Acte normative la Sedinta de Guvern din 20 noiembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.11.2013 19:58 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 20 noiembrie:

I. PROIECTE DE LEGE
- se vor trimite catre Parlament

 PROIECT DE LEGE privind unele masuri de reglementare a vanzarii — cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice, precum şi de infiinţarea a Autoritaţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.

 Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege care va fi dezbatut in procedura de urgenţa de catre Parlament.

ORDONANŢE DE URGENŢA

ORDONANŢA DE URGENŢA privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

 Prin Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern se vor reduce arieratele şi va creşte atractivitatea la privatizare a SC Complexul Energetic Hunedoara SA. In acest scop se va transmite obligaţia debitorului iniţial, Compania Naţionala a Huilei SA, catre noul debitor, Complexul Energetic Hunedoara SA, sub rezerva acordului creditorului — ANAF.

 ORDONANŢA DE URGENŢA privind unele reglementari referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare JEREMIE.

 Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.

HOTARARI

HOTARARE pentru aprobarea cuantumului plaţii naţionale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2013

 Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum şi pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

 Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 HOTARARE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 540/1991 cu privire la stabilirea preţurilor cu amanuntul pentru medicamentele de uz uman

 Prin Hotararea adoptata de Guvern se elimina paralelismul dintre doua acte normative cu acelaşi obiect de reglementare şi se sistematizeaza legislaţia in domeniu. Ca urmare, preţurile cu amanuntul pentru medicamentele de uz uman vor fi reglementate exclusiv prin OUG nr.152/1999, in sensul ca Ministerul Sanataţii stabileşte şi avizeaza preţurile medicamentelor din import şi din ţara, cu excepţia celor care se elibereaza fara prescripţie medicala.

 HOTARARE privind completarea anexelor nr.1,2,3,4,5,7,8 şi 9 la Hotararea Guvernului nr.1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşa, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinand Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiana

 Prin Hotararea adoptata de Guvern se actualizeaza prevederile din domeniul recunoaşterii calificarilor din profesiile reglementate din sanatate, cuprinse in Directiva 2013/25/ UE a Consiliului din 13 mai 2013, ca urmare a aderarii Republicii Croaţia la UE.

 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul2013 pentru Compania Naţionala 'UNIFARM' S.A., companie naţionala aflata sub autoritatea Ministerului Sanataţii

 Guvernul a aprobat prin Hotarare bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţionala UNIFARM SA dar si un memorandum pe aceasta tema. Veniturile totale estimate a se realiza in 2013 se ridica la 15.500 mii lei, iar cheltuielile totale la 14.850 mii lei.

 MEMORANDUM cu tema: reinvestirea profitului obţinut in anul 2013 de catre Compania Naţionala Unifarm S.A. Bucureşti prevede reinvestirea profitului obţinut in anul 2013 in vederea finanţarii unor proiecte de investiţii, respectiv modernizarea şi optimizarea capacitaţilor specifice.

 HOTARARE privind aprobarea Cadrului naţional al calificarilor

 Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba Cadrul naţional al calificarilor şi referenţierea acestuia la Cadrul european al calificarilor. Implementarea Cadrului naţional al calificarilor va avea ca efect creşterea performanţelor sistemului naţional de educaţie, creşterea gradului de transparenţa in dobandirea calificarilor profesionale şi facilitarea recunoaşterii in statele membre ale UE a calificarilor dobandite in Romania.

 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 Guvernul a aprobat prin Hotarare bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru RA Tehnologii pentru Energia Nucleara. Veniturile totale estimate a se realiza in 2013 se ridica la 26.173 mii lei, iar cheltuielile totale la 26.173 mii lei.

 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţionala a Uraniului — S.A. Bucureşti, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 Guvernul a aprobat prin Hotarare bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţionala a Uraniului SA. Veniturile totale estimate a se realiza in 2013 se ridica la 180.600 mii lei, iar cheltuielile totale la 173.041 mii lei.

 HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala CONPET-S.A, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 Guvernul a aprobat prin Hotarare bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru SC CONPET SA. Veniturile totale estimate a se realiza in 2013 se ridica la 386.131 mii lei, iar cheltuielile totale la 360.631 mii lei.

 HOTARARE privind modificarea Anexei la HG nr. 528 din 30 mai 2007 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii Societaţii Comerciale Filiala de Distribuţie si Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica Muntenia Sud' S.A.

