Dezbatere publica privind regimul finantarilor nerambursabile

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 21.04.2013 14:13 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Primăria Municipiului Timişoara va organiza luni, 22 aprilie 2013, începând cu ora 16,  la sediul municipalităţii, în sala de consiliu de la etajul I, o dezbatere publică pe marginea proiectului de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.
La dezbatere sunt aşteptate sa participe toate persoanele interesate. Cei interesati se pot adresa si in scris Directiei Secretariat General, cam. 104, in format electronic - la adresa gabriela.mohut@primariatm.ro, sau prin fax, la nr. 0256/220.311.

Prin HCL 68 din 27.03.2007 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, având la bază Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 care stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, stabileşte principiile, cadrul general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare.
În data de 20 decembrie 2012, Municipiul Timişoara şi-a lansat oficial candidatura la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. În vederea pregătirii candidaturii pentru acest titlu prestigios, anul acesta şi în anii următori la Timişoara vor fi organizate de către municipalitate numeroase evenimente culturale de înaltă calitate artistică: importante festivaluri internaţionale, concerte, expoziţii de artă contemporană şi variate evenimente culturale. Pentru ca Timişoara să acopere o ofertă de evenimente cât mai bogată este necesară implicarea tuturor actanţilor de pe scena culturală a oraşului: asociaţii, fundaţii, organizaţii care pot crea la rândul lor evenimente de interes local prin acţiunile pe care le fac.
În contextul actual, se consideră oportună adoptarea unei hotărâri prin care să se aducă câteva modificări regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local.
Câteva modificări aduse Regulamentului :
- Domeniu de aplicare. Primaria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi de tineret de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii.
- Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă Art. 9, lit.g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului; Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 50% din bugetul total ale proiectului. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor provenite de la bugetul local;
Art.14 Instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara nu pot depune proiecte pentru finanţare nerambursabilă conform art.4 lit.e din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, care prevede excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare.
În consecinţă, se propune modificarea HCL 68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local, în limita fondurilor publice alocate prin Bugetul Municipiului Timişoara pe anul 2013 şi aprobarea Contractului cadru de finaţare nerambursabilă.

REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Scop şi definiţii
Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Timişoara.
Art. 2. În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică (organizatie nonguvernamentala, institutie publica);
b) autoritate finanţatoare - Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform Anexei 6 la regulament;
e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar;
f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Timişoara;
g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al municipiului Timişoara;
h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect şi/sau instituţie publică.
Art. 3. Prezentul regulament stabileşte procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.
Art. 4. Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, instituţii publice de cultură, educaţie, etc.
Art. 5. Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de către aceştia, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări.
Domeniu de aplicare
Primaria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii.
Art. 6. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Timişoara cu excepţia instituţiilor de cultură subordonate consiliului local.
Art. 7. Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
Art. 8. Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.
Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
Art. 9. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau institutia publică să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încat orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau institutie publica să aiba şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect catre alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începuta sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului; Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 50% din bugetul total ale proiectului. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor provenite de la bugetul local;
h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.
i) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabila de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
j) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale. (Art.11 din O.G. nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare)
Art. 10. Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părţi.
Art. 11. Pentru acelaşi domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult de trei finanţări nerambursabile în decursul unui an, cu excepţia instituţiilor de cultură subordonate consiliului local.
Art. 12. În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea importanţei lor pentru beneficiar.
Art. 13. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în buget.
Art. 14. Instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara nu pot depune proiecte pentru finanţare nerambursabilă conform art.4 lit.e din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, care prevede excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare
Prevederi bugetare
Art. 15. Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Timişoara, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.
Informarea publică şi transparenţa decizională
Art. 16. Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanţările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selectionare, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă semnate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile, constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Capitolul II – Procedura de solicitare a finanţării
Art. 17. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art.10.
Art. 18. Anual va exista o singură sesiune de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar următor.
Art. 19. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria şi Consiliul local Timişoara va cuprinde următoarele etape:
a) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (pe portalul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 – la informaţii);
b) depunerea proiectelor, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 în termenul limită stabilit, în atenţia Biroului Organizare Evenimente;
c) verificarea eligibilităţii, înregistrarii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
d) evaluarea propunerilor de proiecte;
e) comunicarea rezultatelor;
f) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
g) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă (pe portalul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 – la informaţii);.
Art.20. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic, Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 , la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1.
Art. 21. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
Art. 22. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă.
