Actele normative de la sedinta Guvernului din 6 martie

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 06.03.2013 19:39 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 6 martie 2013:
I. PROIECTE DE LEGE – se trimit spre Parlament
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România;
Proiectul de Lege vizează, în principal, următoarele:
• Stabilirea competenţei ministrului Afacerilor Interne de a aproba, prin ordin, un regulament distinct în cuprinsul căruia să fie instituite regulile de ordine interioară pe care străinii cazaţi în centre sunt obligaţi să le respecte, precum şi modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii şi însoţirii străinilor în şi din centru.
• Introducerea unor dispoziţii referitoare la posibilitatea de comunicare a străinilor aflaţi în centrele de cazare cu membrii lor de familie şi cu reprezentantul legal.
• Stabilirea în mod expres a principalelor obligaţii ale străinilor cazaţi în centre.
• Introducerea unor prevederi referitoare la posibilitatea luării unor măsuri, inclusiv prin utilizarea forţei, graduale şi proporţionale cu starea de pericol ce trebuie înlăturată în cazul nerespectării de către străini a obligaţiilor stabilite în sarcina acestora.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege în care principalele schimbări preconizate sunt:
• Punerea în aplicare, la nivel naţional, a prevederilor art. 1 pct. (2a) lit. a) din Regulamentul CE nr. 444/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului prin modificarea vârstei limită de la şase ani la 12 ani, prevăzută pentru minorii exceptaţi de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale.
• Stabilirea valabilităţii paşaportului simplu electronic la trei ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani şi, respectiv, la cinci ani pentru persoanele care au îndeplinit vârsta de 12 ani.
• Reglementarea posibilităţii sesizării celui mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în situaţia în care titularul sau reprezentantul legal al acestuia constată faptul că datele înscrise sunt incomplete sau inexacte.
• Corelarea unor noţiuni din Legea nr. 248/2005 cu cele din noul Cod civil.
• Corelarea dispoziţiilor art. 41 şi ale art. 43 din Legea nr. 248/2005 cu cele din Codul de procedură penală.
Eliminarea unor formulări care dau naştere la interpretări subiective, precum şi abrogarea acelor dispoziţii care au devenit desuete.
II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind serviciile poştale;
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România avea obligaţia de a transpune în legislaţia naţională, până la cel târziu 31 decembrie 2012, Directiva 2008/6/CE privind liberalizarea pieţei interne a serviciilor poştale comunitare şi garantarea furnizării serviciului universal în condiţiile unei pieţe liberalizate.
Prezentul act normativ adoptă un set de norme coerente, clare şi transparente, menite să asigure liberalizarea completă a domeniului serviciilor poştale în România, garantându-se totodată furnizarea unor servicii minime, incluse în sfera serviciului universal, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor, pe întreg teritoriul naţional, cu respectarea unor cerinţe minime de calitate. Actul normativ include dispoziţii referitoare la regimul de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, eliminându-se prevederile care vizau obligaţii legate de drepturile rezervate furnizorului de serviciu universal.
De asemenea, Ordonanţa impune obligaţia de asigurare a accesului furnizorilor de servicii poştale la elementele de infrastructură a reţelei poştale publice. Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul se stabilesc pe baza unui contract.
În ceea ce priveşte tarifele oferite de furnizorul de serviciu universal, Ordonanţa clarifică şi detaliază prevederile care reglementează posibilitatea acordării unor tarife speciale. Potrivit Ordonanţei, atribuţiile autorităţii naţionale de reglementare vor fi îndeplinite, în continuare, de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene
Guvernul a aprobat textul acestei Ordonanţe de urgenţă, prin care se intenţionează o corecţie rapidă a unor disfuncţionalităţi sau piedici în mai multe domenii din sfera financiar-fiscală.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Ordonanţa de urgenţă aprobată de Guvern defineşte noţiunea de ”degrevare” pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control şi reglementează degrevarea acestor persoane parţial de postul/norma didactică, precum şi a persoanelor desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ. De asemenea, actul normativ asigură pentru personalul degrevat primirea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte sporuri şi indemnizaţii prevăzute de lege.
III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004
Guvernul a aprobat această Hotărâre care face posibilă metodologia de aplicare unitară a dispoziţiei OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul fiscal.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VIII - a Împuterniciţilor, în cadrul cooperării bilaterale româno-ucrainene semnat la Ujgorod, Ucraina la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea prevederilor Acordului între Guvernul României şi Guvernului Ucrainei, privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997;
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma, la 7 noiembrie 2012;
Guvernul a adoptat această Hotărâre, în urma căreia părţile română şi italiană convin să coopereze în ceea ce priveşte ocuparea şi mobilitatea forţei de muncă, inspecţia muncii, securitatea socială a lucrătorilor migranţi, utilizarea Fondului Social European, în special pentru incluziune socială.
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, semnat la Iaşi, la 3 martie 2012;
Prin această Hotărâre au fost stabilite domeniile de cooperare între cele două părţi, după cum urmează: politici în domeniul muncii şi afacerilor sociale, programe şi măsuri în domeniul ocupării forţei de muncă şi al pieţei muncii, mobilitatea forţei de muncă, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inspecţia muncii, legislaţia muncii şi protecţia socială, politici salariale, promovarea egalităţii de gen, prevenirea şi combaterea violenţei etc.
