Ce legea cainilor, pisicilor si alte vietuitoare v-a pregatit primarul Nicolae Robu?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 13.03.2013 18:33 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din municipiul Timişoara şi a animalelor de companie
Capitolul I
Generalităţi

Art. 1: Prezentul Regulament stabileşte măsurile privind gestionarea câinilor cu şi fără stăpân şi a animalelor de companie din municipiul Timişoara, în vederea asigurării bunăstării şi protecţiei animalelor, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în:
—Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – cu modificările şi completările ulterioare; —Ordonanţa de Urgenţă nr.155/21.11.2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân – cu modificările şi completările ulterioare; —Legea nr. 227/23.04.2002 - pentru aprobarea O.U.G. nr.155/21.11.2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; —Ordonanţă de urgenţă nr.55/30.04.2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi – cu modificările şi completările ulterioare;
—Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003, ratificată de România prin Legea nr.60/24.03.2004; —Ordonanţa nr.71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 3/09.01.2003;
—Ordonanţa Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor – cu modificările şi completările ulterioare; —Legea nr.205/26.05.2004 - privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 9/11.01.2008; —Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
—Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara cu modificările şi completările ulterioare;
—Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara";
—Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
Art.2: În cuprinsul prezentului Regulament, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) animal fără stăpân - orice animal care circulă liber, fără însoţitor, în locuri publice, nu are adăpost ori se găseşte în afara proprietăţii stăpânului sau a deţinătorului său şi care nu este sub controlul ori supravegherea directă a niciunui proprietar sau deţinător;
b) deţinător de animale - proprietarul unui animal, precum şi orice persoană care deţine cu orice titlu valabil, precum şi persoana fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul;
c) câine cu potenţial periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:
- Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metisii lor;
- Categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.
d) câine agresiv - câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private şi orice caine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop;
e) sterilizare - suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere (ovaro-histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi);
f) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut anterior câinele;
g) abandonul - lăsarea unui animal, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical;
h) eutanasierea - act medical de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a animalelor cu şi fără stăpân, care sunt bolnavi cronici şi incurabili;
i) Registrul animalelor de companie – sistem de înregistrare al animalelor de companie şi alte categorii de animale nespecificate în Registrul Agricol, în scopul de a identifica mai uşor proprietarul, animalele vaccinate şi sterilizate, precum şi pentru elaborarea planurilor pentru prevenirea apariţiei sau creşterii numărului animalelor fără stăpân, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr.155/21.11.2001
j) activitatea de ecarisare – activitate de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală în scopul incinerării, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz.
k) unitate de ecarisare – unitate aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale;
l) câine utilitar – acel câine care, în urma unei selecţii şi dresajului specific, obţine un atestat şi este utilizat în folosul comunităţii, cum ar fi spre exemplu: câini de poliţie, de căutare şi salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată;
m) operatorul serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj – persoana juridică care a adjudecat prin procedurile de achiziţie publică prestarea serviciilor de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj şi deţine un contract de delegare a acestor servicii publice;
Capitolul II
Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara
Art.3: Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara sunt organizate prin grija şi coordonarea administraţiei publice locală, urmărind în principal:
a) estimarea populaţiei canine şi a ratei de înlocuire;
b) individualizarea şi înregistrarea câinilor fără stăpâni din Timişoara;
c) supravegherea habitatelor;
d) controlul circulaţiei, înstrâinării/vânzării;
e) capturarea animalelor fără stăpâni din spaţiul public;
f) aplicarea măsurilor necesare în vederea reducerii numărului de câini fără deţinător, stoparea înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor de pe domeniul public sau privat, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor;
g) eutanasia câinilor fără stăpân cu boli incurabile, constatate prin medici veterinari de liberă practică, conform legii în vigoare;
h) colectarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor organice de pe domeniul public;
i) neutralizarea cadavrelor de animale şi a deşeurilor organice colectate prin incinerare;
j) programe de informare, educaţie şi responabilizare a cetăţenilor; Toate acţiunile desfăşurate de către serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara au ca scop împlinirea acestui deziderat.
Art.4: Funcţionarea serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara se va face în condiţii de transparenţă, prin asigurarea: a) satisfacerii cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale; b) continuităţii serviciului public; c) ridicării permanente a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat; d) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; e) menţinerii condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.
Art.5: Serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara se realizează cu respectarea normelor privind capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea şi examinarea animalelor fără stăpân, potrivit Contractului de delegare a gestiunii acestor servicii publice.
Art.6: Operatorul serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara acţionează în interesul comunităţii locale şi răspunde faţă de modul în care organizează şi coordonează activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Timişoara.
Art.7: Beneficiarii serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara sunt cetăţenii municipiului Timişoara.
