare competent in a carei raza teritoriala se afla actualul domicilu fiscal al debitorului.
- Aplica masura infiintarii popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, prezente si viitoare, detinute si/sau datorate cu orice titlu, debitorului urmarit de catre tertul poprit.
- Aplica sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor;
- Efectueaza masura inscriptiei ipotecare si/sau publicitatii dreptului de gaj;
- Aplica masuri asiguratorii (popriri sau sechestru asiguratoriu), in cazurile prevazute de lege;
- Solicita evaluarea bunurilor sechestrate;
- Asigura si organizeaza cand este cazul ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate;
- Numeste custodele si administratorul sechestru, propunand indemnizatia acestuia;
- Stabileste cheltuieli de executare in sarcina debitorului, conform legii;
- Valorifica bunurile sechestrate si intocmeste documentatia necesara;
- Distribuie pretul obtinut prin valorificarea bunurilor sechestrate;
- Analizeaza si transmite spre solutionare comisiei abilitate, cererile de stingere a creantelor fiscale prin dare in plata, intocmite si depuse de catre debitori;
- Solutioneaza si rezolva orice alte lucrari, privind realizarea creantelor bugetare, ce ii revin in baza sarcinilor rezultate din legislatie si repartizate spre rezolvare;
- Raspunde material si disciplinar pentru abuzuri si nerespectarea obligatiilor de serviciu.
- Indeplineste si alte sarcini repartizate de seful ierarhic si conducerea Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Isi insuseste permanent legislatia din domeniul sau de activitate cu toate modificarile si completarile aduse.
VIII. Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice
- Aplica, executa si studiaza prevederile actelor normative care reglementeaza impozitele si taxele locale, precum si cele care reglementeaza inspectia fiscala;
- Verifica, constata, stabileste, respectiv emite decizii de impunere in vederea incasarii obligatiilor fiscale de natura impozitelor si taxelor locale, izvorate din legi speciale cum sunt: impozitul pe cladiri, impozit/taxa teren persoane fizice;
- Verifica declaratiile de impunere si actele prin care se atesta dobandirea proprietatii bunurilor si stabileste impozitul datorat pentru persoane fizice;
- Recalculeaza impozitul in cazul in care au intervenit modificari ale bazei impozabile;
- Opereaza cererile depuse, restituirile si compensarile de impozite si taxe necuvenite;
- Intocmeste referate de restituire pentru sumele reprezentand impozite si taxe locale aflate in evidenta serviciului, achitate si nedatorate de catre persoanele fizice;
- Intocmeste referate de compensare intre sumele reprezentand impozite si taxe locale nedatorate si alte obligatii fiscale aflate in evidenta serviciului;
- Descarca platile efecuate cu ordine de plata cu privire la impozitul pe cladiri, terenuri si mijloace de transport auto datorate de contribuabili persoane fizice;
- Verifica concordanta datelor din evidenta fiscala a serviciului cu situatia reala constatata in timpul inspectiei fiscale;
- Intocmeste, in urma inspectiei fiscale, actul de control si anexele aferente acestuia, conform legislatiei in vigoare;
- Stabileste la cerere valoarea de impozitare a cladirilor in vederea instrainarii, intabularii, respectiv a dezbaterii succesorale;
- Verifica in evidentele fiscale cele sesizate solicitand la nevoie si documente justificative in vederea impunerii corecte;
- Emite certificate de atestare a obligatiilor fiscale datorate bugetului local si alte acte solicitate de contribuabilii persoane fizice, in legatura cu situatia fiscala a acestora;
- Urmareste operarea la zi a matricolelor pentru evidenta cladirilor, terenurilor, a tuturor modificarilor sau cazurilor noi aparute precum si operarea in baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuarii inspectiei fiscale;
- Intocmeste in termen situatiile fiscale referitoare la activitatea de constatare si stabilire a impozitelor datorate de persoanele fizice;
- Efectuarea de cercetari la fata locului;
- Verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabilii persoane fizice;
- Verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale de catre contribuabilii persoane fizice;
- Verificarea si stabilirea, dupa caz a bazei impozabile, stabilirea eventualelor diferente de obligatii de plata si a acessoriilor aferente acestora, datorate de catre contribuabilii persoane fizice;
- Emiterea somatiei si a titlului executoriu aferente obligatiilor constatate suplimentar, in cazul in care acestea nu au fost achitate in termenul legal si transmiterea acestora Serviciului de Colectare si Executare Silita Impozite, Taxe si Amenzi Persoane Fizice in vederea realizarii celorlalte modalitati de executare silita;
- Aplica sanctiuni contraventionale pentru faptele prevazute in legislatia fiscala unde au competenta;
- Pastreaza in conditii de securitate matricolele si dosarele cladirilor, terenurilor;
- Pastreaza pana la arhivare documentele prin care s-a raspuns contribuabililor la cererile adresate;
- Raspunde in termenul legal solicitarilor institutiilor, executorilor judecatoresti, etc.
- Acorda, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale in vigoare, scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale;
IX. Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare
- Inacaseaza impozitele si taxele datorate de persoanele fizice si juridice bugetului local
- Adauga persoane fizice sau juridice in baza de date atunci cand situatia o impune
- Genereaza note de plata atunci cand situatia o impune
- Restituirea sumelor aferente impozitelor si taxelor locale
- Eliberarea adeverintelor care atesta efectuarea diverselor plati
- Emite borderoul zilnic de incasari care se inregistreaza in contabilitate
- Depune borderoul zilnic cu sumele incasate in trezorerie
- Preluarea banilor de la casieriile Primariei si ale Directiei Fiscale si depunerea lor la Trezoreria Timisoara
- Intocmirea foilor de varsamant la sfarsitul zilei
- Emiterea borderourilor pe fiecare regie in parte
- Incasarea platilor cu cardul.
X. Biroul Solutionari Contestatii si Metodologie
Biroul Solutionari Contestatii si Metodologie are ca principal obiect de activitate solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale emise de catre serviciile din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.
Alte atributii ale acestui birou sunt:
- intocmirea referatelor si a proiectelor de hotarare, care in conformitate cu prevederile legale in vigoare sunt de competenta Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, respectiv proiecte de hotarare privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale, privind acordarea de facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice, stabilirea procedurilor si criteriilor in baza carora se acorda facilitati fiscale, in limita competentelor legale, privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri in baza art. 250 alin(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, privind anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului fiscal;
- solutionarea cererilor de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri in baza art.250 alin. (1) pct. 19 din Legea 571/2003, intocmirea notificarilor privind efectuarea cercetarii la fata locului, intocmirea referatelor, proiectelor de hotarare si intocmirea de adrese catre contribuabili privind solutionarea cererii de acodare a scutirii de la plata impozitului;
- intocmirea de proceduri de lucru, proceduri de sistem, instructiuni de lucru si note interne;
- intocmirea documentatiei pentru restituirea taxelor judiciare de timbru;
- solutionarea oricaror sesizari, altele decat contestatiile privitoare la aplicarea corecta a legislatiei fiscale in materie;
- intocmirea adreselor care ridica probleme de natura juridica privitoare la modul de stabilire a impozitelor si taxelor, colectarea si executarea silita;
- intocmirea deciziilor si dispozitiilor emise de catre directorul executiv cu exceptia deciziilor referitoare la incadrarea personalului si renumerarea acestuia;
- acordarea de consultanta privind implementarea procedurilor de sistem si operationale specifice serviciilor din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, colaborarea si asigurarea informatiilor necesare Biroului Contencios cu privire la contestatiile solutionate in cazul in care dispozitia este atacata in instanta;
- acordarea de consultanta serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- consultarea zilnica a Monitorului Oficial al Romaniei si comunicarea catre serviciile/birourile/compartimentele interesate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara a modificarilor regislative publicate in Monitor prin adrese tansmise prin e-mail;
- intocmirea, modificarea si completarea Regulamentului de Ordine Interioara al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- desfasurarea de controale de supraveghere;
- intocmirea de adrese catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative-Directia pentru Politici
Fiscale si Bugetare Locale si Ministerul Finantelor Publice-Comisia Fiscala Centrala in vederea aplicarii unitare a prevederilor fiscale;
- realizarea procedurii de comunicare prin publicitate a actelor administrative fiscale emise respectiv: intocmirea anunturilor colective-individuale, proceselor verbale privind indeplinnirea procedurii de comunicare prin publicitate; afisarea anunturilor colective/individuale pe site-ul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si la sediul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- administrarea site-ului Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara: afisarea anunturilor colective/individuale, afisarea comunicatelor de presa; afisarea hotararilor consiliului local al municipiului Timisoara privind stabilirea impozitelor si taxelor locale; afisarea actelor necesare si a formularelor tipizate; afisari diverse informatii utile contribuabililor (legislatie, Hotarari Consiliu Local, alte informatii).
