Cine a furat mai mult: Schweighofer - 2.152.590,91 lei sau Ilie Sarbu si Viorel Hrebenciuc - 303.888.615 euro?...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 11.05.2015 15:21 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Biroul de presa al Guvernului a publicat sinteza rapoartelor de control privind verificarile efectuate in legatura cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publica a statului aflat in administrarea unor direcţii silvice judeţene, unitaţi din structura Regiei Naţionale a Padurilor -Romsilva,  precum şi adresa Corpului de Control al primului-ministru catre Directia Naţionala Anticorupţie.

Evident, nu se vorbeşte nimic despre fondul forestier din judeţul Bacau, unde Corpului de Control al primului-ministru nu a ajuns şi unde a fost creat un prejudiciu, in sarcina RNP ROMSILVA, de 303.888.615 euro (contravaloarea a 43.227 ha teren forestier) şi in care sunt implicaţi SÂRBU ILIE, ADAM IOAN, HREBENCIUC VIOREL şi CRACIUNESCU ADAM.

Corpul de Control al primului-ministru a reuşit sa controleze in schimb Holzindustrie Schweighofer, care a diminuat veniturile Romsilva cu 2.152.590,91 lei...

Sinteza rapoartelor de control privind verificarile efectuate in legatura cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publica a statului aflat in administrarea unor direcţii silvice judeţene, unitaţi din structura Regiei Naţionale a Padurilor - Romsilva

Potrivit dispoziţiilor legale, Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva 'este regie autonoma de interes naţional, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura', şi are ca scop principal gestionarea durabila şi unitara a fondului forestier proprietate publica a statului.

Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificari la:
1) Direcţiile silvice din judeţele Bistriţa-Nasaud, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ şi Suceava, unitaţi fara personalitate juridica din structura Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva, in legatura cu verificarea respectarii dispoziţiilor legale referitoare la valorificarea produselor fondului forestier proprietate publica a statului aflat in administrarea entitaţilor controlate;
2) Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva (denumita in continuare Romsilva), in legatura cu adoptarea de catre aceasta, in anul 2009, fara temei legal, a unui Regulament privind valorificarea, prin vanzare, a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva.

Perioada supusa verificarilor a fost 16.03.2009 — 31.12.2012.

In urma verificarilor, efectuate la direcţiile silvice menţionate mai sus şi la Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva, au fost constatate urmatoarele nereguli şi incalcari ale dispoziţiilor legale:

1. Adoptarea, cu depaşirea competenţelor legale, de catre Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva. a unui regulament privind vanzarea masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului, administrat de catre Romsilva

In şedinţa din data de 09.09.2009 Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva a aprobat Regulamentul privind valorificarea prin vanzare, a masei lemnoase care se recolteaza anual, din fondul forestier proprietate publica a statului, administrat de catre RNP — Romsilva.
Adoptarea acestui regulament s-a realizat cu depaşirea competenţelor legale ale Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva, prevazute in Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva, Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 229/2009.
Romsilva nu avea competenţa sa elaboreze şi sa aprobe un astfel de regulament, intrucat regia nu avea calitatea de 'autoritate publica centrala care raspunde de silvicultura' in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 46/2008 — Codul Silvic, aceasta calitate fiind deţinuta, la acea data de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale.
Direcţiile silvice din subordinea Romsilva au pus in aplicare dispoziţiile Regulamentului aprobat prin Hotararea nr. 11/09.09.2009 a Consiliului de Administraţie al Romsilva, in condiţiile in care era in vigoare Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Conform prevederilor Regulamentului, aprobat de catre Consiliul de Administraţie al Romsilva, documentaţia de preselecţie depusa de operatorii economici inainte de data licitaţiei nu mai trebuia sa conţina şi 'certificatul de bonitate financiara', precum şi documentele care sa ateste faptul ca operatorul economic nu inregistra datorii la bugetul general consolidat, respectiv documentele prevazute, in mod expres, in Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004.
Aplicarea Regulamentului, aprobat de catre Consiliul de Administraţie al Romsilva, cu depaşirea competenţelor legale ale acestuia, a facilitat participarea la licitaţii a unor operatori economici care nu au facut dovada ca 'dispun de mijloacele materiale şi financiare necesare, precum şi de forţa de munca specializata' necesare exploatarii masei lemnoase, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in defavoarea celor care indeplineau condiţiile de participare la procedurile de vanzare a masei lemnoase prevazute in Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare.