Art.8: Operatorul serviciului public de managament a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara va îndeplini obligaţia de raportare lunară a activităţilor desfăşurate în cadrul adăpostului la Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.9: La activitatea operatorului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi a activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara, de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie, pot participa reprezentanţi ai organizaţiilor pentru protecţia animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.
Art.10: Sunt interzise orice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a acţiunilor întreprinse de angajaţii operatorului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi a activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara.
Art.11: Ansamblul măsurilor de protecţie a animalelor fără stăpân, precum şi de prevenire a apariţiei sau creşterii numărului animalelor din această categorie, va fi iniţiat, coordonat şi controlat de reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara, prin Direcţia de Mediu şi Direcţia Poliţia Locală Timişoara, în strânsă colaborare cu reprezentanţii Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, precum şi cu organizaţiile de protecţie a animalelor, asociaţiile chinologice şi feline sau orice persoană fizică sau juridică care îşi manifestă dorinţa de a se implica, pe baza unui program/proiect comun, care va fi conceput şi implementat în raport cu condiţiile concrete existente.
Art.12. Se recomandă locuitorilor Municipiului Timişoara să dea dovadă de spirit civic şi să sprijine eforturile municipalităţii în vederea asigurării măsurilor necesare pentru gestionarea animalelor de companie, în scopul reducerii şi stopării înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor şi pisicilor cu şi fără stăpâni de pe domeniul public sau privat, prevenirii abandonului şi pierderii câinilor şi monitorizării populaţiei canine feline şi animalelor de companie, în întreaga sa dinamică.
Finanţarea serviciului public pentru managementul populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj
Art.13: Finanţarea prestaţiilor serviciilor publice de către operatorul serviciilor publice pentru managementul populaţiei canine, a animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din Municipiul Timişoara, potrivit tarifelor cuprinse în Contractul pentru delegarea acestor servicii publice, se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin alocarea fondurilor financiare către operatorul serviciului, în limita bugetului local anual. Sesizarea operatorului serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara
Art.14: Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează pe baza reclamaţiilor scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate: Dispeceratului operatorului acestor servicii publice; Primăriei Municipiului Timişoara, prin sesizări şi reclamaţii scrise înregistrate la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, prin corespondenţă electronică (inclusiv Serviciul de înregistrare online a reclamaţiilor pe www.primariatm.ro), cât şi prin sesizări telefonice şi Serviciul Call Center – 0256 969;
Art.15: Reclamaţia sau sesizarea trebuie să se refere la o situaţie concretă şi să conţină obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar şi date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, elementele de identificare a câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamaţiei etc.);
Art.16: Operatorul serviciul de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara va da curs reclamaţiilor în ordinea stabilită prin dispeceratul serviciului sau serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, funcţie de gravitatea situaţiei reclamate, dar şi de alte activităţi aflate în desfăşurare la acel moment.
Art.17: Operatorul serviciilor publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara este obligat să acţioneze de urgenţă în toate situaţiile în care se constată că prezenţa câinilor fără stăpân pe domeniul public impun o intervenţie promptă, rapidă.
Art.18: Operatorii şi personalul angajat în cadrul societăţii comerciale care prestează serviciile publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în Municipiul Timişoara se pot autosesiza cu privire la apariţia unei situaţii care necesită intervenţia şi pot acţiona în consecinţă, potrivit unui program de lucru zilnic/săptămânal, după caz; Priorităţile de capturare pentru animalele fără deţinător sunt următoarele: câinii agresivi; femelele gestante; femelele în perioada de reproducere; animalele bolnave sau rănite;
Art.19: Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public se efectuează permanent, în tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, prin utilizarea de dotări speciale, echipamente de lucru şi dispozitive - crose speciale, plase, cuşti-capcană sau lansatoare de seringi de uz veterinar cu produse imobilizante, cu respectarea normelor privind capturarea şi transportul câinilor, prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art.20: Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi în adăpostul special amenajat al operatorului serviciulu public, cu autospecialele pentru transportul câinilor, în cuşti individuale, astfel încât să se asigure câinilor siguranţă, securitate, protecţie impotriva intemperiilor şi aerisire adecvată, unde li se vor asigura spaţii de cazare, funcţie de mărime, sex, vârstă, stare de sănătate, comportament, etc., cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale.
Măsuri de gestionare a exemplarelor de câini fără stăpâni capturaţi pe domeniul public al municipiului Timişoara
Art.21: Câinii capturaţi pe domeniul public se transportă în adăpostul autorizat, unde sunt evaluaţi medical de către un medic veterinar de liberă practică, sub aspectul stării de sănătate, al comportamentului, fiind supuşi identificării prin metoda microcipării şi înregistrării în evidenţele adăpostului: Registrul de intrare în adăpost şi Fişa de evidenţă. Animalelor din adăpost li se asigură spaţii de cazare, funcţie de mărime, sex, vârstă, stare de sănătate, comportament, etc, cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale, respectând condiţiile sanitare – veterinare şi pentru bunăstarea animalelor cerute pentru funcţionarea unui adăpost pentru câini.