XI. Biroul Contencios
- Reprezinta in fata instantelor judecatoresti competente interesele Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara ca serviciu cu personalitate juridica ( Judecatorii, Tribunale, Curti de Apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie);
- Formuleaza intampinari, note scrise, concluzii, exceptii;
- Tine exidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele unitatii;
- Comunica organelor de executare silita titlurile executorii primite;
- In baza unei delegatii speciale date de primar, poate fixa pretentiile, renunta la pretentii, poate da raspunsuri la interogatoriu;
- Participa la formarea obiectiunilor precontractuale daca se pun in discutii probleme de drept;
- Formuleaza raspunsuri la interogatorii in colaborare cu serviciile competente;
- Exercita caile ordinare si extraordinare de atac impotriva hotararilor judecatoresti;
- Isi exprima punctul de vedere in scris(referate) priviind neexercitarea cailor de atac;
- Promoveaza cereri de chemare in judecata din dispozitia Primarului municipiului Timisoara si a directorului Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Face cereri de interventii in dosarele aflate pe rol si in care Directia Fiscala a Municipiului Timisoara justifica un interes;
- Avizeaza pentru legalitate contractele incheiate de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
- Avizeaza pentru legalitate la cererea conducerii dispozitii si decizii emise de Directia Fiscala a Municipiului Timisoara precum si orice acte cu caracter juridic;
- Promoveaza orice alte actiuni in justitie cu aprobarea conducatorilor serviciului public;
-Colaboreaza cu executorii judecatoresti in vederea afisarii publicatiilor de vanzare , transmite datoriile fiscale cu care figureaza debitorii la bugetul local, in vederea recuperarii unor eventuale debite ;
- Participa la solicitarea executorilor judecatoresti la distibutia sumelor rezultate in urma executarii silite;
-.Recupereaza creantele bugetare in conformitate cu Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei;
- Avizarea dosarelor de insolvabilitate persoane fizice si juridice.
XII. Compartimentul Resurse Umane
Conform legislatiei in vigoare, obiectul de activitate al Compartimentului Resurse Umane consta in gestiunea curenta / operativa a resurselor umane si a functiilor publice din cadrul institutiei, aplicarea unitara si echidistanta a prevederilor legale care reglementeaza exercitarea functilor publice, gestionarea corecta a carierei functionarilor publici din cadru institutiei, adaptarea potentialului de resurse umane la nevoile institutiei.
XIII. Compartimentul Impuneri Mijloace de Transport Persoane Fizice si Juridice
- preluarea, inregistrarea si eliberarea documentelor referitoare la impunerea si scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport depuse de persoane fizice si juridice ;
- preluarea, inregistrarea si eliberarea cererilor referitoare la certificatele de atestare fiscala depuse de persoane fizice, aferente mijloacelor de transport;
- preluarea, inregistrarea cererilor contribuabililor privind scutirile de la plata impozitului pe mijloacele de transport ;
- preluarea, inregistrarea cererilor contribuabililor privind restituirea sumelor rezultate din achitarea in plus a impozitului pe mijloacele de transport;
- preluarea, inregistrarea cererilor contribuabililor privind transferul dosarelor fiscale ale mijloacelor de transport, urmare a schimbarii domiciliului proprietarilor –persoane fizice, pe raza altor localitati ;
- verificarea documentelor prin care se atesta dobandirea mijloacelor de transport, operarea in evidenta fiscala a declaratiilor de impunere depuse de persoane fizice si juridice;
- emiterea deciziilor de impunere, respectiv a deciziilor privind scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport;
- verificarea, vizarea si eliberarea fisei de inmatriculare a autovehiculelor, in vederea luarii acestora in evidenta S.P.C.R.P.C.I.V;
- recalcularea impozitului in cazul in care au intervenit modificari ale caracteristicilor autovehiculelor;
-stabilirea sumelor de plata si incasarea, in vederea emiterii certificatelor de atestare fiscala aferente instrainarilor de mijloace de transport;
- emiterea certificatelor de atestare fiscala pentru vanzarea mijloacelor de transport persoane fizice;
- aplicarea de sanctiuni contraventionale pentru fapte prevazute de legislatia fiscala, in limitele de competenta stabilite de lege;
- analiza si operarea in evidenta fiscala a cererilor privind scutirile de la plata impozitului pe mijloacele de transport;
- verificarea si intocmirea documentelor referitoare la restituirea sumelor achitate in plus de persoane fizice, in ceea ce priveste impozitul pe mijloacele de transport;
- in baza instiintarilor primite de la alte unitati administrativ-teritoriale, verifica declararea spre impunere de catre contribuabili a mijloacelor de transport dobandite de acestia pe raza altor localitati;
- intocmeste si expediaza catre alte primarii instiintari privind dobandirea de mijloace de transport de pe raza Municipiului Timisoara de catre contribuabilii cu domiciliul in alte localitati;
- Opereaza in baza de date a sechestrelor instituite de executori judecatoresti si de alte institutii a mijloacelor de transport detinute de persoane fizice;
- intocmeste borderouri de expediere a corespondentei compartimentului si verifica primirea confirmarilor de primire a acestora de catre destinatari;
- operarea in baza de date a societatilor radiate de la Oficiul National al Registrului Comertului;
- intocmeste invitatii in vederea declararii mijloacelor de transport adresate persoanelor fizice si juridice, in urma notificarilor primite de la alte primarii;
- efectueaza impunerea din oficiu a mijloacelor de transport pentru contribuabilii care nu se prezinta la ghiseele DFMT in vederea declararii acestora, conform procedurii;
- arhivarea documentelor primite si emise in urma prelucrarii acestora.
XIV. Biroul Consiliere Cetateni si Registratura
- inregistrarea (retea interna Lotus Notes) documentelor preluate de la contribuabili persoane fizice si juridice;
- verificarea depunerii tuturor actelor solicitate de catre Directia Fiscala pentru rezolvarea cererii ce urmeaza a fi inregistrata;
- preluarea, inregistrarea si distribuirea corespondentei primite prin posta/curierat/fax/mail, catre serviciile/birourile Directiei Fiscale;
- inregistrarea plicurilor cu amenzi persoane fizice si juridice in reteaua interna Lotus;
- inregistrarea dosarelor asociatiilor de proprietari (retea interna Lotus Notes);
- completarea si pastrarea registrului de inregistrare a dosarelor asociatiilor de proprietari;
- informarea cu privire la:
• actele necesare pentru declararea bunurilor, scoaterea din evidenta fiscala a bunurilor, radieri, eliberarea certificatului fiscal, scutiri si facilitati acordate;
• termenele de declarare a bunurilor impozabile;
• termenele de solutionare a diferitelor solicitari ale persoanelor fizice si juridice (eliberarea deciziilor de impunere, a certificatelor fiscale, termenul de restituire, termenele de scoatere din evidenta);
• termenele de plata a impozitelor si taxelor locale;
• cuantumul impozitului, obligatiile fiscale neachitate;
• stabilirea impozitelor si taxelor locale;
• modalitatile de plata a impozitelor si taxelor locale;
• ordinea de stingere a obligatiilor fiscale;
• starea de solutionare a documentelor depuse;
• tipurile de amenzi aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale;
• procedura de restituire a sumelor achitate in plus;
• scutirile si facilitatile acordate personelor fizice si juridice in baza legii si a Hotararilor Consiliului Local;
- verificarea modului de completare a declaratiilor fiscale si a cererilor, in sensul completarii tuturor rubricilor din formularele tipizate;
- oferirea de informatii contribuabililor cu privire la actele necesare, completarea formularelor, programul de lucru cu publicul si programul de audiente al serviciilor/birourilor Directiei Fiscale;
- distribuirea cererilor depuse pe portalul Directiei Fiscale catre servicii/birouri spre solutionarea acestora;
- repartizarea cererilor inregistrate pe portalul Directiei Fiscale;
- inregistrarea audientelor;
- emiterea ID-ului de autentificare in sistem, in scopul efectuarii de plati online pentru taxe si impozite locale;
- indruma contribuabilii spre serviciile/birourile Directiei Fiscale.