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care a fost imputernicit Departamentul de Energie sa mandateze reprezentanţii statului in Adunarea Generala a Acţionarilor Societaţii Comerciale de Distribuţie a Energiei Electrice 'Electrica S.A.' sa aprobe incheierea unui Act Adiţional la contractul de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A. şi pentru modificarea prevederilor contractului de privatizare privind componenţa tribunalului arbitral in cazul unor dispute izvorate din acesta astfel incat, disputele izvorand din, sau in legatura cu acest contract, sa fie soluţionate de tribunale arbitrale formate din trei membri. De asemenea, se prevede ca actul adiţional la contractul de privatizare, prezentat in Anexa, sa fie semnat in termen de şapte zile de la publicarea Hotararii Guvernului in Monitorul Oficial, respectiv de la data intrarii in vigoare a acestuia.

 HOTARARE privind alocarea temporara pentru lunile noiembrie si decembrie ale anului 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Manangement.

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind alocarea temporara pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Creşterea Competitivitaţii Economice (POS CCE)

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

 HOTARARE pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Romaniei şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE in Romania, semnat la Bucureşti şi la Luxembourg in noiembrie 2013 şi modificarea Hotararii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Romaniei şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE in Romania, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008.

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr.115/2011 pentru aprobarea participarii Romaniei la Expoziţia Mondiala 2015 'Hranirea planetei, energie pentru viaţa', Milano, Italia

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013

 Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba acordarea unui ajutor umanitar de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru Republica Filipine, in cuantum total de 668 mii lei, pentru inlaturarea efectelor taifunului care a lovit aceasta ţara pe 8 noiembrie 2013.

 HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Cornetu, judeţul Ilfov

 Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Farau, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sancel, judeţul Alba

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Nasaud

 Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Prejmer, judeţul Braşov

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Birda, Pişchia, Şag şi Tomnatic, judeţul Timiş

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 HOTARARE de Guvern privind eliberari/numiri din funcţia de prefect şi/sau subprefect

 Prin prezenta Hotarare, adoptata de Guvern, a incetat exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de Prefect al Judeţului Galaţi a domnului Bocaneanu Emanoil-Catalin şi numirea in funcţie, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a domnului Otrocol Dorin.

 HOTARARE privind preluarea şi darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura şi Investiţii Straine a sectorului de drum judeţean DJ 111 km 3+237—km 4+550, situat in judeţul Ilfov, trecut in domeniul public al statului, precum şi incadrarea acestuia in categoria funcţionala a drumurilor de interes naţional, in vederea realizarii de catre Compania Naţionala de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din Romania — S.A. a activitaţilor de interes naţional in domeniul administrarii drumurilor naţionale

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura şi Investiţii Straine, in domeniul public al judeţului Argeş şi in administrarea Consiliului Judeţean Argeş, precum şi declasarea acestuia din drum de interes naţional şi incadrarea in categoria funcţionala a drumurilor de interes judeţean

 Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 HOTARARE privind trecerea din domeniul privat al statului in vederea dezafectarii/relocarii unor bunuri imobile aflate in administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie aflata sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice.

 Guvernul a aprobat aceasta Hotarare impreuna cu MEMORANDUMUL:

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor necesare in vederea relocarii staţiei meteorologice Sebeş.

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Masuri la nivel guvernamental in vederea implementarii proiectului 'Reabilitarea siturilor contaminate istoric in Romania—faza 1'

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM privind ''Declaraţia comuna a Guvernului Romaniei şi Guvernului Republicii Populare Chineze privind aprofundarea cooperarii bilaterale in noile circumstanţe''

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Protocolului intre ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de bovine pentru reproducţie in R.P Chineza

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Protocolului ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de carne de porc in R.P Chineza

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM de inţelegere intre Ministerul Economiei din Romania (Departamentul pentru Energie) şi Administraţia Naţionala pentru Energie din R.P Chineza cu privire la cooperarea in proiecte de energie nucleara

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la infiinţarea reciproca a Institutului/Centrului Cultural

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Asigurarea de catre Romania a Preşedinţiei in Exerciţiu a Procesului de Cooperare in Europa de Sud — Est (SEECP) in perioada iunie 2013-iunie 2014