Art.22: Evaluarea agresivităţii animalelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică şi, în caz de nevoie a unor specialişti în etologie (canină/felină), care vor realiza operaţiunile medicale de evaluare iniţială la intrarea în adăpost precum şi pe parcursul cazării în adăpost.
Art.23: Câinii capturaţi, care sunt identificaţi prin microcipare, tatuaj sau crotaliere vor fi cazaţi separat, demarându-se în cel mai scurt timp procedurile de identificare a stăpânului/deţinătorului prin verificarea evidenţelor Registrului animalelor de companie, contactarea asociaţiilor chinologice/feline, a Cărţii de Origine Române a A.Ch.R. pentru câinii de rasă, a organizaţiilor pentru protecţia animalelor, după caz. Fotografia acestor animale va fi postată în cel mai scurt timp posibil, înlăuntrul termenului de 72 de ore, pe pagina web a adăpostului, împreună cu toate caracteristicile individuale ale animalului şi informaţiile cu privire la posibilităţile de revendicare. Măsuri de îngrijire a câinilor fără stăpâni din adăpost
Art.24: Animalele de companie şi câinii fără stăpâni sunt protejaţi de lege în egală măsură cu animalele de companie şi câinii ce au deţinător.
Art.25. Câinii capturaţi se ţin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul bolilor, curăţenia şi dezinfectarea adăpostului, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.
Art.26: Câinii din adăpost vor fi deparazitaţi şi vaccinaţi antirabic, hrăniţi, trataţi medical, cu respectarea normelor medicale sanitar – veterinare în vigoare şi în limita sumelor alocate de la bugetul local.
Art.27: Asociaţiile de protecţie a animalelor vor putea contribui la tratamentul veterinar al unor exemplare de câini sau pisici aflaţi în adăpost, ale căror costuri de îngrijire exced prevederile Contractului de delegarea al acestui serviciu public.
Art.28: Câinii din adăpost care nu au fost revendicaţi, vor fi sterilizaţi după o perioadă de minim 7 zile de la intrarea în adăpost, cu respectarea legislaţiei sanitar - veterinare şi de protecţie a animalelor, fără a depăşi o perioadă de 15 zile şi în mod excepţional, determinat de starea de sănătate a animalelor, de 45 de zile.
Art.29: Evidenţa câinilor din adăpost se va face prin înregistrări în registre speciale, vizate de medicul veterinar care deserveşte adăpostul şi prestează serviciile de asistenţă sanitară-veterinară, în care se vor menţiona: numărul de câini prinşi, data capturării, locaţia capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicări, adoptaţi, eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de identificare/tatuaj, numărul fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor în vederea incinerării şi persoanele care au instrumentat manoperele respective, potrivit prevederilor legale;

Eutanasierea câinilor fără stăpâni
Art.30: Eutanasierea câinilor fără stăpân din adăpost este posibilă doar în cazul exemplarelor diagnosticate cu boli incurabile diagnosticate de medicul veterinar de liberă practică, numai cu respectarea prevederilor legale.
Art.31: Eutanasierea câinilor fără stăpân se efectuează conform prevederilor legale. Medicul veterinar care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari este singura persoană care poate efectua eutanasierea, are acces la barbiturice şi poate decide în privinţa utilizării medicamentelor periculoase. Art.32: Medicul veterinar de liberă practică va documenta înregistrările privind câinii eutanasiaţi, cu menţionarea substanţei utilizate şi numele medicului veterinar de liberă practică care a realizat eutanasia, elementele de indentificare ale animalului.
Art.33: Sacrificarea câinilor fără stăpâni din adăpost în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentul regulament şi de dispoziţiile legale aplicabile este strict interzisă. Art.34: Cadavrele câinilor vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, faină proteică şi alte produse. Revendicarea, adopţia şi încredinţarea câinilor fără stăpân
Art.35: Exemplarele de câini din adăpost vor putea fi revendicate sau adoptate numai în baza Declaraţiei-angajament, respectiv a Formularului de adopţie/revendicare completate şi semnate de către solicitanţi, stabilite potrivit legii. Prestatorul serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj în Municipiul Timişoara are obligaţia ţinerii la zi a evidenţelor privind revendicarea şi adopţia câinilor din adăpost.