3. SINTEZA ACTIVITATII PE PENTRU ANUL 2013
I. Compartiment Contabilitate
In perioada 01.01.2013 - 30.12.2013 au fost executate lucrari legate de urmatoarele grupe de activitati:
- intocmirea bugetului cheltuieli de personal si materiale
- intocmirea rectificarilor bugetare
- intocmirea propunerilor si angajamentelor bugetare initiale si rectificate
- intocmirea darilor de seama trimestriale si a anexelor acestora
- stabilirea lunara a necesarului de cheltuieli la nivelul fiecarui capitol bugetar
- raportarea lunara a platilor privind cheltuielile de personal
- estimarea , pe decade, a platilor ce se vor derula prin Trezoreria Statului
- realizarea si inregistrarea lunara a notelor contabile, intocmirea balantei de verificare
- lucrari legate de prelucrarea actelor contabile in vederea organizarii si conducerii contabilitatii
Principalele categorii de operatiuni executate au fost:
a )intocmirea bugetului pe anul 2013 (initial si rectificat, precum si influentele rezultate) .
b )intocmirea darilor de seama contabile lunare si trimestriale,cu respectarea prevederilor legale privind organizarea contabilitatii:
- bilantul contabil
- contul de rezultat patrimonial
- situatia fluxurilor de trezorerie
- contul de executie bugetara
-detalierea cheltuielilor din cadrul fiecarui buget, pe capitole, subcapitole, articole si alineate, anexa care cuprinde si situatia angajamentelor bugetare, angajamentelor legale si a cheltuielilor efective;
- situatia creantelor si datoriilor
- situatia activelor imobilizate
c )efectuarea lucrarilor curente aferente organizarii si conducerii contabilitatii:
- deschiderea de credite bugetare ( verificarea incadrarii in buget pe articole si aliniate)
- inregistrarea platilor zilnice, (pe categorii de cheltuieli si articole bugetare)
- verificarea facturilor emise de furnizori si inregistrarea acestora in evidentele contabile ( receptii materiale si servicii un numar de 347 operatiuni)
- intocmirea ordonantarilor, emiterea ordinelor de plata pentru achitarea facturilor, a drepturilor salariale si a obligatiilor catre bugetul de stat, bugetele de asigurari ( in anul 2013 pana la data de 30.12.2013 au fost emise un numar de 749 ordine de plata).
- inregistrarea intrarilor si a consumurilor de materiale,
- inregistrarea zilnica a operatiunilor supuse vizei de control preventiv, in programul M.F.P. ( 531 operatiuni;106 Propuneri si angajamente ;402 Ordonantari ;23 Contracte)
- inregistrarea miscarilor de mijloace fixe si obiecte de inventar care au avut loc intre angajati ( predari, preluari,transferuri intre persoane 469 operatiuni )
- evidenta mijloacelor fixe si inregistrarea lunara a amortizarii celor ce sunt supuse amortizarii
- evidenta garantiilor materiale pe fiecare platitor in parte ( completarea fiselor de garantii)
- prelucrarea si inregistrarea actelor contabile, intocmirea lunara a notelor contabile si a balantei de verificare
- alte operatiuni legate de specificul activitatii D.F.M.T.( participarea la comisii de licitatie sau selectie de oferte pentru achizitii publice)
- efectuarea anuala a inventarierii patrimoniului ( perioada 11.11.2013- 22.11.2013 )
d) efectuarea lucrarilor curente aferente platii salariului si altor drepturi cuvenite angajatilor DFMT si a declaratiilor aferente salariilor
- in baza statelor de functii, s-au intocmit notele de fundamentare a necesarului fondului de salarii lunar si transmiterea la ordonatorul de credite.
- intocmirea lunara a statelor de plata a salariilor si a altor drepturi salariale pentru un numar mediu de 145 salariati(introducerea retinerilor si calculul acestora)
- intocmirea declaratiilor lunare – Declaratia 112 si Declaratia 100- privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a obligatiilor de plata catre bugetul de stat.
- intocmirea lunara a darilor de seama statistice privind numarul mediu de salariati si a veniturilor salariale.
- intocmirea adeverintelor cu veniturile realizate pe anul 2012. De asemenea s-a asigurat completarea pe baza documentelor justificative a datelor personale din fisele fiscale referitoare la deducerile personale( prin actualizarea dosarelor angajatilor)
- intocmirea si transmiterea catre Institutul National de Statistica a raportarii lunare privind investitiile.
- intocmirea zilnica a borderourilor de expediere a corespondentei din afara institutiei
- diverse alte situatii solicitate de catre Directorul executiv al D.F.M.T.
- aplicarea stampilei CFP pe toate contractele incheiate de catre Compartimentul Achizitii Publice
- verificarea indeplinirii clauzelor prevazute in contractele incheiate de catre DFMT
II. Compartiment Achizitii Publice
- in anul 2013 au fost incheiate 23 contracte de achizitie publica;
• 22 contracte de servicii;
• 1 contracte de furnizare;
ianuarie-iunie – 9 contracte
iulie-decembrie – 14 contracte
- a fost achizitionata papetarie, obiecte de inventar si mijloace fixe in valoare de 166.090,12 lei fara TVA;
- instruirea periodica a personalului TESA in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor(iunie, decembrie);
- verificarea fiselor de instructaj periodic in domeniul SSM si PSI pentru toti angajatii DFMT;
- convocarea comitetului de securitate si sanatate in munca si intocmirea proceselor verbale de sedinta(trimestrial);
- intocmirea borderourilor de expediere corespondenta si evidenta acesteia;
- preluare facturi si aplicare stampila de certificare a realitatii, legalitatii si regularitatii
III. Comportiment Administrativ si Arhiva
- Asigura servicii de specialitate pentru achizitionarea de mijloace fixe, obiecte de inventar, rechizite.
- Urmareste executarea contractelor de prestari-servicii (imprimare documente, intretinere echipamente informatice, masini de numarat bani, , intretinerea cladirii).
- Urmareste mijloace fixe defecte aflate in reparatie.
- Ridicarea corespondentei de la Posta Romana.
- Intocmeste borderourile zilnice de expeditie a corespondentei D.F.M.T.
- Verifica zilnic starea de functionare a unitatilor de calcul, solicita instalarea-reinstalarea de programe (Atlas, Lotus, Assis) pentru buna desfasurare a activitati.
- Intervine la solicitarea angajatilor, pentru intretinerea si reparatia de mobilier, corpuri de iluminat, incalzire.
- Intervine pentru solutionarea altor atributii date spre solutionare de catre Directorul Directiei Fiscale.
- Colaboreaza cu toate Compartimentele D.F.M.T., asigura materiale, consumabile.
- Urmareste colectare materialelor reciclabile intocmeste raport lunar cu materialele colectate de RETIM conform Legii nr. 132/2010.
- Intocmirea a borderourilor pentru expedierea corespondentei (cca.4600 scrisorii pe luna).
- Preluarea si verificarea corespondentei precum si distribuirea pe servicii a retururilor.
- Ridicarea zilnica a corespondentei de la Posta Romana.
- Verificarea zilnica a functionarii unitatilor de calcul, imprimante si s-a intervenit operativ cu personal de specialitate pentru rezolvarea problemelor aparute.
IV. Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice
- decizii de impunere pentru stabilirea creantelor fiscale principale emise si comunicate 6.316;
- decizii cu obligatiile de plata accesorii emise si comunicate 1.468;
- certificate de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local, emise 7.408;
- somatii de plata emise anterior verificate pentru actualizarea bazei de impozitare si a obligatiilor datorate 53;
- Contribuabili la care s-a deschis procedura insolventei verificati pentru stabilirea obligatiilor datorate 1307 ;
- Obligatii fiscale stabilite la contribuabilii la care s-a deschis procedura insolventei 5.450.357 Ron;
- adrese emise si comunicate cu privire la modul de solutionare a cererilor depuse sau de solicitare de
documente pentru clarificarea situatiei fiscale 1.278;
- dispozitii de urmarire transmise pentru executare silita 910;
- obligatii fiscale stabilite transmise la executare silita prin dispozitii de urmarire 7.760.866 Ron;
- referate intocmite si aprobate pentru compensarea de sume 154;
- sume compensate prin referate de compensare 215.830 Ron;
- referate intocmite si aprobate pentru restituirea de sume 12;
- sume restituite de la bugetul local ca nedatorate 61.307 Ron ;
- dosare fiscale din arhiva institutiei ridicate, utilizate pentru stabilirea de obligatii si depozitate pentru pastrare dupa indosarierea documentelor 3.572;
- numarul cererilor de scutire la plata a majorarilor de intarziere pentru aplicarea HCLMT 133 si 134/28.09.2012 privind shema de ajutor de minimis 13;
- obligatii fiscale accesorii anulate in aplicarea schemelor de ajutor de minimis, suma de 74.610 Ron;
- sume date la scadere din dispozitiile de urmarire dupa depunerea declaratiilor rectificative 893.618 Ron;
- anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emise 46;
- recalcularea, stingerea obligatiilor si transmiterea dosarului fiscal in cazul schimbarii domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, in alta localitate, la contribuabilii proprietari de mijloace de transport 53;
- contribuabili scosi din evidenta fiscala dupa radierea lor din din registrele in care au fost inregstrati 340;
- sume suplimentare stabilite ca urmare a inspectiei fiscale 277.580 Ron.
