Record de proiecte de hotarare la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 20.04.2012 15:26 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat în ŞEDINŢĂ ORDINARĂ în data de 24.04.2012 , ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.1. Ordinea de zi cuprinde următoarele:
1. Interpelările consilierilor locali.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 10.04.2012.
3. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului CARŢIŞ GHEORGHE IOAN.
4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului HEINZ DOLL.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2012.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. Internationl Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. în valoare de 35 milioane lei în vederea finanţării şi refinanţării unor lucrări de investiţii la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1304/2002 încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. , pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Hector nr.1.
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1498/2007 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr.18, încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Timiş.
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1327/2002, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, încheiat cu Asociaţia Clubul de Prietenie Româno-Yugoslav.
13. Proiect de hotărâre privind încheierea de fişe de calcul pentru persoanele fizice şi juridice, care au deţinut contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi care nu au beneficiat de noi contracte datorită notificărilor depuse de terţi în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii 1/2001 şi Legii nr. 247/2005.
14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Răscoala de la 1907 nr.1/A.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Tona Ionel Valentin şi Tona Rodica.
16. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea „Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara”.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin HCL nr.206/26.05.2009.
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Partidul Conservator – Filiala Judeţului Timiş.
19. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Asociaţia Filatelică Timişoara şi extinderea Asociaţie Judeţene de Fotbal – Timiş.
20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe 49 de ani a terenului cu nr. cad. A643/b în vederea amenajării unui cimitir musulman.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara, str. Ardealul nr.46.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara str. Răchitei nr.8.
23. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Str. Alexandru Odobescu nr.62.
24. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Macilor nr.2.
25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 16/B/2, situat în imobilul din B-dul Revoluţiei nr.3, la preţul de 240.000 euro.
26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor nr.1, 2, 3 şi 4, situate în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la preţul de 250.000 euro.
27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1/I, situat în imobilul din strada F.Mercy nr.9, la preţul de 203.150 lei.
28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz şi servitute, pentru Postul Trafo, situat pe terenul în suprafaţă de 12 mp., din B-dul Michelangelo la intrarea în Parcul Copiilor „Ion Creangă”, având nr.top. 98, înscris în C.F. nr.2.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu terase sezoniere în Piaţa Victoriei.
30. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a trei amplasamente situate în incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini în vederea achiziţionării serviciului „Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara”.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenului din str. Ştefan cel Mare nr.44, înscris în C.F. nr.420718 în suprafaţă de 336 mp, în vederea realizării unei parcări publice ecologice.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie în mod gratuit terenul de sub construcţiile dobândite în baza Legii nr.112/1995.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului estimativ de vânzare a terenurilor aferente construcţiilor edificate de către S.C. BRAYTIM S.R.L., situate în calea
Martirilor nr.51.
35. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 17294/1 în suprafaţă de 1646 mp., înscrisă în C.F. nr. 404439 Timişoara în parcelele cu nr. cad. 17294/1/1 (810mp), nr. cad. 17294/1/2 (186 mp) şi nr. cad. 17294/1/3 (650 mp), dezmembrarea parcelei cu nr. cad. 17293 în suprafaţă de 4280 mp., înscrisă în C.F. nr. 409218 Timişoara, în parcelele cu nr.cad. 17293/1 (755 mp) şi nr. cad. 17293/2(3525 mp).
36. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a bazei sportive de agrement din Timişoara, Splaiul T. Vladimirescu nr.17a.
37. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 369/25.10.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/31.05.2011 – privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, Operei Naţionale Române Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Professional network, a famework development process for competencies base don interactive learning methods” (Reţea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe metode de învăţare interactive) câştigat de Liceul Teoretic Bartok Bela şi împreună cu partenerul
transfrontalier Şcoala Generală Reformată „Kis Balint” din Vesyto Ungaria şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria.
39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului “Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentaţiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Crearea si Dotarea Centrului Naţional de Informare si Promovare Turistica Timisoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistica", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora".
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Timişoara, Institutul Intercultural Timişoara, Oraşul Zrenyanin, Oraşul Pancevo şi Consiliul Local Vrsac pentru implementarea proiectului „Politica Culturală ca instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii” în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia.
42. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei – anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007 încheiată între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social „Cantină Socială Aurelian Balint” privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timişoara.
44. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participarii Municipiul Timisoara în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timisoara si Spitalul General Vrsac ( GHV ) pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenta pentru îmbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale în aria Timisoara-Vrsac” în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de cooperare transfrontaliera România – Serbia
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Fundaţia RUBIN în vederea realizării în comun a proiectului „Arta în strada”.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara pentru susţinerea Centrului de îngrijire socio-medicală pentru vârstnici şi bolnavi cronici „Sfântul Ioan”.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare din partea Municipiului Timişoara pentru sportivi, antrenorii şi alţi tehnicieni din cadrul echipelor de fotbal ale clubului sportiv S.C. POLITEHNICA S.A.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. Timpress S.A., S.C.Mediatim S.R.L., S.C. Mav Distribution S.R.L. şi S.C. Hiparion S.A
49. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timişoara, str. Gheorghe Bariţiu nr. 18, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei „Serviciul de Ajutor Maltez din România Filiala Timişoara”.
50. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timişoara, str. Ana Ipătescu nr.54, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei „Societatea Română Speranţa”.
51. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2012 pentru nouă clădiri Fundaţiei „Pentru Voi”.
52. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2012, Uniunii Adam Müller Güttenbrunn
53. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2012 pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii”.
54. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timişoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Fundaţiei pentru Copii Ronald McDonald.
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei – anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Timişoara.
56. Proiect de hotărâre privind organizarea unui Concurs Naţional de Arhitectură şi Urbanism pentru suprafeţele de teren cuprinse în C.F. nr.114360/14/15 şi C.F. nr.13663/16.
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală birouri şi producţie în regim de înălţime P+1E”, Calea Moşniţei C.F. 428055, nr. top. 428055, Timişoara.
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Filarmonica „Banatul” şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara.
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale din anul 2012 a Filarmonicii Banatul Timişoara.
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului German de Stat Timişoara.
62. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru organizarea „Zilelor Energiei 2012”.
63. Adresa nr. SC2012- 006925/16.03.2012 a Clubului Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.01.2010 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Malurile Canalului Bega Timişoara” şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 438/30.11.2010 – privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 414775 Timişoara cu nr. topo 9512 din B-dul Vasile Pârvan.
64. Adresa nr. SC2012- 007772/26.03.2012 a Inspectoratului Judeţean Timiş privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.92/13.03.2012 - pentru respingerea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 privind aprobarea reorganizării si funcţionarii reţelei şcolare a Municipiului Timisoara pentru anul şcolar 2012-2013
65. Adresa nr. SJ566 – 30.01.2012/23.03.2012 a Direcţiei Tehnice referitoare la Notificarea nr. 9/18.01.2012 a Biroului Executor Judecătoresc Jurchescu Cristian – Mihai.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia pct. 32, 48 şi 56 au fost iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara – dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.32 a fost iniţiat la propunerea consilierului local Moldovan Valentin.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.48 a fost iniţiat de consilierii municipali Stoia Traian şi Ţoancă Radu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.56 a fost iniţiat de grupul consilierilor municipali ai Partidului Naţional Liberal.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.