ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN (PSD 3.0) din 24 mai 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 24.05.2018 17:36 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 24 mai 2018

     I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Conventiei intre Romania si Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor si a Protocolului la conventie, semnate la Bucuresti, la 18 octombrie 2017

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter si cooperare economica internationala in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale

3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice

 

  II.          ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achiziţiilor publice

2.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind adoptarea unei masuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

3.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind eficientizarea activitaţii Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi pentru modificarea şi Completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanataţii

4.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind unele masuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevazut de Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica

 

III.          HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 225/2014

2.    HOTARÂRE pentru modificarea unor acte normative privind componenta unei comisii interdepartamentale si modalitatea de desfasurare a activitatii acesteia

3.    HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporurilor pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestora pentru familia ocupationala de functii bugetare ''CULTURA''

4.    HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-media, tineretului si sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie 2017

5.    HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta

6.    HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei nationale privind promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale privind promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021

7.    HOTARÂRE privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licentelor din domeniul transportului feroviar

8.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare DN 71 Baldana-Targoviste-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905"

9.    HOTARÂRE pentru modificarea art.4 din Hotararea Guvernului nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de politie militara pentru paza sediilor instantelor si parchetelor militare, a bunurilor si valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii

10.HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Arges, Dolj, Prahova, Bacau, Gorj, Calarasi, Ialomita, Suceava, Sibiu, Brasov, Constanta si municipiul Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sanatatii pentru contractarea si implementarea componentelor ramase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autoritatile de sanatate din Romania pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind bancile de sange-unitatile de transfuzie-din spitale si utilizarea terapeutica a tesuturilor si celulelor umane

12.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" prin Exploatarea Complexa Stanca-Costesti, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

13.HOTARÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Siret, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii, dupa caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

15.HOTARÂRE privind preluarea podului peste raul Aries, situat pe drumul national DN 1, proprietate publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj, in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale

16.HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public

17.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru S.UZINA MECANICA ORASTIE S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

18.HOTARÂRE privind darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ''Bistrita'' al Judetului Bistrita-Nasaud, a unui imobil trecut in proprietatea publica a statului, precum si inscrierea acestuia in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19.HOTARÂRE privind completarea art.5 din Hotararea Guvernului nr.943/2017 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate in spaţii protejate” pentru anul 2018

20.HOTARÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Piteşti şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21.HOTARÂRE privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmeaza a fi pregatite şi atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Naţionala de Strategie şi Prognoza

22.HOTARÂRE pentru stabilirea numarului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoza

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea raportului negocierii documentelor aferente imprumutului pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu optiune de amanare a tragerii pana la aparitia unei catastrofe (CAT-DDO), in valoare de cca. 400 mil. EUR, acordat Romaniei de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare; aprobarea textelor negociate ale Acordului de imprumut (inclusiv a Scrisorii suplimentare la acesta) si Scrisorii pentru politici de dezvoltare aferenta imprumutului si a semnarii acestor documente; si acordarea imputernicirii de semnare a Acordului de imprumut, inclusiv a Scrisorii Suplimentare, Ministerului Finantelor Publice

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de catre Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale caror cheltuieli, inclusiv proiectele de investitii publice prioritare, vor fi prezentate in Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021

3.    MEMORANDUM cu tema: Nota mandat privind negocierea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania-Cofinantare UE pentru dezvoltare rurala 2014-2020), in valoare de pana la 450 milioane euro

4.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea, prin concurs, a unor posturi vacante in cadrul Institutului European din Romania, in conformitate cu prevederile art. 14, alin.(3) din Ordonanta de urgenta nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierilor Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Austria privind protectia reciproca a informatiilor clasificate

6.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri catre Consiliul Judetean Hunedoara in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al judetului Hunedoara si administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Deva in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii concursului pentru numirea in funcţia de inspector judiciar, in condiţiile prevazute de art.70 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru ocuparea unui numar total de 12 posturi de inspector judiciar la Inspecţia Judiciara din care 7 posturi la Direcţia de inspecţie judiciara pentru judecatori şi 5 posturi de la Direcţia de inspecţie judiciara pentru procurori

 

   V.          NOTE

1.    NOTA cu privire la indreptarea unei erori materiale din Programul legislativ pentru anul 2018 (mai-decembrie) şi din Lista prioritaţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinara a anului 2018

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 322/2017, Plx. 85/2018)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Bp. 95/2018)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.43/2014 privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice (Bp. 133/2018)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru modificarea art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren şi inundaţiilor (Bp. 530/2017, Plx. 261/2018)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa referitor la proiectul de lege privind emiterea carţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale care activeaza pe teritoriul Romaniei, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp.661/2017, Plx.287/2018)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Romane, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unitaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Plx. 211/2017, L553/2017)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp. 93/2018)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa de modificare si completare a punctelor 20), 23) si 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice (Bp. 148/2018)

9.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor si al munitiilor (Bp. 121/2018)

10.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţa şi stimularea crearii de noi locuri de munca (Bp. 301/2017, Plx. 592/2017)

11.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp. 57/2018)

12.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru modificarea Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Bp.62/2018)

13.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp.55/2018)

14.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru completarea art. 292 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 (Bp. 37/2018)

15.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului la propunerea legislativa pentru modificarea art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii (Plx. 158/2018)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.