V. Serviciul Impuneri Persoane Juridice
Nr.crt. Operatiuni Documente prelucrate
1. Atributii intocmire
certificate fiscale:
Certificate eliberate 1251
Facilitati fiscale 2011 9
Decizii impunere anuale 1649
Notificari contribuabili,corespondenta alte institutii 280
Comunicari bunuri executori 376
Analiza si stabilire obligatii fiscale somatii 2007 - 115
Dispozitii de urmarire emise 306
Titluiri executorii emise
Adrese catre serviciul contencios 14
Societati reglate pe rol fiscal 432
Arhivare documentatii 4271
Cereri de compensare 73
Cereri de restituire 20
Decizii accesorii 385
Acordare facilitati fiscale 6
2 Atributii impunere cladiri si terenuri
Analiza ,stabilire si calculare , operare declaratii de impunere 3025
Solicitari corectii baza de date 131
Adrese solicitare informatii fiscale 150
Adrese in curs de solutionare 64
Emitere corespondenta contribuabili 2492
Cercetare la fata locului imobile 12
Procese verbale de contraventie 60
Consiliere contriuabil 2205
Eliberare certiifcate fiscale ghiseu eliberari certificate 479
Corespondenta alte servicii 109
Corespondentta externa 64
Decizii emise 2171
Anunturi afisare 20
Emitere parola web 21
3 Stabilire impozit afisaj, reclama, taxa hoteliera si impozit pe spectacole
Declaratii anuale afisaj operare 399
Opisare si arhivare declaratii 1200
Emitere decizii afisaj 289
Analiza, verificare calcul declaratii privind taxa hoteliera 966
Analiza, verificare calcul deconturi privind impozitul pe spectacole 187
Emitere corespondenta deconturi hoteliere 14
Vizare bilete la spectacole 482007
VI. Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice
In cursul anului 2013:
• s-au emis in jur de 6.979 somatii reprezentand impozite si taxe locale si amenzi
contraventionale, in baza titlurilor executorii emise de compartimentele de specialitate si a proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
• 20 procese verbale de insolvabilitate, iar pentru un nr. 1.307 de societati s-au facut adrese pentru Birou Contencios pentru inscrierea sumelor la masa credala;
• s-au emis 592 adrese catre alte institutii in vederea inscrierii obligatiilor fiscale la distribuire sumelor realizate in urma licitatiilor;
• s-au facut 486 popriri bancare si s-au instituit 33 sechestre asupra bunurilor mobile si imobile;
• s-au desfasurat un numar de 15 licitatii in vederea valorificarii bunurilor pentru creantele datorate bugetului local.
Situatia debitelor incasate in cursul anului 2013
NATURA OBLIGATIEI SUMA (LEI)
IMPOZIT CLADIRI 7.657.349,00
IMPOZIT TEREN 802.561,00
TAXA TEREN 3.086,00
IMPOZIT AUTO <12T 1.367.078,00
IMPOZIT AUTO >12T 312.592,00
TAXA FIRMA, AFISAJ 68.023,00
TAXA HOTELIERA 102.135,00
AMENZI 181.996,00
TOTAL GENERAL 10.494.820
VII. Serviciul Colectare si Executare Silita Impozite Taxe si Amenzi Persoane Fizice
Situatia activitatii pentru anul 2013 a Serviciului Colectare si Executare Silita Impozite, Taxe si Amenzi Persoane Fizice, pentru recuperarea creantelor datorate de persoane fizice se prezinta astfel:
# S-au exercitat actiuni ce au ca scop stingerea creantelor fiscale;
# Corespondenta intrata prin registratura, reprezentand amenzi contraventionale, a fost de 5.726 plicuri;
# Au fost verificate, preluate in debit si repartizate la inspectori un numar de 39.618 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiei;
# S-au emis 115.915 somatii care cuprind obligatii fiscale neachitate, reprezentand impozite;
# S-au emis 11.771 somatii care cuprind obligatii neachitate, reprezentand amenzi contraventionale;
# S-au emis 70 somatii in baza dispozitiilor Primarului Municipiului Timisoara, pentru recuperarea sumelor cu titlul de ajutor social si ajutor de incalzire beneficiat in mod nejustificat;
# S-au emis 19 somatii care cuprind obligatii reprezentand taxa judiciara de timbru;
# S-au emis 13 somatii, in baza sentintelor civile, in urma carora s-a hotarat antrenarea raspunderii personale patrimoniale a administratorilor societatiilor comerciale debitoare, pentru recuperarea sumelor reprezentand impozite si amenzi;
# S-au emis un numar de 479 adrese de confirmare preluare a debitului in baza titlurilor executorii reprezentand sentinte civile transmise de catre instanta judecatoreasca.
# S-au emis adrese pentru confirmarea preluarii in debit a unui numar de 98 procese verbale de contraventie incheiate de catre Autoritatiile Vamale.
# S-au intocmit si transmis 406 adrese de restituire a titulurilor executorii care nu indeplineau conditiile necesare inceperii procedurii de executare silita;
# S-au intocmit procese verbale de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale pentru un numar de 99 debitorii care au decedat, astfel au fost stinse debite reprezentand amenzi contraventionale stabilite in 461 procese verbale de contraventie.
# S-au infiintat 2632 popriri asupra sumelor urmaribile, reprezentand venituri, pentru recuperarea creantelor fiscale;
# S-au intocmit 259 procese verbale de constatare a starii de insolvabilitate pentru debitorii care nu detin bunuri si venituri urmaribile;
# S-au transmis 4.211 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru care nu a existat posibilitatea recuperarii debitului prin una dintre modalitatiile de executare silita, catre organul din care face parte agentul constatator, acesta urmand sa sesizeze instanta de judecata, in vederea inlocuirii sanctiunii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii;
# S-au intocmit 23 procese verbale de transfer a obligatiilor din evidenta separata in evidenta curenta;
# S-au solicitat de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timisoara, 101 extrase de carti funciare in extenso, in vederea scaderii din evidenta fiscala a bunurilor imobile impuse in baza noastra de date pe care debitorii nu le mai detin in proprietate;
# S-au intocmit si transmis catre Serviciul public comunitar regim premise de conducere si inmatriculare a vehiculelor un numar de 147 adrese, prin care s-au solicitat informatii precum si duplicate ale radierii din circulatie, in vederea clarificarii situatiei fiscale pentru mijloace de transport inregistrate in evidenta fiscala;
# S-au extras din arhiva caracteristicile autovehiculelor din 78 dosare fiscale auto, in vederea actualizarii bazei de date fiscale.
# S-au transmis catre Compartimentul Impunere Mijloace de Transport Persoane Fizice acte necesare pentru scaderea din evidenta fiscala a 436 mijloace de transport;
# S-au transmis catre Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice acte necesare pentru scaderea din evidenta fiscala a unui numar de 135 cladiri inregistrate in baza de date, pe care contribuabilii persoane fizice nu le mai detin in proprprietate.
# S-au solicitat informatii de la institutiile publice care pot furniza date despre debitori: Primaria Municipiului Timisoara - Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanei, Serviciul pentru Imigrari al Judetului Timis, Casa Judeteana de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Munca, Administratia Finantelor Publice;
# S-au trimis spre executare catre alte Primarii 749 dosare de executare ale debitorilor care nu mai figureaza cu domiciliu in raza noastra de competenta teritoriala;
# Au fost preluate in debit de la alte Primarii un numar de 207 dosare de executare ale debitorilor care si-au stabilit domiciliul in raza noastra de competenta teritoriala;
# S-au solicitat contribuabililor acte necesare pentru clarificarea starii de fapt fiscale, in vederea scaderii din evidenta fiscala a bunurilor impuse in baza de date fiscala, pe care acestia nu le mai detin in proprietate;
# Inspectorii s-au deplasat la domiciliul fiscal al debitorilor in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a unui nr. de 164 procese verbale de contraventie incheiate de catre Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice.