2. Despre alocarea unor volume de masa lemnoasa catre Direcţia Silvica Bistriţa — Nasaud, de la alte direcţii silvice, si exploatarea acestora prin intermediul unor operatori economici

In perioada 2009 — 2012, Direcţia Silvica Bistriţa — Nasaud a beneficiat de suplimentarea volumelor de masa lemnoasa de la alte direcţii silvice, in baza hotararilor Consiliului de Administraţie al Romsilva, ca urmare a solicitarilor transmise catre Romsilva, de catre direcţia silvica.
Principalele motive invocate de catre reprezentanţii Direcţiei Silvice Bistriţa — Nasaud in adresele prin care au solicitat alocarea, respectiv suplimentarea volumelor de masa lemnoasa de la alte direcţii silvice, au fost urmatoarele:
* resursele limitate de fond forestier aflat in administrarea direcţiei silvice, insuficiente pentru realizarea indicatorilor avuţi in vedere la intocmirea bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli;
* funcţionarea in cadrul direcţiei silvice a unui sector de exploatare specializat, cu personal calificat, disponibil sa execute lucrari de exploatare a masei lemnoase.
* apariţia unor evenimente naturale (doboraturi de vant şi rupturi de zapada) in urma carora au rezultat produse accidentale in partizile aflate in exploatare.
Direcţia Silvica Bistriţa — Nasaud a fost singura direcţie silvica din cadrul Romsilva care a beneficiat de suplimentarea cotei de taiere.
Cu toate ca alocarea masei lemnoase de la alte direcţii silvice s-a realizat şi in vederea exploatarii acesteia de catre Secţia de exploatare, intreţinere şi reparaţii utilaje Bistriţa, Direcţia Silvica Bistriţa — Nasaud a exploatat cu preponderenţa, in procent de 68,34%, aceasta masa lemnoasa prin intermediul unor operatori economici cu care a incheiat contracte de prestari servicii de exploatare forestiera.

3. Incalcarea, de catre reprezentanţii Direcţiei Silvice Mehedinţi, a dispoziţiilor legale referitoare la componenţa si intrunirea comisiilor de preselecţie/licitaţie

Potrivit dispoziţiilor legale aplicabile vanzarii masei lemnoase de catre Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva, comisiile de preselecţie şi de licitaţie trebuiau sa fie constituite dintr-un numar minim de membri, iar pentru a fi legal intrunite, la şedinţele acestora trebuiau sa fie prezente cei puţin trei patrimi din numarul de membri.
In legatura cu componenţa comisiilor de preselecţie s-a constatat faptul ca preselecţia unor operatori economici s-a realizat de catre comisii care au avut in componenţa un numar mai mic de membri decat cel prevazut in legislaţia in vigoare la acel moment.
S-a mai constatat şi faptul ca la data de 30.10.2009, comisia de licitaţie nu a fost legal intrunita, la şedinţa de licitaţie participand doar doi din cei patru membri ai comisiei.
Menţionam faptul ca, in urma acestei licitaţii au fost incheiate zece contracte de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior, in baza carora Direcţia Silvica Mehedinţi a furnizat o cantitate de 8.928 m.c. de masa lemnoasa, in valoare totala de 516.947 RON.

