Universitatea Politehnica - regulament de organizare si desfasurare a alegerilor

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 29.01.2012 16:18 | Publicat in GHID UTIL | Tipareste pagina

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara, pentru legislatura 2012-2016
I. PRINCIPII GENERALE
1. Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere la nivelul departamentelor, facultăţilor şi la cel al universităţii, se realizează cu respectarea:
 Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 Cartei Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara aprobată de Senatul UPT la 21.07.2011;
 Notei MECTS nr.180/CB/14.07.2011 privind “Calendarul-cadru de organizare a alegerilor din universităţi. Precizări şi recomandări metodologice;
 Notei MECTS nr. 49417/28.07.2011, privind “Aplicarea şi rezolvarea incompatibilităţilor prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 Notei MECTS nr. 389/CB/13.12.2011, privind “Precizări privind organizarea şi derularea alegerilor din universităţi”;
 Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
 Rezultatelor referendumului referitor la alegerea Rectorului, desfăşurat în universitate în data de 23.06.2011
şi în virtutea autonomiei universitare.
2. Prezentul regulament se referă la alegerea structurilor de conducere şi alegerea/desemnarea/ocuparea prin concurs (după caz) a funcţiilor de conducere în Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara:
A) Structuri de conducere:
 Senatul Universitar;
 Consiliul Facultăţii,
 Consiliul Departamentului.
B) Funcţii de conducere:
 Preşedinte al Senatului universităţii;
 Rector;
 Prorector;
 Decan;
 Prodecan;
 Director de departament.
3. Alegerile se organizează pentru structurile aprobate de Senatul Universităţii şi de MECTS pentru anul universitar 2011/2012. În cazul eliberării/vacantării unei funcţii de conducere sau/şi a unei/unor poziţii în structurile de conducere, se procedează la alegeri parţiale sau se reorganizează concurs public, după caz, în termen de maxim 3 luni de la data vacantării.
4. Funcţiile de conducere - Preşedinte al senatului, Rector, Prorector, Director al consiliului pentru studiile universitare de doctorat, Decan, Prodecan, Director de departament, Director de şcoală / divizie doctorală, Director de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie - nu pot fi cumulate (Art. 214, alin.1 din Legea nr. 1/2011): nicio persoană nu poate avea mai mult de una dintre aceste funcţii.
5. Pentru funcţiile de conducere nu pot candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare, respectiv 65 de ani, în conformitate cu art. 215, alin.1 din Legea nr. 1/2011.
6. Mandatul unei persoane care a fost aleasă într-o funcţie de conducere se încheie automat la data împlinirii vârstei legale de pensionare, de 65 de ani, prevăzută în art. 289 alin.1 din Legea nr. 1/2011.
7. Este interzis ca persoane care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv să ocupe simultan funcţii de conducere în universitate, dacă respectivele funcţii se află unele în raport cu altele în relaţie de subordonare directă sau indirectă sau sunt localizate la nivelul aceleaşi structuri. Aplicarea prevederilor şi rezolvarea incompatibilităţilor prevăzute de Legea nr. 1/2011 se face în conformitate cu prevederile Notei MECTS nr.49417/28.07.2011 (Anexa 2).
8. Cadrele didactice sau de cercetare titulare care au contractul de muncă suspendat (concediu fără salariu, concediu de maternitate sau de creştere a copilului, etc.) sau pentru care a intervenit pensionarea pentru limită de vârstă la data organizării alegerilor (sau anterior acestei date), nu participă la alegeri.Se abrogă cf. inform. din adr. 723/17.01.2012
9. Alegerile sunt organizate în etape: la nivelul departamentelor, la nivelul facultăţilor şi la nivelul universităţii, conform calendarului elaborat de Biroul Senatului şi care face parte din prezentul regulament (Anexa 1).
II. NORME DE REPREZENTARE ÎN STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE
A. STRUCTURI DE CONDUCERE
1. Senatul UPT:
1.1. Este format din 68 de membri, din care 51 (adică 75%) sunt cadre didactice şi/sau cercetători şi respectiv 17 (adică 25%) studenţi;
1.2. Cele 51 de mandate de senatori cadre didactice şi cercetători se distribuie pe departamente proporţional cu mărimea acestora, dată de suma cadrelor didactice titulare şi a cercetătorilor titulari din componenţa lor;
1.3. Cele 17 mandate de senatori studenţi se distribuie pe facultăţi proporţional cu numărul de studenţi, asigurând fiecărei facultăţi cel puţin un mandat de student senator;
1.4. Din Senat nu pot face parte persoanele cu funcţii executive: Rectorul, Prorectorii, Directorul consiliului pentru studiile universitare de doctorat, Decanii, Prodecanii, Directorii de departament, Directorii de şcoli / divizii doctorale, reprezentantul studenţilor în Consiliul de administraţie.
1.5. Distribuţia mandatelor de senatori este prezentată sintetic în Tabelul 1A şi Tabelul 1B
2. Consiliile facultăţilor:
2.1. Consiliul facultăţii cuprinde, în funcţie de mărimea facultăţii dată de numărul de studenţi, 16 / 20 / 24 membri, dintre care 12 / 15 / 18 (adică: 75 %) sunt cadre didactice şi cercetători, iar 4 / 5 / 6 (adică: 25 %) sunt studenţi.
2.2. Decanul şi prodecanul / prodecanii sunt membri de drept în Consiliul facultăţii, în cadrul celor 12 / 15 / 18 locuri de cadre didactice şi cercetători. Celelalte mandate de consilieri cadre didactice şi cercetători se distribuie pe departamente proporţional cu volumul de ore * student cu care departamentele sunt implicate în programele de studii ale facultăţii la data alegerilor. Directorii de departament sunt membri de drept ai Consiliilor facultăţilor, fiecare la facultatea la care departamentului său îi revine numărul cel mai mare de mandate, în limita respectivului număr.
