Concluziile Consiliului European

Scris de Vlad Turburan | Publicat in 10.12.2011 12:02 | Publicat in EXTERN | Tipareste pagina

În ultimele 18 luni s-au înregistrat realizări importante în direcţia îmbunătăţirii guvernanţei noastre economice şi a gestionării crizei economice şi financiare. Am luat decizii importante, astfel cum figurează în prezentele concluzii, care trebuie implementate rapid şi cu fermitate.Am convenit că trebuie să se acorde prioritate măsurilor care au cel mai mare potenţial de stimulare a creşterii economice şi a creării de locuri de muncă. Statele membre care fac parte din Pactul Euro Plus au convenit să îţi asume angajamente mai concrete şi mai măsurabile, şi în special să facă progrese în ceea ce priveţte demersurile legate de ocuparea forţei de muncă. 

Am stabilit orientări pentru dezvoltarea în continuare a politicii sale energetice, pentru finalizarea pieţei interne, pentru sporirea eficienţei energetice, pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru asigurarea coerenţei în relaţiile externe ale UE, precum şi pentru sporirea siguranţei şi securităţii nucleare.
În plus, Consiliul European a salutat semnarea Tratatului de aderare cu Croaţia şi a luat decizii legate de procesul de extindere a UE cu privire la Serbia şi Muntenegru.

I. POLITICA ECONOMICĂ
1. Recunoscând că situaţia economică şi financiară s-a deteriorat, Consiliul European a luat în discuţie eforturile în curs pentru a asigura ieşirea Europei din criză. Noua guvernanţă economică a Uniunii Europene, astfel cum este prezentată la punctul 3, trebuie pusă în aplicare pe deplin în vederea consolidării încrederii în forţa economiei europene. Reformele structurale şi eforturile de consolidare fiscală trebuie continuate pentru a pune bazele unei reveniri la creştere durabilă şi a contribui astfel la consolidarea încrederii pe termen scurt. De asemenea, sunt necesare măsuri menite să contribuie la restabilirea unui sistem normal de împrumuturi către economie, evitându-se totodată atât asumarea de riscuri excesive, cât şi reducerea excesivă a efectului de levier, astfel cum s-a convenit la 26 octombrie 2011.

2. Reamintind domeniile-cheie prioritare de creştere pe care le-a identificat în octombrie 2011, în special Actul privind piaţa unică, piaţă digitală unică şi reducerea sarcinii generale de reglementare pentru IMM-uri şi pentru microîntreprinderi, Consiliul European a subliniat necesitatea adoptării rapide a unor măsuri cu potenţial maxim de stimulare a creşterii şi a ocupării forţei de muncă. Prin urmare, Consiliul European sprijină principiul unui program accelerat şi invită Consiliul şi Parlamentul European să acorde o prioritate deosebită examinării rapide a propunerilor identificate de Comisie, inclusiv în cadrul analizei anuale a creşterii, ca având un potenţial semnificativ de creştere. Consiliul European aprobă acţiunile propuse de Comisie în raportul acesteia privind reducerea la minimum a sarcinilor normative impuse IMM-urilor.

3. Analiza anuală a creşterii pentru 2012 constituie o bază excelentă pentru lansarea următorului semestru european, primul care va fi asociat cu punerea în aplicare a guvernanţei economice recent consolidate, incluzând noua procedură de monitorizare şi corectare a dezechilibrelor macroeconomice. Consiliul European de primăvară va examina progresele înregistrate şi va adopta orientările necesare. Este imperios necesar să se pună accentul pe implementare, mai ales din perspectiva progreselor neuniforme înregistrate anul acesta în direcţia atingerii obiectivelor stabilite în Strategia Europa 2020 şi în punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei ţări.

4. Şefii de stat sau de guvern ai statelor membre care participă la Pactul Euro Plus au trecut în revistă progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor acestora la nivel naţional. Aceştia au convenit asupra necesităţii unei evaluări mai aprofundate, în martie 2012, a eforturilor la nivel naţional pentru atingerea obiectivelor pactului. De asemenea, au convenit să îşi asume angajamente mai specifice şi mai uşor de măsurat în fiecare dintre domeniile reglementate prin pact şi să raporteze privind progresele înregistrate în cadrul programelor lor naţionale de reformă. Noua guvernanţă economică trebuie completată printr-o monitorizare mai bună a politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă, în special a celor care pot avea un impact asupra stabilităţii macroeconomice şi asupra creşterii economice, în conformitate cu Concluziile Consiliului din 1 decembrie.