4. Admiterea la licitaţii, cu incalcarea dispoziţiilor legale, a unor operatori economici care au depus documentaţii de preselectie incomplete sau neconforme cu prevederile caietelor de sarcini

Potrivit dispoziţiilor legale, pentru participarea Ia licitaţie, operatorii economici trebuiau sa depuna documentaţia de preselecţie conţinand anumite inscrisuri, expres nominalizate, pe baza carora comisia de preselecţie hotara admiterea sau respingerea cererii de participare la licitaţie.
S-a constatat ca unii operatori economici au fost admişi sa participe la licitaţii in condiţiile in care documentaţia de preselecţie depusa era incompleta ori neconforma cu prevederile caietelor de sarcini. De exemplu:
a) Membrii comisiei de preselecţie din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş au admis, la licitaţia de vanzare a masei lemnoase pe picior din data de 27.11.2009, societaţile Mar-Triplex S.R.L, Norimar Forest S.R.L, Palpitant Club S.R.L, Ra Bo Nic Prod S.R.L, Gricon S.R.L şi Ania S.R.L, fara ca acestea sa depuna documentele obligatorii prevazute in Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, respectiv: certificatul de bonitate financiara, cazierul tehnic de exploatare şi documente care sa ateste ca operatorul economic nu inregistra datorii la bugetul general consolidat şi faţa de Romsilva, pentru masa lemnoasa achiziţionata.
b) La Direcţia Silvica Bistriţa-Nasaud s-a constatat ca unele documente de calificare depuse de catre unii operatori economici nu au fost completate in conformitate cu cerinţele prevazute in caietele de sarcini, constatandu-se faptul ca o parte din cei care au depus documentaţia de preselecţie nu au menţionat, in mod expres, in cererea de inscriere la licitaţie, partizile şi volumul total de masa lemnoasa pentru care doreau sa liciteze, deşi aveau aceasta obligaţie prevazuta in caietele de sarcini.
c) La Direcţia Silvica Bistriţa-Nasaud au mai fost identificate situaţii in care, prin cererea de inscriere la licitaţie, un operator economic a solicitat sa participe la licitaţie pentru anumite partizi, iar in procesul-verbal de preselecţie a fost consemnat faptul ca acesta s-a inscris la licitaţie pentru alte partizi (care nu au fost insa menţionate in cererea de inscriere), acestuia fiindu-i atribuite şi partizi pentru care nu s-a inscris la licitaţie.
Astfel, prin cererea inregistrata cu nr. 928/28.02.2012 la Direcţia Silvica Bistriţa-Nasaud, societatea Pistrele S.R.L. a solicitat inscrierea la licitaţia din data de 02.03.2012, pentru partida nr. 196/375820, insa in procesul-verbal de preselecţie nu a fost menţionata aceasta partida, iar in procesul-verbal, incheiat cu ocazia şedinţei de licitaţie, s-a consemnat faptul ca, la preselectia din data de 28.02.2012, societatea Pistrele S.R.L. s-a inscris şi a fost admisa sa participe la licitaţie pentru partizile menţionate ia poziţiile 2, 3 şi 4 din lista de licitaţie, partizi care nu erau nominalizate in cererea de inscriere.

5. Admiterea la licitaţii, cu incalcarea dispoziţiilor legale, a unor operatori economici care nu au facut dovada achitarii garanţiei de contractare. anterior datei licitaţiei

Potrivit dispoziţiilor legale aplicabile vanzarii masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului, administrat de Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva, in perioada supusa verificarilor, operatorii economici admişi pentru licitaţie, in urma preselecţiei, aveau obligaţia de a constitui anterior datei ţinerii licitaţiei, in contul organizatorului, o garanţie de 5% din valoarea de incepere a licitaţiei şi de a depune dovada plaţii la secretariatul comisiei de licitaţie anterior inceperii şedinţei de licitaţie, neindeplinirea acestei ultime condiţii determinand interzicerea participarii la licitaţie a operatorului economic in cauza.
S-a constatat faptul ca unii operatori economici au fost admişi la licitaţii cu toate ca nu au facut dovada achitarii garanţiei de contractare, in contul organizatorului, anterior datei licitaţiei. De exemplu:
a) La Direcţia Silvica Suceava s-a constatat ca societatea Antinari Giulia Impex S.R.L. afost admisa sa participe la licitaţia din data de 23.11.2010 fara sa faca dovada constituirii garanţiei de contractare anterior datei ţinerii licitaţiei.
Biletul la ordin, emis de catre societatea Antinari Giulia Impex S.R.L. la data de 18.11.2010 şi ataşat la cererea de inscriere la licitaţie, pentru plata sumei de 148.166 RON reprezentand garanţia de contractare, nu conţine data scadenţei, ci doar stipulaţia 'Ia termen', fara a se specifica acest termen.
Direcţia Silvica Suceava nu a prezentat Ia plata biletul la ordin şi nu a incasat suma de 148.166 RON de la societatea Antinari Giulia Impex S.R.L.