2.3. Cele 4 / 5 / 6 mandate de consilieri studenţi se distribuie pe cicluri de studiu după cum urmează: 2 / 3 / 4 pentru ciclul licenţă, 1 pentru ciclul masterat şi 1 pentru ciclul doctorat.
2.4. Consilierii cadre didactice şi cercetători alţii decât cei de drept se stabilesc prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare în UPT şi cercetătorilor titulari în UPT, care prestează activităţi didactice la programele de studii ale facultăţii (în norma de bază sau în regim de plata cu ora).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Consilierii studenţi se stabilesc prin votul universal, direct şi secret al tuturor studenţilor facultăţii.
2.6. Din Consiliile facultăţilor nu pot face parte Preşedintele senatului, Rectorul şi Prorectorii.
2.7. Distribuţia mandatelor de consilieri cadre didactice este prezentată sintetic în Tabelul 2.

2.8. Structura consiliilor facultaţilor este prezentată sintetic în Tabelul 3.

3. Consiliile departamentelor:
3.1. Consiliul departamentului este format din Directorul departamentului şi 8 membri.
3.2. Directorul departamentului şi membrii consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi cercetătorilor titulari din departament.
3.3. Din Consiliile departamentelor nu pot face parte Preşedintele Senatului, Rectorul, Prorectorii, Decanii şi Prodecanii.
B. FUNCŢII DE CONDUCERE
1. Preşedintele Senatului UPT: este ales prin vot secret de către membrii Senatului, din rândul acestora.
2. Rectorul UPT:
2.1. Rectorul este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi cercetătorilor titulari din universitate şi al studenţilor consilieri şi studenţilor senatori.
2.2. Mandatul rectorului este de 4 ani.
2.3. O persoană nu poate fi rector în cadrul UPT pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de eventualele întreruperi ale acestora.
2.4. Rectorul nu poate deţine funcţii de demnitate publică sau funcţii de conducere în partide politice, în simultaneitate cu funcţia de rector, decât autosuspendându-se pe durata acestora sau dacă legi speciale stabilesc altfel.
3. Prorectorii UPT:
3.1. La nivelul Universităţii “POLITEHNICA” Timişoara se desemnează 4 prorectori.
3.2. Prorectorii sunt numiţi de către Rector (în conformitate cu prevederile Art. 211, alin.2 din Legea nr. 1/2011), în urma consultării Senatului UPT, dintre cadrele didactice titulare şi/sau cercetătorii titulari din universitate, cu specialitatea în domenii de ierarhizare diferite de al Rectorului şi diferite de la unul la altul.
3.3. Numirea prorectorilor se va face după confirmarea Rectorului de către MECTS şi în acord cu calendarul alegerilor prezentat în Anexa 1.
4. Decanii facultăţilor din UPT:
4.1. Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de Rectorul UPT, la nivelul fiecărei facultăţi şi validat de Senatul UPT.
4.2. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul consiliului facultăţii, au primit, prin vot secret şi cu majoritatea simplă a voturilor, avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi;
4.3. Concursul public pentru ocuparea funcţiilor de decani se declanşează în acord cu calendarul alegerilor prezentat în Anexa 1.
5. Prodecanii facultăţilor din UPT:
5.1. Prodecanii sunt numiţi de Decani, în urma consultării Consiliilor facultăţilor, dintre cadrele didactice titulare şi cercetătorii titulari care prestează activităţi didactice la programele de studii ale facultăţii în cauză, din alte departamente decât cele din care provin decanii, în mod respectiv.
5.2. Numărul Prodecanilor dintr-o facultate este 1 plus încă câte 1 pentru fiecare 1 500 studenţi (adică: 1+parte întreagă din (numărul studenţilor / 1 500)). Numărul de prodecani în UPT este precizat în Tabelul 3.
5.3. Numirea prodecanilor se face după validarea de către Senatul UPT a concursurilor publice pentru ocuparea posturilor de Decan al facultăţilor.
III. METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR
1. ALEGERI LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI
1.1. Alegerile la nivelul Departamentului au ca obiectiv alegerea:
1.1.1. Directorului de departament;
1.1.2. Membrilor în Senatul UPT, pe numărul de locuri de senator alocat departamentului (conform art.II.A.1.2 şi Tabelului 1A)
1.1.3. Membrilor în Consiliul departamentului (conform art. II.A.3.1);
1.2. Alegerile au loc pe bază de vot universal, direct şi secret. Votul este universal, în sensul că la vot participă totalitatea electorilor aparţinând structurii care are repartizate mandatele în cauză.
1.3. Dosarul de candidatură se depune şi se înregistrează la secretariatul departamentului. Aceste dosare pot fi consultate de toţi membrii comunităţii academice, la sediul secretariatului departamentului. Dosarul de candidatură va cuprinde:
1.3.1. pentru funcţia de Director de departament: cererea de depunere a candidaturii (Anexa 3), Curriculum Vitae, Planul de management şi Declaraţia de necolaborare cu Securitatea, legalizată notarial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2008;
1.3.2. pentru mandatul de membru în Senatul UPT sau/şi membru în Consiliul departamentului: cererea de depunere a candidaturii (Anexa 4) şi Curriculum Vitae.
1.4. Candidaturile şi planurile manageriale sunt făcute publice prin afişare la sediul departamentului şi publicare pe pagina WEB a departamentului sau facultăţii.
1.5. Alegerile se desfăşoară prin adunare generală de alegeri programată în data de 23.01.2012, ora 9,00.
1.6. Listele de electori se primesc de la Direcţia Resurse Umane a UPT.
1.7. Adunarea generală de alegeri este legal constituită în cazul prezenţei a minim 2/3 din numărul de electori.
1.8. Dacă este îndeplinit cvorumul, decanul de vârstă al cadrelor didactice, care prezidează şedinţa asistat de cel mai tânăr membru al departamentului, deschide şedinţa şi se audiază raportul Directorului de departament al cărui mandat se încheie, urmat de discuţii, după care se trece la alegeri.
