Acte normative la sedinta de guvern din 30 ianuarie

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.01.2013 20:03 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a sedintei Guvernului Romaniei din 30 ianuarie 2013:

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii
Guvernul a aprobat proiectul acestei Legi, prin care România va contribui cu suma de 52.395.000 euro la majorarea capitalului Bancii Europene de Investiţii, suma care va fi platita intr-o singura transa, pana la 31 martie 2013. Aceasta majorarea de capital s-a hotarat in cadrul Consiliului European din 28 – 29 iunie 2012.

II. ORDONANTE DE URGENTA

1. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea articolului 362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii
Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de Urgenta, acordarea din bugetul Ministerului Sanatatii a fondurilor catre societatile aflate sub autoritatea MS pentru asigurarea continuitatii in aprovizionarea cu medicamente, in special pentru afectiuni cronice.
2. ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare în anul 2013
Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern stabileste ca, prin exceptie de la prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care inregistreaza arierate la data de 31 ianuarie 2013 sunt obligati sa diminueze volumul acestora cu cel putin 85% pana la data de 31 martie 2013. In cazul nerespectarii acestor obligatii, directorii DGFPJ, respectiv al DGFPMB, sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale.
La finele anului 2012, arieratele inregistrate de unitatile administrativ-teritoriale se cifrau la peste 800.000 mii lei.
Ordonanţa prevede ca unităţile administrativ-teritoriale să poată contracta, în condiţiile legii, de la MFP, până la 29 martie 2013, împrumuturi din vărsăminte din privatizare pentru achitarea arieratelor. Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea arieratelor, putandu-se asigura deblocarea activitatii furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari.
Actul normativ prevede, de asemenea, contractarea unui imprumut in suma de 3.600 mii lei de catre Compania Nationala UNIFARM S.A., suma necesara achizitionarii unor medicamente a caror lipsa are consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.
3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea unor acte normative conexe
Guvernul a adoptat prin aceasta Ordonanta de Urgenta amanarea intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila pentru o perioada necesara finalizarii procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pregatirii judecatorilor si intregului sistem judiciar in vederea aplicarii noilor dispozitii ale Codului procesual civil.
Totodata, Ordonanta abroga dispozitiile din Codul de procedura civila a caror neconstitutionalitate a fost constatata prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 967/2012.
Ordonanta stabileste termenele pentru intrarea in vigoare a:
• Sedintelor de informare despre mediere in cauze civile: 15 februarie, odata cu intrarea in vigoare a Codului de Procedura Civila
• Sedintelor de informare despre mediere in cauze penale: data de intrare in vigoare a noului Cod de Procedura Penala
• Sanctiunii inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata in cazul neindeplinirii de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea: 1 august 2013.
Urgenta actului normativ este justificata de faptul ca neadoptarea masurilor ar duce la blocaje la nivelul instantelor si la sporirea numarului proceselor avand ca obiect judecarea recursurilor, in conditiile in care infrastructura necesara functionarii noului sistem procesual civil nu este suficienta. Prin urmare, intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila se amana pana la data de 15 februarie 2013.
4. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul a aprobat aceasta Ordonanta de Urgenta prin care se modifica unele prevederi ale cadrului legal privind salarizarea si alte drepturi salariale ale inspectorilor de integritate din cadrul ANI. Astfel, se stabileste un salariu de baza brut lunar pentru functiile de specialitate din cadrul ANI, incat salarizarea sa fie la un nivel corespunzator rolului, atributiilor si statutului ANI.

III. ORDONANTE

1. ORDONANTA pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanta prin care unele atributii ale Directiei regimului permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor se redefinesc dupa cum urmeaza:
• Directia este desemnata ca punct national de contact pentru functionalitati aferente platformei informatice EUCARIS;
• Directia administreaza componenta nationala a platformei informatice EUCARIS.
De asemenea, Ordonanta stabileste ca plata cotizatiei privind utilizarea componentei nationale a platformei EUCARIS se face de catre Directia regim premise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din resursele alocate in acest scop de la bugetul de stat prin bugetul MAI.

