Adoptarea Acordului de Parteneriat dintre UE si Romania

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 08.08.2014 16:39 | Publicat in EXTERN | Tipareste pagina

A fost adoptat "Acordul de parteneriat" cu Romania, acord ce stabileşte strategia de utilizare optima, in intreaga ţara, a fondurilor structurale şi de investiţii europene in perioada 2014-2020.
Acordul pregateşte terenul pentru investirea a 23 de miliarde euro, suma care reprezinta totalul finanţarilor in cadrul politicii de coeziune (in preţuri curente, incluzand finanţarea in cadrul Cooperarii teritoriale europene şi alocarile bugetare pentru Iniţiativa privind ocuparea forţei de munca in randul tinerilor), precum şi a 8 miliarde euro pentru dezvoltare rurala şi 168 de milioane euro pentru sectorul pescuitului şi pentru cel maritim.
Acordul de parteneriat (AP) include cinci fonduri structurale şi de investiţii europene (fonduri ESI), şi anume: Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF).
Alocarile disponibile in cadrul acestor fonduri sunt dupa cum urmeaza: 10,726 miliarde euro (FEDR), 6,935 miliarde euro (FC), 4,774 miliarde euro (FSE), 8,016 miliarde euro (FEADR) şi 0,168 miliarde euro (EMFF).
Investiţiile UE vor atenua şomajul şi vor stimula competitivitatea şi creşterea economica prin sprijinul acordat inovarii, formarii profesionale şi invaţamantului in oraşe şi in zonele rurale.
De asemenea, investiţiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea sociala şi vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, in care resursele sunt utilizate eficient.

Rezumatul Acordului de parteneriat cu Romania, 2014-2020

Informaţii generale

Acordul de parteneriat (AP) include cinci fonduri structurale şi de investiţii europene (fonduri ESI): Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF).
AP vizeaza urmatoarele provocari şi prioritaţile aferente:
# promovarea competitivitaţii şi a dezvoltarii locale, in vederea consolidarii sustenabilitaţii operatorilor economici şi a imbunataţirii atractivitaţii regionale;
# dezvoltarea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de munca şi a numarului de absolvenţi din invaţamantul terţiar, oferind totodata soluţii pentru provocarile sociale severe şi combaterea saraciei, in special la nivelul comunitaţilor defavorizate sau marginalizate ori in zonele rurale;
# dezvoltarea infrastructurii fizice, atat in sectorul TIC, cat şi in sectorul transporturilor, in vederea sporirii accesibilitaţii regiunilor din Romania şi a atractivitaţii acestora pentru investitori;
# incurajarea utilizarii durabile şi eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienţei energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecţiei mediului şi a adaptarii la schimbarile climatice;
# consolidarea unei administraţii publice moderne şi profesioniste prin intermediul unei reforme sistemice, orientata catre soluţionarea erorilor structurale de guvernanţa.
Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea Romaniei de a face faţa provocarilor in materie de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Acestea vor mobiliza finanţari publice şi private suplimentare destinate creşterii şi crearii de locuri de munca şi vor reduce decalajele regionale şi sociale existente in Romania.

Investiţiile vor fi direcţionate catre stimularea activitaţilor de inovare şi a competitivitaţii intreprinderilor pentru sporirea valorii adaugate a acestora, stimularea creşterii şi crearii de locuri de munca şi imbunataţirea performanţei sistemului de cercetare şi inovare, inclusiv a calitaţii invaţamantului superior, a cooperarii cu sectorul de afaceri şi a investiţiilor private. Una dintre provocarile cheie ale Romaniei este aceea de a-şi dezvolta şi spori semnificativul potenţial agricol, in prezent extrem de concentrat pe activitaţi cu valoare adaugata mica, in paralel cu sprijinirea procesului de restructurare a exploataţiilor agricole şi cu asigurarea forţei de munca necesare din alte sectoare competitive.
Investiţiile in capitalul uman şi susţinerea accesului populaţiei pe piaţa muncii, precum şi a imbunataţirii competenţelor acesteia va reprezenta una din principalele prioritaţi ale Romaniei, cu accent pe aspectele evidenţiate in recomandarile specifice ţarii. Un accent puternic este plasat pe combaterea şomajului in randul tinerilor.