1.9. Cadrul didactic care prezidează şedinţa, propune alegerea unui prezidiu format din 3 persoane pentru conducerea adunării generale de alegeri. În urma constituirii acestuia, prin vot deschis, prezidiul va prelua conducerea adunării.
1.10. Se alege o comisie de numărare a voturilor, formată din minim 3 persoane, din care nu pot face parte cei care şi-au depus candidaturile pentru alegeri. Se aleg minim două persoane în secretariat, în vederea întocmirii procesului verbal al adunării generale de alegeri.
1.11. Se trece la alegerea directorului de departament.
1.11.1. Candidaturile pentru funcţia de director de departament se înscriu pe buletinul de vot (formular prezentat în Anexa 5), în ordinea depunerii/înregistrării candidaturii la secretariatul departamentului.
1.11.2. În cazul excepţional în care nu există nicio candidatură pentru funcţia de director de departament se admit candidaturi ad-hoc, asumate în şedinţa de alegeri. În acest caz, planul managerial se prezintă sintetic de candidat, în şedinţa de alegeri.
1.11.3. Se tipăresc buletinele de vot.
1.11.4. Buletinele de vot sunt semnate de preşedintele de şedinţă şi de şeful comisiei de numărare a voturilor.
1.11.5. Se distribuie buletinele de vot electorilor.
1.11.6. Votul este secret.
1.11.7. Votarea se face prin tăierea de pe buletinul de vot, cu o linie orizontală, a numelui candidatului/candidaţilor care nu întrunesc opţiunea alegătorului. Votarea se face cu stilou cu cerneală albastră sau pix cu pastă albastră. Buletinul de vot se consideră valid dacă pe buletinul de vot rămâne un singur candidat. În caz contrar sau la adăugarea de nume de persoane, comentarii, semne sau înscrisuri de orice alt fel, buletinul de vot se anulează.
1.11.8. Buletinul de vot împăturit, se introduce în urna sigilată, aflată pe masa prezidiului şi sub supravegherea comisiei de numărare a voturilor.
1.11.9. După încheierea votării, urna se desigilează public de membrii comisiei de numărare a voturilor şi se trece la numărarea voturilor exprimate.
1.11.10. Rezultatele votului se consemnează în procesul verbal de numărare a voturilor (Anexa 6).
1.11.11. Este declarat ales ca director de departament, candidatul care a întrunit votul "pentru" al majorităţii electorilor prezenţi, adică majoritatea simplă (majoritatea simplă = parte întreagă din .
1.11.12. În cazul în care pe primul loc, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru", se află doi sau mai mulţi candidaţi, procedura se reia cu un nou tur de scrutin, doar cu candidaţii în cauză, de la pasul 1.12.3.
1.11.13. În cazul în care nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi ales, se trece la următorul tur de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obţinute în scrutinul anterior. În cazul în care pe locul doi se află mai mulţi candidaţi la egalitate de voturi, pe liste se înscriu candidatul de pe locul întâi şi toţi candidaţii aflaţi la egalitate pe locul doi. Procedura de alegeri se reia de la pasul 1.12.3, cu un nou tur de scrutin. Dacă după tururi de scrutin succesive lista de candidaţi rămîne nemodificată sau nici unul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea simplă, se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi "pentru".
1.11.14. În cazul în care a existat un singur candidat, iar acesta nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi ales, preşedintele de şedinţă solicită adunării, o singură dată, eventuala asumare de candidaturi ad-hoc pentru funcţia de director de departament. În cazul în care există candidaturi ad-hoc, acestea se înscriu pe buletinul de vot alături de candidatura deja existentă şi procedura de alegeri se reia cu pasul 1.12.3. Dacă nu există candidaturi asumate în şedinţă, candidatul în cauză se declară ales cu numărul de voturi obţinut în turul de scrutin anterior.
1.11.15. Dacă după tururi de scrutin succesive lista de candidaţi rămîne nemodificată sau nici unul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea simplă, se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi "pentru".
1.12. Se trece la alegerea reprezentanţilor departamentului în Senatul UPT.
1.12.1. Alegerea senatorilor se face pe numărul de mandate în Senatul UPT alocate departamentului şi precizate în Tabelul 1A.
1.12.2. Candidaturile pentru funcţia de senator se înscriu pe buletinul de vot (formular prezentat în Anexa 7), în ordinea depunerii/înregistrării candidaturii la secretariatul departamentului.
1.12.3. În cazul excepţional în care nu există un număr de candidaturi asumate, cel puţin egal cu numărul de mandate de senator alocate departamentului sau dacă numărul de locuri de senator nu a putut fi ocupat integral prin mai multe tururi de scrutin, se admit candidaturi ad-hoc, în şedinţa de alegeri. Aceste candidaturi se înscriu pe buletinul de vot după candidaturile iniţiale (după caz).
1.12.4. Se tipăresc buletinele de vot.
1.12.5. Buletinele de vot sunt semnate de preşedintele de şedinţă şi de şeful comisiei de numărare a voturilor.
1.12.6. Se distribuie buletinele de vot electorilor.
1.12.7. Votul este secret.
1.12.8. Votarea se face prin tăierea de pe buletinul de vot, cu o linie orizontală, a numelui candidatului/candidaţilor care nu întrunesc opţiunea alegătorului. Votarea se face cu stilou cu cerneală albastră sau pix cu pastă albastră. Buletinul de vot se consideră valid dacă pe buletinul de vot rămâne un un număr de candidaţi cel mult egal cu numărul de mandate disponibile. În caz contrar sau la adăugarea de nume de persoane, comentarii, semne sau înscrisuri de orice alt fel, buletinul de vot se anulează.
1.12.9. Buletinul de vot împăturit, se introduce în urna sigilată, aflată pe masa prezidiului şi sub supravegherea comisiei de numărare a voturilor.
1.12.10. După încheierea votării, urna se desigilează public de către membrii comisiei de numărare a voturilor şi se trece la numărarea voturilor exprimate.
