Consiliul Local, in sedinta ordinara de februarie

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 24.02.2012 08:00 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Membrii Consiliului Local al Municipiului Timişoara au fost convocaţi în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ în data de 28.02.2012, ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din Bd-ul C.D. Loga nr.1.
1. Interpelările consilierilor locali.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 07.02.2012.
3. Raportul Primarului Municipiului Timişoara pe anul 2011.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei , Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Filarmonica Banatul Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării şi funcţionării reţelei şcolare a Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2012 – 2013.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2012, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006- 15414/31.07.2006.
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii abonamentelor TELPARK.
12. Proiect de hotărâre privind eliberarea locaţiilor în vederea scoaterii la licitaţie publică a amplasamentelor pentru chioşcuri de difuzare şi comercializare a presei.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Etapei a 2-a – Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN).
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 – Cadastrul Verde”
15. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Judeţean Timiş asupra terenului în suprafaţă de 18.697 mp înscris în C.F.nr.428241 a Municipiului Timişoara
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, situat în imobilul din str. C-tin Titel Petrescu nr. 4, la preţul de 140.910 lei.
17. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă, dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situate în Timişoara str. Cezar Boliac nr. 31, Rachitei nr. 8, Ardealul nr. 46 şi Frigului nr. 1.
19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a mijlocului fix „tabelă electromecanică” care face parte din obiectivul „Sala Olimpia” din Timişoara, în vederea casării.
20. Proiect de hotărâre privind instituirea servituţii de trecere pe terenul cu nr. topo 5472 înscris în CF nr.413951, în vederea creării unui acces din Intrarea Ioan Vasii la Centrul persoanelor fără adăpost.
21. Proiect de hotărâre aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara , pe anul 2012.
22. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume în Bugetul pe anul 2012 pentru proiectul „Firma de exerciţiu – o şansă pentru cariera ta!” , finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” câştigat de Colegiul Economic F.S. Nitti Timişoara.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara la proiectul « reconstrucţia statutului femeii : de la discriminare la formare/dezvoltare profesională şi egalitate de şanse », în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 « Promovarea incluziunii sociale », Domeniul major de intervenţie 1.2. « Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii ».
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Club Banu Sport Timişoara.
25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu plată a Sălii Olimpia în vederea desfăşurării unui concert Pink Martini.
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu plată a Sălii Olimpia în vederea desfăşurării unui concert extraordinar Demis Roussos.
27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 48.000 lei din bugetul local în vederea organizării în anul 2012 de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrăţire a municipiului Timişoara cu oraşul Karlsruhe din Germania.
28. Proiect de hotărâre privind alocarea în Bugetul pe anul 2012 a unor sume rămase neutilizate pentru proiectul „Cultural Heritage in Everiday Life in the Border Areas” (Moştenirea culturală în viaţa de zi cu zi în zona de graniţă) câştigat de Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” şi Colegiul Naţional „C.D. Loga” din Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia.
29. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 26 din str. Miloia bl. B1, sc. B.
30. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentelor 1 şi 13 situate în str. Miloia Bl. B1 sc. B, ap. 22 din Miloia bl. B1, sc. A şi ap. 2 din Miloia bl. B2.
31. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Pop de Băseşti, nr. 43.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hala producţie, depozitare, zona administrativă şi servicii”, str. Ovidiu Cotruş CF 427419, CF 427431, extravilan Timişoara.
33. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/13.07.1999.
34. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2008 privind constituirea Comisiei de Analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
35. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.412/27.11.2007- privind trecerea din domeniul public al
Municipiului Timisoara în domeniul privat al Municipiului Timisoara a unor parcele de teren şi atribuirea a două pacele de teren în suprafaţă de câte 166 m.p. către beneficiarii Legii nr.341/2004 dl. Monoranu Paul Alexandru şi d-na Monoranu Oana- Alexandra-Miruna ce au calitatea de urmaş de erou – martir al Revoluţiei române din
decembrie 1989.
36. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 304/2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitare Str. IANCU VACARESCU -
tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie 1989”, a Documentatiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. -
„Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de crestere”
37. Adresa nr. SC2011-27504 din 17.02.2012 din partea Direcţiei Patrimoniu – Biroul Administrare Imobile, cu referire la preţul de închiriere a imobilului situat în B-dul Mihai Viteazu nr. 26, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
38. Adresa Direcţiei Tehnice nr. SC2012 – 3998/10.02.2012 cu referire la taxele percepute pentru prestaţiile specifice realizate de Direcţia Tehnică.
39. Adresa nr.CS2012 – 000004/01.02.2012 prin care Instituţia Prefectului Judeţului Timiş ne aduce la cunoştinţă că a formulat acţiune în contencios administrativ de anulare ca nelegală a Hotărârii Consiliului Local nr. 267/26.07.2011 – privind investiţiile de peste un milion de euro – iniţiată de consilierul local STOIA TRAIAN.
40. Adresa nr. SC2012 -004339/15.02.2012 a S.C. E-ON Gaz Distribuţie S.A. privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 13/27.01.2009 – privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.