Art.36: Solicitările de adopţie a animalelor de companie fără stăpâni de către persoanele fizice sau juridice, care oferă garanţia unui bun tratament, potrivit Legii nr.205/2004 se vor rezolva în cel mai scurt timp posibil, în mod gratuit.
Art.37: Revendicarea câinilor din adăpost se soluţionează cu prioritate, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 72 de ore, fiind gratuită în situaţia înregistrării primei solicitări înregistrate. În cazul în care cererea de revendicare a unui câine este înregistrată pentru a două oară, ca urmare a pierderii sau lăsarea în libertate pe domeniul public, persoana fizică sau juridică care revendică animalul va achita contravaloarea cheltuielilor de capturare, transport, a serviciilor medicale şi de întreţinere aferente perioadei de cazare a câinelui în adăpost. Cuantumul valoric al acestor cheltuieli este stabilit potrivit tarifelor aprobate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj în Municipiul Timişoara.
Art.38: Încredinţarea spre adopţie a câinilor adulţi din adăpost/adăposturi se face numai după sterilizare, vaccinare antirabică, deparazitare, identificare şi înregistrare în Registrul animalelor de companie.
Art.39: Puii şi exemplarele tinere, sub vârsta de 6 luni, vor fi încredinţaţi spre adopţie numai după vaccinare, deparazitare, identificare, înregistrare în Registrul animalelor de companie precum şi în urma prezentării de către adoptator a unui angajament ferm, sub semnătură privată, de sterilizare a câinelui adoptat de îndată ce acesta va ajunge la vârsta de 6 luni.
Art.40: Exemplarele de câinii care nu sunt revendicaţi sau adoptaţi pot fi plasaţi, la cererea organizaţiilor pentru protecţia animalelor sau a unor persoane fizice, în îngrijire temporară, până la adopţie. Acestea se obligă să se supună monitorizării periodice a activităţii lor.
Art.41: Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine are obligaţia de a se îngriji de el ca un bun proprietar, iar în cazul în care nu îl mai doreşte, are obligaţia să îl predea operatorului serviciului public de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi serviciului de ecarisaj în Municipiul Timişoara.
Art.42: Câinii care îndeplinesc condiţiile de adopţie, nerevendicaţi în termen de două zile pot fi adoptaţi de persoane fizice sau juridice de la sediul adăpostului sau cu ocazia Campaniilor de adopţie organizate în Municipiul Timişoara de către autoritatea publică locală în colaboare cu organizaţiile pentru protecţia animalelor şi alte părţi interesate.
Art.43: În situaţii de rele tratamente ale animalului de companie, acesta poate fi confiscat de la deţinător, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Reîntoarcerea în teritoriu a câinilor sterilizaţi
Art.44: Câinii capturaţi de pe domeniul public, identificaţi, deparazitaţi intern şi extern, vaccinaţi antirabic şi sterilizaţi pot fi reîntorşi în teritoriu la cererea expresă a organizaţiilor pentru protecţia animalelor sau a colectivităţii/ grupurilor locale, prin grija operatorului serviciilor de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi a serviciilor de ecarisaj, cu respectarea teritoriului/habitatului din care au fost capturaţi. Câinii care vor fi supuşi reîntoarcerii în teritoriu vor fi în mod obligatoriu identificaţi şi prin crotaliu.
Art.45: Prin excepţie, nu vor fi reîntorşi în teritoriu câinii care s-au dovedit a fi agresivi sau care au fost reclamaţi cu antecedente de agresivitate şi evaluaţi ca atare de către medicul veterinar de liberă practică sau specialistul în etologie canină, făcându-se menţiunile corespunzătoare în Fişa animalului.
Art.46: Decizia nereturnării în teritoriu sub aspectul agresivităţii unui câine va fi luată de către medicii veterinari de liberă practică sau specialiştii în etologie canină, după evaluarea comportamentului animalului.
Art.47: Reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor pot participa la şedinţele de evaluare a gradului de agresivitate a câinilor, potrivit unui program stabilit de către operatorul serviciului de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj. Art.48: Reîntoarcerea în teritoriu se înscrie în Fişa animalului, care este introdusă şi actualizată în cadrul bazei de date unice. Art.49: Fişa animalului se păstrează şi se completează cu menţionarea tuturor operaţiunilor la care este supus animalul, cu precizarea datei şi a persoanei autorizate care a efectuat completarea. Câinii nereturnaţi şi nerevendicaţi vor rămâne în adăpost până la adopţie sau până la dispariţia pe cale naturală. Art.50: Câinii reîntorşi în teritoriu vor fi recapturaţi şi cazaţi în adăpostul de animale în situaţia în care se înregistrează reclamaţii privind agresivitate.