1.12.11. Rezultatele votului se consemnează în procesul verbal de numărare a voturilor (Anexa 6).
1.12.12. Se declară alese în Senatul UPT, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”, persoanele care au obţinut votul majorităţii membrilor prezenţi (majoritate simplă), prin unul sau mai multe tururi de scrutin. După primul tur de scrutin, pot rămâne în competiţie toţi candidaţii încă nealeşi. După al doilea tur de scrutin, pot rămîne pe liste maxim n+x candidaţi (unde n reprezintă numărul de locuri de senator rămase disponibile iar x reprezintă numărul de candidaţi aflaţi la egalitate de voturi cu candidatul de pe poziţia n+1), în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în scrutinul anterior. Procedura continuă cu tururi succesive de alegeri (începând de la pasul 1.13.4), până la ocuparea locurilor disponibile.
1.12.13. În cazul în care, după ultimul tur de scrutin, lista de candidaţi rămâne nemodificată, nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă şi există mandate de senator disponibile, se declară aleşi în senatul UPT, în număr egal cu numărul de locuri de senator vacante, candidaţii care au întrunit cel mai mare număr de voturi "pentru", în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinut. În caz de egalitate a numărului de voturi obţinut de candidaţi pe ultimul loc disponibil se organizează un nou tur de scrutin între candidaţii în cauză. După acest tur de scrutin se declară ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi “pentru”.
1.13. Se trece la alegerea membrilor în consiliul departamentului.
1.13.1. În consiliul departamentului sunt disponibile 8 mandate de membri.
1.13.2. Candidaturile pentru funcţia de membru în consiliul departamentului se înscriu pe buletinul de vot (formular prezentat în Anexa 8), în ordinea depunerii/înregistrării candidaturii la secretariatul departamentului.
1.13.3. În cazul excepţional în care nu există un număr de candidaturi asumate, cel puţin egal cu numărul de mandate de consilier, se admit o singură dată candidaturi ad-hoc, în şedinţa de alegeri. Aceste candidaturi se înscriu pe buletinul de vot după candidaturile iniţiale.
1.13.4. Se tipăresc buletinele de vot.
1.13.5. Buletinele de vot sunt semnate de preşedintele de şedinţă şi de şeful comisiei de numărare a voturilor.
1.13.6. Se distribuie buletinele de vot electorilor.
1.13.7. Votul este secret.
1.13.8. Votarea se face prin tăierea de pe buletinul de vot, cu o linie orizontală, a numelui candidatului/candidaţilor care nu întrunesc opţiunea alegătorului. Votarea se face cu stilou cu cerneală albastră sau pix cu pastă albastră. Buletinul de vot se consideră valid dacă pe buletinul de vot rămâne rămâne un un număr de candidaţi cel mult egal cu numărul de mandate disponibile. În caz contrar sau la adăugarea de nume de persoane, comentarii, semne sau înscrisuri de orice alt fel, buletinul de vot se anulează.
1.13.9. Buletinul de vot împăturit, se introduce în urna sigilată, aflată pe masa prezidiului şi sub supravegherea comisiei de numărare a voturilor.
1.13.10. După încheierea votării, urna se desigilează public de membrii comisiei de numărare a voturilor şi se trece la numărarea voturilor exprimate.
1.13.11. Rezultatele votului se consemnează în procesul verbal de numărare a voturilor (Anexa 6).
1.13.12. Se declară alese în consiliul departamentului, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”, persoanele care au obţinut votul majorităţii membrilor prezenţi (majoritate simplă), prin unul sau mai multe tururi de scrutin. După primul tur de scrutin, pot rămâne în competiţie toţi candidaţii încă nealeşi. După al doilea tur de scrutin, pot rămîne pe liste maxim n+x candidaţi (unde n reprezintă numărul de locuri de senator rămase disponibile iar x reprezintă numărul de candidaţi aflaţi la egalitate de voturi cu candidatul de pe poziţia n+1), în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în scrutinul anterior. Procedura continuă cu tururi succesive de alegeri (începând de la pasul 1.13.4), până la ocuparea locurilor disponibile.
1.13.13. În cazul în care, după ultimul tur de scrutin, lista de candidaţi rămâne nemodificată şi nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă, procedura de alegeri se încheie, iar consiliul departamentului va funcţiona cu un număr mai mic de membri şi egal cu numărul de consilieri aleşi în tururile de scrutin anterioare.
1.14. Documentele adunării generale de alegeri se depun de Preşedintele de şedinţă, la Rectoratul UPT, în termen de 24 de ore de la încheierea alegerilor. Documentaţia va cuprinde:
a. Numele şi prenumele Directorului de departament ales.
b. Lista nominală a reprezentanţilor departamentului aleşi în Senatul UPT.
c. Lista nominală a reprezentanţilor departamentului aleşi în Consiliul departamentului.
d. Procesul-verbal de şedinţă, semnat de membrii prezidiului şi membrii secretariatului.
e. Procesele-verbale ale Comisiei de numărare a voturilor pentru fiecare tur de scrutin efectuat.
f. Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin efectuat.
g. Raportul Directorului de departament care şi-a încheiat mandatul.
2. ALEGERI LA NIVELUL FACULTĂŢII
2.1. Alegerile la nivelul facultăţii au ca obiectiv alegerea membrilor în Consiliul facultăţii.
2.2. Mandatele de membru în Consiliul facultăţii se distribuie pe departamente proporţional cu volumul de ore*student cu care departamentele sunt implicate în programele de studiu gestionate de facultate la data alegerilor şi precizate în Tabelul 2.
2.3. Decanul şi prodecanul/prodecanii sunt membri de drept în Consiliul facultăţii, în cadrul numărului de mandate alocate cadrelor didactice şi cercetătorilor.
2.4. Directorii de departament sunt membri de drept ai Consiliilor facultăţilor, fiecare la facultatea la care departamentului său îi revine numărul cel mai mare de mandate, în limita numărului de mandate alocat departamentului în cauză.