IV. HOTARARI

1. HOTARARE pentru modificarea art.2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.1467/2008 privind acordarea unor masuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Miniera Petrila, judetul Hunedoara
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se corecteaza o lipsa a HG nr. 1467/2008. Prin respective Hotarare, MEN atribuia burse speciale, pe durata scolarizarii, unui numar de 15 prescolari, elevi si studenti, ale caror familii au fost afectate de explozia de la Exploatarea Miniera Petrila. HG nr. 1467/2008 nu a cuprins, la art. II, si nivelul de invatamant tertiar nonuniversitar (postliceal), chiar daca preciza ca bursa speciala se acorda pe toata perioada scolarizarii.
Prin urmare, prezentul act normativ face rectificarea, astfel incat tinerii in cauza sa poata primi bursa speciala.
2. HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare, prin care comuna Itesti din judetul Bacau a fost arondata Judecatoriei Buhusi.
3. HOTARARE privind revocarea si numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
Guvernul a adoptat o Hotarare prin care se revoca din functia de membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala domnul Ilie Dinca. Prin aceeasi Hotarare se numeste in functia ramasa vacanta domnul Daniel Vasile.
4. HOTARARE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si la Bucuresti la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se extinde data limita de tragere a acordului de imprumut de la 1 februarie 2013 la 30 iunie 2014, pentru a permite utilizarea sumei netrase din imprumut (cca. 26 milioane euro). De asemenea, prin Hotarare, se completeaza descrierea Partii III a proiectului pentru a permite modernizarea sistemului informatic al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si asigurarea asistentei tehnice in valoare de cca. 6 milioane euro.
5. HOTARARE pentru modificarea si completarea HG nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori
Hotararea adoptata de Guvern este o urmare a negocierilor cu reprezentantii FMI si UE si o urmare a raportului Curtii de Conturi privind auditarea exercitiului bugetar pe anul 2011. Actul normativ actualizeaza metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar de calatori. De asemenea, masurile prevazute de acest act normativ au fost coroborate cu prevederile OUG nr. 12/1998.
V. HOTARARI PRIVIND ELIBERARI/NUMIRI DE PREFECTI/ SUBPREFECTI
1. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Covasna de catre domnul Marinescu Dumitru
2. HOTARARE privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publica de prefect al judetului Covasna in functia publica de secretar general al Ministerului Apararii Nationale
Guvernul a aprobat aceste Hotarari.

VI. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Formularea observatiilor Romaniei în cauza C-475/12, UPC DTH avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare privind interpretarea Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene si art.2 lit.c) si f) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European si a Consiliului (termen pentru transmiterea observatiilor la Grefa Curtii de Justitie a Uniunii Europene: 05.02.2013)
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se stabileste mandatul delegatiei Romaniei in cauza C-475/12 UPC DTH.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Dan Manolescu-Secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor Publice, ca reprezentant al statului în Adunarea generala a actionarilor Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Procesul de comunicare cu institutiile financiare internationale si cu institutiile financiare romanesti sau straine în vederea contractarii de datorie publica guvernamentala
Guvernul a aprobat acest Memorandum, intocmit de Ministerul Finantelor Publice, prin care ministerul solicita imperativ tuturor autoritatilor administratiei publice centrale ca orice dialog cu institutii financiare internationale, institutii financiare romanesti sau straine, pe tema contractarii de datorie publica guvernamentala sa fie initiat numai prin intermediul Ministerului Finantelor Publice, urmare a unei consultari prealabile.
4. MEMORANDUM cu tema: Asigurarea unui mecanism eficient de verificare ex-ante a conflictului de interese in procesul de atribuire a contractelor de achizitii publice prin modificarea cadrului legal si implementarea unui sistem informatic integrat pentru prevenirea si identificarea situatiilor care determina un conflict de interese, astfel incat Agentia Nationala de Integritate sa semnaleze autoritatilor contractante aceste situatii, in procesul de achizitii publice derulate in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene
Guvernul a aprobat un Memorandum intocmit de Agentia Nationala de Integritate si Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Memorandumul propune acordarea competentelor necesare ANI in vederea verificarii conflictului de interese pentru toate procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene
Solutia concreta o reprezinta implementarea si operationalizarea unui proiect de sistem informatic integrat pentru prevenirea si identificarea conflictelor de interese ce va fi elaborat, monitorizat, gestionat si administrat de ANI.
Sistemul informatic va procesa date si informatii, astfel incat ANI va emite avertismente de integritate catre actorii implicati, asigurand in acelasi timp si monitorizarea implementarii acestora, fara a bloca procedurile de achizitii publice si fara a afecta gestionarea proiectelor si a absorbtiei fondurilor structurale.

