A dracului limba romana: Primaria Timisoara si Curtea de Conturi se bat in... follow-up-uri!

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 10.02.2016 16:14 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA  in data de 02.02.2016, ora 15, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de Zi a Şedinţei:
1. Aprobarea Proceselor-Verbale ale sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 24.12.2015 şi 08.01.2016 .
2. Raportul Primarului Municipiului Timişoara – domnul Nicolae Robu, inregistrat cu nr. SC2016 – 001608/25.01.2016.
3. Raport privind modul de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, adoptate in semestrul II al anului 2015, inregistrat cu nr.SC2016 – 2108/29.01.2016.
4. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JUGANARU IULIUS.
5. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ŢUNDREA LUMINIŢA.
6. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei Comisiei V – pentru cultura, ştiinţa, invaţamant, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara.
9. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
10. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţa a Persoanelor Timişoara.
11. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţa Sociala Comunitara Timişoara.
12. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara.
13. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
14. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara, str. Odobescu nr.30.
15. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa situat in Timişoara, str. Traian Vuia nr.14.
16. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de 34/2134 mp. teren aferent SAD5 compus dintr-o camera cu 1,61%pci şi 34/2134 mp in folosinţa, inscris in cartea funciara 408095 – C1 –U11, numar top 7154/XVI, situat in imobilul din Timişoara, str. Ştefan cel Mare, nr.33.
17. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, in domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara, B-dul Cetaţii nr.85.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. ZIEGLER 2009 SRL.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. TIMCON S.A.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Naghiu Alina.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre VOX TECHNOLOGY PARK S.R.L. Timişoara.
22. Proiect de hotarare privind reapartamentarea imobilului situat in Municipiul Timişoara, str. Lucian Blaga nr.5, inscris in C.F. nr. 415209 – C1 avand nr.top. 272.
23. Proiect de hotarare privind schimbarea destinaţiei imobilului (cladire şi teren) proprietatea publica a Municipiului Timişoara ramas liber in care şi-a desfaşurat activitatea Gradiniţa cu Program Prelungit nr.14, situat in Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989 (fost B-dul 6 Martie, nr.28) din spaţiu pentru invaţamant in spaţiu pentru activitaţi recreativ – sportive şi darea in administrare cu titlu gratuit catre Colegiul Naţional Banaţean Timişoara.
24. Proiect de hotarare privind prelungirea prin act adiţional a contractului de inchiriere pentru imobilul in care se desfaşoara activitatea Gradiniţei cu Program prelungit nr.19 şi a Creşei nr.6, arondata Gradiniţei cu program prelungit nr.33.
25. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţa asupra parcelei nr.cad 413585 inscrisa in C.F. nr. 413585 situata in Timişoara, str. Traian Vuia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.
26. Proiect de hotarare privind sistarea CF441708 Timişoara şi CF 441709 Timişoara, in care sunt inscrise terenuri pentru cale ferata, str. Constructorilor nr.45.
27. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa SAD1, situat in imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.1, la preţul de 77.000 euro.
28. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a Spaţiului comercial – SAD 2/I, situat in imobilul din str. Gheorghe Lazar nr.1, etaj parter, la preţul de 614.000 lei.
29. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului situat in str. Paul Chinezu nr.6 ap. Nr.11, etaj I şi S.A.D. la subsol, la preţul de 40.000 de euro.
30. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa SAD 2, situat in imobilul din str. M. Viteazu nr.28, la preţul de 30.000 euro.
31. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Conisliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului situat in Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.56, la preţul de vanzare de 200.000 euro.
32. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului din str. Memorandului nr.25, la preţul de 120.000 euro.
33. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara in cadrul Adunarii Generale şi Consiliului Director ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Padurea Bistra” constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei şi imputernicirea persoanelor sa semneze şi sa desfaşoare procedura de dobandire a personalitaţii juridice.
34. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timişoara.
35. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv al Societaţii RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
36. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de calatori in Municipiul Timişoara prevazute in Anexa la hotararea Consiliului Local nr.9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul.
37. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilitaţilor fiscale la transportul in comun unor categorii de cetaţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin HCL nr.34/15.01.2013, prin HCL nr.80/26.02.2013, prin HCL nr. 478/24.09.2013, prin HCL nr. 612/10.12.2013, prin HCL nr. 392/01.08.2014, prin HCL nr. 603/09.12.2014 şi prin HCL nr. 335/31.07.2015.
38. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia.
39. Proiect de hotarare privind criteriile de intocmire a listei de prioritaţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura foştilor proprietari.
40. Proiect de hotarare privind criteriile de intocmire a listelor de prioriaţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privata a municipiului Timişoara.
41. Proiect de hotarare privind schimbarea adreselor unor secţii clinice aflate in structura organizatorica a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţa Timişoara.
42. Proiect de hotarare pentru aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţa sociala in anul 2016, in baza Legii nr. 34/1998.
43. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitaţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local.
44. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei Comisiei Speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara.
45. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
46. Proiect de hotarare privind Planul de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii de ajutor social şi de parinţii care nu contribuie la intreţinerea copilului aflat in plasament din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016.
47. Raportul de activitate nr. SC2016 – 2061/28.01.2016 al Clubului Sportiv ”SPORT CLUB MUNICIPAL”.
48. Adresa nr. SC2015 – 33842/18.12.2015 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş referitoare la prevederi legale privind apararea impotriva incendiilor, inventariere anuala, raport anual de activitate al aleşilor locali, comisiilor de specialitate, transparenţa decizionala, informaţii de interes public.
49. Adresa nr. SC2016-000398/11.01.2016 a Partidului Blocul Unitaţii Naţionale privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 526/08.12.2015 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , catre Partidul Blocul Unitaţii Naţionale Filiala Judeţeana Timiş.
50. Adresa nr. SC2016-000291/07.01.2016 a FALT privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 535/08.12.2015 privind modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru indeplinirea funcţiei de administrator de imobile in Municipiul Timişoara şi componenţa comisiei de atestare aprobata prin HCL nr. 383/05.07.2013
51. Adresa nr. SC2016 – 000831/14.01.2016 a Curţii de Conturi Timiş privind Raportul de follow-up nr.545/11.12.2015 şi Decizia nr. 10/1/04.01.2016 de prelungire a termenului de ducere la indeplinire a Deciziei nr.10/10.01.2013, la S.C. Horticultura S.A.
52. Adresa nr.SC2016- 01644/25.01.2016 a Curţii de Conturi privind dispunerea de masuri pentru ducerea la indeplinire a Deciziei nr. 70/08.01.2016, in dosarul nr. 79/2015 , pentru inlaturarea neregulilor in activitatea financiar-contabila, de catre HORTICULTURA S.A.
53. Adresa nr. SC2016 – 001326/20.01.2016 a Curţii de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 31402/30.09.2015 cu privire la Decizia nr. 61/24.06.2014 şi Decizia nr.61/1/12.01.2016, la entitatea AQUATIM S.A.
54. Adresa nr.SC2016- 001537/22.01.2016 a Curţii de Conturi privind Raportul de followup nr. 19603/02.12.2015 incheiat ca urmare a verificarii modului de realizare a masurilor stabilite prin Decizia nr. 108/07.01.2015 şi Decizia nr. 108/1/08.01.2016, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţa Timişoara.
55. Adresa nr. SC2016-001648/25.01.2016 a Curţii de Conturi privind Raportul de followup nr. 1888/26.11.2015 incheiat urmare a verificarii modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr.109/07.01.2015 la PIETE S.A.
56. Adresa nr. CDT2015 – 001999/08.01.2015 privind Informarea RATT pentru punerea in aplicare a prevederilor HCL nr. 107/27.03.2012 privind aprobarea Procesului-Verbal 661/26.10.2011 al Comisiei de Control numita prin Decizia nr.178/18.03.2011 a Directorului General al RATT, Raportului de evaluare a materialelor ramase pe stoc, atribuirii in folosinta gratuita, valorificarii si vanzarii unor materiale si imputernicirea RATT pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile.
57. Interpelarile consilierilor locali.
Proiectele de hotarare inscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia pct. 34 şi pct.35, au fost iniţiate de primarul Municipiului Timişoara, Nicolae Robu.
Proiectul de hotarare de la pct. 34 a fost iniţiat de consilierii Simonis Alfred şi Taropa Lucian, iar proiectul de hotarare de la pct. 35 a fost iniţiat de consilierii Idolu Iulian şi Simonis Alfred.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.