2.5. Consilierii cadre didactice şi cercetători, alţii decât cei de drept, se stabilesc prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare în UPT şi cercetătorilor titulari în UPT, care prestează activităţi didactice la programele de studii ale facultăţii (în norma de bază sau în regim de plata cu ora).
2.6. Dosarul de candidatură se depune şi se înregistrează la secretariatul facultăţii. Aceste dosare pot fi consultate de toţi membrii comunităţii academice, la sediul secretariatului facultăţii.
2.7. Dosarul de candidatură va cuprinde cererea de depunere a candidaturii (Anexa 4) şi Curriculum Vitae.
2.8. Candidaturile sunt făcute publice prin afişare la sediul facultăţii şi publicare pe pagina WEB a facultăţii.
2.9. Alegerile se desfăşoară prin adunare generală de alegeri programată în data de 24.01.2012.
2.10. Listele de electori se primesc de la Direcţia Resurse Umane a UPT.
2.11. Adunarea generală de alegeri este legal constituită în cazul prezenţei a minim 2/3 din numărul de electori.
2.12. Dacă este îndeplinit cvorumul, decanul de vârstă al cadrelor didactice care prezidează şedinţa, asistat de cel mai tânăr membru al corpului de electori deschide şedinţa.
2.13. Cadrul didactic care prezidează şedinţa, propune alegerea unui prezidiu format din 3 persoane pentru conducerea adunării generale de alegeri. În urma constituirii acestuia, prin vot deschis, prezidiul va prelua conducerea adunării.
2.14. Se alege o comisie de numărare a voturilor, formată din minim 3 persoane, din care nu pot face parte cei care şi-au depus candidaturile pentru alegeri.
2.15. Se aleg minim două persoane în secretariat, în vederea întocmirii procesului verbal al adunării generale de alegeri.
2.16.Se trece la alegerea membrilor în Consiliul facultăţii.
2.16.1. Candidaturile pentru un mandat de membru în Consiliul facultăţii se înscriu pe buletinul de vot (formular prezentat în Anexa 9), în ordinea depunerii/înregistrării candidaturii la secretariatul facultăţii.
2.16.2. În cazul excepţional în care nu există un număr de candidaturi asumate, cel puţin egal cu numărul de mandate de consilier alocate fiecărui departament sau dacă numărul de locuri de consilieri alocate departamentului nu a putut fi ocupat integral prin mai multe tururi de scrutin, se admit candidaturi ad-hoc, în şedinţa de alegeri. Aceste candidaturi se înscriu pe buletinul de vot după candidaturile iniţiale (după caz) pentru departamentul în cauză.
2.16.3. Se tipăresc buletinele de vot.
2.16.4. Buletinele de vot sunt semnate de preşedintele de şedinţă şi de şeful comisiei de numărare a voturilor.
2.16.5. Se distribuie buletinele de vot electorilor.
2.16.6. Votul este secret. Fiecare elector votează pentru toate mandatele şi candidaturile înscrise pe buletinul de vot (şi nu doar pentru mandatele şi candidaţii proveniţi din departamentul propriu).
2.16.7. Votarea se face prin tăierea de pe buletinul de vot, cu o linie orizontală, a numelui candidatului/candidaţilor care nu întrunesc opţiunea alegătorului. Votarea se face cu stilou cu cerneală albastră sau pix cu pastă albastră. Buletinul de vot se consideră valid dacă pe buletinul de vot rămâne, la fiecare departament care are mandate alocate, un număr de candidaţi cel mult egal cu numărul de mandate disponibile pentru departamentul în cauză. În caz contrar sau la adăugarea de nume de persoane, comentarii, semne sau înscrisuri de orice alt fel, buletinul de vot se anulează.
2.16.8. Buletinul de vot împăturit, se introduce în urna sigilată, aflată pe masa prezidiului şi sub supravegherea comisiei de numărare a voturilor.
2.16.9. După încheierea votării, urna se desigilează public de către membrii comisiei de numărare a voturilor şi se trece la numărarea voturilor exprimate.
2.16.10. Rezultatele votului se consemnează în procesul verbal de numărare a voturilor (Anexa 10).
2.16.11. Se declară alese în Consiliul facultăţii, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”, persoanele care au obţinut votul majorităţii membrilor prezenţi (majoritate simplă), prin unul sau mai multe tururi de scrutin, în limita numărului de mandate alocate fiecărui departament în cauză. După primul tur de scrutin, pot rămâne în competiţie toţi candidaţii încă nealeşi. După al doilea tur de scrutin, pot rămâne pe liste maxim n+x candidaţi, la fiecare din departamentele care au locuri de consilieri disponibile (unde, pentru fiecare departament în parte, n reprezintă numărul de locuri de consilier rămase disponibile iar x reprezintă numărul de candidaţi aflaţi la egalitate de voturi cu candidatul de pe poziţia n+1), în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în scrutinul anterior. Procedura continuă cu tururi succesive de alegeri (începând de la pasul 2.17.3), până la ocuparea locurilor disponibile.
2.16.12. În cazul în care, pentru un anumit departament, la un tur de scrutin lista de candidaţi rămâne nemodificată faţă de turul anterior, nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă şi există mandate de consilier disponibile, se declară aleşi în Consiliul facultăţii, în număr egal cu numărul de locuri de consilier vacante, candidaţii care au întrunit cel mai mare număr de voturi "pentru", în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinut, pentru departamentul în cauză. În caz de egalitate a numărului de voturi obţinut de candidaţi pe ultimul loc disponibil, la oricare dintre departamentele care au locuri vacante, se organizează un nou tur de scrutin între candidaţii în cauză. După acest tur de scrutin se declară ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi “pentru”.
2.17. Documentele adunării generale de alegeri se depun de Preşedintele de şedinţă, la Rectoratul UPT, în termen de 24 de ore de la încheierea alegerilor. Documentaţia va cuprinde:
a) Lista nominală a reprezentanţilor aleşi în Consiliul facultăţii.
b) Procesul-verbal de şedinţă, semnat de membrii prezidiului şi membrii secretariatului.
c) Procesele-verbale ale Comisiei de numărare a voturilor pentru fiecare tur de scrutin efectuat.
d) Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin efectuat.