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73/2012
Prevederile din acest act normativ se referă, în principal la:
• Obligaţiile CFR S.A. pentru anul 2013 de a asigura starea tehnică şi de exploatare a infrastructurii feroviare care să permită desfăşurarea transportului feroviar în condiţii de siguranţă a populaţiei;
• Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2013 în concordanţă cu programul de guvernare;
• Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2013;
• Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice în perioada 2012 – 2015;
• Valoarea elementelor tarifare de bază pentru calculul Tarifului de Utilizare a Infrastructurii Feroviare.
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea actelor adiţionale nr.1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.74/2012
Hotărârea adoptată de Guvern se referă la stabilirea compensaţiei acordate pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători. Aceasta se distribuie 20% în funcţie de indicatorul călători – kilometru şi 80% în funcţie de indicatorul tren – kilometru. Valoarea aferentă indicatorului călători – kilometru se acordă în proporţie de 20% pentru trenurile Interregio şi în proporţie de 80% pentru trenurile Regio.
Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio. Valorile compensaţiei acordate sunt de 44,526 lei/ 1000 călători – kilometru şi 15,20 lei / tren – kilometru, pentru trenurile Interregio, şi de 178,106 lei / 100 de călători – kilometru şi 15,20 lei / tren – kilometru pentru trenurile Regio.
7. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
8. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al judeţului Gorj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului;
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
9. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006;
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
10. HOTĂRÂRE pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai ca zile libere;
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
11. HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură;
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.;
Hotărârea adoptată de Guvern asigură cadrul legislativ pentru derularea privatizării acestui operator economic şi conţine prevederi privind declanşarea şi derularea privatizării prin majorare a capitalului social prin atragerea unui investitor strategic şi dobândirea de către acesta a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al societăţii în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni. Selecţia investitorului se va realiza prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante.
13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica” S.A. Bucureşti;
Hotărârea adoptată de Guvern asigură cadrul legislativ pentru derularea privatizării acestui operator economic, în cadrul căreia va fi oferit spre subscriere investitorilor un pachet de acţiuni nou emise reprezentând 105%, comparativ cu capitalul social existent anterior.
14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.
Hotărârea adoptată de Guvern asigură cadrul legislativ pentru derularea privatizării acestui operator economic şi conţine prevederi privind declanşarea şi derularea etapelor necesare implementării strategiei de privatizare prin majorarea capitalului social prin aport de capital, în cadrul căreia va fi oferit spre subscriere investitorilor un pachet de acţiuni nou emise, reprezentând 12% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social.
IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul pentru Societatea Informaţională din România şi Ministerul Poştei, Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din Republica Algeriană Democratică şi Populară;
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării Înţelegerii Tehnice privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare al Regatului Norvegiei deasupra teritoriului Grupului de stat părţi format din Republica Belarus şi Federaţia Rusă, în anul 2013;
Guvernul a adoptat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedinţilor Părţii române în Comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică ale României cu alte state, programate în anul 2013;
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord cu partea ungară pentru deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei româno-ungare între localităţile Nădlac (România) şi Csanadpalota (Ungaria);
Guvernul a adoptat acest Memorandum.
5. MEMORANDUM cu tema:
a. Aprobarea prelungirii cu 3 luni a Aranjamentului stand-by de tip preventiv în valoare totală de 3,09 mld.DST (3,5 mld.euro, 300% din cota României), ratificat prin Legea nr. 285/2011, încheiat cu Fondul Monetar Internaţional pe o perioadă de 24 de luni, respectiv 31 martie 2011-30 martie 2013;
b. Aprobarea demarării discuţiilor cu Fondul Monetar Internaţional în vederea posibilităţii încheierii unui nou Aranjament;
c. Aprobarea proiectului de scrisoare prin care se solicită Fondului Monetar Internaţional prelungirea cu 3 luni a Aranjamentului stand-by de tip preventiv şi demararea discuţiilor în vederea posibilităţii încheierii unui nou Aranjament;
d. Aprobarea semnării acestei scrisori de către domnul Daniel Chiţoiu, Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, alături de domnul Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare finalizării programelor PHARE şi Facilitatea de Tranziţie 2007
Guvernul a adoptat acest Memorandum prin care se propun următoarele:
• Aprobarea de către Guvern a asumării de către Agenţiile de Implementare PHARE a deciziei privind eligibilitatea sumelor în legătură cu care există litigii;
• Mobilizarea resurselor umane şi logistice pentru transmiterea documentelor de raportare tehnică şi financiară;
• Aprobarea de către Guvern a plăţii către serviciile Comisiei Europene a debitelor aflate în evidenţa Agenţiilor de Implementare, din dobânda acumulată în conturile programelor PHARE, care se cuvine bugetului de stat;
• Modificarea şi completarea OUG nr. 63/1999, cu prevederi privind plata debitelor către serviciile Comisiei Europene din dobânda acumulată în conturile programelor PHARE şi a reîntregirii fondurilor plătite, pe măsura recuperării de la beneficiari.