Art. 23. În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, documentaţiile prevăzute la Art. 23 din Regulament se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.
Art. 24. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:
a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 1 a Regulamentului;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului;
c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi:
- scrisori de intenţie din partea terţilor;
- contracte de sponsorizare;
- bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului;
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
d) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, după caz;
e) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele aditionale, după caz;
f) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Timişoara; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior;
g) document financiar emis de către o instituţie bancară, din care să rezulte deţinerea disponibilitaţilor bănesti reprezentand cota proprie de finanţare a aplicantului;
h) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
i) CV-ul coordonatorului de proiect;
j) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat şi bugetul local;
k) declaraţia de imparţialitate;
l) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute;
m) alte documente considerate relevante de către aplicant.
Capitolul III- Criteriile de acordare a finaţărilor nerambursabile
Art. 25. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V.
Art. 26. Nu sunt selecţionate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situaţii:
(1)a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 23 din Regulament;
b) au conturile bancare blocate;
c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile);
d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară;
e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat.
f) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
g) a comis o grava greşeala în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printrun alt contract de finanţare nerambursabila, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens;
h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
(2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România.
(3) Dispoziţiile privind capacitatea tehnica şi economico-financiară, referitor la achiziţiile publice se vor face conform OUG 34/ 2006 aprobată prin L 337/2006.
Atenţie!
Nu se finanţează programe, proiecte sau acţiuni culturale care prevăd pregătirea unor evenimente/ acţiuni culturale care se desfăşoară în afara perioadei de implementare a proiectului şi/ sau în alte localităţi.
Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiei de analiză a proiectelor
Art. 27. Comisia de analiză a proiectelor este formată din 5 membrii şi va fi numită prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisia este legal întrunită în prezenţa a minim trei membri.
Art. 28. Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.
Art. 29. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei.
Art. 30. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Biroului Organizare Evenimente. Secretarul nu are drept de vot.
Art. 31. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevazut în Anexa nr.9 a Regulamentului.
Art. 32. Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor.
Art. 33 Decizia comisiei de analiză privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă va fi aprobată de către Comisia V pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local al Municipiului Timisoara iar apoi supusă votului în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor
1 Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor culturale (condiţii cumulative)
Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor culturale, va ţine cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună finanţarea proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate trebuie să urmarească:
- formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor;
- sprijinirea tinerelor talente;
- creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural;
- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate în spaţii alternative;
- promovarea cooperării culturale la nivel local;
- păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale;
- menţinerea caracterului multicultural specific Timişoarei;
- dezvoltarea cooperării culturale internaţionale;
- promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional, regional şi internaţional.
Pentru atingerea acestor obiective, Primăria şi Consiliul Local Timişoara au identificat următoarele genuri de activităţi:
- organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale;
- organizarea de expoziţii de artă;
- editarea de cărţi şi publicaţii;
- organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în ţară şi în străinătate;
- construirea şi restaurarea de monumente;
- punerea în scenă a unor spectacole de teatru
2. Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor de tineret
Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara consideră importantă şi oportună sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate acestora pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii locale.
Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul Local Timişoara au identificat pentru programul de sprijinire a activităţilor de tineret următoarele obiective:
1. Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare a tinerilor;
2. Creşterea gradului de implicare a tinerilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice;
3. Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale;
4. Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor din cadrul unităţilor de învăţământ;
5. Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare;
6. Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali;
7. Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor;
8. Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari;
9. Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;
10. Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial şi a dezvoltării carierei;
11. Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor;
12. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului etc) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;
13. Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii;
14. Dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber a tinerilor din Timişoara.
3. Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor culturale şi de tineret
Durata activităţilor programelor/ proiectelor/ acţiunilor culturale şi de tineret:
Finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi până la data de 30 decembrie şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finanţare.
4. Cofinanţare
MUNICIPIUL TIMIŞOARA acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale şi de tineret în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.
Orice finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 50% din bugetul total al programului, proiectului sau acţiunii culturale. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale municipiului Timişoara.
Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia minimă de 50% din costul total al programului, proiectului şi/ sau acţiunii culturale propus/e spre finanţare sub forma contribuţiei în numerar şi/ sau natură; aportul în natură se cuantifică prin documente justificative.
Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanţări, etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condiţiile legii.
Sursele de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării pot fi în numerar şi/ sau în natură.