3. ALEGEREA PREŞEDINTELUI SENATULUI UPT
3.1. Preşedintele Senatului UPT este ales prin vot secret de către membrii Senatului, din rândul acestora.
3.2. Dosarul de candidatură pentru funcţia de Preşedinte al Senatului UPT se depune şi se înregistrează la secretariatul general al universităţii.
3.3. Dosarele de candidatură pot fi consultate de toţi membrii comunităţii academice, la sediul secretariatului general al universităţii.
3.4. Dosarul de candidatură va cuprinde cererea de depunere a candidaturii (Anexa 11), Curriculum Vitae şi Declaraţia de necolaborare cu Securitatea, legalizată notarial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2008;
3.5. Candidaturile sunt făcute publice prin afişare la sediul universităţii şi departamentelor şi prin publicare pe pagina WEB a universităţii.
3.6. Alegerile se desfăşoară prin adunare generală de alegeri programată în data de 13.02.2012, ora 9,00.
3.7. Adunarea generală de alegeri este legal constituită în cazul prezenţei a minim 2/3 din numărul de senatori.
3.8. Dacă este îndeplinit cvorumul, decanul de vârstă al senatorilor care prezidează şedinţa, asistat de cel mai tânăr membru al senatului, deschide şedinţa şi propune alegerea unui prezidiu format din 3 persoane pentru conducerea adunării generale de alegeri. În urma constituirii acestuia, prin vot deschis, prezidiul va prelua conducerea adunării.
3.9. Se alege o comisie de numărare a voturilor, formată din minim 3 persoane, din care nu pot face parte cei care şi-au depus candidaturile pentru alegeri. După caz, în timpul derulării adunării, componenţa comisiei de numărare a voturilor poate fi schimbată pe baza votului deschis al electorilor.
3.10. Se aleg minim două persoane în secretariat, în vederea întocmirii procesului verbal al adunării generale de alegeri.
3.11. Se trece la alegerea Preşedintelui Senatului UPT.
3.11.1. Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al Senatului UPT se înscriu pe buletinul de vot (formular prezentat în Anexa 13), în ordinea depunerii/înregistrării candidaturii la secretariatul general al UPT.
3.11.2. În cazul excepţional în care nu există nicio candidatură pentru funcţia de Preşedinte al Senatului UPT se admit candidaturi ad-hoc, asumate în şedinţa de alegeri.
3.11.3. Se tipăresc buletinele de vot.
3.11.4. Buletinele de vot sunt semnate de preşedintele de şedinţă şi de şeful comisiei de numărare a voturilor.
3.11.5. Se distribuie buletinele de vot electorilor.
3.11.6. Votul este secret.
3.11.7. Votarea se face prin tăierea de pe buletinul de vot, cu o linie orizontală, a numelui candidatului/candidaţilor care nu întrunesc opţiunea alegătorului. Votarea se face cu stilou cu cerneală albastră sau pix cu pastă albastră. Buletinul de vot se consideră valid dacă pe buletinul de vot rămâne un singur candidat. În caz contrar sau la adăugarea de nume de persoane, comentarii, semne sau înscrisuri de orice alt fel, buletinul de vot se anulează.
3.11.8. Buletinul de vot împăturit, se introduce în urna sigilată, aflată pe masa prezidiului şi sub supravegherea comisiei de numărare a voturilor.
3.11.9. După încheierea votării, urna se desigilează public de membrii comisiei de numărare a voturilor şi se trece la numărarea voturilor exprimate.
3.11.10. Rezultatele votului se consemnează în procesul verbal de numărare a voturilor (Anexa 14).
3.11.11. Este declarat ales ca Preşedinte al Senatului UPT, candidatul care a întrunit votul "pentru" al majorităţii electorilor prezenţi, adică majoritatea simplă (majoritatea simplă = parte întreagă din .
3.11.12. În cazul în care pe primul loc, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru", se află doi sau mai mulţi candidaţi, procedura se reia cu un nou tur de scrutin, doar cu candidaţii în cauză, de la pasul 3.11.3.
3.11.13. În cazul în care nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi ales, se trece la următorul tur de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obţinute în scrutinul anterior. În cazul în care pe locul doi se află mai mulţi candidaţi la egalitate de voturi, pe liste se înscriu candidatul de pe locul întâi şi toţi candidaţii aflaţi la egalitate pe locul doi. Procedura de alegeri se reia de la pasul 3.11.3, cu un nou tur de scrutin. Dacă după tururi de scrutin succesive lista de candidaţi rămâne nemodificată sau nici unul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea simplă, se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi "pentru".
3.11.14. În cazul în care a existat un singur candidat, iar acesta nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi ales, preşedintele de şedinţă solicită adunării, o singură dată, eventuala asumare de candidaturi ad-hoc pentru funcţia de Preşedinte al Senatului UPT. În cazul în care există candidaturi ad-hoc, acestea se înscriu pe buletinul de vot alături de candidatura deja existentă şi procedura de alegeri se reia cu pasul 3.11.3. Dacă nu există candidaturi asumate în şedinţă, candidatul în cauză se declară ales cu numărul de voturi obţinut în turul de scrutin anterior.
3.11.15. Dacă după tururi de scrutin succesive lista de candidaţi rămîne nemodificată sau nici unul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea simplă, se declară ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi "pentru".
3.12. Se alege Comisia de rezolvare a contestaţiilor pentru alegerea Rectorului UPT. Comisia este formată din Preşedintele Senatului UPT şi 4 membri ai senatului desemnaţi prin vot.