Fondurile vor finanţa iniţiative destinate imbunataţirii sistemelor de educaţie şi formare, in scopul asigurarii unei mai bune corespondenţe intre competenţele forţei de munca şi necesitaţile pieţei, in special in ceea ce priveşte invaţamantul terţiar şi cel vocaţional, punand totodata accentul pe educaţia şi ingrijirea copiilor de varsta frageda, pe invaţamantul primar şi secundar, mai ales la nivelul comunitaţilor defavorizate, printre care minoritatea roma.

Sectorul sanataţii va beneficia la randul sau de un sprijin puternic, fiind vizate comunitaţile defavorizate şi promovandu-se o alternativa la spitale, printre care unitaţile de ingrijire medicala primara şi ambulatorie sau serviciile de e-sanatate.

Totodata, vor beneficia de sprijin din fondurile ESI eforturile Romaniei de a trece de la structuri instituţionalizate la soluţii plasate sub responsabilitatea comunitaţii pentru copii, persoane varstnice şi persoane cu dizabilitaţi.

FSE va sprijini, de asemenea, eforturile Romaniei de a imbunataţi calitatea administraţiei publice naţionale prin reforme structurale, asigurand totodata sprijin adaptat instituţiilor publice cheie, plecand de la planurile de acţiune elaborate cu sprijinul Bancii Mondiale.
Investiţiile in aceste domenii vor fi esenţiale pentru sprijinirea Romaniei in sensul ca aceasta sa raspunda prioritaţilor strategiei Europa 2020 şi recomandarilor specifice ţarii, precum şi reformelor de politica aferente din sectoarele educaţiei, ocuparii forţei de munca, incluziunii sociale şi administraţiei publice.
O cota semnificativa din fondurile ESI va fi alocata extinderii şi modernizarii infrastructurii de transport a Romaniei, in acord cu planul general pentru viitor care va creiona reţeaua existenta pana in anul 2030.

In paralel, vor fi continuate investiţiile in sectorul deşeurilor, al apei şi al apei uzate, in sensul conformarii la cerinţele de mediu.
In ceea ce priveşte zonele rurale ale Romaniei, finanţarile din FEADR vor promova creşterea gradului de inovare şi a competitivitaţii in sectorul agroalimentar, precum a valorii adaugate a produselor.

Agricultorii vor beneficia de asistenţa pentru dezvoltarea sau restructurarea propriilor intreprinderi, iar diversificarea activitaţilor economice va reduce dependenţa excesiva de agricultura existenta in prezent şi va imbunataţi perspectivele crearii de locuri de munca in zonele rurale.

Aceasta va fi corelata cu o gestionare atenta a resurselor naturale, centrata pe conservarea bogatei biodiversitaţi naturale a Romaniei şi pe promovarea gestionarii durabile a terenurilor agricole şi forestiere.

Saracia din mediul rural va fi combatuta prin investiţii destinate modernizarii infrastructurii de baza şi ameliorarii accesului la servicii, in vederea imbunataţirii calitaţii vieţii in comunitaţile rurale şi crearii precondiţiilor pentru dezvoltare locala.
In ceea ce priveşte sectorul pescuitului şi acvaculturii din Romania, EMFF va contribui la sprijinirea obiectivelor in materie de dezvoltare durabila din cadrul politicii comune in domeniul pescuitului.

In vederea atingerii acestor obiective, investiţiile vor fi direcţionate catre proiecte care limiteaza impactul pescuitului asupra mediului marin, alaturi de noi forme de venit, şi care diversifica şi confera valoare adaugata produselor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
Totodata, provocarile şi discrepanţele teritoriale vor fi combatute prin instrumentele locale de dezvoltare.

