PSD Timisoara vrea supravegherea zonei Strada Miresei colt cu Calea Aradului!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 26.02.2016 22:21 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA in data de  01.03.2016, ora 15,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga nr. 1.
Iata ce-i pe ordinea de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 02.02.2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016.
3. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţa Timişoara.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea infiinţarii Serviciului public de salubrizare pentru activitaţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unitaţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţa, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara.
5. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara in domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa situat in Timişoara, str. Ion Ghica nr.14.
6. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. Dumuri Municipale Timişoara S.A., in vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrarii, casarii şi valorificarii materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.
7. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara, str. Albinelor nr.8.
8. Proiect de hotarare privind completarea Anexei la Protocolul incheiat intre Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara referitor la trecerea imobilelor (teren şi cladiri) aferente unitaţilor de invaţamant in domeniul public.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului situat in Timişoara, str. Iris nr.26 cu numar cadastral 410480, inscris in C.F. nr.410480 Timişoara.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. Timişoara.
11. Proiect de hotarare privind dezlipirea parcelei cu nr. top 426758 inscrisa in CF nr. 426758 Timişoara, parcela situata in str. Prof.dr Aurel Paunescu Podeanu nr.4 in vederea amplasarii unui post Trafo, instituirea servituţii de trecere pentru cablu electric subteran, drept de uz şi instituire servitute de trecere in favoarea ENEL DISTRIBUŢIE BANAT.
12. Proiect de hotarare privind prelungirea atribuirii in folosinţa gratuita a imobilului din Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre Direcţia Poliţia Locala.
13. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.10 din str. Miloia bl. B1 sc.B şi ap.60 din str. Miloia bl.B1 sc.A.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, intreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”.
15. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a ap. nr. 9,10,11,14,16,18,20,21 impreuna cu spaţiul cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa SAD4/B, situate in imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro.
16. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decit aceea de locuinţa SAD 5, situat in imobilul din str. Cantemir nr.1 şi Piaţa Libertaţii nr. 4, etaj parter, la preţul de 45.000 euro.
17. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa SAD1+2/A, situat in imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro.
18. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului – Casa cu I etaj, situat in Bulevardul Mihai Viteazu nr. 26, la preţul de 850.000 de euro.
19. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului situat in Splaiul N.Titulescu nr.2, la preţul de vanzare de 280.000 euro.
20. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa – Alimentaţie publica, situat in strada Ştefan cel Mare nr.31, ap.nr.2+4, inscris in C.F. nr. 416560 – C1-U2 (C.F. vechi nr. 129484), nr. topo 7100/II+IV, la preţul de 10.000 euro.
21. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa – Sala de vanzare- magazin articole electrice, situat in imobilul din strada Ştefan cel Mare nr. 4, etaj parter, ap. nr.SAD, la preţul de 105.000 euro.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 80/07.02.2005 incheiat cu dr. Mioc Nicoleta şi incheierea actului adiţional.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr. 1510/2008 incheiat cu Asociaţia Familiilor Anti-HIV ”Speranţa in viitor” şi incheierea actului adiţional.
24. Proiect de hotarare pentru aplicarea prevederilor OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilitaţi fiscale contribuabililor care datoreaza majorari de intarziere catre bugetul local al Municipiului Timişoara.
25. Proiect de hotarare privind mutarea Pieţei de animale de companie, pe terenul situat in Municipiul Timişoara in parcarea Stadionului ”Dan Paltinişanu” – zona parcarii din str. Diaconu Coresi, conform CF nr. 432523 cu nr. Top 4166/2/2/1/1/1/1/1/1/a, proprietar Municipiul Timişoara domeniul public.
26. Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzatoare anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii nr.227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate in cimitirele aparţinand Primariei Municipiului Timişoara.
27. Proiect de hotarare privind modificarea ”Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joaca situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.463/30.10.2015.
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi organizare a Comisiei de analiza a cererilor de atribuire teren asociaţiilor , fundaţiilor sau federaţiilor constituite in baza OG 26/2000, a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate.
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfaşurare a evaluarii managementului instituţiilor publice de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţa Sociala Comunitara a Muncipiului Timişoara şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.
