Angajamentul fata de statul de drept si de independenta sistemului judiciar

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 18.07.2012 16:37 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

România trebuie să asigure respectarea statului de drept şi a independenţei sistemului judiciar pentru a recâştiga încrederea partenerilor săi din UE, se afirmă în raportul adoptat de Comisie în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare (MCV).Raportul se referă la o perioadă de cinci ani, de la aderarea României la EU în 2007, şi prezintă evaluarea Comisiei privind progresele înregistrate de România în cursul acestei perioade, concentrându-se pe reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei.

Preşedintele Barroso a afirmat: „Într-un sistem democratic trebuie garantat echilibrul necesar între puteri. Deşi în ultimii cinci ani s-au înregistrat progrese privind reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei, aceste progrese au fost puse sub semnul întrebării de evenimentele derulate în ultima lună. Comisia a exprimat preocupări serioase privind statul de drept şi independenţa sistemului judiciar în România. Prim-ministrul Ponta a răspuns acestor preocupări şi a fost de acord să le remedieze rapid. Comisia va monitoriza situaţia pentru a se asigura că angajamentele asumate vor fi respectate. Punerea în aplicare rapidă şi riguroasă a recomandărilor formulate în cadrul MCV va contribui la garantarea unui mediu economic stabil, credibil şi propice investiţiilor, precum şi la reasigurarea pieţelor financiare.”
Raportul sintetizează întrebările Comisiei legate de recentele atingeri aduse statului de drept de Guvernul şi Parlamentul din România. Raportul cuprinde o serie de recomandări pentru acţiuni pe care România ar trebui să le adopte de urgenţă. Recomandările ar trebui să pună în aplicare angajamentele pe care prim-ministrul Ponta şi le-a asumat faţă de preşedintele Barroso.

Având în vedere că raportul analizează o perioadă de cinci ani, acesta evidenţiază progresele înregistrate. Multe dintre elementele esenţiale ale cadrului legal sunt în prezent în vigoare. Accentul s-a deplasat acum pe punerea în aplicare. Nivelul de asumare la nivel naţional a reformelor rămâne variabil.
România a creat baza pentru o modernizare substanţială a sistemului său judiciar. Instituţii precum Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţia Naţională de Integritate (ANI) au făcut dovada unor rezultate convingătoare în instrumentarea cazurilor de corupţie la nivel înalt. Recent, prin hotărâri ale instanţelor în cazuri de corupţie la nivel înalt s-au soluţionat cu eficacitate cazuri dintre cele mai sensibile, iar sistemul judiciar şi-a demonstrat capacitatea de a-şi afirma independenţa.

Cu toate acestea, în ciuda progreselor înregistrate de România, concluzia raportului este că obiectivele MCV nu au fost încă atinse. În unele domenii, punerea în aplicare a legilor se află abia la început, iar în alte domenii, reforma nu este suficient asumată, procesul global al reformei nefiind încă durabil şi ireversibil. Controversele actuale reprezintă o ameninţare gravă la adresa progreselor realizate până acum şi ridică întrebări serioase în ceea ce priveşte viitorul reformelor lansate.
Deficienţele din cadrul reformei sistemului judiciar şi al combaterii corupţiei reprezintă aspecte îngrijorătoare pentru marea majoritate a românilor. Un sondaj Flash Eurobarometru efectuat de Comisie în luna mai a arătat că 72 % dintre români cer Comisiei să continue să sprijine reforma în România până când această ţară va atinge standarde comparabile cu cele din alte state membre.

În contextul recentelor atingeri aduse statului de drept şi independenţei sistemului judiciar, Comisia va adopta, înainte de sfârşitul acestui an, un nou raport în cadrul MCV, pentru a evalua dacă s-a răspuns preocupărilor sale şi dacă a fost restabilit echilibrul democratic.
Context

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare şi verificare pentru a evalua angajamentele asumate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al combaterii corupţiei. Comisiei i s-a solicitat să prezinte periodic un raport privind progresele înregistrate în aceste domenii. Comisia a prezentat primul său raport la 27 iunie 2007 şi de atunci întocmeşte rapoarte semestriale. Rapoartele Comisiei sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei în care se prezintă o analiză detaliată a progreselor înregistrate cu privire la fiecare dintre obiectivele de referinţă stabilite în cadrul MCV.

Analiza Comisiei se bazează pe o evaluare a progreselor realizate de autorităţile române, precum şi pe informaţiile prezentate de statele membre, de organizaţii internaţionale, de experţi independenţi, precum şi pe informaţii din diverse alte surse. Comisia a întreprins mai multe misiuni în România, rapoartele luând, de asemenea, în considerare răspunsurile date de România la chestionare detaliate pregătite de Comisie.

Ultimul raport anual a fost publicat la 20 iulie 2011. Acesta a fost completat de un raport intermediar, publicat la 8 februarie 2012.