5. Pe baza raportului preşedintelui Consiliului (EPSCO) şi a analizei anuale a creşterii, şefii de stat sau de guvern au desfăşurat un prim schimb de opinii referitor la cele mai bune practici privind politicile lor de ocupare a forţei de muncă şi au convenit cu privire la necesitatea deosebită de a mobiliza integral forţa de muncă în vederea creşterii. În timp ce reformele structurale trebuie să fie urmărite cu fermitate, sunt necesare de urgenţă măsuri specifice atât la nivel naţional, cât şi la nivel european pentru grupurile cele mai vulnerabile, în special pentru tinerii şomeri. Politicile de activare consolidate ar trebui să fie completate cu eforturi de ameliorare a competenţelor, în special prin adaptarea sistemelor de educaţie şi formare la nevoile de pe piaţa muncii. Promovarea oportunităţilor de afaceri şi de ocupare a forţei de muncă pentru cei care intră pe piaţa muncii, precum şi analizarea unor noi politici echilibrate
în domeniul flexicurităţii ar putea contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea perspectivelor de pe piaţa muncii pentru tineri.

6. Şefii de stat sau de guvern au salutat rapoartele din partea miniştrilor de finanţe ai statelor membre participante şi din partea Comisiei privind progresele înregistrate la nivelul discuţiilor structurate cu privire la coordonarea aspectelor legate de politica fiscală. Aceste lucrări vor fi continuate în conformitate cu Pactul Euro Plus, punându-se accentul pe domeniile în care se pot avea în vedere activităţi mai ambiţioase. Ar trebui acordată o atenţie deosebită modului în care politica fiscală poate sprijini coordonarea politicilor economice şi poate contribui la consolidarea fiscală şi la creştere. Miniştrii de finanţe şi Comisia vor raporta în iunie 2012 cu privire la progresele realizate.

II. ENERGIE
7. Raportul Preşedinţiei demonstrează că sşau realizat progrese importante în urmărirea orientărilor stabilite de Consiliul European din februarie 2011 cu privire la finalizarea pieţei interne până în 2014, la promovarea eficienţei energetice, la dezvoltarea infrastructurii şi la asigurarea consecvenţei şi coerenţei la nivelul relaţiilor externe ale UE. În acest context, Consiliul European salută acordul asupra memorandumului de înţelegere privind interconexiunile nord-sud din Europa Centrală şi de Est. În special, sunt necesare progrese rapide cu privire la următoarele aspecte:

- aplicarea integrală şi accelerată a legislaţiei privind piaţa internă de către statele membre, cu respectarea deplină a termenelor convenite;
- niciun stat membru al UE nu ar trebui să rămână izolat de reţelele europene de gaze şi de energie electrică după 2015 sau să îi fie pusă în pericol securitatea energetică din cauza lipsei de conexiuni adecvate;

- acordul rapid asupra propunerii privind eficienţa energetică, care ar trebui să creeze un cadru ambiţios şi flexibil, în conformitate cu obiectivul de 20% pentru 2020, astfel cum a convenit Consiliul European din iunie 2010;
- acordul rapid asupra propunerii privind infrastructura energetică;

- punerea în aplicare a Concluziilor Consiliului din 24 noiembrie 2011 privind o mai bună coerenţă şi coordonare a politicii externe a UE în domeniul energiei prin asigurarea, printre altele, a faptului că acordurile cu furnizorul-cheie şi cu ţările de tranzit sunt în
conformitate deplină cu legislaţia UE privind piaţa internă;

- acordul asupra strategiei privind emisii reduse de dioxid de carbon pentru 2050 şi examinarea aprofundată a viitoarei foi de parcurs pentru 2050 privind energia, care va oferi o analiză detaliată a acţiunilor pe termen lung în sectorul energetic şi în alte
sectoare conexe.