b) La Direcţia Silvica Suceava s-a mai constatat ca societatea Mugur Silva S.R.L. a fost admisa la licitaţia din data de 23.11.2011, fara ca aceasta sa faca dovada achitarii garanţiei de contractare anterior datei desfaşurarii licitaţiei.
Cecul in suma de 13.844 RON, ataşat cererii de inscriere la licitaţie, cu care societatea Mugur Silva S.R.L a facut dovada plaţii garanţiei de contractare nu a avut acoperire decat pentru suma de 3.842,61 RON, suma ce a fost virata in contul Direcţiei Silvice Suceava la data de 24.11.2011, ulterior datei licitaţiei.

c) La Direcţia Silvica Mehedinţi s-a constatat ca, in perioada 16.03.2009-31.12.2012, membrii comisiilor de licitaţie au permis participarea la 12 şedinţe de licitaţie a unor societaţi care nu au achitat garanţia de contractare.
Exemplificam, in acest sens, urmatoarele cazuri:
— Societatea Fag International S.R.L care a fost admisa sa participe la şedinţa de licitaţie din data de 15.09.2010, fara a face dovada plaţii garanţiei de contractare in cuantum de 10.248 RON;
— Societatea Trans Exfor S.R.L. care a fost admisa sa participe la şedinţele de licitaţie din datele de 15.09.2010 şi 30.09.2010, fara a depune dovezile constituirii garanţiilor in cuantum de 17.827 RON, respectiv de 12.357 RON;
— Societatea Trans Fag Forest S.R.L. care a fost admisa sa participe la şedinţele de licitaţie din datele de 02.02.2010 şi 23.04.2012, fara a depune dovezile constituirii garanţiilor in cuantum de 10.639 RON, respectiv de 13.582 RON.

6. Admiterea la licitaţii a unor operatori economici care nu au prezentat atestatul de exploatare

Pentru a fi admişi la licitaţie, operatorii economici trebuiau sa faca dovada ca sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestiera, sens in care aveau obligaţia de a depune, in vederea preselecţiei, şi 'atestatul de exploatare emis de comisia imputernicita in acest scop', neprezentarea acestuia reprezentand un motiv pentru neadmiterea inscrierii agentului economic la licitaţie.

a) La Direcţia Silvica Mehedinţi s-a constatat ca unii operatori economici au fost admişi la unele licitaţii in condiţiile in care nu au prezentat comisiilor de preselecţie atestatul de exploatare, şi anume:
— Societatea Trans Fag Forest S.R.L. — admisa in data de 28.01.2010 pentru participarea Ia licitaţia din data de 02.02.2010;
— Societatea For Company S.R.L. — admisa in data de 12.02.2010 pentru participarea la licitaţia din data de 16.02.2010;
— Societatea Trans Exfor S.R.L. — admisa in data de 27.09.2010 pentru participarea la licitaţia din data de 30.09.2010.