3.13. Documentele adunării generale de alegeri se depun de Preşedintele de şedinţă, la Rectoratul UPT, în termen de 24 de ore de la încheierea alegerilor. Documentaţia va cuprinde:
a) Numele Preşedintelui ales al Senatului UPT.
b) Componenţa Comisiei de rezolvare a contestaţiilor pentru alegerea Rectorului UPT.
c) Componenţa nominală a Biroului Electoral al UPT.
d) Procesul-verbal de şedinţă, semnat de membrii prezidiului şi membrii secretariatului.
e) Procesele-verbale ale Comisiei de numărare a voturilor pentru fiecare tur de scrutin efectuat.
f) Buletinele de vot pentru fiecare tur de scrutin efectuat.
4. ALEGEREA RECTORULUI UPT
4.1. Rectorul UPT este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi cercetătorilor titulari din universitate şi al studenţilor consilieri şi studenţilor senatori, în conformitate cu Legea nr.1/2011 şi rezultatele referendumului referitor la alegerea Rectorului, desfăşurat în universitate în data de 23.06.2011
4.2. Biroul Senatului în exerciţiu propune spre aprobarea Senatului universităţii constituirea şi componenţa nominală a Biroului Electoral al UPT. Acesta va fi constituit din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi şi din 3 studenţi. Biroul Electoral îşi alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar. Candidaţii la funcţia de Rector al UPT nu pot face parte din Biroul Electoral dar pot nominaliza câte un observator independent, care poate observa şi monitoriza toate etapele exercitării dreptului de vot, numărării voturilor şi stabilirii rezultatelor votării.
4.3. Biroul electoral al UPT are ca atribuţii organizarea şi monitorizarea procesului de votare, stabilirea şi comunicarea rezultatelor procesului electoral, depunerea raportului şi documentaţiei complete a procesului de votare.
4.4. Candidaţii la funcţia de Rector al UPT trebuie să fie profesori titulari în UPT sau într-o altă universitate de stat acredidată din România.
4.5. Dosarul de candidatură la funcţia de Rector al UPT se depune şi se înregistrează la secretariatul general al universităţii.
4.6. Dosarele de candidatură pot fi consultate de toţi membrii comunităţii academice, la sediul secretariatului general al universităţii.
4.7. Dosarul de candidatură va cuprinde: cererea de depunere a candidaturii (Anexa 12, Curriculum Vitae şi Planul managerial, Declaraţia de necolaborare cu Securitatea, legalizată notarial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2008;
4.8. Candidaturile sunt făcute publice prin afişare la sediul universităţii şi departamentelor şi prin publicare pe pagina WEB a universităţii a CV-urilor şi planurilor manageriale
4.9. Alegerea Rectorului UPT se desfăşoară în zilele de 16.02.2012, între orele 8,00 şi 18,00 (primul tur de scrutin) şi 23.02.2012, între între orele 8,00 şi 18,00 (dacă este necesar un al doilea tur de scrutin). Exercitarea dreptului de vot se va face într-o singură locaţie pentru toţi electorii, în Sala Mare a Senatului UPT. Spaţiul va fi dotat cu cabine de vot şi urnă unică, transparentă.
4.10. Biroul Electoral primeşte de la Direcţia Resurse umane a UPT listele cu persoanele cu drept de vot: cadre didactice titulare în UPT şi cercetători ştiinţifici titulari, studenţi aleşi în Senatul UPT şi studenţi aleşi în Consiliile facultăţilor. Listele cu electori sunt verificate, după care sunt afişate la sediul universităţii şi sediile departamentelor, precum şi pe pagina WEB a universităţii.
4.11. Candidaturile pentru funcţia de Rector al UPT se înscriu pe buletinul de vot (formular prezentat în Anexa 15), în ordinea depunerii/înregistrării candidaturii la secretariatul general al UPT.
4.12. După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor şi verificarea eligibilităţii candidaţilor, Biroul Electoral al UPT dispune tipărirea buletinelor de vot şi afişează un specimen al buletinului de vot la locaţia exercitării dreptului de vot şi pe pagina WEB a universităţii.
4.13. Buletinele de vot se tipăresc cu o rezervă de 10%, pentru înlocuirea exemplarelor neconforme. Buletinele şi ştampilele de vot se păstrează în condiţii de deplină siguranţă, în dulap metalic, încuiat şi sigilat. O cheie va fi păstrată de preşedintele Biroului Electoral, a doua cheie va fi păstrată de secretarul Biroului Electoral, iar sigiliul va fi păstrat de secretarul general al universităţii.
4.14. Persoanele cu drept de vot depun la prezentare, actul de identitate respectiv carnetul de student (vizat pentru anul universitar în curs) la Biroul Electoral al UPT, primesc un buletin de vot şi ştampila de vot şi semnează în listele nominale ale electorilor. După exercitarea dreptului de vot secret, în cabina de vot, depun în urnă buletinul de vot împăturit, cu ştampila de control a UPT spre exterior şi li se returnează actul de identitate de către comisie.
4.15. Procedura de exercitare a votului presupune aplicarea ştampilei "VOTAT" pe buletinul de vot, în interiorul careului din dreapta numelui candidatului pentru care se exprimă votul "pentru".
4.16. Votul se consideră valabil exprimat dacă pe buletinul de vot este marcat numele unui singur candidat, prin aplicarea ştampilei "VOTAT", în locul special destinat şi dacă există ştampila de control a UPT pe spatele buletinului de vot.
4.17. Aplicarea ştampilei "VOTAT" în afara careului, existenţa unor înscrisuri de orice fel pe buletinul de vot şi lipsa ştampilei de control a UPT pe spatele buletinului de vot, conduc la anularea acestuia.
4.18. La încheierea timpului alocat pentru exercitarea dreptului de vot se sistează accesul în sala de votare şi se asigură votanţilor prezenţi exercitarea dreptului de vot.
4.19. La încheierea timpului alocat pentru exercitarea dreptului la vot, în Sala Mare a Senatului UPT ramân numai membrii Biroului Electoral al UPT şi observatorii nominalizaţi de candidaţii la funcţia de Rector al UPT. În sală nu este permis accesul nici unei alte persoane. Buletinele de vot neutilizate şi ştampilele de vot se depozitează apoi în afara locaţiei de votare, la sediul Biroului Electoral al UPT, în dulap metalic, încuiat şi sigilat.