Obligaţiile autorităţilor publice locale, medicului veterinar şi deţinătorului. Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara
Art.51: Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara, aprobat prin Anexa 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara", s-a deschis în vederea gestionării la nivel local a unei baze de date unice privind animalele de companie din Municipiul Timişoara în scopul de a identifica cât mai uşor proprietarul unui animal de companie, animalele vaccinate şi sterilizate, precum şi pentru a elabora planurile pentru prevenirea apariţiei sau creşterii numărului animalelor fără stăpân;
Art.52: În Registrul animalelor de companie din Municipiul Timişoara, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va înregistra animalele de companie şi alte categorii de animale nespecificate în Registrul Agricol.
Art.53: Registrul animalelor de companie este o evidenţă complexă, în format document şi în format electronic, în care sunt înregistrate datele privitor la: proprietar (nume şi prenume), adresă, date personale, specie, rasa, vârsta, sex, înscrierea într-o asociaţie, nr. identificare microcip.
Art.54: Registrul animalelor de companie va putea fi accesat şi de către cabinetele de medicină veterinară, policlinici sau spitale veterinare şi organizaţiilor pentru protecţia animalelor.în scopul înregistrării animalelor de companie cu şi fără stăpâni, pe platforma on-line dezvoltată de municipalitate.
Accesul la Registrul animalelor de companie se va putea face la cerere scrisă a reprezentanţilor cabinetelor de medicină veterinară, policlinicilor sau spitalelor veterinare şi organizaţiilor pentru protecţia animalelor, pe bază de parolă.

Art.55: Câinii care fac parte din categoriile definite ca fiind periculoşi se vor supune şi reglementărilor legale în vigoare, stabilite potrivit prevederilor O.U.G. nr. 55/30.04.2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi, aprobată prin Legea nr. 60/2003 – cu modificările şi completările ulterioare;
Art.56: Costurile deparazitării, tratării, vaccinării antirabice, sterilizării, identificării animalelor fără stăpâni din adăposturi şi de pe domeniul public vor fi suportate de către bugetul local al Municipiului Timişoara, până la eradicarea fenomenului câinilor fără stăpân, în limita bugetelor locale aprobate pentru fiecare an bugetar.
Art.57: Costurile sterilizării şi identificării animalelor cu stăpâni vor fi suportate de proprietari.
Art.58: În mod alternativ, Municipiul Timişoara poate dispune alocarea de fonduri pentru achiziţionarea şi funcţionarea unei clinici mobile pentru sterilizarea câinilor cu şi fără deţinător. În acest caz, acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare vor fi efectuate şi cu ajutorul clinicii mobile dotată cu instrumentarul, produsele farmaceutice de uz veterinar şi consumabilele medicale veterinare necesare.
Funcţionarea clinicii mobile pentru sterilizarea animalelor de companie va respecta exigenţele prevăzute de legislaţia sanitară-veterinară sub aspectul autorizării funcţionării şi va fi deservită de către medici veterinari de liberă practică înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari.
Art.59: Sterilizarea este obligatorie pentru toti câinii şi felinele cu şi fără stăpâni de pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, cu excepţiile prevăzute la art.60.
Art.60: Nu vor fi supuşi sterilizării următoarele categorii de animale de companie (câini şi pisici): femelele care se află în perioada de alăptare; câinii revendicaţi, cu obligaţia depunerii unui angajament ferm, sub semnătură privată, de sterilizare a câinelui revendicat şi prezentarea unei dovezi în acest sens, în termen de 15 zile de la data revendicării; animalele a căror stare de sănătate nu permite efectuarea acestor operaţiuni chirurgicale, stare care este certificată şi documentată de medicul veterinar de liberă practică care a evaluat clinic şi diagnosticat animalul; câinii utilitari; câinii/felinele de rasă cu certificat de origine eliberat de către Cărţile de Origine (pedigree) şi înregistraţi la asociaţiile chinologice/feline teritoriale sau câinii de rasă care prezintă un document de apartenenţă la o rasă canină/felină. câinii aparţinând raselor canine româneşti recunoscute de Federaţia Chinologică Internaţională: Ciobănesc Românesc Mioritic (Standard FCI nr.349), Ciobănesc Românesc Carpatin (Standard FCI nr.350), Ciobănesc Românesc de Bucovina (Standard FCI nr.357) şi Ciobănesc Românesc Corb, înregistraţi la asociaţiile chinologice teritoriale, naţionale/cluburi naţionale; Câinii aparţinând raselor recunoscute de către Federaţia Chinologică Internaţională (F.C.I.) şi care nu deţin certificate de origine (pedigree), vor fi exceptate de la obligaţia sterilizării cu condiţia depunerii de documente justificative, eliberate de către Cartea de Origine Română, pe baza documentelor eliberate de Asociaţia Chinologică Română.
