Acte normative la Sedinta de Guvern din 13 mai. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 13.05.2014 16:06 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 13 mai:

ORDONANTE DE URGENTA

ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare şi reglementarea altor masuri fiscal-bugetare
Prin actul normativ adoptat de Guvern sunt luate unele masuri pentru redresarea activitaţii operatorilor economici cu capital integral de stat. Dintre acestea menţionam scutirea de la plata a obligaţiilor datorate la data punerii in aplicare a prevederilor prezentului act normativ, precum şi conversia creanţelor bugetare in titluri de valoare, in condiţiile legii, cu acordul expres, in scris, al creditorului care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise.
ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locala
Prin Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern se abroga prevederea din OUG nr. 28/2013 care instituia obligativitatea obţinerii unui aviz suplimentar, in condiţiile in care indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi in concordanţa cu prevederile legale de catre autoritaţile nominalizate in mod expres de lege.
ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Prin actul normativ adoptat de Guvern sunt introduse prevederi pentru crearea bazei legale de transpunere a Directivei 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparenţa masurilor care reglementeaza stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea acestora in domeniul de aplicare al sistemelor naţionale de asigurari de sanatate.

HOTARARI

HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate si alte masuri in domeniul medicamentului
Prin hotararea adoptata de Guvern sunt introduse in Lista din titlu molecule cu indicaţii terapeutice aplicabile bolilor rare pentru care exista programe de sanatate stabilite. In acest mod, se va realiza o imbunataţire a calitaţii vieţii pacienţilor şi o reducere a costurilor ingrijirilor de sanatate.
HOTARARE pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Actul normativ redefineşte pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii medicale de baza.
HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul Ministerului Sanataţii pe anul 2014, cu suma de 3.981 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2009.
HOTARARE privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru  persoanele  fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.- in vederea achizitionarii de autoturisme precum si de punerea in executare a hotararilor judecatoresti
Printre masurile preconizate de aceasta Hotarare, menţionam:
- ajustarea valorii despagubirii faţa de nivelul aprobat prin art. punct 2 din OUG nr. 156/2007 in sensul majorarii acesteia cu suma de 222.231,94 lei şi suplimentarea numarului de deponenţi cu drept de despagubire conform aceluiaşi act normativ.
- acordarea de despagubiri deponenţilor indreptaţiţi, persoane fizice, care dupa 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la fosta Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC SA, in vederea achiziţionarii de autoturisme, la fosta Banca Romana pentru Dezvoltare, actualmente BRD Groupe Societe Generale SA, cu acelaşi scop, in limita unui plafon de 100 milioane lei.
HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in lunile aprilie si mai 2014
Prin actul normativ adoptat de Guvern se aproba suplimentarea bugetului MMSC pentru Departamentul pentru Ape, Paduri şi Piscicultura pe anul 2014 cu suma de 29.833 mii lei pentru realizarea in regim de urgenţa a lucrarilor pentru inlaturarea efectelor calamitaţilor naturale produse in lunile aprilie şi mai 2014, la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.
HOTARARE pentru aprobarea "Acordului de colaborare in domeniul tineretului si sportului intre Ministerul Tineretului si Sportului din Romania si Ministerul Tineretului si Sportului din Republica Bulgaria", semnat la Ruse, la data de 7.03.2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii ministrilor justitiei si ministrilor afacerilor interne din statele membre ale Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP)
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Cheltuielile ocazionate de eveniment se suporta din prevederile bugetare aprobate pe anul 2014 ale instituţiilor organizatoare partenere, conform devizului estimativ de cheltuieli, in mod egal.
HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii ''Autostrada Sebes-Turda''
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare, prin care se aproba suma estimata cu titlu de despagubire, in valoare de 36.511 mii lei, aferenta unui numar de 4312 imobile expropriate in interes de utilitate publica.
HOTARARE pentru aprobarea ''Memorandumului de Intelegere intre Natiunile Unite si Guvernul Romaniei'' privind desfasurarea unui program de pregatire a personalului de securitate al Natiunilor Unite in domeniul protectiei nemijlocite in cadrul Centrului de Excelenta pentru protectie si securitate al Serviciului de Protectie si Paza, semnat la New York si la Bucuresti la data de 28.01.2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala ''ROMARM''-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a adoptat bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale ROMARM SA, pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 61.620 mii lei, iar cheltuielile totale la 61.610 mii lei.
HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Uzina Termoelectrica Midia-S.A aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Veniturile totale estimate se ridica la 98.464 mii lei, iar cheltuielile totale la 96.615 mii lei.
HOTARARE privind modificarea anexei nr.26 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei parti din imobilul inregistrat cu nr. MFP 26557, aflat in administrarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedarii catre fostul proprietar, in conditiile legii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Concurentei, prevazute in Anexa 9 la HG nr.1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARARE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARARE privind modificarea  Anexei nr. 9 la Hotararea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Alba, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Dobrin, Mirsid si Sanmihaiu Almasului, judetul Salaj
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Iacobeni, judetul Sibiu
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Becicherecu Mic, Margina, Nadrag, Pesac si Topolovatu Mare, judetul Timis
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: 1) - Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei privind legaturile rutiere peste frontiera de stat comuna 2) - Propunerea ungara privind semnarea Declaratiei comune privind legaturile rutiere peste frontiera de stat romano-ungara
         Guvernul a aprobat acest Memorandum.
  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Amendamentului la Aranjamentul de implementare intre Autoritatile Desemnate ale Romaniei si Statele Unite ale Americii privind problemele de mediu pentru implementarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
  MEMORANDUM cu tema: Semnarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
  MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucuresti in perioada 26-27 iunie 2014 a Conferintei Europene ''Drepturile persoanelor cu dizabilitati din Romania in context european''      
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
MEMORANDUM cu tema: Guvernanta Strategiei UE pentru regiunea Dunarii (SUERD)
Memorandumul aprobat de Guvern propune:
- confirmarea sau, dupa caz, nominalizarea responsabililor SUERD in ministerele de linie, la nivel corespunzator şi mandatarea acestora pentru elaborarea reacţiei Romaniei la raportul Comisiei Europene privind guvernanţa SUERD,
- coordonarea poziţiei reprezentanţilor din ministerele de linie in cadrul unei reuniuni a grupului de lucru interministerial SUERD pentru coagularea poziţiei Romaniei faţa de propunerile de revizuire a guvernanţei elaborate de Comisie, in perspectiva Forumului Anual şi ministerialei SUERD de la Viena (26-27 iunie 2014),
- inaintarea propunerii de mandat pentru pregatirea participarii Romaniei la Forumul Anual şi ministerial al SUERD de la Viena.
  MEMORANDUM cu tema: Semnarea si aplicarea provizorie de catre Romania a Acordului de asociere intre Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica   Moldova, pe de alta parte
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
  MEMORANDUM cu tema: aprobarea pregatirii candidaturii Romaniei pentru obtinerea statutului de tara invitata in cadrul festivalului bienal Europalia, pe durata Presedintiei Consiliului UE in anul 2019
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune angajamentul autoritaţilor romane de participare, ca ţara invitata, la Festivalul bienal Europalia. De asemenea, se propune constituirea a doua grupuri inter-instituţionale – unul la nivel inalt şi celalalt la nivel de experţi – pentru pregatirea candidaturii Romaniei.

