Ce s-a discutat la sedinta de guvern din 24 octombrie?

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 24.10.2012 14:57 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 24 octombrie 2012:
I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la data de 15.06.2011
Guvernul a adoptat un Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, un Proiect prin care se vor putea lua măsurile necesare pentru îngrijirea mormintelor combatanţilor români din Primul Război Mondial, aflate în cimitire din Republica Slovenă. Numărul acestor morminte este estimat la circa două-trei mii.
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
Guvernul a adoptat un Proiect de Lege prin care se ratifică Protocolul privind managementul durabil al pădurilor semnat la Bratislava la 27 mai 2011 între Republica Cehă, republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă şi Ucraina. Conform Protocolului, statele semnatare îşi propun dezvoltarea unor politici de management durabil al pădurilor din Carpaţi, integrarea obiectivelor de management în politicile sectoriale, încurajarea participării autorităţilor şi comunităţilor regionale şi locale la activităţile de management al pădurilor şi încurajarea cooperării între ţările semnatare. Totodată, prin acest Protocol, părţile se obligă să ia măsuri pentru menţinerea şi mărirea suprafeţei fondului forestier, asigurarea funcţiilor de producţie ale pădurii şi rolului acestora în dezvoltarea rurală, identificarea şi protecţia pădurilor naturale, în special a celor virgine, educarea, informarea şi conştientizarea publicului.
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare
Guvernul a adoptat un Proiect de Lege prin care se lărgeşte aria de aplicare a exceptării de la plata tarifului de utilizare şi de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România la autovehiculele din dotarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia. Prin adoptarea actului normativ se instituie un tratament egal al unităţilor definite de OG nr.15/2002 ca făcând parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Prin adoptarea Proiectului de Lege, resursele bugetare ale A.N.P. vor putea fi relocate pentru asigurarea activităţilor specifice. Se estimează că, prin adoptarea acestui Proiect de Lege, Administraţia Naţională a Penitenciarelor va putea utiliza în aceste scopuri o sumă de circa 866.000 lei.
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Guvernul a adoptat un Proiect de Lege prin care se aduc o serie de modificări şi completări legislative privind regimul străinilor în România. Mai precis, este vorba despre o serie de măsuri care se impun a fi luate în urma înregistrării unor situaţii deosebite de aflux de migranţi intraţi ilegal în ţară începând cu luna mai 2011, în special în zona de sud-vest a României. Conform normelor europene, în cazul respingerii cererilor de azil, migranţii ilegali sunt luaţi în custodia statului în care au migrat, până la returnarea în ţările de origine. Proiectul de Lege stabileşte competenţa M.A.I. de a aproba, prin ordin, un regulament distinct în cuprinsul căruia să fie instituite regulile de ordine interioară pe care străinii cazaţi în centre sunt obligaţi să le respecte, precum şi modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii şi însoţirii străinilor în şi din aceste centre. De asemenea, Proiectul de Lege introduce dispoziţii referitoare la posibilitatea de comunicare a străinilor aflaţi în centrele de cazare cu membrii lor de familie, precum şi cu reprezentantul legal. Totodată se introduc prevederi referitoare la posibilitatea luării unor măsuri, inclusiv prin utilizarea forţei, graduale şi proporţionale cu starea de pericol ce trebuie înlăturată, pentru protejarea personalului centrelor, a străinilor ori a altor persoane, împiedicarea producerii de pagube, a părăsirii neautorizate a centrului sau pentru restabilirea ordinii interioare.
II. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă un procent de supracontractare de maxim 11% în procesul de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Acest procent a rezultat din analiza rezultatelor de până acum, analiză din care a reieşit că valoarea rezilierilor a fost de 11%. Din acest motiv, o supracontractare care să acopere această rată estimată de reziliere va da posibilitatea utilizării sumelor disponibilizate în procesul de implementare a PNDR pentru alte proiecte, evitându-se, astfel, o dezangajare a acestora spre finalul actualei perioade de programare. Aplicarea acestui proces de supracontractare (11%) la nivelul alocării măsurilor majore de investiţii din axa 1 şi 3 din cadrul PNDR conduce la suma de aproximativ 550 milioane euro.
2. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se majorează cu 1.400.000 mii lei suma alocată temporar MADR de către MFP din veniturile obţinute din privatizare, pentru efectuarea plăţii avansului de 50% din suma ce se acordă beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafaţă, aferentă anului agricol 2012, a ajutoarelor specifice şi pentru măsuri de piaţă în agricultură.
3. HOTĂRÂRE pentru acordarea de sprijin financiar producătorilor pentru depozitarea privată a untului sărat sau nesărat
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se creează cadrul legal pentru finanţarea măsurii de depozitare private a untului. Această măsură este legată de reglementările europene care prevăd acordarea unui sprijin financiar producătorilor de unt care depozitează sezonier o cantitate de produs cu respectarea condiţiilor de eligibilitate. Măsura are un impact pozitiv, în condiţiile în care preţul produsului pe piaţă este scăzut în această perioadă. Producătorul poate primi sprijin financiar pentru depozitarea privată pentru o perioadă determinată şi poate vinde produsul ulterior la un preţ mai bun. Până la data limită de 15.08.2012 au fost înregistrate la APIA solicitări pentru depozitarea pe o perioadă de 210 zile a unei cantităţi de 100,550 tone unt nesărat. În aceste condiţii, valoarea ajutorului calculat în conformitate cu Regulamentul UE nr. 160/2012 este de 7.000 euro.
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care sunt stabilite unele măsuri organizatorice la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unele instituţii subordonate acestuia. Astfel, este stabilit numărul de posturi pentru inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi Agenţia Domeniilor Statului, pentru Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. De asemenea, se prevede majorarea parcului auto al MADR cu două microbuze pentru implementarea proiectului CESAR şi cu un autovehicul pentru implementarea şi controlul măsurilor din Programul Operaţional pentru Pescuit.
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin.(7) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se acordă finanţatorilor posibilitatea de a modifica nivelul costurilor totale ale finanţărilor acordate din plafonul alocat pentru anul 2012, faţă de nivelul comunicat în aplicarea prevederilor HG nr. 119/2010, cu condiţia încadrării în limitele maxime ale costurilor totale ale finanţărilor şi cu înştiinţarea prealabilă a FNGCIMM şi a Ministerului Finanţelor Publice. Modificarea nivelului costurilor totale ale finanţării va putea opera doar pentru finanţările acordate de la data intrării în vigoare a acestei Hotărâri. Hotărârea vine în contextul în care, atât sistemul bancar european, cât şi cel naţional sunt marcate de diminuarea capacităţii pieţei locale de a asigura finanţarea. Hotărârea urmăreşte ca, prin introducerea posibilităţii de completare a ofertelor finanţatorilor cu varianta de creditare în lei, să dinamizeze competiţia pe acest segment de creditare şi, prin orientarea cererii din partea potenţialilor beneficiari către ofertele de creditare în lei, să conducă la diminuarea riscului de curs valutar.
6. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se transmit unele imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care, în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se stabileşte o structură care va analiza impactul proiectelor europene asupra sistemului de învăţământ şi care va pregăti elaborarea programelor operaţionale viitoare. Noua structură va funcţiona la nivel de Direcţie Generală sub denumirea de Unitatea de analiză, programare şi coordonare a proiectelor europene.
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care sunt aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian". Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 48.473 mii lei, iar finanţarea se va asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. Noul sediu al TNO “Ion Dacian” va fi situat în Bd. Unirii nr. 22, va avea o sală cu o capacitate de 550 de locuri şi va fi finalizat în şapte luni.
9. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru finanţarea unor manifestări în vederea închiderii Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii 2012
Guvernul a adoptat o Hotărâre privind organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a manifestărilor ce marchează închiderea Anului European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii. Finanţarea cheltuielilor necesare se suportă din bugetul MMFPS şi sunt estimate la 100 mii lei.
10. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care, pornind de la situaţia din teren, se modifică unele aspecte din programul “Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente” - PIN 1, după cum urmează: perioada de derulare a programului este de patru ani, proiectele vor avea o durată de maxim 36 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013, din care cel puţin trei luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou create. De asemenea, bugetul total, în valoare de 15.200 mii lei, este defalcat după cum urmează: 200 mii lei pentru anul 2010, 5.000 mii lei pentru anul 2011, 3.000 mii lei pentru anul 2012 şi 7.000 mii lei pentru anul 2013.
11. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum de interes judeţean, trecut din domeniul public al judeţului Bihor în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se trece din domeniul public al judeţului Bihor în domeniul public al statului un sector de drum judeţean şi se încadrează în categoria funcţională a drumurilor naţionale prin constituirea sectorului de drum “Varianta ocolitoare Săcuieni”.
12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de acţiune pe anul 2012 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.498/2011
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă Planul de acţiune privind imigraţia pe anul 2012. Prin acest Plan se urmăreşte creşterea sau extinderea capacităţii de cazare a centrelor pentru străinii luaţi în custodie publică, cât şi creşterea capacităţii de procesare şi cazare a solicitanţilor de azil. Acţiunile prevăzute în Planul pe anul 2012 vizează consolidarea poziţiei României la nivel European şi mondial ca partener credibil în vederea combaterii imigraţiei ilegale şi gestionarea eficientă a fluxurilor migratori spre Europa.
13. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului din domeniul public al statului Palatul administrativ Brăila, judeţul Brăila.
14. HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" a unor imobile retrocedate, în condiţiile legii
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care sunt scoase din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională Apele Române trei imobile retrocedate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile foştilor proprietari.
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni"
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni". Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 64.791 mii lei şi va fi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului în conformitate cu prevederile Programului operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova. Investiţia se va realiza în 24 de luni şi va duce la minimizarea riscurilor de întrerupere în alimentarea cu gaze în situaţii de criză.
16. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se transferă din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă o cantitate de 16.014 kg TNT (2,4,6-trinitrotoluen) pentru executarea misiunilor specifice IGSU (distrugerea zăvoarelor de gheaţă, distrugerea muniţiei neexplodate din timpul războiului etc.).
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se reglementează procedurile şi definiţiile din normele metodologice privind reparaţiile morale şi materiale pentru cadrele militare îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961. Aceste reglementări vizează definirea noţiunii de fost cadru militar activ, procedura de determinare a calităţii de fost cadru militar activ, procedura de determinare a calităţii de îndepărtat abuziv şi actele necesare în vederea constituirii dosarului pe care solicitanţii pot să îl depună la comisii sau la centrele militare zonale.
18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se reglementează modul de repartizare şi de utilizare parţială a unor sume din Legea bugetului de stat pe anul 2012. Astfel, dintr-un total general de 950 mii lei, suma de 450 mii lei este alocată unor proiecte de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, iar suma de 500 mii lei este alocată unor acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural.
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" şi a altor acte normative
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" trece din subordinea MCPN în subordinea SGG. Prin această modificare se va asigura creşterea vizibilităţii şi impactului acţiunilor desfăşurate în cadrul acestui Centru, care va putea deveni coorganizator al unor evenimente pentru promovarea imaginii României şi pentru promovarea strategiilor guvernamentale în diverse domenii de activitate.
20. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se numeşte domnul Anton Niculescu în funcţia de consul general, şef al Consulatului General al României la Munchen, Republica Federală Germania.
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care s-a stabilit o nouă perioadă de depunere a cererilor pentru schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită din zonele defavorizate, respectiv 29 octombrie – 09 noiembrie 2012. Pentru această a doua etapă de depunere a cererilor, controlul la faţa locului se efectuează până la data limită a perioadei de reţinere a fiecărui an, în funcţie de perioada de depunere a cererilor, conform manualului de proceduri. Această Hotărâre a fost luată având în vedere că 2012 este primul an de aplicare a acestei scheme de ajutor specific şi pentru că prima perioadă de depunere a coincis cu o perioadă în care crescătorii de animale s-au aflat pe păşunile montane şi submontane caracteristice zonelor defavorizate, neputând depune cererile la timp.
22. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 15.000 lei domnului Şerban Ionescu, ca urmare a situaţiei deosebite cauzate de starea gravă de sănătate. De asemenea, s-a aprobat acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 3.000 lei doamnei Georgeta Constantin, aflată într-o situaţie deosebită cauzată de starea gravă de sănătate.