Art.61: Centrele de sterilizare precum şi orice alte cabinete, clinici sau spitale veterinare de pe teritoriul municipiului Timişoara, respectiv organizaţiile de protecţie a animalelor au următoarele obligaţii: de a înregistra pe platforma on-line existentă, în Registrul animalelor de companie, animalele sterilizate şi identificate, în condiţiile existenţei accesului la evidenţa informatizată, pe bază de utilizator şi parolă; de a transmite lunar către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în format electronic şi pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date unică; de a transmite lunar către Primăria Municipiului Timişoara orice modificări intervenite ulterior privind situaţia animalelor înregistrate; de a elibera deţinătorului o adeverinţă de atestare a sterilizării şi/sau identificării - o copie a adeverinţei de atestare a sterilizării urmând să rămână în arhiva medicului veterinar care a realizat sterilizarea şi o copie urmând a fi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Adeverinţa de atestare a sterilizării şi/sau identificării animalului, întocmită în 3 exemplare, după modelul prevăzut în Anexa nr.1, vor fi tipărite prin grija Primăriei Municipiului Timişoara şi vor fi puse la dispoziţie către cabinetele, clinicile, spitalele veterinare şi medicii veterinari de liberă practică înregistraţi la Colegiul Medicilor Veterinari, pe bază de document de predare - primire.
Art.62: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş va avea acces la datele actualizate ale animalelor de companie înregistrate în Registrul Animalelor de companie. Capitolul III Deţinerea şi creşterea animalelor de companie în mediul urban Art.63: Principii de bază privind deţinerea animalelor de companie: deţinerea unui animal de companie se va face cu respectarea bunăstării animalului şi nu va cauza inutil durere, suferinţă fizică sau psihică animalului; interdicţia de a abandona animale, indiferent de motivele invocate; asigurarea condiţiilor de întreţinere a animalelor care să corespundă necesităţilor etologice specifice speciei; obligativitatea individualizării şi înregistrării tuturor animalelor conform normelor în vigoare; obligativitatea sterilizării animalelor de companie cu şi fără stăpân, fără o valoare chinologică/felină; asigurarea securităţii şi a altor drepturi ale cetăţenilor; recuperarea de la deţinător a daunelor pricinuite de animal sau a costurilor necesare cazării, îngrijirii şi tratării animalelor abandonate sau pierdute; Art.64: Deţinătorii de animale de companie au obligaţia:
a) De a identifica animalul de companie prin microcipare (prin transponder), la un medic veterinar de liberă practică şi să înregistreze câinii deţinuţi în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, prin hotărâre a consiliului local;
b) Să înregistreze în termen de 90 de zile animalele pe care le deţin în Registrul animalelor de companie, gestionat la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, prin depunerea Declaraţiei prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Regulament, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/24.02.2009 privind aprobarea "Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara";
c) Să sterilizeze câinii şi pisicile fără rasă sau metisaţi (prin încrucişarea de două rase sau a unui câine/pisică de rasă cu unul fără rasă) pe care îi deţin, în termen de 6 luni de la data întrării în vigoare a prezentului Regulament;
d) De a asigura animalelor hrană şi apă în cantitate suficientă, timpi de odihnă suficienţi, precum şi de a le asigura posibilitatea mişcării, în funcţie de cerinţele etologice specifice fiecărei specii în parte;
e) De a avea faţă de ele un comportament uman, creând condiţii pentru asigurarea protecţiei şi bunăstării acestora şi de a preveni pierderea sau accidentarea;
f) Să adune resturile fiziologice rezultate de la animal din spaţii publice, părţi comune ale clădirilor, accese în incinte, vecinătăţi, etc.;
g) Să anunţe urgent serviciile sanitar-veterinare de stat despre fiecare caz de îmbolnăvire sau epizootie la animalele deţinute precum şi despre muşcăturile ori traumele provocate oamenilor sau animalelor domestice;
h) Să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile stabilite prin reglementări legale speciale;
i) În cazul în care animalul a muşcat sau zgâriat o persoană şi nu se poate face dovada vaccinării anuale antirabice, animalul va fi ţinut sub observaţie 10 zile de către personal calificat prin suportarea cheltuielilor aferente de către proprietar, la care se adaugă cheltuielile necesare imunizării şi tratării persoanei muşcate;
j) Să notifice la Primăria Municipiului Timişoara, în termen de 15 zile înstrăinarea, pierderea sau decesul câinelui, în vederea menţionării în Registrul animalelor de companie; Art.65: Deţinătorilor de animale le este interzis: a) Să participe sau să organizeze lupte între animale sau să dreseze un animal în acest scop; b) Să aplice rele tratamente unui animal sau să abandoneze un animal, indiferent de motiv; c) Să vândă sau să înstrăineze animalele fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de sănătate şi transmisă autorităţilor competente; d) Vânzarea, procurarea, participarea la expoziţii, precum şi transportarea animalelor pe orice distanţă şi în orice scop fără a avea asupra sa carnetul de sănătate al animalului; e) Să deţină un animal în locuri improprii; f) Să plimbe animalele în locurile unde accesul acestora este interzis – restricţie specificată prin inscripţionări, afişări legale, informări cu privire la normele locale aplicabile; g) Să utilizeze în mod necorespunzător spaţiile special amenajate pentru câini (canisite);
h) Creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate, care să evidenţieze vaccinările şi deparazitările, la zi;
i) Neasigurarea de către deţinătorii de animale de companie a curăţeniei şi igienei pe spaţiile comune din imobilele de locuit;
j) Plimbarea pe domeniul public - alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special amenajate – a câinilor şi altor animale de companie, fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice. Prin materialele necesare păstrării curăţeniei se înţelege fie ca proprietarul să aibă asupra sa mătură, făraş, pungă de unică folosinţă, fie pungă şi mănuşi de unică folosinţă; k) Să îşi însuşească un număr mai mare de pungi speciale pentru dejecţiile canine, puse la dispoziţie de municipalitate în cutia aferentă coşurilor speciale pentru reziduurile animalelor de companie;
l) Plimbarea câinilor pe companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi botniţă;
m) nedeţinerea de către însoţitorii animalelor de companie, pe timpul plimbării acestora a actului de identitate al proprietarului şi a carnetului de sănătate al animalului de companie;
n) Comercializarea unui animal de companie unei persoane sub 18 ani, fără acordul expres al părinţilor sau a tutorelui legal; Art.66: Restricţii privind deţinerea animalelor de companie:
a) Deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui număr mai mare de 4 animale de companie – doi câini şi 2 pisici - fără plata unei taxe anuale stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
Fac excepţie de la prevederile punctului a) proprietarii de câini şi pisici de rasă, crescători şi deţinători ai unei canise/felise, care realizează activităţi de creştere şi ameliorare a raselor canine/feline, cu aprobarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în baza documentelor justificative eliberate de către asociaţiile feline/canine (asociaţii teritoriale, naţionale, grupuri de lucru şi asociaţii naţionale recunoscute de către Asociaţia Chinologică Română).
b) Deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj apartamentului de deţinere al animalului de companie);
c) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe sau ţarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi a unei împrejmuiri corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul public pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu acordul expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
d) Nerespectarea distanţei de minim 10 m. a amplasamentului adăpostului câinelui atât faţă de apartamentele din curţile de folosinţă comună cât şi faţă de imobilele învecinate;
e) Circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună;
f) Neafişarea de către proprietari, deţinători de câini de companie, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz;
g) Deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de proprietari a câinilor, pisicilor şi altor animale de companie pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public;
h) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau private a câinilor de pază fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările şi deparazitările la zi, fără a fi identificate şi sterilizate;
i) Deţinătorilor de câini şi pisici necastraţi/nesterilizaţi le este interzis să permită reproducerea animalelor pe care le deţin, cu animale fără deţinător. j) Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru câini fără stăpân pe domeniul public al Municipiului Timişoara. Art.67: Măsuri veterinare obligatorii: a) Constituie măsură obligatorie pe teritoriul municipiului Timişoara, individualizarea tuturor animalelor prin microcipare (identificare prin intermediul unui transponder) aplicat câinilor şi pisicilor în zona interscapulară, în cazul animalelor aparţinând proprietarilor şi deţinătorilor de animale de companie precum şi în cadrul adăposturilor operatorilor serviciilor publice de management a populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din municipiul Timişoara;
- crotalie vizuală, personalizată aplicată la nivelul urechii, prin crotalii aprobate de organismele internaţionale de înregistrare a animalelor, evaluate, testate şi standardizate, pentru câinii reteritorializaţi;
b) Înregistrarea tuturor animalelor de companie în Registrul animalelor de companie gestionat de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi să notifice înstrăinarea, pierderea sau decesul animalului, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului; c) Deţinătorii de animale de companie sunt obligaţi să prezinte animalul la persoanele competente - medici veterinari de liberă practică, în vederea realizării schemei de vaccinare până la vârsta de 3 luni, iar apoi anual în vederea vaccinării antirabice, a deparazitărilor periodice şi a tratamentelor veterinare necesare asigurării stării de sănătate. d) În cazul în care animalul a provocat traume oamenilor sau altor animale domestice, deţinătorul are obligaţia de a anunţa urgent şi de a prezenta animalul autorităţilor competente: Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, prin circumscripţiile sanitar-veterinare şi Direcţia pentru Sănătate Publică Timiş. e) Toate aceste operaţiuni vor fi înscrise în carnetul de sănătate, avizat de medicul veterinar. Carnetul de sănătate va fi ţinut de proprietar şi va însoţi animalul tot timpul.