Dezvoltarea plasata sub responsabilitatea comunitaţii (CLLD) va fi implementata in zonele rurale (LEADER), in zonele defavorizate din centrele urbane şi din regiunile de pescuit şi de coasta, unde exista activitaţi de pescuit şi exploataţii de acvacultura, in timp ce investiţiile teritoriale integrate (ITI) vor sprijini Delta Dunarii.

Totodata, polii metropolitani de creştere şi centrele urbane vor beneficia de sprijin prin intermediul unor strategii integrate, iar Romania va continua sa sprijine in mod activ dezvoltarea strategiei pentru regiunea Dunarii.
Romania a ales sa finanţeze investiţiile din cadrul tuturor celor 11 obiective tematice definite in cuprinsul regulamentelor. Detalii privind obiectivele tematice sunt prezentate in tabelul 1.

Rezultate preconizate selectate

Sprijinul din fondurile ESI va contribui in mod substanţial la promovarea capacitaţii Romaniei de a realiza obiectivele prioritare cheie de dezvoltare de la nivel naţional şi comunitar, printre care:
# Obiectivele Europa 2020:
* peste 1 miliard € alocaţi pentru cercetare şi dezvoltare (C&D) şi pentru inovare (OT1), in sprijinul atingerii obiectivului naţional de 2 % din PIB investiţi in C&D (in comparaţie cu 0,49 % in anul 2012);
* o economie mai eficienta din punct de vedere energetic, 3,9 miliarde € urmand sa fie investite pentru sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon (OT4), inclusiv extinderea la scara mai larga a energiilor din surse regenerabile (ţinta de 24 % din ce? );
* un efort substanţial in materie de incluziune sociala (OT9), fiind alocate 3,4 miliarde € pentru combaterea provocarilor severe de ordin social cu care se confrunta Romania, precum şi pentru sprijinirea obiectivului de reducere cu 580 000 a numarului de persoane ameninţate de saracie sau de excluziune (in comparaţie cu anul 2008);
* creşterea gradului de participare pe piaţa muncii (OT8), punandu-se un accent deosebit pe populaţia tanara, in scopul atingerii ţintei de ocupare a forţei de munca la nivel naţional de 70 % (beneficiind de 2,2 miliarde €);
* contribuirea la reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu pana la 11,3 % şi creşterea gradului de participare din invaţamantul terţiar pana la 26,7 % (OT10), printr-o investiţie de 1,65 mld. EUR.
# Obligaţii care decurg din Tratatul de aderare
o continuarea dezvoltarii serviciilor de apa şi apa uzata, in acest sens fiind alocate peste 3 miliarde € in cadrul OT6, asigurandu-se conformitatea cu standardele a aglomeraţiilor cu peste 10 000 de locuitori şi contribuindu-se in mod substanţial la modernizarea aglomeraţiilor mai mari de 2 000 de locuitori;
# Stimularea competitivitaţii naţionale:
* continuarea dezvoltarii reţelei naţionale de servicii in banda larga şi a accesului de generaţie viitoare (NGA), prin intermediul OT2 şi a LEADER, cu o viteza de minimum 30 Mbps, in special in zonele rurale, abordand in paralel problema ratei scazute de abonare prin masuri corespunzatoare (formare, e-servicii, e-guvernare) la nivelul tuturor prioritaţilor;
* creşterea productivitaţii şi a valorii adaugate din sectoarele agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, stimuland participarea tinerilor fermieri şi pescari;
* creşterea competitivitaţii operatorilor economici şi a ratelor de supravieţuire a IMM-urilor tinere, prin sprijin direct şi scheme de inginerie financiara, in cadrul OT3;
* continuarea consolidarii dotarilor şi a fiabilitaţii reţelei de transport, fiind alocate in acest sens 20 % din fondurile ESI in cadrul OT7, in scopul maririi accesibilitaţii regiunilor şi a atractivitaţii investiţiilor industriale;
* soluţionarea deficienţelor administrative prin reforme sistemice la nivelul guvernanţei şi administraţiei, in acest sens fiind alocate 800 milioane €.

