Nicolae Robu vrea in Cartea Recordurilor: 68 proiecte de hotarare la o sedinta de Consiliu Local!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 06.05.2016 18:02 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in Sedinta Ordinara in data de 10.05.2016, ora 15, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de Zi a Şedinţei:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 05.04.2016
2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stoinel Ilie Lucian.
3. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetaţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Dumitru-Dorin Prunariu.
4. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara, domnului Marconi Ioan Olimpiu.
5. Proiect de hotarare privind infiinţarea administraţiei portuare a Portului Timişoara.
6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 494/20.11.2015 privind aprobarea de principiu a infiinţarii administraţiei portuare de cale navigabila interioara pentru Canalul Bega.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii etajului I al imobilului situat in Timisoara, str. Alexandru Odobescu nr. 1, in care functioneaza Clinica de Obstetrica-
Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii imobilului compus din Demisol+Parter+etajul I si teren aferent, situat in Timisoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24 in care functioneaza Clinica de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
9. Proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Regele Carol I, nr. 23, catre PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT
Filiala Timisoara.
10. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre Gradinita cu Program Prelungit nr. 36, care are in structura Gradinita cu Program Prelungit nr. 37, a unui spatiu din caminul internat nr. 1, al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botis”, situat in Calea Aradului nr. 57.
11. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinţa gratuita cu contract de comodat a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa din Timişoara Bv. 16 Decembrie
1989, nr. 43A (fost 6 Martie), catre Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timişoara pentru pictorul VALERIU SEPI.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinţa gratuita a spaţiului din Timişoara, str. Tinereţii (Bv. Regele Carol I) nr. 5, spaţiul comercial 1 şi spaţiul comercial 2 catre Asociaţia Societatea Metropolitana de Transport Timişoara şi incheierea contractului de comodat.
13. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinţa gratuita pe baza de contract de comodat a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa din Timişoara, str. V Alecsandri nr. 6, catre Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Timişoara, pentru pictorul Olteanu Mihai Teodor.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinţa gratuita a spaţiului din Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, SAD 3, Catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara ”Polul de Creştere Timişoara” şi incheierea contractului de comodat.
15. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timisoara cu terenuri pentru cale ferata, str. Constructorilor 45.
16. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat in str. Feldioara nr.4 inscris in C.F. nr. 401612 Timişoara nr. cad/top 401612, C.F. vechi nr. 150926 Timişoara nr. top 10027, aferent construcţiilor dobandite in baza Legii nr. 112/1995.
17. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara, str. Negruzzi nr.27.
18. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotararii Consiliului Local nr. 176/29.03.2013 privind preluarea in domeniul public al
Municipiului Timişoara şi in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a construcţiilor aferente Gradiniţei CFR.
19. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului intravilan situat in Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 11, nr. top 2206/2, inscris in CF nr. 426754 - Timişoara, Nr. CF vechi: 2472.
20. Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, intreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului şi Contractului de delegare a gestiunii.
21. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii activitaţii decuraţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara şi a activitaţii de curaţenie a Complexului Sportiv Bega, a Salii Olimpia şi de curaţenie a imobilelor in care işi desfaşoara activitatea aparatul propriu al Consiliului Local şi al Primarului prin incheierea unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor incheiat cu S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.
22. Proiect de hotarare privind stabilirea modalitaţii de delegare a gestiunii a activitaţii de curaţenie a imobilelor in care işi desfaşoara activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activitaţii de curaţenie a Complexului Sportiv Bega, a Salii Olimpia şi a activitaţii de curaţenie a WC-urilor publice din Municipiul Timişoara.
23. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.11 din str. Miloia bl. B4.
24. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.10 din strada Miloia Bl.B2. catre Laux Ionuţ Gabriel.
25. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinţa gratuita, pe perioada realizarii investiţiilor, catre Agenţia Naţionala pentru Locuinţe (A.N.L.) a ternului situat in Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E, in suprafaţa de 18966 mp., identificat prin CF403227, nr.cad 50619(nr.top vechi 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/1/1/4/2–3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2) in vederea construirii a 4 blocuri de locuinţe P+6E, destinate inchirierii tinerilor tinerilor specialişti din sanatate şi din invaţamant.
26. Proiect de hotarare privind dezlipire şi alipire imobile, in vederea construirii unei fantani ornamentale muzicale in Parcul Botanic, Timişoara.
27. Proiect de hotarare privind dezlipire ( ieşire din indiviziune nr.topo 29940) şi rectificare suprafaţa nr. Topo 29938 pentru ” Construire bazin inot acoperit, bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet şi minifotbal, str. Verde- Str. Silistra, Zona Lipovei.
28. Proiect de hotarare privind apartamentarea Blocului de locuinţe cu scarile B.10 – B.11 – B.12 inscris in C.F. nr.434340 –C1 Timişoara, nr. top.434340, situat in Timişoara, str. Miloia nr.32.
29. Proiect de hotarare privind apartamentarea Blocului de locuinţe B9 inscris in C.F. nr. 434341 – C1 Timişoara, nr. top. 434341, situat in Timişoara, str. Miloia nr. 34.
30. Proiect de hotarare privind apartamentarea Blocului de locuinţe B8 inscris in C.F. nr. 434342 – C1 Timişoara, nr. top. 434342, situat in Timişoara, str. Miloia nr. 36.
31. Proiect de hotarare privind apartamentarea imobilului situat in Timisoara, Intrarea Peru nr. 8.
32. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de teren intre Municipiul Timişoara şi dl. Ilie Gheorghe.
33. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decit aceea de locuinţa, situat in imobilul din Piaţa Unirii nr.8, etaj parter, nr.ap. SAD2 la un preţ de vanzare de 91.000 euro.
34. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in imobilul din b-dul 16 Decembrie 1989 nr. 15, ap. Nr. 10 – Spatiu comercial si birouri cu acces direct din exterior, la pretul de 175.000 euro.
35. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD1+2/A, situat in imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 6, etaj S+P, la pretul de 250.000 euro.
36. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara a terenului care face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre STOIN MARIOARA.
37. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre HERBAI IOANFLORIN şi HERBAI LILIANA-DANIELA .
38. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza municipiului Timişoara.
39. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfaşurarea licitaţiilor organizate pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi incheierea de acte adiţionale la contractele de inchiriere aflate in derulare.
40. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea , ca urmare a modificarilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitaţilor prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006 – bunuri de retur.
41. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea , ca urmare a modificarilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitaţilor prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006.
42. Proiect de hotarare privind modificarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului cadru, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 37/25.02.2014 privind stabilirea modalitaţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitaţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare in Municipiul Timişoara.
43. Proiect aprobarea caietului de sarcini in vederea achiziţionarii serviciului ”Inchirierea şi intreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara.
44. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Creştere Timişoara.
45. Proiect de hotarare privind completarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timişoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata şi completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, nr.418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, nr.49/25.02.2014, respectiv Hotararea Consiliului Local nr. 591/09.12.2014.
46. Proiect de hotarare privind infiinţarea Serviciului Public de Administrare a ”Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive” – CERC.
47. Proiect de hotarare privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara”.
48. Proiect de hotarare privind programul-pilot ”Timişoara – Capitala Naţionala a Tineretului din Romania”.
49. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.
50. Proiect de hotarare privind scaderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locala de Termoficare ”Colterm” S.A.
51. Proiect de hotarare privind scaderea preţului local al energiei termice livrata de S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.
52. Proiect de hotarare privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii ”D.A.L.I. + P.T. +A.C. Reamenajare camera 30 din cladirea Primariei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timişoara, B-dul C.D. Loga, nr.1.
53. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrarilor de inlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca.
54. Proiect de hotarare privind acordarea a 14 porţii de mancare gratuita de la Centrul Social de Urgenţa pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala pentru copiii beneficiari ai Centrului educaţional pentru integrare şcolara şi prevenirea abandonului şcolar al Societaţii pentru Copii şi Parinţi – SCOP.
55. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva şi a contribuţiilor financiare acordate de la bugetul local, prin contracte de finanţare nerambursabila incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fara scop patrimonial, pe anul 2016.
56. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei sportive cuprinzand programele/actiunile sportive proprii organizate de Biroul Sport – Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara in anul 2016.
57. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru unitaţile de cult aparţinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
58. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara in Adunarea Generala ordinara a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timiş.
59. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managementului Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Casei de Cultura a Municipiului Timişoara.
60. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Caminului pentru Persoane Varstnice Timişoara.
61. Adresa nr.SC2016 – 10315/26.04.2016 a Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 442/2015 – privind protecţia atmosferei şi sanatatea locuitorilor in Municipiul Timişoara.
62. Adresa nr. SC2016-007119/22.03.2016 a Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş referitoare la activitatea S.C. COLTERM S.A privind sistemul de contorizare directa individuala a consumatorilor şi mandatul membrilor consiliului de administraţie.
63. Adresa nr. SC2016- 008779/08.04.2016 a Asociaţiei Operatorilor Mobili din Romania privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 419/16.10.2015 – privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Timisoara in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice in subteran.
64. Adresa nr. SC2016 – 8576/07.04.2016 a Direcţiei de Sanatate Publica Judeţeana Timiş privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 409/16.10.2015 – privind menţinerea dreptului de proprietate public a Statului Roman asupra construcţiei nefinalizate ”Institutul Regional de Oncologie Timişoara” situata in Calea Torontalului şi terenul aferent.
65. Adresa nr. 984/1/05.04.2016 a Curţii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timiş, inregistrata la Primaria Municipiului Timişoara cu nr.SC2016 -9131/13.04.2016 referitoare la Raportul nr. 4792/02/03.2015 şi Decizia nr.113/09/01/2015, cu privire la RATT.
66. Adresa nr. 1099/18.04.2016 a Curţii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timiş, inregistrata la Primaria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016 – 009998/22.04.2016 privind Raportul de follow-up nr. 4293/18.03.2016 incheiat ca urmare a verificarii modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 54/29.10.2015 la Spitalul Clinic pentru Copii ”Louis Ţurcanu” precum şi al Deciziei nr. 54/1/18.08.2016.
67. Adresa nr. SC2016 – 9126/13.04.2016 a unor societaţi-ONG prestatoare de servicii sociale privind necesitatea aprobarii unui Regulament de decontare a cheltuielilor efectuate din subvenţia de la bugetul local acordata in baza Legii nr. 34/1998.
68. Interpelarile consilierilor locali.
Proiectele de hotarare inscrise pe Ordinea de Zi cu excepţia pct.4, au fost iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara – Nicolae Robu.
Proiectul de hotarare de la punctul 4 a fost iniţiat de consilierii locali Ruşeţ Vasile şi Grigoroiu Grigore.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.