SEDINTA la CONSILIUL LOCAL din TIMISOARA cu... 27 de PLANGERI impotriva HOTARARILOR CONSILIULUI LOCAL!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 20.02.2018 20:08 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA ORDINARA, in data de 23.02.2018, ora 14,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea Procesului Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 30.01.2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018.
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, caietului de sarcini, Acordului cadru şi Contractul subsecvent privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe domeniul public al Municipiului Timişoara.
4. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.4/08.01.2018 privind transmiterea in folosinţa gratuita, pe perioada realizarii investiţiilor,catre Agenţia Naţionala pentru Locuinţe(A.N.L.), a terenului situat in localitatea Chişoda,in suprafaţa de 33.629 mp., identificat prin CF nr. 412177, nr. cad.412177, in vederea construirii unui cartier de locuinţe ANL prin credit ipotecar: case tip HC-23 buc., case tip TS-28 buc. şi case tip LC-36 buc. şi aprobarea modelului contractului intre Agenţia Naţionala pentru Locuinţe şi Municipiul Timişoara.
5. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinaţiei cladirii cu regim de inalţime parter, in suprafaţa de 193 mp., inscrisa in CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. cad 444491-C1, situata in str. Iuliu Maniu nr.42, in care se desfaşoara activitatea Gradiniţei cu program prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela, in vederea demolarii.
6. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinaţiei etajelor 2 şi 3 cu suprafaţa construita de 1432 mp., din Caminul nr. 1 cu P+3E al Colegiului Tehnic AZUR, Timişoara, str. Calea Martirilor nr. 64, - pentru desfaşurarea activitaţii Palatului Copiilor Timişoara.
7. Proiect de hotarare privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului cu suprafaţa de 197 mp., situat la etajul II al Caminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic ”Henri Coanda” Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfaşurarea activitaţii de educaţie şcolara a Liceului Teoretic Millenium, unitate de invaţamant privat acreditat.
8. Proiect de hotarare privind inchirierea prin atribuire directa a spaţiului situat la etajul II al Caminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic ”Henri Coanda”, situat in Timişoara, str. Brediceanu nr. 37 catre Asociaţia New Millenium pentru desfaşurarea activitaţii de invaţamant a Liceului Teoretic Millenium Timişoara – unitate de invaţamant privat acreditat.
9. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa situat in Timişoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 104 catre Banciu (Indru) Anamaria şi incheierea actului adiţional.
10. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Inchiriere nr. 1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIAŢIA ”VICTORIA„ A LUPTATORILOR IN REVOLUŢIE şi incheierea actului adiţional.
11. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1563/04.12.2012 pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta situat in Timisoara ,Bv.Regele Carol I nr.15, subsol, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania - Filiala Judeteana Timis si incheierea actului aditional.
12. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara Piaţa Alexandru Mocioni nr.1.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. BEGA INVEST S.A.
14. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a ap. SAD 8, situat in Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara, nr.5, et.I, jud. Timiş, inscris in C.F. nr.
400669-C1-U42, nr. top 400669-C1-U42, la preţul de 78.500 euro.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii despagubirilor negociate in şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotararea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii şi funcţionarii reţelei şcolare a unitaţilor de invaţamant preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019.
17. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara .
18. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului salariilor de baza pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creşe Timişoara.
19. Proiect de hotarare privind actualizarea preturilor stabilite prin HCLTM nr.58/21.02.2017 pentru serviciile de curatenie efectuate de operator in vederea aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016 modificata prin Hotararea nr. 130/31.03.2017, privind delegarea activitatii de curatenie a imobilelor in care isi desfasoara activitatea
aparatul de specialitate al Primarului, a activitatii de curatenie a Complexului Sportiv Bega, a Salii Olimpia si a activitatii de curatenie a WC-urilor publice din municipiul Timisoara.
20. Proiect de hotarare privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2017.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 catre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Deşeuri Timiş (ADID).
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str. Luminita Botoc nr. 2".
24. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str. Luminita Botoc nr. 4",
25. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str. Martir Dumitru Juganaru nr. 13".
26. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str. Vasile Lucaciu nr.18".
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona mixta: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri in regim de inalţime S+P+8E” Bulevardul Industriei nr.2, Timişoara.
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Cladire P+3E cu SAD la parter şi locuinţe la nivelele superioare”, Intrarea Sfantul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazar, nr. 3A), Timişoara.
29. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritaţi pentru anul 2018, in vederea repartizarii unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţa sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timişoara.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din imobile retrocedate in natura foştilor proprietari,in vederea repartizarii unei locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţa sociala sau din proprietatea privata a municipiului Timişoara.
31. Proiect de hotarare privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara.
32. Proiect de hotarare privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.
33. Adresa nr. SC2017 – 31856/13.02.2018 a Serviciului Şcoli – Spitale privind notificarea avand ca obiect intenţia de vanzare a imobilului inscris in CF nr. 406442 Timişoara, nr. Top 6081, situat in str. Iosif Vulcan nr. 1, imobil avand destinaţia locativa de utilitate publica – Gradiniţa cu program prelungit nr. 44, la preţul de 115000 euro, plus 45.000 euro- contravaloarea investiţiilor.
34. Adresa nr. SC2018-002098/30.01.2018 a Camerei de Conturi privind Raportul de follow–up nr. 6806/05.12.2017, incheiat ca urmare a verificarii modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 1288/12.01.2015 la Decizia nr.9/27.02.2012 la Decizia nr. 42/14.10.2011 la Drumuri Municipale S.A.