Buget

In perioada 2014-2020, fondurile alocate Romaniei sunt de aproximativ 22,4 miliarde € in cadrul politicii de coeziune (FEDR, FSE, Fondul de coeziune), la care se adauga inca 106 milioane € din Iniţiativa privind ocuparea forţei de munca in randul tinerilor (alaturi de o alocare identica din FSE). Fondurile alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a zonelor rurale vor fi suplimentate cu 8 miliarde € din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR). Alocarea pentru Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF) se ridica la aproximativ 168 milioane €. Detaliile privind alocarea sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Avand in vedere sfera larga a provocarilor cu care se confrunta Romania, toate obiectivele tematice vor beneficia de sprijin. Totuşi, Romania va direcţiona 51,2 % din fondurile FEDR catre C&D (OT1), TIC (OT2), competitivitate (OT3) şi economia cu emisii reduse de carbon (OT4), cu 5,5 miliarde € peste pragul minim impus. In mod similar, resurse semnificative sunt direcţionate catre OT4, in acest sens fiind rezervate 3,25 miliarde € reprezentand 30 % din alocarea FEDR şi mult peste pragul minim impus, provenind in mare parte din sprijinul preconizat pentru reabilitarea termica a cladirilor.
Cota FSE din fondurile structurale (FEDR şi FSE) se ridica la 30,8 %, adica aproximativ 4,8 miliarde €, potrivit cotei minime impuse, o cota de 23 % fiind alocata pentru incluziune sociala şi combaterea saraciei, peste pragul minim impus de 20 %.
Resursele FEADR (39 % din totalul alocarilor) sunt direcţionate intr-o masura semnificativa catre biodiversitate, gestionarea durabila a terenurilor şi catre atenuarea schimbarilor climatice in sectorul agricol şi forestier şi adaptarea la acestea (in cadrul OT 4, 5 şi 6), precum şi catre competitivitate in sectorul agricol şi in cel al procesarii alimentelor (29 % in cadrul OT3).
Intregul teritoriu al Romaniei, cu excepţia regiunii capitalei Bucureşti-Ilfov, intra in categoria regiunilor mai puţin dezvoltate. Avand in vedere nevoile puternice de dezvoltare ale Bucureştiului şi, in special, importanţa acestei regiuni mai ales in ceea ce priveşte activitaţile de cercetare şi dezvoltare, Romania a decis sa majoreze alocarea pentru Bucureşti-Ilfov a 839 milioane € prin transferul cotei maxime de 3 % dinspre regiunile mai puţin dezvoltate.

Arhitectura programelor

Obiectivele politicii de coeziune vor fi realizate prin intermediul a 8 programe operaţionale (OP), deci cu 1 program mai puţin in comparaţie cu perioada 2007-2013:
# Programul pentru competitivitate (FEDR), vizand obiectivele tematice 1 şi 2;
# Programul privind infrastructura de anvergura (transport, mediu şi energie), finanţat din FEDR şi din Fondul de coeziune, in cadrul obiectivelor tematice 6 şi 7;
# Programul regional (FEDR), care se adreseaza nevoilor regionale şi locale (in cadrul obiectivelor tematice 1, 3, 4, 6, 8 şi 9);
# Programul privind asistenţa tehnica (FEDR), care sprijina gestionarea fondurilor ESI;
# Programul privind capitalul uman (FSE), in cadrul obiectivelor tematice 8, 9 şi 10, care abordeaza prioritaţile din domeniul ocuparii forţei de munca, al educaţiei şi al incluziunii sociale;
# Programul privind capacitatea administrativa (FSE), in cadrul obiectivului tematic 11, care abordeaza reforma administrativa şi sprijinul pentru instituţiile publice;
In ceea ce priveşte perioada 2007-2013, la nivel naţional va exista un singur program de dezvoltare rurala (finanţat din FEADR) şi un program pentru pescuit şi afaceri maritime (finanţat din EMFF).
Detalii privind alocarile pentru aceste programe sunt prezentate in tabelul 2.

 
 
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.