7. MEMORANDUM cu tema: Grup de lucru interinstituţional pentru elaborarea documentului de politică industrială a României
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ca Grupul de lucru să fie format din reprezentanţi ai: ME, MFP, MDRAP, MEN, MADR, MFE, MMFPSPV, MAE, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză şi OSIM, precum şi ai structurilor guvernamentale relevante: comunitatea academică, CCIR, asociaţii profesionale şi sindicat.
8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante din Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine ca urmare a reorganizării intervenite la acest nivel
Guvernul a aprobat acest Memorandum, în limita a 60 de posturi.
V. NOTE
1. NOTĂ privind activităţi necesare pentru accelerarea procesului de programare a fondurilor europene alocate României în cadrul exerciţiului financiar 2014 – 2020;
2. NOTĂ referitoare la obiectivul de investiţii Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat – Vidin;
Guvernul a primit din partea MT această Notă în care este prezentată situaţia actuală a obiectivului de investiţii ”Pod peste Fluviul Dunărea la Calafat-Vidin”.
În acest moment, este semnat Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru înfiinţarea unei entităţi comerciale mixte – operator al noului Pod între cele două state. Lucrările la componenta rutieră sunt finalizate 100%, iar lucrările la componenta feroviară sunt finalizate 95%. Dat fiind contextul politic actual din Republica Bulgaria, data inaugurării obiectivului va fi cel mai devreme în a doua jumătate a lunii mai 2013.
3. NOTĂ privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
Guvernul a primit din partea ministrului delegat pentru Energie o Notă în care este trecută în revistă situaţia legislativă europeană şi naţională privind comercializarea biocarburanţilor.
Legislaţia europeană prevede ca, până în 2020, biocarburanţii şi în special cei avansaţi, obţinuţi din materii prime nealimentare, să atingă ţinta de 10% în ansamblul carburanţilor utilizaţi la autovehicule şi utilaje mobile. Directiva 2009/30/CE prevede însă posibilitatea ca statele membre să păstreze pe piaţă sortimentul de benzină E5 şi după 1 ianuarie 2013, în cazul în care se consideră că parcul auto din statul respectiv prezintă o pondere semnificativă de autovehicule ale căror motoare nu sunt compatibile cu sortimentul E10. Din punctul de vedere al experienţei altor ţări europene, se constată că în marea majoritate a acestora, inclusiv în state cu o economie foarte dezvoltată (Olanda, Germania, Danemarca, Suedia etc.), se prevede menţinerea la vânzare, cel puţin până în 2015, a sortimentului de benzină E5 şi a celui de motorină B5.
Din punctul de vedere al legislaţiei naţionale, aplicarea prevederilor HG nr. 935/2011 şi ale HG nr. 928/2012 permite prelungirea comercializării pe piaţa internă, şi după 1 ianuarie 2013, a sortimentelor de benzină şi motorină E5 şi, respectiv, B5, sortimente cu un procent mai mic de biocarburanţi. Totodată, analiza pieţei interne arată că alternativa dezvoltării şi comercializării de către furnizori a două tipuri de benzină cu conţinut diferit de biocarburanţi (E5 şi E10) este nefezabilă din punct de vedere economic deoarece funcţionarea în paralel a câte două lanţuri de producţie, transport, depozitare şi distribuţie depăşeşte cu mult posibilităţile oricărui operator economic din acest domeniu. În fine, comercializarea de către furnizori doar a benzinei de tip E10 va afecta un segment foarte mare de deţinători de autovehicule a căror funcţionare nu este compatibilă cu acest carburant. Nu în ultimul rând, creşterea conţinutului de biocarburant va determina preţuri mai mari la pompă.
În concluzie, Nota consideră că trebuie avută în vedere necesitatea prelungirii termenului de menţinere a benzinei E5 până la 1 ianuarie 2018.
VI PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil”, iniţiată de 24 de parlamentari – Grupurile parlamentare PD-L, UDMR, PNL, Minorităţilor Naţionale (Plx. 698/2010)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei”, iniţiată de doamnele deputat Claudia Boghicevici, Ileana Cristina Dumitrache şi Cristina-Ancuţa Pocora – Grupurile parlamentare ale PD-L, PSD, PNL (Plx. 175/2012)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege intitulat „Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de 12 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PD-L, PSD, UDMR, PNL, Minorităţilor Naţionale, Mixt (Plx. 214/2012)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege intitulat „Lege privind înfiinţarea „Muzeului Comunismului”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de un grup de deputaţi – PD-L, Minorităţi Naţionale, Progresist, Independenţi (Plx. 250/2012)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind cazierul medical”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – PP-DD (Plx. 15/2013)
Guvernul a luat în discuţie mai multe Proiecte de Lege aflate în dezbatere parlamentară, formulând trei puncte de vedere favorabile şi două nefavorabile, în privinţa propunerilor legislative: „Lege privind înfiinţarea „Muzeului Comunismului” şi „Lege privind cazierul medical”.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.