UMP - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 18.03.2012 17:28 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

UMP - RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA ÎN VEDEREA CONFORMĂRII LA NORMELE DE PROTECŢIA MEDIULUIPRIVIND EMISIILE POLUANTE ÎN AER ŞI PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ / RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2011
1. COMPONENŢA UMP
În calitate de beneficiar al finanţării, Municipiul Timişoara a înfiinţat la nivelul ei o Unitate de Management a Proiectului (UMP). UMP, ca şi reprezentant al Beneficiarului, acţionează pentru monitorizarea şi implementarea tuturor contractelor din cadrul Proiectului, colaborând pentru aceasta cu toate părţile implicate în implementarea Proiectului finanţat prin POS Mediu.
Cadrul instituţional asigură capacitatea beneficiarului de a implementa proiectul de infrastructură propus şi de a gestiona operarea infrastructurilor modernizate. La nivel local, au fost definite clar rolurile şi responsabilităţile Autorităţii Locale şi a Operatorului privind pregătirea şi implementarea proiectului.
Proiectele de investiţii planificate a se realiza sunt considerabile şi complexe, în consecinţă UMP- ul este format din personal experimentat, cu un program de lucru care îi permite participarea cu maximă eficienţa la realizarea acestora.
Unitatea de Management a Proiectului funcţionează în subordinea directă a Viceprimarului Municipiului Timişoara, Sorin Grindeanu.
Astfel, componenţa Unităţii de Management al Proiectului, aprobată prin Dispoziţia Primarului nr. 169/02.02.2011, este următoarea:
1.Ioan Zubaşcu - manager proiect , Şef Serviciu Energetic;
2.Mihaela Mîrza - asistent proiect, Şef Birou Control Intern şi Managementul Calităţii;
3.Dan-Lucian Mircea - responsabil tehnic, consilier Direcţia de Mediu;
4.Corina Radu - responsabil achiziţii publice, consilier Serviciul Achiziţii Publice;
5.Camelia Ceauşescu - responsabil financiar, consilier Biroul Hidrotehnic;
6.Lavinia Konyo - responsabil arhivare –secretariat, consilier Direcţia Tehnică;
7.Irina Timiş - responsabil financiar, consilier Serviciul Buget;
8.Lăcrămioara Condea - responsabil publicitate, consilier Compartiment Presă.
2. OBIECTUL DE ACTIVIATATE AL UMP
Implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011
Contractul de finanţare nr. 102831/22.11.2010 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Municipiul Timişoara.
Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat: "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", (denumit în continuare „Proiect”), cu codul CCI 2009RO161PR023, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 4768 din data de 08.07.2010 a Comisiei Europene, cu nr. 16828 de înregistrare în SMIS-CSNR şi a Ordinului Ministrului Mediului si pădurilor nr. 1711 din 18.10.2010.
Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi îşi asumă obligaţia de a implementa Proiectul în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară.
Durata contractului este în conformitate cu Cererea de Finanţare de 38 de luni, începând cu data semnării prezentului contract, respectiv până la data de 31.12.2013
Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, este de 255.196.884 lei, în conformitate cu Ordinul nr. 1711 din 18.10.2010, al ministrului mediului şi pădurilor, din care:
- valoarea eligibilă, conform POS Mediu şi în conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C(2010) 4768, din data de 08.07.2010 a Comisiei Europene, este 237.333.100 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia financiară de la bugetul local)
- valoarea proiectului alta decât cea eligibilă, conform POS Mediu, este de 17.863.784
Valoarea Devizului General la aprobarea SF: lei, 58277.648 fără TVA, în preţuri valabile la data: 29.06.2010.
Valoarea ultimului Deviz General aprobat de Beneficiar 58277.648 la data 29.07.2010 cu IPC (perioada) 01.2010 – 12.2012.
Pre-finanţare în valoare de 35.599.965 lei plătită la data de 27.05.2011.
Valoarea pre-finanţării recuperată fără TVA 272 197,09 lei până la data de 30.12.2011.
În cursul anului 2011 s-au desfăşurat licitaţii în vederea încheierii următoarelor contracte aferente proiectului mai sus menţionat:
- Asistenţă tehnică pentru Managementul proiectului;
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor;
- Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru şi CET Timişoara SUD;
- Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 şi CAF 4 în CET Centru;
- Instalaţie nouă de desulfurare ( DESOX) în CET Sud Timişoara;
- Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 şi CAE 3 (MA6) în CET Sud;
În urma licitaţiilor, s-au încheiat contracte după cum urmează:
- Asistenţă tehnică pentru Managementul proiectului, încheiat la data de 19.04.2011 şi are ca scop asigurarea unui management eficient in implementarea Proiectului prin acordarea de către Prestator de asistenta tehnica si sprijin managerial Unităţii de Management a Proiectului din cadrul structurii organizatorice a Beneficiarului in vederea implementării cu succes a Proiectului;
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor, încheiat la data de 06.06.2011 şi are ca scop principal sprijinirea Beneficiarului final – Primăria Timişoara şi a operatorului de termoficare – COLTERM SA în implementarea cu succes a proiectului. De asemenea, acesta va acţiona in calitate de Consultant Supervizare pentru Supervizarea a patru contracte de lucrări referitoare la sistemul de termoficare din municipiul Timişoara, care se va efectua în conformitate cu legislaţia naţională
privind execuţia de lucrări cu proiectare în sarcina Contractorului.
