Acte normative la sedinta de Guvern din 24 august. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 24.08.2016 17:58 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative adoptate in şedinţa Guvernului Romaniei din 24.08.2016:

I. ORDONANŢE

1. ORDONANŢA pentru prorogarea termenului prevazut la alin.(41) al art.30 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

2. ORDONANŢA privind efectuarea plaţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

3. ORDONANŢA pentru aprobarea plaţii unei contribuţii financiare la Fundaţia ''Stichting Europeana''-Olanda

4. ORDONANŢA privind organizarea şi desfaşurarea activitaţii de neutralizare a subproduselor de origine animala

5. ORDONANŢA privind infiinţarea Institutului Naţional de Administraţie

6. ORDONANŢA privind amenajarea spaţiului maritim

7. ORDONANŢA pentru modificarea şi completarea unor acte normative in domeniul strainilor

8. ORDONANŢA pentru prorogarea unor termene prevazute in Ordonanţa de urgenţa Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

9. ORDONANŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitaţii de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr.211/2001, cu modificarile ulterioare

II. HOTARÂRI

1. HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la 3 mai 2016 şi la Luxemburg la 15 aprilie 2016, intre Guvernul Romaniei şi Banca Europeana de Investiţii şi Compania Naţionala de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din Romania S.A la Contractul de finanţare dintre Romania şi Banca Europeana de Investiţii şi Compania Naţionala de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din Romania S.A pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

2. HOTARÂRE privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Naţionala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A.

3. HOTARÂRE privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

4. HOTARÂRE privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru şomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia — S.A.

5. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Bucureşti S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

6. HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 'Reabilitare corp A, Complex Panduri' (consolidare, modernizare inclusiv amenajarea mansardei in volumul podului existent), şoseaua Panduri, nr.90, sector 5, Bucureşti, realizat prin Compania Naţionala de Investiţii 'C.N.I.' — S.A.

7. HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.6 la Hotararea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

8. HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.5 la Hotararii Guvernului nr.966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Salaj, precum şi al municipiului Zalau, oraşelor şi comunelor din judeţul Salaj

9. HOTARÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Inţelegere intre Ministerul Economiei din Romania şi Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea in domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de moda, semnat la New Delhi, la 23 aprilie 2013

10. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea 'IPROCHIM' S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

11. HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 67D km 0+000-42+000'', judeţele Gorj şi Mehedinţi

12. HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Calaraşi

13. HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Naţionale, situate in judeţele Vaslui, Neamţ, Harghita, Braşov, Bacau şi Covasna, in vederea scoaterii din funcţiune şi casarii acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14. HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 'Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei' la Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

15. HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii

16. HOTARÂRE privind acordarea de catre Romania a unui ajutor umanitar extern de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2016

17. HOTARÂRE privind modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr.1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

18. HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative şi a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

19. HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.157/2016

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordurilor de finanţare intre Comisia Europeana, Statele Partenere participante la Programele Operaţionale Comune Bazinul Marii Negre 2014-2020, Romania-Ucraina 2014-2020 şi Romania-Republica Moldova 2014-2020 şi Romania, reprezentata de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice, in calitate de Autoritate de Management, şi, pentru situaţii ulterioare care necesita modificarea documentelor, mandatarea Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice pentru realizarea demersurilor necesare finalizarii procesului de negociere şi/sau modificare a Acordurilor de finanţare

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii, de catre Romania, a acordului de finanţare unic pentru Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia intre Romania, reprezentata de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice din Romania, in calitate de Autoritate de management, indeplinind inclusiv funcţia de certificare şi Republica Serbia reprezentata de Guvernul Republicii Serbia (Biroul de Integrare Europeana din Republica Serbia), in calitate de Autoritate Naţionala, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice sa realizeze demersurile necesare finalizarii procesului de negociere şi/sau modificare in ceea ce priveşte conţinutul Acordului

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea raportului naţional in perspectiva celei de-a treia Conferinţe ONU in domeniul aşezarilor umane şi dezvoltarii urbane durabile — Habitat III (2016), in vederea transmiterii catre UN HABITAT

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea incheierii, prin schimb de scrisori, a Programului de cooperare pe anul 2016 intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Moldova in baza Articolului 1 al 'Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţa tehnica şi financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiţionale'

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordarii unei finanţari nerambursabile Guvernului Republicii Moldova in valoare de 2 milioane de Euro pentru implementarea de proiecte in baza prevederilor Articolului 3 din Protocolul Adiţional 4 şi Articolului 1 din Protocolul Adiţional 5 la Acordul intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţa tehnica şi financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiţionale

6. MEMORANDUM cu tema: Necesitatea iniţierii unui proiect de act normativ prin care sa se reglementeze restituirea catre Guvernul Statelor Unite ale Americii a unor sume reprezentand TVA şi accize

7. MEMORANDUM cu tema: Rezultatul discuţiilor privind condiţiile in care Romania ar putea sa devina membru al Bancii Asiatice pentru Investiţii in Infrastructura (AIIB) şi aprobarea transmiterii unei scrisori, semnate de catre ministrul finanţelor publice, conducerii AIIB prin care Romania işi exprima oficial interesul de a deveni membru al Bancii

8. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Parţii romane in cea de-a XXVII-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale romano-turca de colaborare economica şi tehnica

9. MEMORANDUM cu tema: Participarea statului in economie. Orientari privind administrarea participa?iilor statului in intreprinderi publice. Rolul şi aşteptarile statului ca proprietar

10. MEMORANDUM cu tema: Observaţiile Romaniei in cauza C-284/16, Achmea, avand ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotarari preliminare de catre Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (termen pentru transmiterea observaţiilor scrise:21 august 2016)

11. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, privind emiterea unei hotarari ce are ca obiect trecerea unei parţi din Cimitirul Sudic al Municipiului Focşani, in suprafaţa de 2604 mp, din domeniul public al municipiului Focşani, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Apararii Naţionale, pentru a fi utilizata ca cimitir militar

12. MEMORANDUM cu tema: Propuneri achiziţie autoturisme pentru innoirea parcului auto al misiunilor diplomatice ale Romaniei din strainatate

13. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea iniţierii Programului de Modernizare a Infrastructurii Spitaliceşti şi demararii negocierilor cu Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare in vederea accesarii Facilitaţii de Pregatire a Proiectelor de Infrastructura Pentru realizarea fazei pilot din program

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.