# Inspectorii s-au deplasat la domiciliul fiscal al debitorilor in vederea determinarii starii de fapt fiscale unde au intocmit un numar de aproximativ 9.700 note de constatare ;
VIII. Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice
Au fost prelucrate 60.169 solicitari, dintre care:
1. In semestrul I 2013- 30.248 solicitari :
- 8.517 certificate fiscale inregistrate la Registratura Directiei Fiscale
- 770 certificate fiscale inregistrate pe portalul Directiei Fiscale
- 20.961 cereri privind:
- declaratii de impunere cladiri, terenuri -8.095 cereri
- declaratii speciale- 2.302 cereri
- scoateri din evidenta- 3.131 cereri
- scutiri de la plata impozitului- 706 cereri
- corectari date patrimoniu si date de identificare si recalculari impozite 1.018 cereri
- cereri restituiri si compensari sume necuvenite -495 cereri
- completari documentatii- 653 cereri
- 62 sesizari on-line
- 62 rezolvari cazuri telefonice si probleme audiente
- 107 prelucrari fise de calcul si contracte de concesiune
- 291 adrese de la diverse servicii din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
- 48 prelucrari roluri Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice
- 1.976 solicitari de la diverse servicii si directii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
- 436 scutiri acordate in baza HCL Anexa 3
- 1.075 solicitari de la diverse autoritati publice, fiscale si judiciare
- 504 descarcari O.P. sau mandate postale
- au fost intocmite 929 procese verbale de contraventie pentru nedeclararea in termenul legal al bunurilor imobile proprietatea persoanelor fizice
1. In semestrul II 2013- 29.921 solicitari :
- 9.614 certificate fiscale inregistrate la Registratura Directiei Fiscale
- 517 certificate fiscale inregistrate pe portalul Directiei Fiscale
- 19.790 cereri privind:
- declaratii de impunere cladiri, terenuri – 8.077 cereri
- declaratii speciale- 2.483 cereri
- scoateri din evidenta- 3.103 cereri
- scutiri de la plata impozitului- 717 cereri
- corectari date patrimoniu si date de identificare si recalculari impozite 526 cereri
- cereri restituiri si compensari sume necuvenite -428 cereri
- completari documentatii- 630 cereri
- 7 sesizari on-line
- 50 rezolvari cazuri telefonice si probleme audiente
- 166 prelucrari fise de calcul si contracte de concesiune
- 398 adrese de la diverse servicii din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
- 87 prelucrari roluri Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice
- 1.547 solicitari de la diverse servicii si directii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
- 135 scutiri acordate in baza HCL Anexa 3
- 1.103 solicitari de la diverse autoritati publice, fiscale si judiciare
- 333 descarcari O.P. sau mandate postale
- au fost scanate si indexate in programul informatic de impozite si taxe 14.049 dosare fiscale
- au fost intocmite 732 procese verbale de contraventie pentru nedeclararea in termenul legal al bunurilor imobile proprietatea persoanelor fizice
IX. Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare
Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare a incasat impozite de la :
- PERSOANE FIZICE:
• Impozit pe cladiri 23.046.681 lei
• Impozit auto 14.430.916 lei
• Impozit pe teren 4.551.092 lei
- PERSOANE JURIDICE:
• Impozit pe cladiri 60.737.325,46
• Impozit pe auto 20.102.445
• Impozit pe teren 7.276.857
Total incasari cu cardul: 3.550.035,97 lei
Total restituiri in numerar: 166.339,23 lei
Total incasari on-line: 556.684 lei
Total incasari Persoane Fizice 57.678.231,61. lei
Total incasari Persoane Juridice 93.555.353,11 lei
Numar de chitante emise pe anul 2013: 602.393
- persoane fizice 520.497
- persoane juridice 81.896
Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare intocmeste zilnic urmatoarele borderouri,foi de varsamant si monetare:
- monetare 16/zi
- borderouri 47/zi
- foi de varsamant 37/zi
Pe an au fost intocmite:
- borderouri 11.891
- monetare 13.110
- foi de varsamant 9.361
In anul 2013 s-au incasat pe Persoane Fizice in semestrul I 38.868.703,05 lei iar in semestrul II 18.809.528,56 lei . Volumul mai mare de incasari pe semestrul I se datoareaza acordarii bonificatiei de 10% la Persoanele Fizice care au achitat obligatiile fiscale integral pana la data de 31.03.2013. Pentru Persoane Juridice sumele incasate pe semestrul I au fost de 52.456.049,46 lei si pe semestrul II 41.099.303,65 lei.
Anul 2013 a fost anul organizarii muncii si a locului de munca pentru a putea creste viteza de lucru si implicit volumul incasarilor, reducandu-se astfel timpul de asteptare al contribuabililor. Un alt factor care a contribuit la cresterea incasarilor si a vitezei de lucru este plata cu cardul.
Constiinciozitatea si munca in echipa influenteaza deasemenea pozitiv volumul incasarilor.
Se observa o crestere a gradului de colectare a taxelor si impozitelor de pana la 75%.
X. Biroul Solutionari Contestatii si Metodologie
- Au fost solutionate un numar de 60 de contestatii formulate de catre contribuabili persoane fizice/juridice impotriva actelor administrative fiscale emise de catre serviciile din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, fiind intocmite urmatoarele acte: un numar de 60 de referate privind solutionarea contestatiilor; un numar de 60 de dispozitii privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrativ-fiscale emise de catre serviciile de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si un numar de 180 de adrese de inaintare. In cadrul procedurii de solutionare a contestatiilor au fost emise de asemenea un numat de 97 de adrese prin care organul de solutionare a solicitat petentilor/institutiilor/altor persoane fizice/juridice informatii si documente relevante cauzei.
- Au fost intocmit un referat respectiv o decizie privind suspendarea contestatiilor formulate de contribuabili persoane fizice/juridice impotriva actelor administrativ fiscale emise de catre serviciile de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si 3 adrese de inaintare a deciziei de suspendare.
- Au fost intocmite un numar de 22 proiecte de hotarari respectiv: 18 proiecte de hotarari privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri in baza art. 250 alin.1 pct.19 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; 3 proiecte de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara; 1 proiecte acordare de facilitate fiscale, schema de ajutor de minimis.
- Au fost solutionate un numar de 28 de cereri de acordare a scutirii de la plata obligatiilor fiscale. In cadrul procedurii de solutionare a cererilor de acordare a scutirii au fost emise note de cercetare la fata locului si adrese de solicitare documente justificative.
- Au fost intocmite un numar de 245 adrese prin care au fost solutionate sesizarile/ solicitarile formulate de contribuabili persoane fizice/juridice referitoare la modul de stabilire a impozitelor si taxelor locale, clarificand situatia fiscala a contribuabililor in cauza. In procedura de solutionare a cererilor au fost emise adrese privind solicitarea de informatii si documente justificative;
- Au fost solutionate 66 de cereri privind restituirea taxelor judiciare de timbru fiind intocmite urmatoarele documente: referate de restituire, adrese de declinare competenta, adrese privind respingerea cererii ca neintemeiata, adrese privind modul de solutionare a cererii de restituire, adrese de solicitare documente si informatii necesare efectuarii restituirii;
- Au fost intocmite un numar de 89 adrese catre institutii publice prin care s-a formulat raspuns la solicitarile formulate de institutiile in cauza/s-a solocitat consultanta cu privire la aplicarea dispozitiilor legale.
- Au fost intocmite un numar de 12 adrese reprezentand indrumari/asistenta/comunicare informatii documente, pentru serviciile/birourile/compartimentele de specialitate ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara in vederea desfasurarii activitatii lor specifice.
- Au fost intocmite si comunicate prin e-mail catre serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara un numar de 133 de notificari privind modificarile legislative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
- Au fost intocmite si comunicate prin e-mail catre serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara un numar de 20 notificari privind Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
- A fost intocmit un numar de 43 anunturi individuale si colective pentru comunicarea prin publicitate si un numar de 43de procese-verbale privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate. Anunturile mentionate au fost afisate la sediul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara si pe siteul Directiei fiscale a Municipiului Timisoara, si retrase dupa expirarea termenului prevazut de legislatia in vigoare.
- Administrarea site-ului Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Au fost publicate pe site-ul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara urmatoarele documente si informatii: 376 de anunturi individuale/colective; 110 de declaratii de avere si 110 de declaratii de interese ale angajatilor din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara; 35 afisari diverse, comunicate de presa, legislatie, anunturi vanzare licitatie si alte afisari efectuate in vederea actualizarii si completarii informatiilor si a formularelor tipizate afisate pe site.
- S-au intocmit 16 decizii pentru Directorul Executiv al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.
- Au fost elaborate/revizuite 4 proceduri de sistem.
XI. Biroul Contencios
In perioada, 01.01.2013 – 31.12.2013, activitatea biroului s-a concretizat printr-un numar de:
# 1148 dosare aflate pe rolul instantelor judecatoresti ( contestatii la executare, actiuni avand ca obiect anularea unor acte administrative, actiuni avand ca obiect suspendarea executarii unor acte administrative, plangeri impotriva proceselor verbale se constatare si sanctionare contraventionala, dosare de insolventa a persoanelor juridice, obligatii de a face, actiuni in constatare, actiuni penale, actiuni privind anularea contractelor de vanzare-cumparare, contestatii in anulare, cereri de revizuire, actiuni de contestare a deciziilor de sanctionare, litigii privind functionarii publici);
Din totalul dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, in anul 2013 a fost constituit un numar de 560 dosare noi, ponderea cea mai mare avand-o dosarele de insolventa. La aceste litigii se adauga actiunile in contencios administrativ, contestatiile la executare, plangerile contraventionale si obligatiile de a face, si altele.