8. S-au realizat progrese cu privire la revizuirea siguranţei centralelor nucleare din UE. Credibilitatea sistemului UE privind siguranţa nucleară va fi consolidată în continuare prin dezvoltarea continuă a cadrului normativ în domeniul nuclear. Se vor continua lucrările cu privire la securitatea nucleară în UE, pe baza raportului interimar privind securitatea nucleară.

9. Reamintind concluziile sale din martie 2010, Consiliul European solicită:
- punerea în aplicare integrală şi la timp a directivelor privind siguranţa nucleară şi privind gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;

- acordarea de prioritate în continuare revizuirii extinse a siguranţei nucleare, ţinând seama de comunicarea Comisiei din 23 noiembrie, şi prezentării raportului final privind testele de rezistenţă până în iunie 2012;
- eforturi intensificate pentru a asocia pe deplin toate ţările învecinate cu UE în procesul de testare a rezistenţei şi pentru ameliorarea cadrului privind siguranţa nucleară, atât în UE, cât şi la nivel internaţional;

- continuarea lucrărilor cu privire la măsurile de securitate nucleară în UE şi în vecinătatea sa şi prezentarea raportului final până în iunie 2012.

III. EXTINDERE
10. Consiliul European aprobă Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2010 privind extinderea şi procesul de stabilizare şi de asociere şi reaminteşte concluziile sale din decembrie 2006, care constituie baza unui consens reînnoit privind extinderea.

11. Semnarea, astăzi (9 decembrie 2011), a Tratatului de aderare cu Croaţia marchează un moment important pentru integrarea europeană. Sub rezerva încheierii cu succes a procedurilor de ratificare, Consiliul aşteaptă cu interes să primească Croaţia în calitate de nou membru, începând cu 1 iulie 2013. Croaţia va participa acum la lucrările Consiliului European, ale Consiliului şi ale grupurilor
de pregătire ale acestuia, în calitate de observator activ.

12. Consiliul European salută evaluarea Comisiei referitoare la progresele semnificative realizate de Muntenegru, care a înregistrat rezultate globale satisfăcătoare. În vederea deschiderii negocierilor de aderare cu Muntenegru în iunie 2012, Consiliul European însărcinează Consiliul să examineze rezultatele obţinute de Muntenegru în punerea în aplicare a reformelor, cu un accent deosebit pe domeniul statului de drept şi al drepturilor fundamentale, în special lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate, pe baza unui raport care urmează să fie prezentat de Comisie în prima jumătate a anului 2012. Consiliul European invită Comisia să prezinte fără întârziere o propunere privind un cadru pentru negocierile cu Muntenegru, în conformitate cu concluziile sale din decembrie 2006 şi cu practica stabilită, incluzând totodată noua abordare propusă de Comisie cu privire la capitolele privind sistemul judiciar şi drepturile fundamentale, precum şi justiţia, libertatea şi securitatea. În acest sens, Comisia este de asemenea invitată să iniţieze procesul de examinare analitică a acquis-ului comunitar cu Muntenegru în ceea ce priveşte capitolele menţionate anterior.

13. Consiliul European ia act de progresele considerabile înregistrate de Serbia în direcţia îndeplinirii criteriilor politice stabilite de Consiliul European de la Copenhaga şi a cerinţelor procesului de stabilizare şi de asociere, precum şi de faptul că sşa atins un nivel pe deplin satisfăcător de cooperare cu TPI. Consiliul European salută reangajarea Serbiei în dialogul Belgrad-Pristina şi avansarea sa pe calea punerii în aplicare cu bună credinţă a acordurilor, precum şi Acordul privind gestionarea integrată a frontierelor. Pentru a acorda Serbiei statutul de ţară candidată, Consiliul European însărcinează Consiliul să analizeze şi să confirme că Serbia a continuat să dea dovadă de un angajament credibil şi că a înregistrat noi progrese în ceea ce priveşte avansarea punerii în aplicare cu bună credinţă a acordurilor la care sşa ajuns în cadrul dialogului, inclusiv cu privire la gestionarea integrată a frontierelor, că a ajuns la un
acord cu privire la cooperarea regională favorabilă incluziunii şi a colaborat în mod activ pentru a permite EULEX şi KFOR să îşi execute mandatele. Din perspectiva examinării sale, Consiliul va lua decizia acordării statutului de ţară candidată Serbiei în februarie 2012, decizie care urmează să fie confirmată de Consiliul European din luna martie.

