Colterm inventeaza un TARIF de TRANSFORMARE si scumpeste ENERGIA TERMICA. Consiliul Local Timisoara voteaza...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 02.04.2018 14:50 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA, in data de 03.04.2018, ora 16,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de zi:
1.    Aprobarea Procesului Verbal al sedintei   ordinare a Consiliului Local din data de 20.03.2018.
2.    Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului BORDEAŞU ILARE.
3.    Proiect de hotarare privind  modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara.
4.    Proiect de hotarare privind  modificarea şi aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş, Timişoara.
5.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Creşe.
6.    Proiect de hotarare privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii şi activitaţi necesare exploatarii şi intreţinerii  cimitirelor umane situate pe Calea Buziaşului, Str. Rusu Şirianu şi Calea Şagului din Municipiul Timişoara.
7.    Proiect de hotarare privind  aprobarea operaţiunii de prima     inscriere in cartea funciara a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de exploatare(identic cu nr.cad. DE 1549/6) cu suprafaţa de 2243 mp.
8.    Proiect de hotarare privind  aprobarea operaţiunii de prima inscriere in cartea funciara a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafaţa de 3100 mp, nr. cadastral 445507 drum de exploatare (identic  cu nr. Cad DE 1542) tronson 1 cu suprafaţa de 363 mp. nr. cadastal 445729 construcţii dig (identic cu nr. cad CD 1549/4/4) tronson 1 cu suprafaţa de 3324 mp şi nr. cadastral 445490 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/4/6  cu suprafata de 317 mp.
9.    Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii suprafeţei imobilului din str. Cuvin nr. 2 cu nr. top 6990 inscris in CF 418783 Timişoara de la 2340 mp la 2283 mp.
10.    Proiect de hotarare privind   aprobarea operaţiunii de alipire imobile  inscrise in C.F. nr. 445487 Timişoara şi C.F. nr. 413706 Timişoara, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţa str. Gheorghe Dima nr.5, Timişoara.
11.    Proiect de hotarare privind  apartamentarea imobilului situat in Timişoara, str. Martir Col Ioan Uţa nr.6.
12.    Proiect de hotarare privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decit aceea de locuinţa din Timişoara, strada Augustin Pacha nr.6, inscris in C.F. nr. 402446-C1-U7 nr. topo 366/V, la preţul de 580.000 lei.
13.    Proiect de hotarare privind neexecitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului din Timişoara, Piaţa Libertaţii nr.2, etaj parter, ap. SAD(BANCA), inregistrat in C.F. nr. 413282-C1-U8, nr. topo 286/XVIII, la preţul de 2.181.364 lei, respectiv 470.000 euro.
14.    Proiect de hotarare privind  atribuirea in folosinţa gratuita catre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş a spaţiului din Timişoara, str. Crişan nr. 21 pentru desfaşurarea activitaţii Secţiei 4 Poliţie Urbana Timişoara şi a spaţiului din Timişoara, Calea Şagului nr. 16 pentru desfaşurarea activitaţii Secţiei 3  Poliţie Urbana Timişoara.
15.    Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 76/05.10.1993 privind atribuirea spaţiului in suprafaţa de 241,41 mp. de la parterul imobilului din B-dul Republicii nr. 6 şi spaţiul de la etajul I in suprafaţa de 529 mp. din imobilul situat in B-dul Republicii nr. 8 catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi Judeţeana.
16.    Proiect de hotarare privind prelungirea prin act adiţional, pe o perioada de 3 ani a Contractului de inchiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R EVOLUTION COMPANY SRL, pentru spaţiul situat in Timişoara str. Alba Iulia nr.2.
17.    Proiect de hotarare privind  prelungirea Contractului de concesiune nr. 80/07.02.2005, incheiat cu dr. MIOC NICOLETA.
18.    Proiect de hotarare privind prelungirea pe o perioada de 1 an a Contractului de inchiriere cu nr. 690/1999 cu Societatea Profesionala Notariala Sichim Ioana- Notinger Teodora.
