Acte normative la sedinta de Guvern din 10 septembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 11.09.2014 12:03 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 10 septembrie:

I.PROIECTE DE LEGE

1.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

II.ORDONANTE DE URGENTA

1.ORDONANTA DE URGENTA privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Prin Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern se au in vedere:
- elaborarea unitara şi urgenta a Strategiei Naţionale a Sectorului Pescaresc 2014-2020;
- asigurarea finanţarii programelor multianuale pentru colectarea datelor, inspecţie şi control in sectorul pescaresc;
- creşterea gradului de absorbţie a Fondurilor Europene pentru Pescuit atribuite Romaniei in perioada 2014-2020.

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta la finalul şedinţei de guvern

III.HOTARÂRI

1.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
2.HOTARÂRE pentru modificarea anexelor la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3.HOTARÂRE privind aprobarea Listei instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national, finantate din fondurile Ministerului Educatiei Nationale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional din lista indeplinesc criteriile de selectare pentru finanţare şi işi desfaşoara activitatea in domenii strategice, cu relevanţa economica ridicata. Construcţiile, dotarile şi echipamentele din componenţa acestor instalaţii şi obiective sunt unice in ţara, facilitaţile lor fiind compatibile cu cele ale altor centre şi laboratoare similare din alte ţari şi avand acces deschis la marile infrastructuri europene de cercetare.
4.HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna septembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca temporar, din venituri din privatizare, suma de 550.000 mii lei pentru efectuarea plaţilor in conturile beneficiarilor, in scopul implementarii optime a programelor operaţionale.
5.HOTARÂRE privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006, privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi si trecerea unor constructii din cadrul acestui imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.HOTARÂRE pentru modificarea pozitiei nr.17 din anexa la Hotararea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.HOTARÂRE privind deschiderea Punctului international de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontiera Vicovu de Sus (Romania) - Krasnoilsk (Ucraina) si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Totodata, se modifica HG nr. 520/2013 privind organizarea ANAF prin suplimentarea numarului maxim de posturi cu cele necesare pentru personalul care va deservi noul PTF.
8.HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de Sport Multifunctionala cu 3000 locuri - structura preluata", str. Crisan nr. 33, municipiul Slatina, judetul Olt, realizat prin Compania Nationala de investitii „C.N.I” S.A.
Aceasta Hotarare a fost amanata.
9.HOTARÂRE privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti de la Consiliul Local al Municipiului Ploiesti la Consiliul Judetean Prahova, aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploiesti de la Consiliul Judetean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, precum si desfiintarea si reorganizarea unor unitati sanitare din judetul Prahova
Aceasta Hotarare a fost amanata.
10. HOTARÂRE pentru completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Nasaud
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.HOTARÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului in domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflata in administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si aprobarea actului aditional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operarea Sistemului national de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze naturale Transgaz SA Medias, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 668/2002
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
12.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca
Prin Hotararea adoptata de Guvern se armonizeaza legislaţia romaneasca in domeniu cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014. In acest sens, pentru schema de ajutor de stat au fost introduse noi domenii de activitate exceptate, precum şi noi definiţii şi s-a menţionat explicit prevederea legala privind formula de calcul a ajutorului de stat pentru proiecte mari de investiţii. De asemenea, s-a modificat criteriul de eligibilitate referitor la numarul minim de locuri de munca, in scopul facilitarii accesului la finanţare a tuturor antreprenorilor, indiferent de marimea acestora.
13.HOTARÂRE pentru intrarea in vigoare a Programului de cooperare in domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016, semnat la Bucuresti, la 23 mai 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.HOTARÂRE privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in anul scolar 2014-2015
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Conform Deciziei CE de punere in aplicare privind alocarea definitiva a ajutorului UE catre statele membre in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in şcoli, pentru perioada 01.08.2014 – 31.07.2015, alocarea Romaniei este de 6.869.985 euro, iar rata de cofinanţare de 89%. Ca urmare a acestor modificari s-a impus completarea listei masurilor adiacente cu organizarea de zile tematice sau activitaţi educative practice. Hotararea de Guvern menţine valoarea zilnica de 0.37 lei pe elev şi distribuţia de mere pentru 86 de zile.
15.HOTARÂRE privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Prin Hotararea adoptata de Guvern se creeaza un nou cadru legislativ, ca urmare a modificarii legislaţiei europene in domeniu şi a implicarii unor alte instituţii romaneşti in implementarea Programului. Actul normativ reglementeaza  stabilirea categoriilor de destinatari finali, modul de constituire şi actualizare a bazei de date, precum şi managementul financiar al POAD, pornind de la alocarea financiara a Romaniei pe acest Program.

IV.MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii de catre Romania a Programului Operational URBACT III 2014-2020 precum si aprobarea semnarii Acordului intre Statele Membre, Autoritatea de Management si Autoritatea de Certificare  privind implementarea acestui program
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Programul URBACT faciliteaza schimbul de cunoştinţe şi bune practici intre oraşe şi alte niveluri de guvernanţa in UE. Pentru perioada 2014-2020, bugetul alocat Romaniei in cadrul PO URBACT III va fi de 4,23 milioane euro.
2.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de catre Romania, a Programului Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020, semnarea scrisorii de angajament, in vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeana si mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa realizeze modificarile solicitate in urma procesului de negociere cu Comisia Europeana si sa retransmita documentul catre Comisia Europeana
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.MEMORANDUM cu tema: Incheierea unor acorduri cu partea sarba, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat romano-sarbe
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.MEMORANDUM cu tema: Incheierea Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregatire dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucuresti la data de 30 mai 2012 si la Varsovia la 31 mai 2012
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Programului de colaborare in domeniile culturii, educatiei si in alte domenii conexe intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Tunisiene
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.MEMORANDUM cu tema:
Aprobarea negocierii si semnarii de Romania a Protocolului privind transportul durabil la Conventia cadru privind protejarea si dezvoltarea durabila a Carpatilor
- Formularea de catre Romania, cu ocazia semnarii Protocolului, a unei declaratii interpretative privind aria de aplicare teritoriala a Protocolului
- Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Attila Korodi, ministrul mediului si schimbarilor climatice sau o persoana desemnata de acesta, pentru semnarea Protocolului privind transportul durabil la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, cu ocazia celei de-a patra Conferinte a Partilor la Conventia Carpatica, cu ocazia celei de-a patra Conferinta a Partilor la Conventia Carpatica, care va avea loc la Mikulov, Republica Ceha, in perioada 23-26 septembrie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind restaurarea reciproca a patrimoniului cultural mobil
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
8.MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea unui sistem eficient de evaluare a performanetei profesionale a personalului care gestioneaza asistenta comunitara acordata Romaniei in vederea rambursarii integrale a salariilor acestor categorii de personal din POAT 2007-2013, POAT 2014-2020 si din axa prioritara de asistenta tehnica a POCU 2014-2020.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9.MEMORANDUM cu tema: Demararea negocierilor in vederea achizitionarii sculpturii „Cumintenia Pamantului”, autor Constantin Brancusi, prin exercitarea dreptului de preemptiune de catre statul roman, prin Ministerul Culturii
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
10.MEMORANDUM cu tema: aprobarea efectuarii donatiei unor bunuri mobile constand in 100 microbuze destinate transportului de elevi catre Ministerul Educatiei din Republica Moldova.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.