# 1757 - adrese externe (procese verbale de afisare, procese verbale de licitatie, participari distribuiri sume executori judecatoresti, comunicari rapoarte de activitate ale administratorilor/lichidatorilor judiciari, rapoarte privind inchiderea procedurii de insolventa si tabele preliminare/definitive de creanta, invitatii la adunarea creditorilor societatilor aflate in insolventa, alte adrese);
# 39 - adrese interne;
# 222 - comunicari hotarari judecatoresti spre punere in executare;
# 443 - notificari insolventa;
# 532 – citatii;
# 23 - avizari procese verbale de transfer din evidenta separata in evidenta curenta a persoanelor fizice;
# 99 - avizari procese verbale de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale (amenzi) a debitorilor care au decedat;
# 20 - avizari dosare de radiere/ insolvabilitate persoane juridice;
# 223 - avizari decizii emise de catre Directorul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
# 60 - avizari dispozitii de solutionare a contestatiilor in procedura prealabila a contenciosului administrativ;
# 23 - avizari contracte de achizitii publice si note justificative.
XII. Compartimentul Resurse Umane
1. In cursul anului 2013 fost initiate / elaborate un numar de 173 Decizii ale Directorului Executiv, cu Referatele aferente, referitoare la:
- reluarea activitatii si reincadrarea functionarilor publici la finalizarea perioadei de suspendare a raportului de serviciu, in urma finalizarii concediului pentru cresterea copilului de pana la 2 ani;
- incetarea la cerere a raportului de munca;
- suspendarea raportului de serviciu sau a raportului de munca, in conditiile legii;
- mutare temporara sau definitiva in cadrul altui compartiment al institutiei;
- incetarea raporturilor de serviciu / de munca;
- constituire Comitet de sanatate si securitate in munca;
- modificarea / acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca si incararea in clasele de slarizare corespunzatoare;
- sanctionare disciplinara;
- constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor ;
- numirea in functie publica temporar vacanta, urmare a promovarii concursului organizat in acest scop ;
- inlocuirea sefului Serviciului / Biroului / Compartimentului pe perioada in care lipseste motivat din institutie;
- promovarea in clasa a funtionarilor publici, ca urmare a promovarii examenului organizat in acest sens.
- delegarea unor atributii, conform prevederilor legale in vigoare;
2. Au fost actualizate Registrele de Evidenta ale functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul institutiei, in formatul standard prevazut de lege. Continutul cuprinde datele personale de identificare si date care fac referire la exercitarea functiei publice, la modificarile intervenite pe parcursul anului 2013. Registrele de evidenta au fost actualizate ori de cate ori a intervenit o modificare asupra datelor mentionate.
3. Declaratiile de avere si de interese.
Compartimentul Resurse Umane a asigurat implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese ale salariatilor din cadrul institutiei. In luna iunie declaratiile de avere si de interese au fost intocmite si aduse la cunostinta opiniei publice prin afisare pe site-ul institutiei, cate un exemplar in copie, si vizat pentru conformitate cu originalul fiind transmis catre Agentia Nationala de Integritate, iar exemplarul original regasindu-se in dosarul profesional al fiecarui salariat.
4. Intocmirea, actualizarea si pastrarea dosarelor profesionale.
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 432 / 2004, dosarele profesionale ale salariatilor au fost actualizate ori de cate ori a fost nevoie, cu datele prevazute sau modificarile survenite. Actele cu caracter
individual intocmite in cursul anului 2013, care au produs modificari in exercitarea functiei publice au fost anexate dosarelor profesionale.
5. Adrese si note intocmite:
● Adrese catre Primaria Municipiului Timisoara:
- comunicari sau raspunsuri la solicitari oficiale;
- adrese inaintate catre Primarul Municipiului Timisoara;
- adrese, raspuns la solicitari, catre Directia Generala a Finantelor Publice Timis;
- adrese catre Institutia Prefectului Judetului Timis;
- comunicari decizii emise de catre Directorul Executiv;
- alte solicitari;
● Adrese catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici:
- comunicari ale deciziilor Directorului Executiv care au produs modificari asupra calitatii functiilor publice;
- operarea pe Portalul Agentiei Nationale a Funtionarilor Publici a datelor referitoare la modificarile intervenite in structura functiilor publice din cadrul institutiei;
- raportarea sanctiunilor disciplinare si a masurilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita;
- raportarea semestriala a evidentei functiilor publice si a functionarilor publici;
- raportarea trimestriala si semestriala a datelor si a informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare;
- raportari pe formate electronice tipizate, privind: numirea functionarilor publici, modificarea raporturilor de serviciu, sanctiunile aplicate si / sau radierea acestora, promovare, avansare, suspendarea raporturilor de serviciu, incetarea raporturilor de serviciu ;
- solicitari de avize sau instiintari;
- orice alte raportari sau informatii solicitate ;
● Raportarea semestriala catre Directia Finantelor Publice a datelor privind fondul de salarii, pe categorii de personal;
● Raportari lunare, trimestriale, semestriale si anuale catre Directa Regionala de Statistica Timis, referitoare la numarul de salariati, fondul de salarii, gruparea pe ocupatii, pe categorii, clase si grade pentru functionarii publici, respectiv pe categorii si trepte profesionale pentru personalul contractual, precum:
- S1, lunar, privind ancheta asupra castigurilor salariale;
- S2, privind ancheta salariilor;
- S3, anual, privind costul fortei de munca;
- LV, trimestrial privind ancheta locurilor de munca vacante ;
● Diferite note interne catre Serviciile/Birourile/Compartimentele din cadrul institutiei;
6. Relatia cu cabinetul specializat care asigura serviciile de medicina muncii.
Salariatii institutiei au efectuat vizita medicala anuala, obligatorie. In acest sens, compartimentul a
colaborat cu cabinetul de medicina a muncii, in vederea progamarii angajatilor si efectuarii testarilor
respective.
In relatia cu cabinetul de medicina municii au fost intocmite acte precum:
- solicitari nominale pentru efectuarea vizitei medicale la reluarea activitatii;
- fisa de aptitudini pentru fiecare angajat;
- fisa de evaluare a factorilor de risc la angajare / la reluarea activitatii ;
- dosar evaluare factori de risc pentru femeile insarcinate;
- actualizarea listei privind indeplinirea obligatiilor prevazute de O.G. nr.96/2003, privind protectia maternitatii la locurile de munca.
- vizarea lunara a Certificatelor individuale de concediu medical;
7. Foile lunare de pontaj, cu actele aferente.
La sfarsitul fiecarei luni, Compartimentul Resurse Umane centralizeaza cererile de concediu, recuperarile si solicitarile de zile libere ale salariatilor, certificatele de concedii medicale, in vederea acordarii suportului necesar sefilor de servicii/birouri/compartimente, pentru intocmirea foilor de prezenta.
Dupa verificarea pontajelor (ore lucrate, ore concediu odihna, ore concediu medical, ore suplimentare efectuate) datele sunt introduse in programul informatic si se stabileste cuantumul venitului brut lunar pentru fiecare angajat.
Astfel, in cursul anului 2013, au fost intocmite si / sau inregistrate, ori operate, urmatoarele categorii de acte:
- 192 foi colective de prezenta;
- 1723 cereri de efectuare concediu de odihna;
- 609 cereri de recuperare a orelor suplimentare efectuate;
- 118 note de chemare la ore suplimentare;
- 168 certificate de concedii medicale;
- 16 cereri acordare zile libere pentru evenimente in familie, cu documentele justificative;
- 6 cereri de suspendare a raporturilor de serviciu;
- 1 cereri privind incetarea raporturilor de serviciu;
- 2 cerere de suspendarea raporturilor de serviciu;
- 5 cereri privind eliberarea de adeverinte asupra venitului net, pentru acordarea indemnizatiei la concediul de ingrijire a copilului de pana la 2 ani;
8. Monitorizarea efectuarii concediilor de odihna.
Compartimentul tine evidenta lunara, respectiv anuala a efectuarii zilelor de concediu de odihna pentru fiecare salariat si stabileste numarul zilelor de concediu anuale, de care beneficiaza fiecare angajat.
In cazul orelor suplimentare, tine evidenta lunara, respectiv anuala si verifica concordanta intre cele dispuse a fi efectuate si cele pentru care s-a solicitat compensarea cu timp liber. In cazul concediilor medicale, calculeaza cuantumul drepturilor salariale cuvenite si intocmeste raportarile catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.
9. Acordarea asistentei functionarilor publici de conducere.
Compartimentul de Resurse Umane a colaborat cu sefii serviciilor/birourilor institutiei cu privire la organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici de executie, organizarea si planificarea concediilor de odihna, efectuarea evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de executie si personalului contractual pentru anul 2012, elaborarea planului anual de instruire si formare profesionala pentru anul 2013, elaborarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013.
10. Eliberarea de adeverinte si alte inscrisuri referitoare la calitatea de salariat.
Compartimentul a raspuns solicitarilor angajatilor institutiei, in cursul anului 2013 fiind intocmite si eliberate un numar de:
- 38 adeverinte asupra venitului realizat;
- 147 adeverinte care atesta calitatea de asigurat medical;
- 42 adeverinte diverse (deducere, inscriere copil la gradinita, etc);
- 12 adeverinte privind vechimea in munca;
11. In cursul anului 2013, au fost organizate 4 concursuri pentru ocuparea pe perioada determinata a unor functii temporar vacante; un concurs organizat in vedrea ocuparii unui post vacant –personal contractual; un examen organizat in vederea promovarii din clasa a III – a in clasa I – studii superioare de licenta, pentru functionarii publici din cadrul institutiei.
Astfel, compartimentul a asigurat activitatile de informare specifice, publicare si afisare, preluarea dosarelor candidatilor, organizarea probelor de concurs si desfasurarea acestora in conditii optime, intocmirea documentatiei necesare la finalizarea concursului.