III. HOTĂRÂRI PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE PREFECŢI/ SUBPREFECŢI
1. HOTĂRÂRE privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Simedru Dan-Coriolan
2. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Rusu Emilian
3. HOTĂRÂRE privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Frătean Petru-Alexandru
4. HOTĂRÂRE privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Marin Gheorghe
5. HOTĂRÂRE privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin
6. HOTĂRÂRE privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Delureanu Virgil
7. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Sanda Victor
8. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către doamna Koss Gabriela
IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante din Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se propune deblocarea în vederea ocupării prin concurs/examen a trei posturi de comandant echipaj I şi a trei posturi de pilot I în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie – Detaşamentul Aeromedical – Echipaje Operare Avion Medicalizat.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea unei societăţi comerciale mixte pentru exploatarea, întreţinerea şi administrarea Podului mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria) şi a documentelor conexe
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin care se propune aprobarea iniţierii negocierii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea unei societăţi comerciale mixte pentru exploatarea, întreţinerea şi administrarea Podului mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria). Memorandumul prevede şi elementele de mandat pentru delegaţia română în cadrul negocierilor cu partea bulgară.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordării unei garanţii de către EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului, în valoare de 140.800.000 lei (echivalent a 31.288.889 euro, la un curs valutar de 4,5 lei/euro), sub forma unei scrisori de garanţie, pentru un credit intern contractat de Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. pentru construirea obiectivului de protecţia mediului - "Instalaţie de desulfurare umedă a gazelor de ardere cu echipament comun pentru reactiv şi produs final la Grupul Energetic nr.4 - Sucursala Electrocentrale Rovinari", precum şi a unei garanţii în valoare de 114.400.000 lei (echivalent a 25.422.222 euro, la un curs valutar de 4,5 lei/euro) pentru obiectivul "Modernizarea blocului energetic nr.4 - Sucursala Electrocentrale Rovinari"
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în care se propune aprobarea acordării unei garanţii de către EXIMBANK S.A. în valoare de 140.800.000 lei pentru un credit intern contractat de SC Complexul Energetic Oltenia S.A. şi a unei garanţii în valoare de 114.400.000 lei pentru obiectivul "Modernizarea blocului energetic nr.4 - Sucursala Electrocentrale Rovinari". Realizarea acestor obiective va asigura încadrarea respectivelor unităţi în prevederile legislaţiei de mediu, inclusiv în respectarea termenelor de conformare pe linie de mediu, derivate din aderarea României la Uniunea Europeană.
4. MEMORANDUM cu tema: aprobarea unei noi emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele externe de capital în cadrul Programului MTN
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Finanţelor Publice, prin care se propune aprobarea unei noi emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele externe de capital. Această emisiune se va face în cadrul Programului MTN, cu o maturitate de minim şapte ani, având o valoare, în funcţie de condiţiile de piaţă, în sumă de minim 500 milioane euro şi maxim 1,5 miliarde euro. În acest fel, finanţele publice vor fi protejate de eventualele şocuri externe ce ar putea determina creşterea dobânzilor pe piaţa internă.
5. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare pentru utilizarea licenţelor Microsoft în instituţiile publice şi sistemul educaţional
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin care se propune mandatul MCSI pentru negocierea unui nou contract care să asigure licenţele produselor Microsoft necesare instituţiilor publice beneficiare.
V. NOTE
1. NOTĂ cu privire la stadiul negocierilor cu EXXON MOBILE şi OMV PETROM SA
Guvernul a primit Nota de informare întocmită de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale cu privire la stadiul discuţiilor referitoare la un ansamblu de tranzacţii asupra unei porţiuni din perimetrul XV Midia.
2. NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului
VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Guvernul a primit din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor o Informare privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012. În acest moment, structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Populaţiei Administrarea Bazelor de Date au tipărit listele electorale permanente şi au convocat primarii pentru preluarea acestora. Operaţiunea de predare-preluare va fi încheiată în zilele imediat următoare. Listele electorale permanente vor fi puse la dispoziţia alegătorilor spre consultare şi pentru eventuala formulare de întâmpinări împotriva erorilor. De asemenea se finalizează acţiunea de înscriere a juriştilor petru desemnarea prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora. Tot în această perioadă se desfăşoară procedurile de achiziţii publice aferente imprimării buletinelor de vot. În perspectivă, reperele programului calendaristic sunt:
• 25 octombrie – punerea listelor electorale permanente la dispoziţia alegătorilor spre consultare
• 30 octombrie – depunerea candidaturilor
• 6 noiembrie – comunicarea către prefecţi a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.