Taxele judetene pentru anul fiscal 2012 raman neschimbate

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 05.12.2011 16:31 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timisoara - Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 105/2010 au fost aprobate taxele judeţene pentru anul fiscal 2011. Proiectul de hotărâre care va fi supus votului în plen propune ca nivelul taxelor judeţene stabilitela nivelul Consiliului Judeţean Timiş în anul fiscal 2011, să rămână neschimbate în anul fiscal 2012. Pentru instituţiile din subordinea CJT, se propune menţinerea la acelaşi nivel sau majorarea cu 5 până la 20%, a taxelor care vizează accesul la acţiunile şi activităţile instituţiilor de artă şi cultură de interes judeţean.

I.- Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Nr.crt Specificaţie U/M Taxa –lei
1) Taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţă(mp)
1.1.În mediul urban :
(a) până la 150 5
(b) 151 - 250 6
(c) 251-500 8
(d) 501-750 10
(e) 751-1000 12
(f) peste 1000 12+0,01 lei/mp. pt.fiecare mp care depăşeşte 1000 mp.
1.2.- Pentru mediul rural se percepe 50 % din taxa prevăzută pentru mediul urban.
1.3.-Pentru eliberarea certificatului de urbanism în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, taxa stabilită potrivit 1.1 şi 1.2 , se majorează cu 20%
2).Taxe pentru autorizarea de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări: = 7 lei pentru fiecare mp afectat
3).Taxe pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, firmelor şi reclamelor = 7 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie
4).Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică , telefonie şi televiziune prin cablu
= 11 lei pentru fiecare racord
5).Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean = 13 lei/aviz
6).Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă = 8 lei/aviz
7)Taxe pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale, topografice sau alte asemenea planuri deţinute de Consiliul judeţean din care:
Copii de pe planuri cadastrale şi topografice = 42 lei/mp. de plan
Copii xerox hărţi - A4 = 9 lei/buc.
- A3 = 13 lei/buc
Plotare :
- format A0 - color = 86 lei/buc
alb-negru = 27 lei/buc
- format A1 - color = 58 lei/buc
alb-negru = 24 lei/buc
- format A2 - color = 30 lei/buc
alb-negru = 13 lei/buc
- format A3 - color = 13 lei/buc
alb-negru = 9 lei/buc
- format A4 - color = 9 lei/buc
alb-negru = 7 lei/buc
8).Avizul tehnic pentru documentaţii locuinţe = 42 lei
9). Avizul pentru planul unic de detaliu = 86 lei
10).Avizul pentru implantarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare
= 706 lei
11).Taxe pentru utilizarea temporară a domeniului public şi privat al judeţului Timiş în scopul desfăşurării unor acţivităţi specifice: 15 lei/mp/zi; 0,65 lei/mp/oră
12). Taxă acord unic la lucrările de construcţie = 44 lei
13) Informaţie pe suport magnetic pentru o documentaţie de urbanism = 50 lei
14) Taxă pentru consultanţă tehnică de specialitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului = 44 lei
15) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, taxa se majorează cu 20%


II.- Taxe pentru servicii de reclamă şi publicitate
1) Orice persoană care beneficiază sub diverse forme de servicii de reclamă şi publicitate pe domeniul public sau privat al judeţului Timiş, este obligată să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului propriu al judeţului Timiş o taxă de 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, exclusiv taxa pe valoarea adăugată .
2)Orice persoană care utilizează un panou, afiş sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate pe domeniul public sau privat judeţean datorează plata taxei anuale către bugetul propriu al C.J.T.
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 28 lei;
b) în cazul oricărui alt panou , afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 20 lei.