Consultantul Supervizare va asigura şi serviciile de dirigenţie de şantier, prin furnizarea de personal autorizat corespunzător, pe specialităţi.
- Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru şi CET Timişoara SUD, încheiat la data de 15.09.2011 şi presupune Modernizarea a 4 pompe din CET Centru (3x1300 m3/h şi 1x1000 m3/h) şi a 4 pompe din CET Sud (4x1300 m3/h) prin montarea unor pompe noi şi/sau motoare noi şi instalarea de convertoare de frecventa variabilă;
- Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 şi CAF 4 în CET Centru, încheiat la data de 31.10.2011 şi are ca scop:
- retehnologizarea cazanului de apă fierbinte CAF2 (IMA2) de 50 Gcal/h (58,15 MWt) pentru arderea gazelor naturale cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea continuă a emisiilor;
- retehnologizarea CAF 4 (IMA4) de 100 Gcal/h ( 116,3 MWt) pentru arderea gazelor naturale şi a CLU cu emisii reduse de NOx, creşterea eficienţei, monitorizarea continuă a emisiilor.
- Instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timişoara, încheiat la data de 17.11.2011 şi presupune instalarea unei unităţi noi de desulfurare pentru cele 3 cazane de abur din IMA6, în vederea reducerii emisiilor de SO2. După montaj, instalaţia de desulfurare va asigura:
- desulfurarea gazelor provenite de la cele trei cazane de abut de 100 t/h la functionare la capacitate nominala;
- desulfurarea gazelor de ardere provenite de la trei cazane de 100 t/h în funcţiune la sarcina Nominală;
- desulfurarea gazelor de ardere în condiţiile în care lignitul utilizat atinge maximul de conţinut de sulf din banda de calitate;
- desulfurarea gazelor de ardere până la un conţinut de SO2 de 250 mg/Nmc 6 % O2;
- Emisii de pulberi de 20 mg/Nm3 6%O2.
- Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 şi CAE 3 (MA6) în CET Sud, încheiat la data de 06.12.2012 şi are ca scop retehnologizarea a trei cazane de abur (CAE 1, CAE2, CAE 3) pe lignit de 100 t/h, 15 bar, 250o C care aparţin de IMA 6 pentru arderea cu NOx redus şi pentru creşterea eficienţei.
În desfăşurarea activităţii, Unitatea de anagement a Proiectului a colaborat cu:
- Autoritatea de Management – Ministerul Mediului şi Pădurilor;
- Organismul Intermediar POS Mediu;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A..
UMP a desfăşurat o serie de activităţi referitoare la:
- Întocmirea raportului de început al proiectului;
- Întocmirea rapoartelor lunare referitoare la desfăşurarea proiectului;
- Realizarea situaţiilor financiare, planurilor de rambursare şi planului financiar pe anul 2012;
- Întocmirea cererilor de rambursare;
- Realizarea documentaţiilor de achiziţie publică;
- Întocmirea documentelor contabile;
- Redactarea adreselor în contextul general de colaborare cu toate instituţiile implicate în realizarea proiectului;
- Îndosarierea tuturor documentelor ce aparţin proiectului astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor;
- Elaborarea Procedurilor Specifice ale Proiectului:
- Prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor;
- Recuperarea creanţelor bugetare;
- Păstrarea şi arhivarea documentelor financiar contabile;
- Autorizarea plăţilor;
- Efectuarea plăţilor;
- Contabilitatea proiectului;
- Managementul achiziţiilor publice;
- Procedura de organizare şi funcţionare UMP;
- Verificarea şi aprobarea fişelor de pontaj;
- Procedura de monitorizare;
- Procedura de informare şi publicitate;
- Managementul riscului.
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2012
În cursul anului 2012, Unitatea de management a Proiectului va continua implementarea contractelor încheiate în cursul anului 2011:
- Asistenţă tehnică pentru Managementul proiectului;
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor;
- Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru şi CET Timişoara SUD până la data de 21.11.2012;
- Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 şi CAF 4 în CET Centru;
- Instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timişoara;
- Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 şi CAE 3 (MA6) în CET Sud.
De asemenea, se va organiza şi desfăşura achiziţia publică a contractului de Audit aferent proiectului.
Abrevieri folosite:
UMP – Unitatea de Management a Proiectului;
UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului;
CAE – cazane de abur;
CAF – cazane de apă fierbinte;
IMA- instalaţii mari de ardere;
CET – centrală electro-termică;
CLU – Combustibil lichid uşor;
POS Mediu - Program Operaţional Sectorial Mediu;
SMIS- Sistemul Unic de Management al Informaţiei;
CSNR- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.