NOTE

NOTA privind stadiul realizarii programelor din domeniul IT finantate din fonduri europene
Guvernul a primit aceasta Nota.

INFORMARI

INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit informarea saptamanala asupra stadiului pregatirii alegerilor pentru Parlamentul European. In ultima saptamana, BEC a emis Decizia nr.47D, din 7 mai 2014, privind operaţiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi Decizia nr.48D, privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor verbale privind consemnarea şi centralizarea rezultatelor votarii.
In ultima saptamana, s-au desfaşurat 428 manifestari electorale, la care nu au fost inregistrate incidente.
De la inceputul campaniei electorale, a fost inregistrat un numar de 64 incidente/evenimente legate de distrugerea afişelor, afişajul ilegal şi altele. In aceste cazuri, in ultima saptamana au fost aplicate 33 amenzi contravenţionale, in valoare totala de 19.500 lei.

PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea si completarea art. 60 alin. (1) si (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului”, initiata de doamna deputat PSD   Gabriela-Maria Podasca si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor   parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, UDMR, Minoritatilor Nationale (Bp. 855/2013)
AVIZ FAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente”, provenit dintr-o propunere   legislativa initiata de doamna deputat independent Diana Tusa (Bp. 727/2013, Plx. 209/2014)
AVIZ FAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind  Codul penal”, initiata de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 26/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind instituirea Zilei Nationale pentru Egalitate Salariala”, initiata de doamna deputat PP-DD Liliana Minca si de un grup de parlamentari PP-DD (Bp. 891/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru  modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare”,   initiata de doamna deputat PNL Cristina Ancuta Pocora impreuna cu un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PNL, PSD, PP-DD, precum si la amendamentele Comisiei pentru politica externa a camerei Deputatilor asupra acestei propuneri legislative (BP. 157/2013, Plx. 340/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru  completarea Legii privind siguranta nationala a Romaniei, nr. 51 din 29 iulie 1991”, initiata de doamna deputat PNL Lucia Varga impreuna cu un grup de parlamentari PNL (Plx. 115/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru  modificarea art. 11 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare  a producerii energiei din surse regenerabile de energie”, initiata de domnul senator PSD Darius Bogdan Valcov impreuna cu un grup de senatori din Grupul parlamentar al PSD (Bp. 887/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea si completarea art. 16 din Legea nr. 13/2007 privind energia electrica”,   initiata de domnii deputati PSD Ion Calin, Vasile Popeanga, Florin Iordache, Constantin Radulescu, Aurel Vladoiu, Vasile Bleotu si Viorel Marian Dragomir (Bp. 854/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului”, initiata de domnul senator PD-L Alexandru Peres (Bp. 2/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind modificarea art. 40 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice”, initiata de domnul deputat Victor Socaciu – Grupul parlamentar al PSD (Plx.232/2012)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, initiata de domnul deputat PD-L Mircea Man (Bp. 551/2013, Plx. 62/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea  alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, initiata de doamna deputat Luminita - Pachel Adam si domnii deputati Marian Ghiveciu, Ioan Darzu, Zisu Stanciu, Ion Melinte, Toader Dima, Liviu Bumbu - Grupurile parlamentare ale PSD, PP-DD (Bp. 858/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru completarea art. 6 din Ordonanta de urgenta nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte”, initiata de domnul senator PSD Trifon Belacurencu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, UDMR, PD-L, PNL (Plx. 773/2010)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Silvic”, initiata de domnul deputat PSD Catalin Marian Radulescu si un grup de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PC, PNL, PD-L, PP-DD, independent (Bp. 613/2013, Plx. 128/2014)
AVIZ NEFAVORABIL.
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind modificarea art. 6 al Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006”,   initiata de domnul deputat UDMR Cseke Attila (Bp. 532/2013, Plx. 651/2013)
AVIZ NEFAVORABIL.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.