b) La Direcţia Silvica Bistriţa-Nasaud s-a constatat ca reprezentanţii societaţii Leomina Agroprod S.R.L. au depus, la data de 19.05.2009, in vederea inscrierii Ia licitaţia din data de 22.05.2009, documentul intitulat 'certificat de atestare/reatestare seria C nr. 07402/24.1.2008' care, potrivit adresei Departamentului pentru ape, paduri şi piscicultura nr. 12607/CD/21.08.2014, transmisa Corpului de control al primului-ministru, nu a fost emis de catre Comisia de atestare a agenţilor economici in activitatea de exploatare forestiera pentru societatea Leomina Agroprod S.R.L, ci pentru societatea Marginea Mugur S.R.L.
Potrivit aceleiaşi adrese, societatea Leomina Agroprod S.R.L. nu a deţinut un certificat de atestare/reatestare in activitatea de exploatare forestiera pana la data de 25.02.2010, cand i s-a emis Certificatul de Atestare/Reatestare seria A nr. 3983/25.02.2010, valabil pana la data de 25.02.2012.
Reprezentanţii societaţii Leomina Agroprod S.R.L. au depus 'certificatul de atestare/reatestare seria C nr. 07402/24.1.2008' şi la data de 09.02.2010, in vederea inscrierii ia licitaţia din data de 12.02.2010, organizata de catre Direcţia Silvica Bistriţa — Nasaud. Potrivit menţiunilor din acest inscris, acesta era 'valabil pana la data de 24.1.2010', data anterioara momentului desfaşurarii preselecţiei.
Cu toate acestea, comisia de preselecţie a acceptat participarea societaţii Leomina Agroprod S.R.L la licitaţie, sub rezerva prezentarii la ridicarea autorizaţiei de exploatare, in cazul adjudecarii, a noului atestat de exploatare, in curs de emitere.
Prin urmare, s-a constatat faptul ca membrii comisiei de preselectie au admis societatea Leomina Agroprod S.R.L. pentru licitaţia din data de 12.02.2010 in condiţiile in care aceasta nu a depus un atestat de exploatare valabil.

7. Admiterea la licitaţii a unor societaţi care aveau datorii la bugetul general consolidat al statului

In conformitate cu dispoziţiile Regulamentului aprobat prin H.G. nr. 85/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru participarea Ia licitaţie, operatorii economici trebuiau sa depuna, inainte de data licitaţiei, documentaţia de preselecţie care trebuia sa conţina o serie de documente, printre care şi certificatul de bonitate financiara şi documente care sa ateste ca operatorul economic nu inregistra datorii la bugetul general consolidat ai statului.
S-a constatat ca membrii comisiilor de preselecţie au admis, cu ocazia verificarilor documentaţiilor de preselectie, participarea, la licitaţiile de masa lemnoasa pe picior, a anumitor societaţi, in condiţiile in care acestea nu au depus certificate de bonitate financiara şi/sau documente care sa ateste lipsa datoriilor la bugetul general consolidat al statului.
Aceste societaţi au fost favorizate in admiterea la licitaţii şi obţinerea contractelor de vanzare — cumparare a masei lemnoase pe picior, in detrimentul societaţilor care indeplineau intru totul condiţiile impuse de Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare. De exemplu:

a) La Direcţia Silvica Bistriţa-Nasaud s-a constatat ca un numar de 14 operatori economici au fost admişi sa participe la licitaţii cu toate ca la data preselecţiei inregistrau datorii catre bugetul de stat.

Exemplificam, in acest sens, societatea Leomina Agroprod S.R.L care, la data preselecţiei (03.08.2010) aferente licitaţiei din data de 06.08.2010, avea datorii catre bugetul de stat in cuantum de 91.453 RON.

b) La Direcţia Silvica Maramureş s-a constatat ca societatea Silvatica S.R.L. a fost admisa la licitaţia organizata in data de 05.05.2009 in condiţiile in care la data preselecţiei (01.05.2009) avea o datorie catre bugetul de stat in suma de 376.931 RON, iar societatea R.G. Holz Company S.R.L. a fost admisa sa participe la licitaţiile din datele de 31.07.2009 şi 12.10.2010, cu toate ca la datele preselecţiilor (28.07.2009 şi 08.10.2010) avea datorii catre bugetul de stat in cuantum de 204.010 RON, respectiv de 712.251 RON.

c) La Direcţia Silvica Neamţ s-a constatat ca unele societaţi participante Ia preselecţiile pentru licitaţiile de masa lemnoasa pe picior şi fasonata inregistrau datorii faţa de bugetele locale. Exemplificam, in acest sens, societatea Negura S.R.L. care, la data preselecţiei (19.11.2009), inregistra datorii la bugetul local al comunei Dumbrava Roşie in cuantum total de 56.071,08 RON, iar la data preselecţiei din data de 26.05.2010, aceste datorii erau in cuantum de 85.541,34 RON.
De asemenea, s-a mai constatat şi faptul ca un numar de 19 societaţi participante la licitaţiile organizate de catre Direcţia Silvica Neamţ in perioada 16.03.2009 — 02.12.2010 aveau la data preselecţiei datorii catre bugetul de stat, aşa cum rezulta din situaţia transmisa Corpului de control ai primului-ministru de catre Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Neamţ, cu adresa nr. 40913/30.09.2014.