12. In cursul anului 2013 au fost facute demersurile necesare pentru avizarea, modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale institutiei, in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite pentru anul 2013.
Astfel, au fost initate 4 proiecte de H.C.L. privind modificarea si aprobarea actelor normative privind organizarea si functionarea D.F.M.T.
13. In primul semestru al anului 2013, ne-am preocupat pentru asigurarea conditiilor necesare participarii salariatilor institutiei la diverse programe de instruire si formare profesionala. Astfel, un numar de 7 salariati au participat si au absovit cursul de perfetionare profesionala avand tematica: “Guvernanta corporativa si managementul riscului – auditor intern in sectorul public”, iar un numar de 26 salariati au participat si au absolvit cursul de perfectionare profesionala finantat din fonduri europene, cu tematica: “Reconstructia statutului femeii – de la discrminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse.” – curs care a tratat toate formele de comunicare.
XIII. Compartimentul Impuneri Mijloace de Transport Persoane Fizice si Juridice
In cursul anului 2013, la cele 3 ghisee de registratura existente in cadrul compartimentului, au fost inregistrate un numar de 40.806 de documentatii si cereri depuse de contribuabilili persoane fizice si juridice, constand in :
1. Corespondenta Director executiv 177 buc.
2. Declaratii privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport persoane fizice 9.394 buc.;
3. Completare documentatie persoane fizice 353 buc.;
4. Cerere comunicare/confirmare bunuri persoana fizica 12 buc.;
5. Scoatere din evidenta societati radiate persoane juridice 6 buc.;
6. Declaratie impunere mijloace de transport persoane fizice 12.924 buc.;
7. Scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport persoane juridice 1.957 buc.;
8. Declaratie impunere mijloace de transport persoane juridice 3.357 buc.;
9. Cerere informare creante 2 buc.;
10. Corectare date privind contribuabilul persoane fizice 171 buc.;
11. Cerere corectii baza de date/recalcul impozit 7 buc.;
12. Restituire impozit pe mijloacele de transport 187 buc.;
13. Transferuri auto in alte localitati persoane fizice 375 buc.;
14. Transferuri auto din alte localiati persoane fizice 64 buc.;
15. Cerere scutire de la plata impozitelor si taxelor persoane fizice 32 buc.;
16. Cerere eliberare certificat fiscal persoane fizice 11.494 buc.;
17. Cerere de restituire a sumelor 37 buc.;
18. Cerere de compensare 90 buc.;
19. Completare documentatie invitatie persoane juridice 26 buc.;
20. Corectare date privind contribuabilul persoane juridice 141 buc.;

Urmare a documentatiilor inregistrate, au fost inregistrate in evidenta fiscala si emise un numar de:
- 12.640 decizii de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice
- 3.308 decizii de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pentru persoane juridice.
Deasemenea, au fost scoase din evidenta fiscala 9.021 mijloace de transport apartinand persoanelor fizice si 1.808 apartinand persoanelor juridice, pentru cele din urma, emitandu-se si deciziile de scoatere din evidenta. La acestea se adauga un numar de 436 documentatii privind scaderea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport, preluate de la Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice.
Ca urmare a radierii de la Oficiului National al Registrului Comertului a 525 de societati comerciale, s-a procedat la scaderea din evidenta fiscala a bunurilor si a creantelor fiscale apartinand acestora, conform procedurii.
S-a realizat transferul unui numar de 310 dosare fiscale, apartinand unor persoane care si-au schimbat domiciliul din Timisoara, in alta localitate.
S-au prelucrat 63 dosare fiscale ale unor persoane care si-au schimbat domiciliul din alta localitate in Timisoara.
Au fost solutionate 30 cereri privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport, 212 cereri de restituire a sumelor, 85 cereri de compensare a creantelor fiscale si au fost eliberate 11.287 certificate de atestare fiscala, solicitate de contribuabili persoane fizice, in vederea instrainarii/distrugerii/transferului mijloacelor de transport.
S-au efectuat 300 de corectii privind datele contribuabililor (nume, CNP, adresa) sau ale caracteristicilor autovehiculelor (serie sasiu, serie motor, capacitate cilindrica, etc.).
Au fost intocmite 4.440 plicuri de corespondenta catre alte primarii sau catre contribuabili persoane fizice si juridice, in acest sens intocmindu-se 148 borderouri de expediere.
Au fost arhivate toate documentele primite si emise.
XIV. Biroul Consiliere Cetateni si Registratura
Pe parcursul anului 2013 au fost inregistrate (prin intermediul retelei interne Lotus Notes) toate cererile, sesizarile si adresele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice, precum si corespondenta primita prin posta/curierat/fax/mail totalizand un numar de 85852 inregistrari efectuate:
Nr. inregistrari Problema inregistrata
2876 Corespondenta Director Executiv
3865 Eliberare certificate fiscale persoane juridice
4115 Completare documentatie persoane fizice
1 Raport de inspectie fiscala
6202 Scoaterea din evidenta fiscal a imobilelor
529 Taxa de reclama/afisaj in scop de reclama si publicitate
4873 Declaratie speciala in cazul detinerii mai multor cladiri persoane fizice.
79 Inregistrarea asociatiilor de proprietari
97 Contestatie
5 Contestatie pentru BSCM
1002 Declaratie de impunere rectificativa (corectii date) persoane juridice
1171 Cerere comunicare/confirmare bunuri persoane fizice
51 Scutiri de plata impozitelor si taxelor persoane juridice
11 Scoatere din evident societti radiate
1341 Depunere decont sau declaratie decont taxa hoteliera, impozite spectacole
671 Cerere comunicare/confirmare bunuri persoane juridice
845 Notificari privind insolventa persoane juridice
167 Comunicari privind instituirea sechestrului persoane juridice
1 Executari hotarari judecatoresti persoane juridice
2 Cerere de informare creante conform ORD. 259/2842/2011
1643 Declaratie de impunere (persoane fizice si juridice)
5 Sesizari si reclamatii
1198 Corectare date privind contribuabili persoane fizice
2245 Declaratie impunere cladiri-case persoane fizice
12243 Declaratie impunere cladiri-apartamente bloc persoane fizice
1237 Declaratie impunere teren persoane fizice
61 Cereri eliberare valoare impozabila cladiri
314 Factura
476 Cerere corectare baza de date/recalcul impozit (persoane fizice si juridice)
1 Restituire impozit si taxe cladiri, terenuri persoane fizice
14 Licitatie
1469 Cerere scutire de la plata impozitelor si taxelor persoane fizice
204 Comunicari privind instituirea sechestrului persoane fizice
57 Proces verbal de contraventie
18 Polita asigurare locuinta
29988 Cereri eliberare certificate fiscal persoane fizice
835 Cerere de restituire a sumelor
630 Cerere de compensare
73 Corectare date privind somatiile emise
1154 Completare documentatie invitatie persoane juridice
272 Corectare date privind contribuabilul persoane juridice
1711 Certificat fiscal in vederea scoaterii din evidenta fiscala a bunurilor
173 Comunicare acte instante
3 Comunicare acte lichidatori, cu exceptia notificarilor acestora
12 Comunicare acte executori judecatoresti
4 Cereri si adrese externe ce implica chestiuni juridice
429 Citatie
1339 Publicatie de vanzare
140 Comunicare
In cadrul Biroului Consiliere Cetateni si Registratura au fost efectuate un numar de:
- 1581 ID-uri pentru plata online persoane fizice
- 289 ID-uri pentru plata online persoane juridice ( 206 solicitari la ghiseu si 83 cereri depuse online)
- 195 total audiente, inregistrate pe parcursul anului 2013 (160 in ghiseu si 35 online)
Pe parcursul anului 2013 au solicitat consiliere/informatii un numar de cca. 22480 persoane si s-a raspuns la toate informatile solicitate si inregistrate pe portalul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara care au fost repartizate Biroului Consiliere Cetateni si Registratura.
Biroului Consiliere Cetateni si Registratura a inregistrat pe parcurcursul anului 2013 un numar total de 5726 plicuri amenzi persoane fizice si 91 de plicuri amenzi persoane juridice.
4.OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2014
I. Compartiment Contabilitate
- inregistrarea cronologica sistematica , prelucrarea si pastrarea documentelor pentru o evidenta contabila fidela
- controlul operatiunilor efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate , precum si exactitatea
datelor contabile furnizate legate de obiectul activitatii
- realizarea unui circuit operativ al documentelor
- intocmirea in termen a tuturor situatiilor contabile
- o analiza fidela a evolutiei activitatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei acesteia la incheierea exercitiului financiar contabil
- imbunatatirea pregatirii profesionale
- insusirea si aplicarea legislatiei actuale privind domeniul de activitate.
II. Compartiment Achizitii Publice
- imbunatatirea pregatirii profesionale;
- inregistrarea cronologica, prelucrarea si pastrarea documentelor;
- insusirea si aplicarea legislatiei actuale privind domeniul de activitate.
