Finantare nerambursabila pentru activitatile nonprofit

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 30.04.2013 10:43 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Primăria Municipiului Timişoara face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabila, pentru anul de execuţie bugetară 2013 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005, Legii Tinerilor 350/2006 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile consta în Regulamentul finanţărilor nerambursabile, anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Local nr. 242/23.04.2013 si se pun la dispoziţia solicitanţilor la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C. D. Loga nr.1, sau pe site-ul instituţiei la adresa: www.primariatm.ro rubrica Info Primărie, Agenda Culturală 2013, Programul Manifestărilor Culturale pe anul 2013.
În vederea obţinerii finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timişoara, aplicanţii vor depune documentaţia prevăzută la art. 24 din anexa 1 a HCL 242/23.04.2013, in doua exemplare tiparite, semnate si stampilate si in format electronic (CD/DVD) la cam. 12, Serviciul Relaţionare directă cu Cetăţenii, pentru Direcţia Comunicare.
Termenul de depunere a proiectelor este de 30 aprilie-27 mai 2013.

Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Timişoara anunţă demararea procedurilor necesare realizării "Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru anul 2013"în perioada 30 aprilie- 27 mai 2013.
 Pot aplica pentru accesarea acestor finanţări nerambursabile acordate de la bugetul local persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, culte religioase recunoscute, precum şi alte organizaţii neguvernamentale.
 Finanţările nerambursabile se acordă pentru finanţarea parţială a unui program sau proiect, în baza unui contract ce va fi încheiat între consiliul local şi asociaţia, fundaţia sau organizaţia neguvernamentală.
Pentru faza de selecţie iniţială a propunerilor de proiecte, care începe în 30 aprilie 2013, se depun materiale prevazute la art 24 din anexa 1 a HCL 242/23.04.2013:
a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 1 a Regulamentului, in2 exemplaresemnat si stampilat precum si in format electronic (formular tip).
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului conform Anexei 3 a Regulamentului, in 2 exemplare semnat si stampilat precum si in format electronic (formular tip);
c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, 1 exemplar:
 scrisori de intenţie din partea terţilor;
 contracte de sponsorizare;
 bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului;
 alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
d) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, după caz, conform Anexei 2 a Regulamentului, (formular tip) 1 exemplar;
e) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele aditionale, după caz, 1 exemplar;
f) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Timişoara; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior, 1 exemplar;
g)declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte deţinerea disponibilitaţilor bănesti reprezentand cota proprie de finanţare a aplicantului, 1 exemplar;
h) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul, 1 exemplar;
i) CV-ul coordonatorului de proiect, conform Anexei 8 a Regulamentului, (formular tip) 1 exemplar;
j)certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat şi bugetul local, 1 exemplar;
k)declaraţia de imparţialitate, conform Anexei 5 a Regulamentului, (formular tip) 1 exemplar;
l)buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute, 1 exemplar;
m) alte documente considerate relevante de către aplicant, 1 exemplar.
 Propunerile de proiecte se preiau în perioada 30 aprilie- 27 mai 2013 la Primăria Municipiului Timişoara, la cam.12 - Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, pentru Direcţia Comunicare.
 Conform art 26 din anexa 1 a HCL 242/23.04.2013 nu sunt selecţionate persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile neguvernamentale aflate în una dintre următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă şi nu respectă prevederile art. 24 din Regulament;
b) au conturile bancare blocate;
c) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanţare pe o perioada de un an de zile);
d) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară;
e) solicitanţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul stat, bugetul local, precum şi bugetul asigurărilor sociale de stat.
f) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
g) a comis o grava greşeala în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabila, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens;
h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Atenţie!
 Nu se finanţează programe, proiecte sau acţiuni culturale care prevăd pregătirea unor evenimente/ acţiuni culturale care se desfăşoară în afara perioadei de implementare a proiectului  şi/ sau în alte localităţi.
 Conform Art. 9 din anexa 1 a HCL-ului 242/23.04.2013, principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
 a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau institutia publică să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
 b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
 d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încat orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit sau institutie publica să aiba şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
 e) neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect catre alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial
 f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începuta sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului; Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total  ale proiectului. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor provenite de la bugetul local;
 h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.
 i) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabila de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
j) susţinerea debutului- încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale. (Art.11 din O.G. nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare)
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Organizare Evenimente, cam.102, etaj I şi la tel. 0256-408440, 0256-204886.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.