Timisoara: Consiliul Local va interzice evenimente care aduc atingere ordinii si linistii publice

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 13.10.2015 17:29 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in şedinţa ordinara, in data de 16.10.2015, ora 14, in Sala Filarmonicii Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.2.
Pe ordinea de zi se afla proiectele de hotarare:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 22.09.2015.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Timişoara pentru anul 2016.
3. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea privata a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1.
4. Proiect de hotarare privind alipirea imobilelor-teren situate in Timişoara, Zona Calea Şagului, inscrise in C.F. nr. 439611, CF nr. 416913, CF nr. 428895 şi CF 435756 Timişoara.
5. Proiect de hotarare privind dezmembrarea (dezlipirea) şi iesirea din indiviziune asupra imobilului (teren) cu nr. top. 18855 – 18856 inscris in CF nr. 417073 Timişoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 27727).
6. Proiect de hotarare privind menţinerea dreptului de proprietate publica a Statului Roman asupra construcţiei nefinalizate ”Institutul Regional de Oncologie Timişoara” situata in Calea Torontalului şi terenul aferent.
7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 444/12.09.2014 de aprobare a Regulamentului privind desfaşurarea licitaţiilor organizate pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a Municipiului Timişoara, aprobarea Modelului cadru a contractului de concesiune şi incheierea de acte adiţionale la contractele de inchiriere aflate in derulare.
8. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
9. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa S.A.D. 2, la preţul de 85.000 lei situat in imobilul din strada Piaţa Traian nr. 2, Timişoara, jud. Timiş.
10. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa S.A.D. 2/I, la preţul de 142.600 euro, situat in imobilul din strada Gheorghe Lazar nr.1, etaj parter, Timişoara, jud. Timiş.
11. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa – Spaţiu comercial, bar şi activitaţi recreative, etaj subsol, la preţul de 42.750 euro, situat in imobilul din strada Piaţa Unirii nr. 8.
12. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de instrainare a imobilului situat in Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr. 4, etaj parter, ap. C.A.S, la preţul de 105.000 euro.
13. Proiect de hotarare privind suspendarea activitaţii de vanzare- cumparare a locuinţelor din fondul locativ de stat.
14. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.60 din str. Miloia Bl. B1 sc.A şi a ap.16. din str. Miloia bl.B10.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Municipiului Timişoara in vederea instalarii, intreţinerii, inlocuirii sau mutarii reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum şi masurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice in subteran.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea ”Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara”.
18. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
19. Proiect de hotarare privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara.
20. Proiect de hotarare privind reglementarea procedurilor de parcurs in vederea acordarii subvenţiilor din bugetul local in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridica, care infiinţeaza şi administreaza unitaţi de asistenţa social.
21. Proiect de hotarare privind Regulamentul aplicabil schimbului de locuinţe aflate in proprietatea Statului Roman/Municipiului Timişoara, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
22. Proiect de hotarare privind interzicerea organizarii de evenimente pe raza Municipiului Timişoara care aduc atingere ordinii şi liniştii publice.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea clasamentului unitaţilor de invaţamant preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara, participante la competiţia organizata de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi premierea acestora conform HCL nr.363/27.08.2015.
24. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si din partea Primarului Municipiului Timisoara in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si ale unitatilor de invatamant privat din Municipiul Timisoara, pentru anul scolar 2015 – 2016.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate ” Reorganizarea circulaţiei rutiere pe Inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei)”.
26. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local Timişoara la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pe anul 2015.
27. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţarii costurilor aferente proiectului – ” Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apa şi canalizare in judeţul Timiş - etapa II” – Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocarii disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007 - 2013.
28. Proiect de hotarare privind categoriile de premii şi modul de acordare a acestora la Gala Excelenţei.
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Amenajare staţie de distribuţie carburanţi, imprejmuire şi elemente de signalistica”, Calea Dorobanţilor nr. 49/A, Timişoara.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construcţii pentru servicii şi comerţ”, Calea Aradului, CF 441533, Timişoara.
31. Adresa nr.SC2015-26115/02.10.2015 a d-nei Inciulescu Maria prin cabinet Individual de Avocat Purdea Ioan Lucian privind Plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 269/13.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Imobil Locuinţe Colective”, str. Stuparilor nr. 32, Timişoara.
32. Adresa nr. SJ2015 – 295/24.09.2015 a Serviciului Juridic privind anularea Hotararii Consiliului Local nr. 146/2014 – privind modalitatea de parcare ]n centre comerciale şi reglementarea ridicarii, transportului şi depozitarii unor vehicule modificata de Hotararea Consiliului Local nr. 293/20.04 2014.
33. Adresa nr. SJ2015 – 329/28.09.2015 a Serviciului Juridic privind anularea Hotararii Consiliului Local nr. 38/25.02.2014- privind aprobarea pentru scoaterea la licitaţie public deschisa, in vederea inchirierii a unor spaţii disponibile situate in incinta Salii Polivalente Olimpia.
34. Adresa nr. SJ2015-393/12.10.2015 a Serviciului Juridic privind Decizia Civila nr. 5112/11.09.2015 a Curţii de Apel in Dosar nr. 4930/30/2014 privind Hotararea Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 – privind mandatul consiliilor de administraţie la societaţile la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul, in privinţa salarizarii directorilor , personalului din subordine şi membrilor consiliilor de administraţie .
35. Interpelarile consilierilor locali

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.