 In Memorandumul aprobat de Guvern se formuleaza o serie de propuneri pe perioada asigurarii de catre Romania a Preşedinţiei in Exerciţiu a Procesului de Cooperare in Europa de Sud — Est (SEECP). Dintre acestea menţionam: transmiterea catre MAE a unor concepte detaliate pe tema acţiunilor care se vor organiza sub egida SEECP, a conceptelor proiectelor sectoriale, identificarea şi transmiterea catre MAE a oportunitaţii lansarii/organizarii unor evenimente, finalizarea de catre MAE a Calendarului Preşedinţiei in Exerciţiu romane a SEECP.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de inţelegere privind cooperarea in domeniul sanataţii şi al ştiinţei medicale intre Ministerul Sanataţii al Romaniei şi Ministerul Sanataţii al Republicii Irak

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Organizarea de catre Romania a seminarului Grupului Intrunit de Experţi pe Sanatate, Agricultura şi Alimentaţiei

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Memorandumului de Inţelegere intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea in domeniile dezvoltare regionala şi administraţie publica

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM de inţelegere intre Ministerul Economiei din Romania şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea in domeniul industriei şi mineralelor

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii sub forma darului manual, a unui bun mobil aparţinand domeniului privat al statului, aflat in administrarea Ministerului Apararii Naţionale, catre Muzeul Militar al Forţelor Armate din Republica Slovenia

 Guvernul a aprobat acest Memorandum. Prin acest Memorandum se propune donarea unui avion IAR 93 Muzeului Militar al Forţelor Armate din Republica Slovenia. Avionul menţionat este scos din funcţiune şi demilitarizat şi nu face obiectul clasarii in categoria bunurilor din patrimoniul cultural naţional. Prin aceasta donaţie se va promova imaginea Armatei Romaniei şi a tradiţiei aeronautice romaneşti.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Inţelegere intre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale din Romania şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea in domeniul agriculturii

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Formularea observaţiilor Romaniei in cauza C-438/13, BCR Leasing, cerere avand ca obiect pronunţarea unei hotarari preliminare privind interpretarea art. 16 şi 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile şi completarile ulterioare (TERMEN pentru transmiterea observaţiilor scrise: 28 noiembrie 2013)

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Gigel Paraschiv — in cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentant al statului in Adunarea Generala a Acţionarilor Societatea Comerciala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 'Electrica' S.A. Bucureşti

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Maricel Popa — secretar de stat in cadrul Departamentului pentru Energie, in calitate de membru in Consiliul de Administraţie la S.C. Hidroelectrica-Serv S.a.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Marius Alexandru Dunca — Vicepreşedinte al Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, subsecretar de stat, in calitate de reprezentant al statului in Adunarea Generala a Acţionarilor Societaţii Complexului Energetic Oltenia S.A.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Marcel Bogdan Pandelica — subsecretar de stat in cadrul Departamentului pentru Energie, in calitate de membru in Adunarea Generala a Acţionarilor la S.C.D.F.E.E. Electrica S.A.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Gabriel Onaca — in cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentant al statului in Adunarea Generala a Acţionarilor de la Societatea Comerciala Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. Ploieşti

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM de inţelegere intre Guvernul Romaniei si Huawei Technologies Co. Ltd.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum care prevede acordarea de catre Guvernul Romaniei a suportului necesar pentru extinderea activitaţilor comerciale ale Huawei, dar şi angajamentul Huawei pentru investiţii locale in viitor.

 MEMORANDUM cu tema: aprobarea participarii domnului Dan Manolescu, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Finanţelor Publice, in calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderilor Mici si Mijlocii S.A.-IFN.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: masuri propuse pentru continuarea procesului de pregatire si realizare a privatizarii Societaţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa CFR Marfa S.A.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populara China in domeniul utilizarii paşnice a energiei nucleare cu precadere in vederea realizarii Unitaţilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populara Chineza in domeniul energetic in vederea realizarii proiectului Cheap Tarniţa Lapusteşti.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populara Chineza in domeniul energetic in vederea realizarii proiectului de tip 'Green/Brown Field' pentru construirea unui grup energetic nou de minim 500 MW la Termocentrala Rovinari.

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: unele masuri privind cooperarea cu Republica Populara Chineza in domeniul energetic in vederea realizarii proiectului 'Lucrari la Termocentrala Deva privind reabilitarea Grupului nr. 4 şi instalaţii de desulfurare pentru Grupurile nr. 3 si nr. 4' promovat de Societatea Complexul Energetic Hundoara S.A. (CEH)

IV. NOTE

NOTA privind stadiul de realizare a lucrarilor la magistrala de metrou Drumul Taberei—Pantelimon

 Guvernul a primit o nota de informare privind stadiul de realizare a lucrarilor la magistrala de metrou Drumul Taberei — Pantelimon. Conform acestei note lucrarile de deviere a reţelelor de utilitaţi sunt definitivate sau realizate in procente ridicate in toate staţiile de pe tronsonul Drumul Taberei — Eroilor 2. In ce priveşte structura staţiilor, cele mai avansate lucrari sunt la staţia Academia Militara şi la staţia Favorit.

