Acte normative la sedinta de Guvern din 4 iunie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 05.06.2014 16:54 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei de Guvern din 4 iunie:

I.       PROIECTE DE LEGE

1.     PROIECT DE LEGE pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor si studentilor
Proiectul de Lege adoptat de Guvern creeaza cadrul juridic pentru ca partenerii de practica din instituţiile din sistemul de aparare, ordine publica şi siguranţa naţionala sa poata desfaşura activitatea de practica in funcţie de programul de activitate propriu.

II.    ORDONANTE DE URGENTA

1.     ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea anexei la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de Intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene
Actul normativ adoptat de Guvern conţine urmatoarele prevederi principale:
- Extinderea posibilitaţii rambursarii de imprumuturi din surse proprii ale Operatorilor regionali, prin introducerea formularii „serviciul datoriei”, deoarece pentru asigurarea cofinanţarii proiectelor de investiţii, finanţate prin POS Mediu, sunt contractate şi imprumuturi fara garanţia statului sau a autoritaţilor locale.
- Pentru cazul in care Fondul IID este creat şi gestionat la nivelul Operatorului sau Operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apa şi de canalizare, sursele menţionate la art. 4, alin. 2 in Normele OUG 198/2005 vor fi considerate „alte surse proprii de finanţare” ale Operatorului sau Operatorului regional.
2.     ORDONANTA DE URGENTA privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Actul normativ adoptat de Guvern transpune in legislaţia naţionala prevederile Directivei 2011/83/UE şi vizeaza orice contract incheiat intre un profesionist şi un consumator persoana fizica. Proiectul reglementeaza informaţiile ce trebuie oferite consumatorilor in stadiul pre-contractual, atat in cazul contractelor negociate in afara spaţiilor comerciale şi al contractelor la distanţa, cat şi in cazul altor contracte decat cele menţionate.
3.     ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern modifica articolul referitor la instituirea regimului de arie naturala protejata şi declararea unui anumit tip de arie pentru a elimina confuziile create de faptul ca un anumit sit ar putea fi definit ca arie naturala protejata, fara a fi incadrat intr-o anumita categorie de arie naturala protejata.
4.     ORDONANŢA DE URGENŢA pentru prorogarea termenului prevazut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 18 august 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea in condiţii de siguranţa a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, adoptata in temeiul art. 1 pct. I 10 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanţe şi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobata, cu modificari, de Legea nr. 93/2011.
Guvernul a aprobat aceasta Ordonanţa de urgenţa.