19.    Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului aferent imobilului cu destinatia de locuinta, situat in Timisoara, str. Virgil Madgearu nr. 10.
20.    Proiect de hotarare privind  revocarea Hotararii Consiliului Local  nr. 180/01.06.2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului şi fundaţiei de pe acesta in vederea finalizarii investiţiei ”Extindere Clinica III Pediatrie cu un Centru Familial”, catre Spitalul Clinic de Urgenţa pentru Copii ” Louis Ţurcanu”.
21.    Proiect de hotarare privind insusirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a „Acordului cu privire la investitiile aflate in proprietatea tertului” incheiat intre Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romania, in calitate de investitor, si Municipiul Timisoara, in calitate de proprietar, in vederea finantarii de catre Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din Romania, a unei investitii la  Gradinita cu program prelungit nr. 10, str. Iuliu Maniu nr. 42.
22.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de selectie – componenta integrala si  a Profilului personalizat al Consiliului de Administratie pentru Societatea de Transport Public Timisoara S.A.
23.    Proiect de hotarare privind completarea  Hotararii Consiliului Local  nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrata de S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.
24.    Proiect de hotarare privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de calatori in Municipiul Timişoara, prevazute in Anexele la Hotararea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016.
25.    Proiect de hotarare privind aprobarea  participarii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ”Programul de Stimulare a Innoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019” in vederea achiziţionarii 1 (unui) autovehicul nou.
26.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Inţelegerii de Cooperare intre Municipiul Timişoara şi Municipiul Porto din Republica Portugheza.
27.    Proiect de hotarare privind  aprobarea plaţii cotizaţiei anuale catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timiş.
28.    Proiect de hotarare privind activarea Secţiei sportive de Tenis in cadrul Sport Club Municipal Timişoara şi afilierea acestei secţii sportive Tenis la Federaţia Romana de Tenis.
29.    Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţarii din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „ Mansardare şcoala P+1E pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultand P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fosta Negoiu ) nr.47.
30.    Proiect de hotarare  privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru mijloacele tehnice şi echipamentele de intervenţie din dotarea Formaţiunii de Intervenţie ”SALVO” ce aparţine Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa al Primariei Municipiului Timişoara.
31.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiectul ”dotarea cu echipamente a Unitaţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţa pentru Copii ”Louis Ţurcanu” Timişoara, str. Piaţa Regina Maria nr.2.
32.    Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona locuinţe individuale şi colective cu regim redus de inalţime” str. Moise Doboşan nr. 65-67, Timişoara.
33.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuinţelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timişoara, a modelelor contractelor cadru de vanzare-cumparare cu plata integrala in numerar/prin virament bancar, Contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate, Promisiunii bilaterale(antecontract) de vanzare –cumparare, Actului adiţional la promisiunea bilaterala(antecontract) de vanzare-cumparare, aprobarea preţurilor de vanzare, precum şi actualizarea acestora la data vanzarii locuinţelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara.
34.    Proiect de hotarare  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Timişoara  in Adunarea Generala a Acţionarilor a Societaţii AQUATIM S.A.
35.    Starea economica, sociala şi de mediu a Municipiului Timişoara pentru anul 2017, cu nr. SC2018 – 006343/19.03.2018.
36.    Raportul de activitate   al Primarului Municipiului Timişoara – domnul Nicolae Robu, privind deplasarea la Viena, in Austria, in perioada 27 februarie – 2 martie 2018,  cu nr. SC2018 – 4441/19.03.2018.
37.    Adresa nr. SC2018-006387/19.03.2018 a  Curţii de Conturi - Camera de Conturi Timiş privind Raportul de folow-up nr. SC2018 – 002436/02.02.2018, incheiat ca urmare a  verificarii modului de ducere la   indeplinire a masurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 10/11.04.2016 la UAT Municipiul Timişoara.