f) Deţinătorii de câini fără certificat de origine (pedigree) au obligaţia sterilizării animalelor cu vârsta de peste 6 luni într-un interval de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Capitolul IV. Răspunderea juridică
Art.68: Reglementări privind deţinerea animalelor de companie pe raza municipiului Timişoara din cuprinsul Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.371/30.10.2007 cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele:
a) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (p), cu următorul conţinut: „p) Nesterilizarea de către deţinători sau proprietari, a câinilor şi pisicilor cu stăpâni, fără valoare chinologică/felină (fără rasă determinată sau metisaţi) din gospodăriile individuale, instituţii de stat sau private de pe raza municipiului Timişoara; b) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (q), cu următorul conţinut: „q) Însuşirea unui număr mai mare de 3 pungi speciale pentru dejecţiile animalelor de companie, puse la dispoziţie de municipalitate în cutia aferentă coşurilor speciale pentru reziduurile animalelor de companie;” c) La art. 21, alin. 1 lit. (o) se introduce un nou punct (r), cu următorul conţinut: „r) Înstrăinarea animalele fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de sănătate şi transmisă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;” d) Art.21 alin.2 se completează cu două noi puncte c) şi d), cu următorul conţinut: „c) Art. 21 litera p) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 lei d) Art. 21 literele q) şi r) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 lei” Art.69: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezentul Regulament se realizează de către: agenţii constatatori din cadrul Direcţiei de Mediu şi ai Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; alte persoane împuternicite prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara; Dispoziţii finale: Art.70: În vederea asigurării unui termen de conformare la cerinţele prezentului Regulament, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.21 alin.2 literele k) (teza finală privind identificarea), n) şi o) se va aplica cu acordarea unui termen de conformare de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament. Art.71: Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.21 alin.1, literele k) (teza finală privind sterilizarea) şi p) din H.C.L. nr.371/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se va aplica după o perioadă de conformare de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

ANEXA NR. 1
ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – STERILIZARE
Nr.înreg. _______din ____.____.201___
Deţinător
Nume si prenume
B.I./C.I./Paşaport
Adresa de domiciliu
Adresa domiciliu animal
(dacă adresa de domiciliu al deţinătorului nu este aceeaşi cu adresa la care este ţinut animalul)
Animal
Specie
Rasă
Sex
Vârstă
Semnalmente
Observaţii
Data sterilizării
Nr. microcip
Nr. crotal/tatuaj Medic veterinar
Nume şi prenume
Adresa, număr de telefon cabinet veterinar
Semnătura şi parafa medicului veterinar

ANEXA NR. 2
DECLARAŢIE,
Subsemnatul (a) _____________________________________________cu domiciliul în
_____________________________________________________________________________
declar pe proprie răspundere în vederea înregistrării în Registrul animalelor de companie
- Următorul efectiv de animale :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Date referitoare la proprietar ( Seria şi nr. de buletin, CNP, adresa unde este crescut animalul )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Date referitoare la animal (nr. de identidicare – nr. microcip, specia, rasa, vârsta, menţiunea efectuării sterilizării şi dacă animalul este înscris într-o asociaţie )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
DATA DEPUNERII, SEMNĂTURA,

ANEXA 3
FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE DECLARAŢIE-ANGAJAMENT nr. ____/____.____.201___ Subsemnatul(a) ___________________________________________________ domiciliat(a) în ________________________,str.__________________________________________ nr._____, bl._____,et.____,ap.____,sc.______, judeţul/sectorul___________________ telefon___________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ______ nr. ____________, eliberat(ă) de ________________________________________ la data de ___.___.______ mă angajez să adopt câinele cu numărul de tatuaj/identificare __________________________ adăpostit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a cainelui; 2. Să prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. Să anunţ serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui. Data___.___.201___ Semnătura adoptatorului, Semnătura reprezentantului, ___________________ Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân ____________________

ANEXA 4

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE Subscrisă societate ______________________________, cu sediul în _______________________, str._________________________________nr.______, sectorul/judeţul ________________, telefon ______________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ________________ sub nr.____________________ reprezentată de ___________________________________ în calitate de ___________________________, legitimat cu BI/CI seria ______nr.___________, eliberat(ă) de _________________________________ la data de ____.____.______, se angajează să adopte un număr de ___________________câini, identificaţi cu numerele de tatuaj/număr identificare_____________________________________, adăpostiţi de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 2. Să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 3. Să anunţ serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 5. Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui. Data___.___.201___ Semnătura reprezentantului, Semnătura reprezentantului, societăţii Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân _________________________ ________________________

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.