Acte normative la sedinta de Guvern din 1 octombrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 02.10.2014 17:18 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 1 octombrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

- se trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
Proiectul de Lege aprobat de Guvern transpune in legislaţia naţionala prevederile Directivei nr. 2011/77/UE, prin care se extinde durata de protecţie a drepturilor de autor de la 50 la 70 de ani. Sunt reglementate, de asemenea, o serie de alte aspecte legate de protejarea drepturilor de autor.

II.    ORDONANTE DE URGENTA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern reglementeaza unele masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare in cadrul POST pentru asigurarea capacitaţii de absorbţie a fondurilor alocate Romaniei in perioada de programare 2007-2013.
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa
3.    ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa

Declaratii ale premierului Victor Ponta la inceputul sedintei de guvern

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea HG nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2014-2015
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
2.    HOTARÂRE privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Pe durata misiunii in strainatate, lectorii de limba romana se incadreaza la Institutul Limbii Romane, cu plata salariului aferent vechimii şi gradului didactic din ţara, precum şi cu plata unei indemnizaţii lunare in valuta.
3.    HOTARÂRE privind aprobarea denumirii si a Regulamentului de organizare si functionare a comisariatelor de regim silvic si cinegetic
Guvernul a amanat aceasta Hotarare.
4.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot.C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalau-Rastoci''
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 42 mii lei pentru justa despagubire pentru exproprierea unor imobile in cauza de utilitate publica.
5.    HOTARÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica aprobat prin Hotararea Guvernului nr.940/2013 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii ''Reabilitare DN 6 Drobeta -Turnu Severin-Lugoj, intre km 358+000 si km 495+800'' pe teritoriul localitatilor Caransebes, Buchin si Paltinis
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 3.300 lei pentru justa despagubire pentru exproprierea unor imobile in cauza de utilitate publica.
6.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti ''Metrorex''-S.A          aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala de Transport cu Metroul METROREX S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 628.306,87 mii lei, iar cheltuielile totale de 668.877,15 mii lei.
7.    HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Centralizare electronica in statia C.F Videle''
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei este de 51.709 mii lei, finanţarea realizandu-se din fonduri nerambursabile alocate de CE prin FEDR şi de la bugetul de stat prin bugetul MT.
8.    HOTARÂRE pentru  modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.430 din 26 iunie 2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism
Prin Hotararea adoptata de Guvern se reglementeaza posibilitatea ca DIMMMAT sa infiinţeze unitaţi de implementare a proiectelor cu finanţare externa nerambursabila, precum şi unitaţi de management. Aceste structuri vor funcţiona numai pe perioade determinate şi personalul acestora nu va afecta anvelopa salariala a Departamentului.
9.    HOTARÂRE pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica-Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si anteprenoriat         
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Statutul de partener in Grupul de lucru pentru IMM şi Antreprenoriat al OCDE este pentru ţara noastra o oportunitate de a beneficia de asistenţa şi acces la cele mai bune practici pe plan internaţional. Contribuţia Romaniei pentru anul 2014 este de 3.600 euro.
10.     HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, de OUG nr.17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de OUG nr.92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului şi cercetarii, precum şi in ceea ce priveşte plata sumelor prevazute in hotarari judecatoreşti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MMFPSPV, la titlul „Cheltuieli de personal”, cu suma de 2.905 mii lei pentru achitarea sumelor prevazute in titluri executorii care cad sub incidenţa OUG nr. 71/2009, OUG nr. 17/2012 şi OUG nr. 92/2012.
11.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C CEPROHART S.A Braila, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala CEPROHART S.A., aflata in portofoliul AAAS.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 9.855 mii lei, iar cheltuielile totale de 9.775 mii lei.
12.     HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din veniturile din privatizare ordonatorilor de credite cu rol de Autoritate de management
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
13.     HOTARÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM S.A Galati
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 246 mii lei din bugetul asigurarilor pentru şomaj pe anul 2014 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM SA Galaţi.
14.     HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Alba, cu modificarile şi completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
15.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei municipiului Focsani, judetul Vrancea
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
16.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor oraselor Odobesti si Panciu, judetul Vrancea
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Ilva Mica si Urmenis, judetul Bistrita-Nasaud
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Saligny si Saraiu, judetul Constanta
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
19.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Dragoslavele, judetul Argeş
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de Rezerva Bugetara la dispoziţia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014 pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civila.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
21.    HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi moidificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sanataţii.
Actul normativ adoptat de Guvern prevede trecerea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino din coordonarea Ministerului Sanataţii in coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de razboi
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Masuri pentru accelerarea implementarii unor proiecte finantate din Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2007-2013
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea demersurilor de urgentare emiterii autorizatii de construire in vederea realizarii proiectelor strategice de interes national in domeniul transportului rutier, finantate din fondurile alocate Programului Operational Sectorial Transport
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Strategia de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului feroviar, sectorului naval, sectorului aeroportuar, sigurantei si protectiei mediului cu finantare din fondul de coeziune si/sau fondul     european de dezvoltare regionala din cadrul POS Transport 2007-2013
Acest Memorandum a fost retras.
5.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea presedintelui partii romane pentru sesiunea a XXIV-a a Comisiei guvernamentale de cooperare economica Romania-Republica Populara Chineza-17 octombrie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 la Societatea F.A CUGIR-S.A-Filiala CN ROMARM SA si stabilirea indicatorilor de personal
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Protocolului aditional la Conventia privind drepturile omului si biomedicina referitor la transplantul de organe si de tesuturi de origine umana a Consiliului Europei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind protectia reciproca a informatiilor clasificate
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice din Romania si Ministerul Mediului din Republica Coreea privind cooperarea in domeniul protectiei mediului, de catre domnul Attila Korodi, ministrul mediului si schimbarilor climatice sau de o persoana desemnata de acesta si de catre doamna Doina Adriana Pana, ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura sau de o persoana desemnata de aceasta
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2014
Guvernul a primit Informarea saptamanala privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei. In saptamana care a trecut, la nivelul BEC au fost parcurse etapele procedurale aferente depunerii candidaturilor, comunicarii semnelor electorale ale acestora, aducerii la cunoştinţa publica a declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor. Primarii au pus la dispoziţia partidelor politice, a organizaţiilor cetaţenilor aparţinand minoritaţilor naţionale, a alianţelor politice care participa la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi copii de pe listele electorale permanente. De asemenea, primariile au stabilit locurile speciale pentru afişajul electoral.

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind insolventa persoanelor fizice”, initiata de doamna deputat PSD Ana Birchall si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, PP-DD, PNL, PC, UDMR, PD-L, Minoritatilor Nationale (Bp. 165/2014)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, initiata de domnul deputat PSD Liviu Harbuz si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, UDMR, neafiliat (Bp. 477/2014)
Aviz favorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.