38.    Adresa nr. SC2018-006380/19.03.2018 a Curţii de Conturi - Camera de Conturi Timiş privind Raportul de folow-up nr. SC2018-002184/31.01.2018 incheiat ca urmare a  verificarii modului de ducere la   indeplinire a masurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 30/01.08.2016 la UATM Timişoara.
39.    Adresa nr. SC2018- 006039/14.03.2018  a Curţii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 3/30.01.2018, incheiat ca urmare a verificarii modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 60/19.01.2017 la International Recycling Energy S.A. – in insolvenţa.
40.    Adresele nr.SC2018-005646/09.03.2018, SC2018 – 005651/09.03.2018, SC2018 -005645/09.03.2018, SC2018 – 006149/15.03.2018, SC2018-006142/15.03.2018, SC2018 – 007007/26.03.2018 referitoare la  Dosarul nr. 325/30/2010 al Curţii de Apel şi Informarea Serviciului Juridic – privind Dosarul nr. 325/30/2010 aflat pe rolul Curţii de Apel Timişoara, cu termen de judecata la data de 22.03.2018.
41.    Adresa nr. SC2018 – 006506/20.03.2018 a domnului Dumitrache Iulian privind  plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 526/20.12.2017 -  privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, str.Virgil Madgearu nr. 17, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
42.    Adresa nr. SC2018 – 006653/22.03.2018  a  BEGA TURISM S.A.   privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local  nr. 529/20.12.2017 -  privind aprobarea majorarii  cu  300%  a impozitului pe cladiri,  incepand cu anul 2018, pentru imobilul  situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
43.    Adresa nr. SC2018 – 006837/23.03.2018 a Clubului  Sportiv Municipal Timişoara privind soluţionarea unei problem de activitate a  secţiei de badminton.
44.    Interpelarile consilierilor locali.

 

Prin HCL nr. 392/17.10.2017 s-a aprobat pretul local de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. consumatorilor racordati lasistemul centralizat din municipiul Timisoara.
Pana in present, pentru energia termica livrata direct de la gardul centralei si pentru cea livrata din reteaua de transport, beneficiarii si-au achizitionat instalatiile de transformare (statii termice), acestia platind numai pretul de producere (200,45 lei/Gcal), respectiv pretul de producere + tariful de transport (200,45 +43,01=243,46 lei/Gcal).
Pentru a atrage viitori clienti non-casnici (agenti economici, institutii publice) in sistemul centralizat, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. a analizat posibilitatea livrarii energiei termice direct din statia termica (punct sau modul termic pus la dispozitie de catre COLTERM) prin reteaua de distributie apartinand consumatorului. Acest tip de clienti ar trebui sa plateasca pe langa pretul de producere + tariful de transport, un tarif de transformare a energiei termice din energie termica primara in energie termica secundara.
Prin adresa Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. inregistrate cu nr. RE2018- 000503/28.02.2018 se solicita promovarea unei Hotarari de Consiliu Local in vederea completarii HCL nr. 392/2017, prin introducerea tarifului de transformare a energiei termice din energie termica primara in energie termica secundara si a valorii acestuia de 16,24 lei /Gcal, calculat avand la baza documentatia de fundamentare pentru producerea energiei termice sub forma de apa ferbinte in CT Centru si CET Sud, documentatia de fundamentare a tarifelor de transport si distributie a energiei termice.
Consumatorii non-casnici care vor fi interesati de solutia de racordare la sistemul centralizat prin intermediul unui modul termic care sa fie pus la dispozitie de catre COLTERM, pretul energiei termice pentru aceasta solutie de alimentare va fi compus din pretul de producere + teriful de transport + tariful de transformare, adica 200,45+43,01+16,24= 259,70 lei /Gcal.
Toate preturile si tarifele mentionate nu contin T.V.A.
Consumatorii casnici care opteaza pentru aceasta solutie de alimentare, nu vor fi afectati din punct de vedere financiar deoarece pretul energiei termice livrate prin SACET si platit de populatie este 242,00 lei/Gcal (cu T.V.A. inclus) pentru municipiul Timisoara.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.