III. Comportiment Administrativ si Arhiva
- Asigurarea bunei functionari a unitatilor de calcul, imprimante.
- Expedierea in timp util a corespondentei.
- Urmarirea colectarii materialelor reciclabile conform Legii nr. 132/2010.
IV. Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice
- actualizarea si corectarea bazei de date in functie de modificarile intervenite si de prevederile normative aplicabile;
- imbunatatirea relatiilor de colaborare pentru colectarea de impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local;
- ridicarea nivelului profesional pentru o mai buna adaptare la schimbarile legislative.
V. Serviciul Impuneri Persoane Juridice
- respectarea termenelor de finalizare la lucrarile incredintate si reducerea cu 5% a termenelor stabilite pentru lucrarile repartizate,obtinerea in termen a documentelor solicitate in vederea stabilirii creantelor fiscale in vederea emiterii actelor administrative fiscale conforme cu starea de fapt fiscala , diminuarea deficientelor ce privesc erori materiale, creante fiscale si baza de impunere.
- operarea fara erori in baza de date a informatiilor continute in documentatii(declaratii,decizii,contracte v-c,facturi,carti de identitate,etc).
- indreptarea erorilor constatate in baza de date fata de cele din documente, reducerea numarului de contestatii cu 10% admise si solutionate fata de anul fiscal precedent, punerea in aplicare in termenul legal a sentintelor judecatoresti definitive si irevocabile.
- deasemenea personalul angajat din cadrul serviciului a depus o munca sustinuta de consiliere a contribuabililor aducandu-le la cunostinta procedurile de lucru aplicate precum si reglementarile legislative in vigoare astfel incat sa se realizeze o buna colaborare cu toti contribuabilii arondati Directiei Fiscale Timisoara.
- deasemenea se urmareste permanent realizarea obiectivelor generale ale Directiei Fiscale Timisoara.
VI. Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice
- incasarea la bugetul local a sumelor reprezentand impozite si taxe persoane juridice;
- actualizarea bazei de date;
- participarea la elaborarea si implementarea sistemului informatic, inclusiv a evidentei informatizate;
- aplicarea procedurilor de executare silita in conformitate cu legislatia in vigoare;
- valorificarea bunurilor mobile si imobile sechestrate in vederea recuperarii creantelor datorate;
- specializarea profesionala in domeniul activitatii desfasurate.
VII. Serviciul Colectare si Executare Silita Impozite Taxe si Amenzi Persoane Fizice
- Cresterea gradului de colectare a creantelor fiscale pentru bugetul local, reprezentand impozite,
taxe si amenzi datorate de persoane fizice;
- Ponderea dosarelor rezolvate din cele atribuite spre executare;
- Asigurarea stingerii creantelor bugetare pentru care executarea silita se prescrie la data de 1 ianuarie 2015;
- Instrumentarea optima a tuturor dosarelor de executare;
- Imbunatatirea comunicarii cu alte institutii;
- Revizuirea procedurilor de lucru specifice Serviciului Colectare si Executare Silita Impozite, Taxe si Amenzi - Persoane Fizice;
- Actualizarea bazei de date;
- Participarea la elaborarea si implementarea sistemului informational, inclusiv a evidentei informatizata;
- Aplicarea procedurilor de executare silita in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Specializarea in domeniul activitatii desfasurate.
VIII. Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice
- Actualizarea si corectarea bazei de date existenta pentru punerea corecta in aplicare a Legii 571-2003 privind impozitele si taxele locale;
- Scanarea dosarelor fiscale si atasarea acestora la rolurile fiscale corespunzatoare in programul informatic de impozite si taxe ;
IX. Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare
Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetareisi propune pentru anul 2014 pregatirea profesionala continua, organizarea cat mai buna a biroului si a fiecarui loc de munca, precum si crestearea volumului incasarilor.
X. Biroul Solutionari Contestatii si Metodologie
- Efectuarea de controale de supraveghere, in scopul furnizarii conducatorului Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara a elementelor necesare efectuarii analizei de management. Verificarea periodica a modului in care sunt respectate procedurile la nivelul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.
- Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite contribuabililor prin furnizarea de informatii detaliate cu privire la prevederile legislatiei fiscale, care sa faciliteze aplicarea cat mai corecta a actelor normative cu caracter fiscal, in scopul reducerii numarului situatiilor de neindeplinire a obligatiilor fiscale din cauza necunoasterii prevederilor legale;
- Stabilirea, documentarea, implementarea si mentinerea unui control intern managerial, in vederea imbunatatirii activitatii serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Cresterea contributiei la respectarea prevederilor legale si a procedurilor de lucru de catre compartimentele din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara prin acordarea de consiliere serviciilor din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cu privire la modalitatea de aplicare a prevederilor legale;
- Identificarea, dezvoltarea si revizuirea procedurilor necesare furnizarii unui serviciu public de calitate, in scopul reducerii numarului sesizarilor formulate;
- Actualizarea site-ului Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Solutionarea cu celeritate a contestatiilor/petitiilor/cererilor/sesizarilor;
- Initierea proiectelor de Hotarare privind impozitele si taxele locale.
XI. Biroul Contencios
- pregatirea inscrisurilor necesare (intampinari, note de sedinte, concluzii, obiectiuni, declaratii de creanta, copii dosare administrative, etc.), precum si depunerea acestora la dosarele instantelor de judecata cu cu cel putin 2 zile inainte de termen, cu exceptia cazurilor in care, prin citatie, se prevede un alt termen.
- insusirea permanenta a modificarilor legislative in materie fiscala, insolventa, dar si in ceea ce priveste procedura civila si de contencios administrativ.
- redactarea raspunsurilor la petitii, cereri, sesizari, intr-un termen mai scurt (20 zile), decat termenul legal de 30 la 20 zile.
- operarea corecta a informatiilor, petitii,sesizari citatii, etc. comunicate de instanta, alte entitati) in baza de date, indreptarea erorilor.
- imbunatatirea performantelor la comunicarea lucrarilor.
- arhivarea corecta, la dosarul aferent, a inscrisurilor solicitate sau primite de la alte servicii/birouri sau alte entitati.
Obiectivele stabilite pentru anul 2014 au ca scop:
- imbunatatirea rezultatelor pozitive ale biroului contencios.
- ridicarea nivelului profesional prin imbogatirea cunostintelor, perfectionare si o mai buna adaptare la schimbarile legislative.
- prezentarea competenta in fata instantelor de judecata si asigurarea reprezentarii institutiei la toate procesele.
- imbunatatirea relatiilor de colaborare cu institutia lichidatorilor si a executorilor, colaborare care ne va ajuta la imbunatatirea rezultatelor pozitive ale biroului contencios.
XII. Compartimentul Resurse Umane
- promovarea resurselor umane ca factor strategic in activitatea Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.
- mentinerea si dezvoltarea unei bune si eficiente colaborari cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si cu alte institutii;
- mentinerea, dezvoltarea si implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul compartimentului;
- revizuirea procedurilor de lucru aplicabile compartimentului, identificarea tuturor activitatilor procedurabile si elaborarea noilor proceduri de lucru.
- incadrarea personalului pe posturile vacante din cadrul Compartimentului Evidenta si Urmarire Venituri Nefiscale.
- practicarea unui sistem de motivare simplu si transparent, care sa reflecte importanta si rezultatele muncii depuse si sa permita valorificarea competentei profesionale a salariatilor.
- asigurarea suportului necesar participarii la cursuri de formare si perfectionare profesionala a unui numar cat mai mare de salariati;
- preocupare / implicare pentru evaluarea continua a nevoilor si cerintelor institutiei, astfel incat competentele si capabilitatile resurselor umane ale institutiei sa asigure / sa constituie premisele realizarii sarcinilor, atingerea obiectivelor de viitor ale institutiei in bune conditii de eficienta si eficacitate.
- implementarea si integrarea unor valori, practici si standarde de calitate europene in exercitarea atributiilor, in spiritul unei administratii publice locale moderne si profesioniste.
XIII. Compartimentul Impuneri Mijloace de Transport Persoane Fizice si Juridice
- Satisfacerea cerintelor contribuabililor si managementului institutiei, in sensul stabilirii corecte si operative a creantelor fiscale, reprezentand impozit pe mijloacele de transport;
- Imbunatatirea parametrilor si indicatorilor care reflecta activitatea compartimentului si implicit a institutiei;
- Actualizarea si corectarea bazei de date existenta;
- Reorganizarea fizica a arhivei, realizarea arhivei electronice.
XIV. Biroul Consiliere Cetateni si Registratura
Asigurarea unui serviciu de calitate in ceea ce priveste relatiile cu contribuabilii, prin identificarea nevoilor de informare, de clarificare a problemelor in legatura cu obligatiile fiscale datorate bugetului local si inregistrarea corecta si completa a documentelor preluate de la contribuabili persoane fizice si juridice.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.