VII. NOTE

1. NOTA cu privire la organizarea clasei pregatitoare în anul scolar 2013/2014
Guvernul a primit din partea MEN aceasta Nota prin care se propune ca, in anul scolar 2013 – 2014, sa se mentina clasa pregatitoare, ca parte a invatamantului primar obligatoriu, incepand cu varsta de sase ani, dar organizarea acesteia sa se faca mai flexibil, astfel incat clasa pregatitoare sa se poata derula fie la scoala, fie la gradinita, dar cu acelasi curriculum si cu aceeasi calificare a cadrelor didactice ca si in invatamantul primar.
2. NOTA privind desemnarea reprezentantilor ministerelor în cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social
Guvernul a primit din partea MMFPSPV o Nota prin care se solicita ministerelor sa isi desemneze membrii din cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social.
3. NOTA cu privire la Programul legislativ al Guvernului pentru perioada 2013-2016 si Lista prioritatilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinara parlamentara a anului 2013
4. NOTA privind masuri de sprijin pentru fermele familiale
Guvernul a primit o Nota din partea MADR în care sunt prezentate masurile pe care intentioneaza sa le ia ministerul pentru sprijinirea fermelor familiale, atat prin Programul National de Dezvoltare Rurala, cat si prin bugetul national in anul 2013.

VIII. INFORMARI

1. INFORMARE privind necesitatea derularii evaluarii de mediu pentru planuri, programe sau strategii ce reprezinta conditionalitati ex-ante pentru viitoarea perioada de programare si pentru Programele operationale 2014-2020
Guvernul a primit din partea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice o Informare asupra planurilor, programelor si strategiilor ce reprezinta conditionalitati ex-ante. Conditionalitatile ex-ante sunt introduse prin propunerea de regulament al UE pentru noua perioada 2014 – 2020, una dintre ele referindu-se la aplicarea legislatiei privind evaluarea strategica de mediu (SEA), iar alta referindu-se la evaluarea impactului asupra mediului (EIA).
In Informarea prezentata, MMSC solicita ca toate institutiile care pregatesc Programe Operationale pentru viitoarea perioada sa inceapa, cat mai devreme posibil, printr-o notificare adresata MMSC, procedura de evaluare de mediu (SEA), procedura care trebuie realizata in timpul pregatirii acestor programe si finalizata inainte de adoptarea si transmiterea lor catre Comisia Europeana.
Se recomanda, de asemenea, folosirea axei de asistenta tehnica a Programelor Operationale pentru realizarea rapoartelor de monitorizare a efectelor implementarii programelor asupra mediului.
MMPS recomanda ca la intocmirea ghidurilor pentru accesarea fondurilor in Programele Operationale sa fie introduse prevederi clare in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor legislatiei EIA, avand in vedere ca procedura EIA este obligatorie in aprobarea finantarii proiectelor.
2. INFORMARE privind activitatea Consiliului Concurentei în domeniul ajutorului de stat în semestrul al II-lea 2012
Guvernul a primit aceasta Nota din partea Consiliului Concurentei prin care este expusa situatia la zi a activitatii Consiliului in ceea ce priveste controlul compatibilitatii politicii in domeniul ajutorului de stat cu legislatia Uniunii Europene.
Nota cuprinde, de asemenea, cateva prioritati pentru semestrul I al anului 2013, dintre care mentionam clarificarea si urgentarea masurilor privind privatizarile convenite cu FMI, BM si CE cu posibila incidenta in domeniul ajutorului de stat si reluarea intalnirilor Consiliului Interministerial pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.