8. Admiterea la licitaţii a unor societaţi care aveau datorii catre Regia Naţionala a Padurilor ? Romsilva sau unitaţile acesteia

Din verificarile, prin sondaj, a procedurilor de preselecţie, organizate de catre direcţiile silvice din judeţele Bistriţa-Nasaud, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ şi Suceava in perioada supusa controlului, s-a constatat ca, in unele cazuri, nu au fost respectate dispoziţiile regulamentelor de vanzare a masei lemnoase cu privire la operatorii economici care inregistrau datorii catre Romsilva.
Acest aspect a condus la favorizarea mai multor operatori economici in procesul de admitere la licitaţie. De exemplu:

a) La Direcţia Silvica Suceava s-a constatat faptul ca, in vederea participarii la licitaţie, unii solicitanţi au anexat la cererea de inscriere declaraţia pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice in care acesta a declarat ca societatea nu are datorii restante faţa de Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva şi faţa de unitaţile acesteia, iar reprezentanţii Biroului financiar-contabilitate din cadrul direcţiei silvice au confirmat cele afirmate de aceştia cu toate ca solicitanţii respectivi inregistrau datorii restante catre unitaţile Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva şi, prin urmare, cererile acestora de participare la licitaţie trebuiau respinse.
Astfel, societaţile Forestar S.A., Melnic Corn Prod S.R.L şi Kronospan Sebeş S.A. au fost admise sa participe la licitaţii in condiţiile in care la datele completarii declaraţiilor pe proprie raspundere ale reprezentanţilor legali ai acestora, societaţile menţionate inregistrau datorii restante catre unele unitaţi ale Regiei Naţionale a Padurilor—Romsilva.
In toate cele trei cazuri, imprejurarea necorespunzatoare adevarului potrivit careia societaţile menţionate nu inregistrau datorii restante catre Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva sau alte unitaţi ale acesteia la datele completarii declaraţiilor pe proprie raspundere ale reprezentanţilor acestora a fost confirmata de un reprezentant (nenominalizat) al Biroului financiar—contabilitate din cadrul Direcţiei Silvice Suceava care a semnat in acest sens rubrica 'CONFIRMARE' ataşata declaraţiilor.

b) La Direcţia Silvica Maramureş s-a constatat ca unii operatori economici au fost admişi sa participe la licitaţii de masa lemnoasa pe picior, cu toate ca la datele preselecţiilor inregistrau datorii faţa de unitaţi din subordinea Direcţiei Silvice Maramureş. Exemplificam, in acest sens, societaţile Eco-Energ-Lemn SA, C&l Lemn Construct S.R.L, Gricon S.R.L, T Exfor S.R.L, I.A.N.I.-SIG S.R.L, Remir Forest S.R.L, Nova Artis S.R.L, Roxana Imperial Business Agrement S.R.L, Silvatica S.R.L. şi Driada Cons S.R.L.

La baza deciziilor de admitere la licitaţie au stat declaraţiile pe proprie raspundere, date de catre reprezentanţii legali ai acestor societaţi in cererile de inscriere la licitaţie, in care aceştia au declarat, contrar realitaţii, faptul ca acestea nu aveau datorii restante faţa de Romsilva sau alte unitaţi ale acesteia, precum şi listele cu persoanele juridice care aveau datorii restante fata de Romsilva şi unitaţile acesteia, intocmite de reprezentanţii Direcţiei Silvice Maramureş anterior datei preselecţiei.

c) La Direcţia Silvica Neamţ s-a constatat ca societaţile Kenotheoz Corn S.R.L., Forestar S.A., Iramex S.R.L., Kronospan S.A., Dacforest S.R.L, Validum S.R.L, Valysor S.R.L, State Pancom S.R.L, Toma Proind S.R.L., Translem Ymg S.R.L. şi Lafor S.R.L. au fost admise, in mod repetat, pentru participarea la licitaţii şi au adjudecat in cadrul acestora diverse cantitaţi de masa lemnoasa pe picior şi fasonata, in condiţiile in care, Ia momentul preselecţiilor, aveau datorii restante semnificative faţa de Direcţia Silvica Neamţ şi subunitaţile acesteia.