III. -Valorile pe metru pătrat la clădiri şi alte construcţii pentru stabilirea bazei de calcul a taxelor de emitere şi regularizare a autorizaţiilor de construcţie

Nr.
Crt. Tipul clădirii Clădire cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire
( lei/mp)
(condiţii cumulat.) Clădire fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire
( lei/mp)

A. Clădiri şi alte construcţii speciale cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau /şi chimic 806 478
B. Clădiri şi alte construcţii speciale cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 219 137
C. Clădire-anexă şi alte construcţii speciale cu cadre de beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 137 123
D. Clădire-anexă şi alte construcţii speciale cu pereţi exteriori din lemn,din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 82 54
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încaperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încaperi amplasate la subsol la demisol, şi/sau la mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

NOTĂ:
- Pentru clădirile proprietate publică sau privată a judeţului Timiş, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
- Pentru terenurile proprietate publică sau privată a judeţului Timiş, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

IV. – Alte taxe de interes judeţean pentru instituţiile de artă şi cultură

A) Muzeul Banatului Timişoara
- Taxa vizitare muzeu adulţi pentru
vizitarea tuturor expoziţiilor = 4 lei/bilet
- Taxă vizitare o expoziţie = 2 lei/bilet
- Taxă filmare în incinta muzeului = 100 lei/oră
- Taxă fotografii în incinta muzeului = 18 lei/oră
- Taxă prezentare rezervaţii naturale = 60 lei/grup până la 20 persoane
= 120 lei/grupuri mai mari de 20 persoane
- Taxă consultanţă de specialitate = 120 lei/oră-cercetător expert
= 84 lei-muzeograf
- Taxă ghid turistic în centrul istoric al
Timişoarei (inclusiv limbi străine) = 100 lei/grup

B) Muzeul de Artă Timişoara
- Taxa vizitare muzeu adulţi expoziţii
permanente şi temporare = 10 lei/bilet
- Taxă ghidaj( grup max.25 pers.)
expoziţii permanente şi temporare = 20 lei/bilet
- Taxă fotografiere expoziţii
permanente şi temporare = 15 lei/bilet
- Taxă filmare expoziţii
permanente şi temporare = 25 lei/bilet
- Taxă vizitare expoziţii temporare de
tezaur de importanţă internaţională = 10 lei/bilet
- Taxă ghidaj expoziţii temporare de
tezaur de importanţă internaţională
( grup max. 25 persoane) = 30 lei/bilet
- Taxă şedinţă foto nunţi
( grup max. 10 persoane) = 200 lei/oră

C) Muzeul Satului Bănăţean
- Taxa vizitare muzeu adulţi = 4,5 lei/bilet
- Taxa pentru ghid specializat = 12 lei/grup de vizitatori
- Taxa filmare în incinta muzeului = 120 lei/oră
- Taxă filmare în căsuţe = 200 lei/oră
- Taxă filmare profesionistă = 300 lei/zi
- Taxă vizitare expoziţie = 2 lei/bilet
- Taxă consultanţă de specialitate = 100 lei/oră-muzeograf
- Taxă fotografiere expoziţii permanente
şi temporare = 30 lei/bilet
- Taxă filmare expoziţii permanente
şi temporare = 50 lei/bilet

D) Teatrul pentru Copii şi Tineret “Merlin”
- Taxa intrare spectacole de zi adulţi = 10 lei/bilet
- Taxa intrare spectacole de zi copii = 5 lei/bilet
- Taxa spectacol de seară pt. adulţi = 10 lei/bilet
- Taxa spectacol de seară pt. elevi
şi studenţi = 5 lei/bilet
- Taxă intrare spectacol organizat = 5 lei/ bilet
- Taxă pentru spectacole speciale
(trupe invitate din ţară şi străinătate),
se poate majora cu până la
100% faţă de taxa intrare spectacole de zi
adulţi şi copii

E) Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş
- Taxă intrare spectacole ordinare ale
Ansamblului Banatului
a) la sate = 10 -12 lei/bilet
b) la oraşe = 11 -13 lei/bilet
c) cu invitaţi speciali = 15 - 30 lei/bilet
d) pentru celelalte formaţii artistice
ale CCAJT = 5 -12 lei/lbilet


NOTĂ:

Vizitarea muzeelor este GRATUITĂ pentru:

a) persoanele cu handicap grav şi accentuat
b) preşcolari, elevi, studenţi. pensionari
c) solicitanţii de azil şi refugiaţii din cadrul Centrului Regional Timişoara. Participarea în grup a solicitanţilor de azil şi refugiaţilor din cadrul Centrului Regional Timişoara la spectacolele organizate de Teatrul pentru Copii şi Tineret „ Merlin” şi Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş este gratuită în limita locurilor disponibile din sala de spectacole.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.