35. Adresa nr. SC2018 – 002092/30.01.2018 a Camerei de Conturi privind Raportul de follow –up nr. 6808/05.12.2017, incheiat ca urmare a verificarii modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 110/08.01.2015 la Drumuri Municipale Timişoara precum şi al Deciziei nr. 110/22.01.2018.

36. Adresa nr. SC2018 – 003390/14.02.2018 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş referitoare la Hotararea Consiliului Local nr. 379/17.10.2017 – pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 22/29.01.2008 privind aprobarea locaţiilor in care se poate autoriza desfaşurarea de spectacole şi manifestari cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara.
37. Adresa nr. SC2017-031766/18.12.2017 a doamnei Samargi Liliana privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timişoara, str. Armoniei nr.23, inscris in CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 in suprafaţa de
8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform HCL nr. 266/20.12.2016 modificata prin HCL nr. 314/2017.- completata cu Adresa Instituţiei Prefectului nr. SC2018-2096/30.01.2018.
38. Adresa nr. SC2018 – 002622/06.02.2018 a numiţilor Stanila Otilia Mirela, Stanila Iosif, Suba Valeriu, Suba Maria privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 552/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a
impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piaţa Victoriei, nr. 1B, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
39. Adresa nr. SC2018- 002623/06.02.2018 a SC DMV AVIATECH S.R.L. privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 517/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Piata Alexandru Mocioni nr.3, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
40. Adresa nr. SC2018 – 002633/06.02.2018 a doamnei Teodorescu Marta privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.527/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piata Badea Cartan nr. 2, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
41. Adresa nr. SC2018 – 002631/06.02.2018 a doamnei Motica Alexandra Denisa privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii ConsiliuluiLocal nr. 529/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
42. Adresa nr. SC2018 – 001845/26.01.2018 a Asociaţiei de Proprietari din Timişoara Piaţa Victoriei nr. 8 privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 557/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str.Piata Victoriei nr.8 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
43. Adresa nr. SC2018 – 2065/30.01.2018 a S.C. EUSKALTEL SRL privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
44. Adresa nr. SC2018 – 2066/30.01.2018 a doamnei Danoiu Oana şi domnului Peia Bogdan privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri,
incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
45. Adresa nr. SC2018 – 2067/30.01.2018 a domnului Peia Bogdan privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
46. Adresa nr. SC2018 – 2068/30.01.2018 a doamnei Danoiu Oana privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
47. Adresa nr. SC2018 – 002999/12.02.2018 a domnului VÂRSANDAN LUCIANMANUEL formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 29/30.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfaşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timişoara.
48. Adresa nr. SC2018 – 003013/12.02.2018 a doamnei BUDA SAVETA privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.513/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989 nr. 8, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
49. Adresa nr. SC2018 – 003054/12.02.2018 a doamnei Tarle Muntean Loredana şi d-lui Tarle Muntean Loredana privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 76/24.02.2009 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuinţe collective şi servicii” Str. Mircea cel Batran nr. 32-34 şi str. Horia nr. 29, Timişoara.
50. Adresa nr. SC2018 – 001766/26.01.2018 a doamnei Toc Mirela Adriana privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
51. Adresa nr. SC2018- 003313/13.02.2018 a doamnei Carol Elvira Iolanda privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 525/2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018,
pentru imobilul situat in Timisoara, str. Take Ionescu nr.71, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
52. Adresa nr. SC2018 – 003232/13.02.2018 a numiţilor Fanu-Moca Adrian şi Fanu-Moca Daniela privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.510/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bv. Revolutiei din 1989 nr.4, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
53. Adresa nr. SC2018 – 003207/13.02.2018 a Asociaţiei de Proprietari strada Maraşeşti nr. 7 privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 528/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Piata Marasesti nr.7, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
54. Adresa nr. SC2017 – 003369/14.02.2018 a Asociaţiei de Proprietari din str. General Berthelot nr.5 privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 550/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Gen. Henri Berthelot, nr.5, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijit.
55. Adresa nr. SC2018 – 003414/14.02.2017 - a d-nei Cimpeanu Grafina-Claudia- preşedinte al Asociaţiei de Proprietari , B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 7 privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 515/2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul. Revolutiei din 1989 nr. 7, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
56. Adresa nr. SC2018 – 003452/15.02.2018 a numiţilor Spada Giuseppe şi Conti Marco Giovanni privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
57. Adresa nr. SC2018 – 003448/15.02.2018 a d-lui Buttard Patrick Alain privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
58. Adresa nr. SC2018 – 003447/15.02.2018 a numiţilor Petcu Sergiu şi Petcu Liliana privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
59. Adresa nr. SC2018 – 003444/15.02.2018 a d-nei Macedolean Rodica-Iliana privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.529/20.12.2017- privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
60. Adresa nr. Sc2018 – 003485/15.02.2018 a numiţilor Vlad Rodica, Vlad Titu Florea Marius, Vlad Mihaela şi Vlad Daniela privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 520/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul Republicii nr. 11 ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite.
61. Raportul de activitate nr.SC2018 – 1690/05.02.2018 al domnului Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea la Novi Sad, in Serbia, in perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2018.
62. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.