Raport privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare

De ce prezintă Comisia rapoarte cu privire la progresele realizate de România în domeniul reformei judiciare şi al luptei împotriva corupţiei?
La 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, persistau unele deficienţe în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, care puteau împiedica aplicarea eficace a legislaţiei, a politicilor şi a programelor Uniunii Europene şi care îi puteau împiedica pe cetăţenii români să beneficieze pe deplin de drepturile conferite de calitatea de cetăţeni ai UE. Prin urmare, în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare1 (MCV), Comisia şi-a asumat obligaţia de a sprijini România în vederea remedierii acestor deficienţe, precum şi de a verifica periodic progresele înregistrate în ceea ce priveşte îndeplinirea celor patru obiective de referinţă stabilite în acest scop. Aceste obiective de referinţă sunt interconectate şi ar trebui să fie privite în mod unitar, ca parte a unei ample reforme a sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei, care necesită un angajament politic pe termen lung.
Cum prezintă Comisia rapoartele cu privire la progresele înregistrate de România?
Rapoartele Comisiei în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare (MCV) sunt publicate de două ori pe an începând din 2007. Acestea se bazează pe contribuţii ale Guvernului României, precum şi ale serviciilor Comisiei, ale statelor membre şi ale ONG-urilor. Rapoartele cele mai recente din iulie 2011 şi februarie 2012 au evidenţiat evoluţii legislative, instituţionale şi de politică relevante în ceea ce priveşte reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei.
În 2011, Comisia şi-a anunţat intenţia de a utiliza raportul din vara anului 2012 pentru a face un bilanţ al progreselor realizate de-a lungul celor cinci ani de la aderarea României la UE în 2007. Prin urmare, acest raport analizează situaţia din perspectiva ultimilor cinci ani şi este în măsură să evalueze tendinţele pe termen mai lung şi gradul în care au fost puse în aplicare iniţiativele de politică.
Ce spune raportul de astăzi?
Raportul de astăzi sintetizează profunda îngrijorare a Comisiei în ceea ce priveşte atingerile recente aduse statului de drept de către Guvernul şi Parlamentul României. Acesta include o serie de recomandări urgente care au făcut deja obiectul angajamentelor pe care prim-ministrul Ponta şi le-a asumat faţă de preşedintele Barroso.
În evaluarea sa, raportul concluzionează că s-au realizat progrese din anul 2007 până în prezent. Cu toate acestea, ţintele MCV nu au fost încă atinse, iar obiectivele de referinţă nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Reforma nu este încă durabilă şi ireversibilă.
Multe din elementele esenţiale sunt acum instituite, în special în cadrul legislativ şi accentul se mută pe punerea în aplicare. România a creat baza pentru o modernizare substanţială a sistemului judiciar român. Instituţii precum Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţia Naţională de Integritate (ANI) au obţinut rezultate convingătoare în ceea ce priveşte corupţia la nivel înalt. Sistemul judiciar a reuşit recent să se ocupe de cazurile cele mai sensibile şi să îşi afirme independenţa. În prezent, este în curs de aplicare o strategie naţională anticorupţie solidă. În acelaşi timp, raportul arată, de asemenea, că nivelul de asumare a reformelor rămâne variabil. Controversele politice actuale din România constituie o ameninţare gravă la adresa progreselor înregistrate până în prezent şi au subliniat faptul că numeroase reforme nu au prins încă rădăcini.
Etapele următoare
În viitorul apropiat, cel mai important lucru este ca guvernul şi instituţiile-cheie din România să îşi demonstreze angajamentul faţă de statul de drept şi independenţa sistemului judiciar. Acest fapt necesită adoptarea mai multor măsuri urgente de către guvern şi parlament. În acest scop, Comisia a inclus o serie de recomandări specifice şi urgente pentru România, pe care prim-ministrul Ponta şi le-a asumat într-o scrisoare adresată preşedintelui Comisiei la 17 iulie. Printre aceste angajamente se numără abrogarea ordonanţelor de urgenţă privind competenţele Curţii Constituţionale şi regulile de validare a referendumului privind suspendarea preşedintelui Băsescu, respectarea deciziilor Curţii Constituţionale şi a Constituţiei României, precum şi a procedurii de numire în posturile-cheie, în special Avocatul Poporului, Procurorul General al României şi Procurorul Şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În plus, aceste angajamente includ abţinerea de la acordarea de graţieri prezidenţiale pe parcursul preşedinţiei interimare şi la numirea de miniştri cu privire la integritatea cărora există hotărâri negative. Angajamentele cuprind, de asemenea, adoptarea de proceduri referitoare la demisia parlamentarilor care au hotărâri definitive privind incompatibilitatea, conflictul de interese şi acte de corupţie la nivel înalt.
Pe lângă aceste recomandări urgente formulate în urma evenimentelor recente, Comisia extinde, la adresa României, şi o serie de alte recomandări în domeniul reformei judiciare, al răspunderii sistemului judiciar, al transparenţei şi coerenţei actului de justiţie, al eficienţei actului de justiţie, al integrităţii şi luptei împotriva corupţiei.
Având în vedere incertitudinile actuale, Comisia va adopta, înainte de sfârşitul anului 2012, un nou raport în cadrul MCV pentru România. În acest raport, Comisia va evalua dacă s-a răspuns preocupărilor exprimate în ceea ce priveşte statul de drept şi independenţa puterii judecătoreşti şi dacă a fost restabilit echilibrul democratic. Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate, prin intermediul unor misiuni periodice, precum şi al unui dialog frecvent cu autorităţile române şi cu alte state membre.
Care sunt cele patru obiective de referinţă stabilite pentru România?
În cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare au fost stabilite, pentru România, următoarele obiective de referinţă:
1. asigurarea unei transparenţe şi eficienţe sporite a actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii şi a răspunderii Consiliului Superior al Magistraturii; raportarea şi monitorizarea impactului noului Cod de procedură civilă şi al noului Cod de procedură penală;
2. înfiinţarea, după cum a fost prevăzut, a unei agenţii de integritate cu responsabilităţi legate de verificarea averilor, a incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, care să emită hotărâri cu caracter obligatoriu, pe baza cărora să se poată aplica sancţiuni cu caracter disuasiv;
3. pe baza progreselor realizate până în prezent, efectuarea în continuare de investigaţii profesioniste şi imparţiale în legătură cu acuzaţiile privind posibilele acte de corupţie la nivel înalt;
4. adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi de luptă împotriva corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale.
Unde poate fi găsit raportul?
Raportul este disponibil pe site-ul următor:
http://ec.europa.eu/cvm/index_ro.htm

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.