4.20. Membrii Biroului Electoral al UPT stabilesc apoi prezenţa la urne, pe baza numărării semnăturilor persoanelor care şi-au exercitat dreptul de vot şi au semnat în listele de votanţi.
4.21. Votarea se consideră validă, dacă şi-au exprimat dreptul de vot mai mult de 50% din numărul de electori înscrişi în liste. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, nu se mai numără voturile exprimate iar documentele rezultate în procesul de vot (liste de votanţi cu semnături, buletinele de vot folosite şi cele nefolosite) se arhivează. Turul I de alegeri se reprogramează în aceeaşi locaţie şi în acelaşi interval orar, pentru data de 20.02.2012
4.22. Se procedează în continuare la deschiderea urnei şi numărarea buletinelor de vot, de către secretarul Biroulul Electoral al UPT asistat de ceilalţi membri. Numărul de buletine din urnă trebuie să fie egal cu numărul de semnături din listele de electori. În caz contrar se consemnează acest fapt în raportul Biroului Electoral al UPT şi cauzele probabile care au determinat neconcordanţa.
4.23. Se sortează buletinele de vot pe candidaţi şi se stabileşte numărul de voturi “pentru” obţinut de fiecare candidat. După încheierea sortării şi numărării voturilor, se verifică de membrii Biroului Electoral al UPT numărătoarea şi se completează procesul-verbal de numărare a voturilor (Anexa 16).
4.24. Este declarat ales Rector al UPT, candidatul care a întrunit votul "pentru" al majorităţii electorilor prezenţi, adică majoritatea simplă (majoritatea simplă = parte întreagă din .
4.25. În cazul în care a fost ales Rectorul UPT în primul tur de scrutin, se procedează la îndeplinirea prevederilor din art. III.4.31, III.4.32 şi III.4.33.
4.26. În cazul în care nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi ales, se ordonează candidaţii în ordinea descrescătoare a numărului de voturi "pentru" obţinut. Se nominalizează candidaţii la funcţia de Rector al UPT care vor participa la un al doilea tur de scrutin, astfel:
4.26.1. În cazul în care pe primele două locuri, candidaţii au obţinut un număr diferit de voturi, în turul doi vor participa cei doi candidaţi plasaţi pe locul 1 şi respectiv 2.
4.26.2. În cazul în care pe locul 1 sunt plasaţi doi sau mai mulţi candidaţi, aflaţi la egalitatea numărului de voturi "pentru" obţinute, în turul doi participă toţi candidaţii aflaţi pe locul 1.
4.26.3. În cazul în care pe locul 2 sunt plasaţi doi sau mai mulţi candidaţi, aflaţi la egalitatea numărului de voturi "pentru" obţinute, în turul doi participă toţi candidaţii aflaţi pe primele două locuri.
4.27. Turul II de scrutin se desfăşoară în data de 23.02.2012, în aceeaşi locaţie şi în acelaşi interval orar ca şi turul I de scrutin.
4.28. Procedura de votare şi numărare a voturilor în turul al doilea de scrutin va reproduce identic procedura detaliată în prezentul regulament pentru turul întâi, paşii III.4.11-III.4.20, III.4.22 şi III.4.23.
4.29. După al doilea tur de scrutin este declarat ales Rector al UPT, candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi "pentru".
4.30. În cazul în care câştigătorul scrutinului din turul II nu poate fi stabilit, turul II se reprogramează la o dată ulterioară, stabilită de Senatul UPT în exerciţiu.
4.31. După încheierea procedurii de alegere a Rectorului, Biroul Electoral al UPT întocmeşte un raport pe care îl prezintă Senatului UPT întrunit pentru validarea alegerilor pentru Rectorul UPT. Raportul trebuie să conţină date privind organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, eventuale incidente în procesul de votare şi modul de soluţionare a acestora, numărul de persoane înscrise în listele electorale, numărul de persoane care şi-au exprimat dreptul de vot, numărul de voturi valabil exprimate, numărul de voturi anulate, numărul de voturi "pentru" consemnat pentru fiecare candidat, procesul-verbal de numărare a voturilor, rezultatul final al votului cu nominalizarea Rectorului ales. Raportul va fi semnat de fiecare membru al Biroului Electoral.
4.32. După validarea de către Senat a alegerii Rectorului UPT, Raportul Biroului Electoral al UPT, impreună cu toate documentele votării (listele nominale cu semnături, buletinele de vot sortate pe categorii (voturile pentru fiecare candidat, voturile anulate), procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votului, pentru fiecare tur de scrutin, se arhivează.
4.33. Pentru confirmarea Rectorului UPT ales, se depune la MECTS, documentaţia pentru confirmarea Rectorului, documentaţie care cuprinde:
a. Regulamentul de alegeri;
b. Carta Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara;
c. Raportul Biroului Electoral al UPT;
d. Numele şi prenumele Rectorului ales;
e. Programul managerial şi Curriculum Vitae ale rectorului nou ales;
f. Declaraţia prevăzută de Legea nr. 293/2008
IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
1. Eventualele contestaţii pentru alegerile la toate nivelele se depun la termenele prevăzute în Anexa 1 şi se soluţionează de structurile nominalizate în Anexa 1.
2. Regulamentul pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor şi Senatul UPT, precum şi listele consilierilor şi studenţilor aleşi se conexează cu prezentul regulament.
3. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara, pentru legislatura 2012-2016 este parte integrantă a CARTEI Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara.
4. Anexele 1-17 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
5. Prezentul Regulament privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere, aprobat de Biroul Senatului, la 07.01.2012 şi de Senatul Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara la 12.01.2012, se face public.
R E C T O R SECRETAR-ŞEF UNIVERSITATE Prof.dr.ing. Nicolae ROBU Prof. Alexandru GAŞPAR

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.