IV. ALTE PUNCTE
14. Reamintind Concluziile Consiliului din 5 decembrie privind extinderea, în ceea ce priveşte declaraţiile şi ameninţările din partea Turciei, Consiliul European îşi exprimă îngrijorarea profundă şi lansează un apel la respectarea deplină a rolului Preşedinţiei Consiliului, aceasta fiind o caracteristică instituţională fundamentală a UE, prevăzută în tratat.

15. Reamintind discuţiile sale din iunie şi octombrie 2011, Consiliul European ia act de faptul că au fost îndeplinite toate condiţiile juridice pentru luarea deciziei privind aderarea Bulgariei şi a României la spaţiul Schengen. Consiliul European solicită Consiliului să adopte această decizie cât mai curând posibil. În cazul în care acest lucru va fi necesar, Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni în cadrul reuniunii sale din martie 2012.

16. Reamintind concluziile sale din 23 octombrie 2011 şi aprobând concluziile Consiliului din 1 decembrie, Consiliul European reiterează preocupările sale grave tot mai profunde cu privire la natura programului nuclear al Iranului, astfel cum se reflectă în cel mai recent raport al AIEA, precum şi cu privire la neîndeplinirea de către Iran a obligaţiilor sale internaţionale. Consiliul European salută acordul la care sşa ajuns în cadrul Consiliului cu privire la desemnarea a 180 de noi entităţi şi persoane legate în mod direct de programul nuclear. Consiliul European invită Consiliul să acorde în continuare prioritate lucrărilor referitoare la extinderea domeniului de aplicare a măsurilor restrictive ale UE şi la lărgirea sferei sancţiunilor existente, prin examinarea unor măsuri suplimentare împotriva Iranului, precum şi să adopte aceste măsuri cel târziu în cadrul următoarei sale reuniuni. Consiliul European reafirmă angajamentul de lungă durată al Uniunii Europene de a depune eforturi pentru găsirea unei soluţii diplomatice la chestiunea nucleară iraniană, în conformitate cu abordarea dublă.

17. Consiliul European condamnă într-un glas atacurile asupra sediilor diplomatice din Iran ale guvernului Regatului Unit şi deplânge neîndeplinirea de către guvernul iranian a responsabilităţilor sale internaţionale referitoare la protecţia personalului diplomatic şi a bunurilor acestora în temeiul Convenţiei de la Viena.

18. Consiliul European îşi menţine profunda îngrijorare în ceea ce priveşte utilizarea forţei militare de către regimul sirian şi represiunea asupra poporului sirian. Aprobând concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011, Consiliul European confirmă sprijinul său faţă de eforturile Ligii Statelor Arabe şi face apel la regimul sirian să respecte în întregime Planul de acţiune arab. Consiliul European subliniază încă o dată nevoia urgentă ca toţi membrii Consiliului de Securitate al ONU să îşi asume responsabilităţile în legătură cu situaţia din Siria.

19. Consiliul European salută rezultatele Conferinţei Internaţionale privind Afganistanul, care a avut loc la Bonn la 5 decembrie 2011, şi îşi reafirmă hotărârea în privinţa unui angajament de amploare pe termen lung al Uniunii Europene în privinţa Afganistanului dincolo de anul 2014.

20. Consiliul European salută lucrările pregătitoare intense desfăşurate pe parcursul acestui semestru cu privire la viitorul cadru financiar multianual şi ia act de raportul prezentat de Preşedinţie. Invită următoarea preşedinţie să accelereze lucrările menite să creeze baza pentru etapa finală a negocierilor, care urmează să fie discutată în cadrul Consiliului European din iunie 2012. Îşi reiterează invitaţia adresată instituţiilor de a coopera pentru a asigura adoptarea cadrului financiar multianual până la sfârşitul lui 2012.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.