III.   HOTARÂRI

1.     HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de invaţamant superior urmeaza un document de lucru al serviciilor Comisiei Europene pentru promovarea unor stagii de inalta calitate.
2.     HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna iunie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca temporar, din venituri din privatizare, o suma in cuantum de 607.320, 71 mii lei catre Autoritaţile de management in scopul asigurarii plaţilor catre beneficiari in luna iunie 2014, in vederea efectuarii plaţilor cererilor de rambursare şi a cererilor de plata eligibile de catre ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritaţi de management.
3.     HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn
Prin Hotararea adoptata de Guvern se elimina paralelismele de reglementare dintre HG nr. 996/2008 şi Legea nr. 171/2010. De asemenea, se instituie clarificari in ceea ce priveşte utilizarea documentelor cu regim special pentru prevenirea introducerii pe piaţa a lemnului recoltat ilegal. Totodata, pentru a reduce acest risc, actul normativ prevede obligativitatea ca operatorii care introduc pe piaţa lemn şi produse din lemn sa implementeze şi sa utilizeze un sistem „due diligence” prevazut de Regulamentul (UE) nr. 995/2010.
4.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. "EUROTEST" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al SC EUROTEST SA. Veniturile totale estimate se ridica la 850 mii lei, iar cheltuielile totale la 841 mii lei.
5.     HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala GERMISARA S.A Hunedoara aflata sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al SC Germisara SA. Veniturile totale estimate se ridica la 297 mii lei, iar cheltuielile totale la 265 mii lei.
6.     HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1251/2006
Hotararea adoptata de Guvern transpune in legislaţia naţionala prevederile Directivei 2011/95/UE.
8.     HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national  "Reabilitare DN 79 Arad-Oradea km 4+150 - km 115+923”
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba alocarea sumei de 523 mii lei cu titlu de despagubire pentru exproprierea in cauza de utilitate publica.
9.     HOTARÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1364/2001
Actul normativ adoptat de Guvern reglementeaza anumite aspecte formale ale Normelor metodologice din titlu. Aceste clarificari vor permite autoritaţilor administraţiei publice locale o gestionare mai judicioasa a programelor de acţiuni pentru reducerea riscului seismic la construcţiile multietajate cu destinaţia de locuinţa.
10.    HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Ciurea, judetul Iasi
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.    HOTARÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
12.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al SC Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS SA.. Veniturile totale estimate se ridica la 4.225,25 mii lei, iar cheltuielile totale la 4.048,63 mii lei.
13.    HOTARÂRE pentru modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei parti de imobil apartinand domeniului public al statului si aflata in administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, prevazuta in anexa nr.40 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
14.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al SC „Complexul Energetic Hunedoara” – S.A. Veniturile totale estimate se ridica la 1.439.379 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.726.549 mii lei.
- MEMORANDUM cu tema:  aprobarea majorarii cheltuielilor de natura salariala cu influenţa creşterii numarului mediu de personal ca urmare a fuziunii cu Societatea Naţionala a Huilei precum şi prevederea unui buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Complexul Energetic Hunedoara, in condiţii de pierdere
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV.    MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Semnarea declaratiei privind imunitatea de jurisdictie a bunurilor culturale aflate in proprietatea statelor, elaborata de Austria si Republica Ceha
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului prin schimb de note verbale pentru modificarea Intelegerii intre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispozitia Ambasadei Romaniei in Republica Moldova si Ambasadei Republicii Moldova in Romania, pe baza de reciprocitate, fara plata chiriei, a imobilelor si apartamentelor cu suprafete locative echivalente pe care le au in folosinta, semnata la 21 aprilie 1995
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind renegocierea Conventiei intre Republica Socialista Romania si Regatul Norvegiei privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor si averii, semnata la Oslo la 14 noiembrie 1980
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru deschiderea de negocieri si pentru semnarea unui Memorandum de Intelegere intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania si Ministerul Agriculturii si Irigatiilor din Republica Sudan in domeniul agriculturii
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.     MEMORANDUM cu tema: Reactualizarea planului de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante in contextul pregatirii si aprobarii documentelor de programare a fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020 in domeniul sanatatii
In Memorandumul aprobat de Guvern se propune actualizarea planurilor de acţiune in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1303/2013.
6.     MEMORANDUM cu tema: Reactualizarea planului de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante in contextul pregatirii si aprobarii documentelor de programare a fondurilor europene alocate Romaniei in perioada 2014-2020 in domeniul ocuparii fortei de munca si incluziunii sociale
In Memorandumul aprobat de Guvern se propune actualizarea planurilor de acţiune in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1303/2013.
7.     MEMORANDUM cu tema: Masuri pentru eficientizarea sectorului de transport feroviar al Romaniei necesare pentru aprobarea Master Planului General de Transport al Romaniei
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Dintre propunerile acestuia menţionam:
- concentrarea pe o reţea feroviara mai restransa,
- stimularea competitivitaţii in atribuirea contractelor de servicii publice,
- introducerea indicatorilor de performanţa in finanţarea serviciilor publice de transport feroviar de calatori,
- programe de reducere a costurilor.

V.     NOTE

1.     NOTA privind Metodologia de elaborare si aplicare a Testului IMM
Guvernul a primit aceasta Nota. Testul IMM consta in efectuarea unui sondaj, de catre iniţiatorul unui act normativ, inainte de demararea procesului de avizare a acestuia, cu privire la potenţialele efecte generate in activitatea IMM de introducerea noilor reglementari.

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru instituirea Zilei limbii slovace”, initiata de domnul deputat Adrian Miroslav Merka aparţinand Grupului parlamentar al Minoritaţilor Naţionale (Bp. 24/2014)
Aviz favorabil.
2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru instituirea Zilei limbii cehe”, initiata de domnul deputat Adrian Miroslav Merka aparţinand Grupului parlamentar al Minoritaţilor Naţionale (Bp. 25/2014)
Aviz favorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.