31. Proiect de hotarare privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale ”Pentru Voi”.
32. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii şi funcţionarii reţelei unitaţilor de invaţamant preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016-2017.
33. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 pentru susţinerea activitaţii Centrului Judeţean de Excelenţa Timiş.
34. Proiect de hotarare privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unitaţile de invaţamant preuniversitar de stat din Timişoara.
35. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2016.
36. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 57/13.02.2015 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia Poliţiei Locale.
37. Proiect de hotarare privind supravegherea zonei Strada Miresei colţ cu Calea Aradului, cu 1 post fix, de catre personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Paza Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
38. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţarii de la bugetul local al Municipiului Timişoara a programului ”Gala Sportului Timişorean”, pentru nominalizarile din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute in anul 2015 de catre sportivii structurilor sportive locale.
39. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de folosinţa a bazelor sportive Sala Polivalenta ”Olimpia” Timişoara şi Complexul Sportiv ”Bega” Timişoara, aflate in domeniul public al Municipiului Timişoara, pentru anul 2016.
40. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului General Final, reactualizat dupa finalizarea tuturor contractelor din cadrul proiectului ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara in vederea conformarii la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante in aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu caldura urbana” cod SMIS – CSNR 16828.
41. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Parcelare teren şi construire locuinţe individuale”, str. Dr. Gr.T. Popa nr.22 (fosta str. Campina), Timişoara.
42. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de analiza şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de indeplinire a obiectivelor, de catre structuri sportive şi organizaţii finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara.
43. Proiect de hotarare privind modificarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara in Consiliul Director al Asociaţiei Club Sportiv ”Centrul Regional de Excelenţa Timişoara”.
44. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei Comisiei de analiza a spaţiilor cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa situate in imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local
al Municipiului Timişoara, aprobata conform art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014.
45. Raportul de activitate nr. SC2016 – 004144/26.02.2016 al Viceprimarului Municipiului Timişoara – domnul DAN DIACONU.
46. Adresa nr. SC2016-003344/11.02.2016 a domnului Alfred Simonis – consilier local referitoare la intrebarile adresate S.C. RETIM S.A.
47. Adresa nr.SC2016- 4734/26.02.2016 a domnului Dan Diaconu- Viceprimarul Municipiului Timişoara cu privire la S.C. RETIM S.A.
48. Adresa nr.SC2016 – 001302/20.01.2016 a domnului Demenescu Cosmin Florin privind plangerea prealabila referitoare la revocarea Hotararilor Consiliului Local nr. 149/12.06.2001 şi HCL nr. 63/26.02.2013.
49. Adresa nr. SC2016 -003838/17.02.2016 a Curţii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Timiş referitoare la Hotararea Plenului Curţii de Conturi nr. 442/29.12.2015 prin care s-a aprobat Raportul referitor la finanţele publice locale ale judeţului Timiş pe anul 2014.
50. Adresa nr.SC2016 – 003959/18.02.2016 a Curţii de Conturi a Romaniei referitoare la Incheierea nr.30/16.02.2016 pronunţata cu privire la Contestaţia nr.SJ2015- 21841/25.08.2015 formulata de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Timişoara impotriva Deciziei nr.40/11.08.2015 emisa de Curtea de Conturi.
51. Adresa nr. SC2016- 003971/18.02.2016 a Curţii de Conturi a Romaniei privind Incheierea nr. VI.28/12.02.2016 pronunţata cu privire la Contestaţia nr.SJ2015- 21928/26.08.2015 formulata de UATM impotriva Deciziei nr.41/2015 a Camerei de Conturi Timiş- privind Auditul financiar asupra contului anual de execuţie bugetara pe anul 2014.
52. Interpelarile consilierilor locali.
Proiectele de hotarare inscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia punctelor nr.24 şi 37 au fost iniţiate de primarul Municipiului Timişoara –  Nicolae Robu.
Proiectul de hotarare de la punctul 27 a fost iniţiat de Primarul Municipiului Timişoara – Nicolae Robu şi de consilierul municipal – Alfred Simonis.
Proiectele de hotarare de la pct. 24 şi 37 a fost iniţiate de consilierul Simonis Alfred.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.