Sursele de finanţare în natură pot fi: cuantificări în lei ale contravalorii spaţiilor utilizate (birouri, spaţii pentru evenimente culturale), ale activităţilor realizate de voluntarii beneficiarului finanţării, ale echipamentelor de birou şi de scenă (echipamente de sunet, lumini, videoproiecţie, altele similare), respectiv transportul participanţilor şi al echipamentelor.
5. Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în Regulament.
Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de analiză. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.
Art. 34. Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare.
Art. 35. Comisia de analiză înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare a procedurii de selecţie Biroului Organizare Evenimente în vederea întocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.
Art. 36. În termen de 30 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.
Art. 37. Toate cererile selecţionate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza urmatoarei grile de evaluare:
Criterii de evaluare
Punctaj maxim
1. Relevanţă si coerenţă 35
1.1. Cât de relevant este proiectul pentru nevoile comunităţii locale? 10
1.2. Cât de clar definit şi strategic este ales grupul/ grupurile ţintă ? 5
1.3. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului ?
(Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp). 5
1.4. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite? 5
1.5.În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii inovatoare, modele de punere în practică, etc.) 10
2. Metodologie 25
2.1. Cât de coerent este conţinutul proiectului ? (coerenţă = obiective-activităţi-rezultate-impact in rândul grupului ţintă şi comunităţii) 10
2.2. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ? Notă: dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi de 15
2.3. Cât de clar şi practic este planul de acţiune ? 5
2.4. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? 5
3. Durabilitate 15
3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact măsurabil asupra grupului/ grupurilor ţintă ? 5
3.2. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare ? (devine model pentru alte proiecte) 5
3.3. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ? 5
4. Buget şi eficacitatea costurilor 25
4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectele stabilite ? 10
4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului ? 10
4.3. În ce măsură proiectul prevede autofinanţare de perspectivă? 5
Punctaj maxim 100
Notă : Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un minim de 65 de puncte.
Capitolul VI – Încheierea contractului de finaţare
Art. 38. Contractul se încheie între Consiliul Local al municipiului Timişoara şi solicitantul selecţionat, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor în presa locală şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 39. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum si bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului.
Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finanţare
Art. 40. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în masura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului.
Art. 41. Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în anexa nr.6 la prezentul regulament
Art. 42. Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
Art. 43. Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.
Art. 44. Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă de 10% din valoarea finanţării nerambursabile.
Art. 45. Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în nici un moment al derulării contractului 30% din valoarea finanţării.
Capitolul VIII – Procedura de raportare şi control
Art. 46. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Biroului Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara următoarele raportări:
- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare;
- raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului Local.
Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1.cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei 7 la regulament.
Art. 47. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.
Art. 48. Comisia de evaluare şi selectie va stabili duratele contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie.
Art. 49. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până în data de 15 decembrie, următoarele documente:
- pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factura fiscală, chitanţă/ordin de plată/dispoziţie de plată în copie;
- pentru decontarea cheltuielilor privind consultanţa de specialitate, fond premiere: document justificativ privind existenta obligatiei de plată, factura fiscală (unde e cazul), chitanţa/ordin de plata/stat de plata semnat de reprezentantii legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de identificare şi semnătura primitorului premiilor, în copie;
- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: factura fiscală, bilet transport CFR, autocar, în copie.
Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii.
Art. 50. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final.
Art. 51. Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Serviciului Audit din cadrul Primariei de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.
Art. 52. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.
Capitolul IX - Sancţiuni
Art. 53. Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.
Art. 54. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.
Art. 55. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârzâiere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.
Art. 56. Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.
Capitolul X - Dispoziţii finale
Art. 57. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1, în atenţia Biroului Organizare Evenimente.
Art. 58. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare.
Art. 59. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local începand cu anul bugetar 2013.
Art. 60. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:
a) Anexa 1 – formular de cerere de finanţare;
b) Anexa 2 – declaraţie persoane juridice;
c) Anexa 3 – bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) Anexa 4 – formular pentru raportări intermediare şi finale;
e) Anexa 5 – declaraţia de imparţialitate a beneficiarului;
f) Anexa 6 – tipuri de cheltuieli eligibile şi neeligibile;
g) Anexa 7 – adresă de înaintare a raportului intermediar sau final;
h) Anexa 8 – model CV – curriculum vitae;
i) Anexa 9 – declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare;
j) Anexa 10 – proiecte de finanţare pentru activităţi de tineret;
k) Anexa 11 – categorii de programe/proiecte pentru activităţile culturale

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.