 NOTA referitoare la Propunerea Legislativa intitulata 'Lege privind unele masuri referitoare la plaţile naţionale directe complementare in sectorul zootehnic' iniţiata de domnul deputat Daniel Constantin — PC.

 Guvernul a primit o Nota de informare privind iniţiativa legislativa care propune exonerarea de la plata pentru primele deja incasate de beneficiarii care au declarat ca nu au datorii la bugetul de stat, precum şi plata in anul 2014 a plaţilor naţionale directe in sectorul zootehnic din campania 2007-2011 acceptate la plata fara a se ţine cont de declaraţia pe proprie raspundere privind condiţia referitoare la lipsa datoriilor restante la bugetul de stat/local.

V. RAPOARTE

1. RAPORT privind activitatea de audit intern din sectorul public pe anul 2012

 Guvernul a primit Raportul privind activitatea de audit intern din sectorul public pentru anul 2012. Conform raportului, din 11.667 entitaţi publice, un numar de 6.805 au organizat audit intern, in timp ce 4.862 nu au organizat auditul. In anul 2012 s-a relevat o creştere a calitaţii rapoartelor, expunerea clara şi la obiect a problemelor şi comunicarea rezultatului.

 Trebuie menţionat ca, in anul 2012, peste 92% dintre compartimentele de audit intern din Administraţia Publica şi-au elaborat norme metodologice specifice, asigurand realizarea acestora conform cadrului legal. In anul 2012 au fost realizate peste 6700 de misiuni de audit intern dintre care circa 93% — misiuni de asigurare şi 7% + misiuni de consiliere.

VI. PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind organizarea activitaţii de lobby, iniţiata de domnul deputat Constantin Niţa — PSD (din legislatura anterioara) (PLx. 581/2010, L. 352/2010)

 Parlamentul va decide asupra Proiectului.

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind reglementarea activitaţilor de lobby in Romania, provenit dintr-o propunere legislativa iniţiata de doamnele deputat Carmen Ileana Moldovan şi Ana Adriana Saftoiu şi domnul deputat Sever-Voinescu Cotoi — Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PD-L din legislatura anterioara (Plx. 739/2011, L. 539/2011)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor', iniţiata de domnul deputat Daniel Oajdea şi alţi deputaţi — PP-DD (Bp. 409/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plaţi directe şi plaţi naţionale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societaţile agricole şi alte forme de asociere in agricultura', iniţiata de un grup de parlamentari — PSD, PNL, PP-DD (Bp. 437/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua revenirii Dobrogei la Romania', iniţiata de domnul senator Chiru Gigi Christian şi alţi parlamentari — PDL, PNL, PSD, PP-DD, Minoritaţi Naţionale, PC (Bp. 391/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal', iniţiata de domnii deputaţi Nini Sapunaru şi Laurenţiu Roşca Ţigaeru — Grupul parlamentar al PNL (Bp. 541/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii şi venituri asimilate acestora', iniţiata de domnii senatori Vegh Alexandru şi Verestóy Attila — Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 442/2013)

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedura fiscala', iniţiata de domnii senatori Agrigoroaei Ionel, Bujor Dumitru-Marcel, Butnaru Florinel, Coste Marius, Cristache Iulian, Dumitrescu Florinel, Ioniţa Dan Aurel, Iovescu Ioan, Marian Valer, Marin Nicolae, Paunescu Teiu, Popescu Corneliu, Ion-Simeon, Vasiliev Marian, Vochiţoiu Haralambie — Grupurile parlamentare ale PSD, PP-DD(Bp. 445/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in şcoli', iniţiata de un grup de parlamentari — Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, PD-L (Bp. 540/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind protejarea şi sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcau', iniţiata de domnul deputat Adrian Miroslav Merka — Grupul parlamentar al minoritaţilor naţionale (Bp. 537/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor, iniţiata de domnul deputat Vlad Alexandru Cosma — PSD — impreuna cu alţi 23 de deputaţi aparţinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PDL şi Minoritaţi (Bp 450/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea TITLULUI XV — 'Raspunderea civila a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice' al Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii, iniţiata de domnul senator independent Valeriu Todiraşcu (Bp. 456/2013)

 AVIZ NEFAVORABIL

 

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.