9. Intocmirea incorecta sau incompleta a unor procese-verbale ale şedinţelor de preseiectii sau licitaţii
in conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu ocazia fiecarei şedinţe de licitaţie trebuia incheiat un proces-verbal de licitaţie, in care trebuiau consemnate menţiuni cu privire la: membrii comisiei de licitaţie prezenţi, licitatorii pentru fiecare partida, lot sau, dupa caz, piesa, reprezentanţii oficiali ai acestora, menţionandu-se numele şi prenumele, funcţia, numarul şi data imputernicirii, preţul de pornire la licitaţie, treapta de licitare, ofertele facute de licitatori, ultima oferta facuta, caştigatorul licitaţiei.

a) La Direcţia Silvica Maramureş s-a constatat ca membrii unor comisii de licitaţie au intocmit, cu prilejul licitaţiilor pentru vanzarea masei lemnoase pe picior desfaşurate in datele de 27.11.2009, 09.09.2010 şi 15.11.2010, procese-verbale in conţinutul carora au omis sa menţioneze numele şi prenumele, funcţia reprezentanţilor oficiali ai licitatorilor, numarul şi data imputernicirii acestora şi treapta de licitare pentru fiecare partida, incalcand astfel prevederile legale in vigoare.
b) La Direcţia Silvica Bistriţa-Nasaud s-a constatat ca o parte din procesele-verbale incheiate cu ocazia şedinţelor de preselecţie a agenţilor economici inscrişi la licitaţia de masa lemnoasa pe picior nu au fost completate la toate rubricile prevazute in formularele utilizate sau nu au fost completate in conformitate cu datele consemnate in cererile de inscriere şi in dosarele de preselecţie depuse de catre agenţii economici, dupa cum urmeaza:
* Nu a fost completata rubrica referitoare la numarul atestatului de exploatare depus de catre toţi agenţii economici inscrişi la licitaţie.
* Nu au fost menţionate datele privind partizile pentru care agenţii economici s-au inscris la licitaţie.
* Datele referitoare la documentul de constituire a garanţiei au fost completate ulterior incheierii procesului-verbal de preselecţie.

10. Deficienţe in legatura cu aplicarea normelor legale referitoare la cazierul tehnic de exploatare

Potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (6) din Regulamentul de vanzare a masei lemnoase de catre deţinatorii de fond forestier proprietate publica, catre agenţii economici, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, cazierul tehnic de exploatare este documentul care trebuie completat de catre furnizorii de masa lemnoasa pe picior, cu ocazia reprimirii fiecarei partizi pentru care a existat un contract de masa lemnoasa, şi de catre instituţiile cu atribuţii de control al regimului silvic, in cazul in care reprezentanţii acestora au aplicat sancţiuni operatorului economic care a efectuat exploatarea masei lemnoase.
Totodata, potrivit dispoziţiilor art. 13 alin. (9) din acelaşi regulament, fiecare furnizor de masa lemnoasa pe picior este obligat sa faca consemnarile cerute de formular, pentru fiecare societate de exploatare cu care a incheiat contract de livrare de masa lemnoasa pe picior. Aceasta obligaţie revine şi instituţiilor cu atribuţii de control cu ocazia efectuarii inspecţiilor, in cazul in care reprezentanţii acestora au aplicat sancţiuni.
Conform prevederilor legale, punctajele acordate pentru sancţiunile penale şi contravenţionale aplicate agenţilor economici pentru nerespectarea regimului silvic, precum şi numarul total de puncte prevazut pentru pierderea dreptului acestora de a participa la licitaţii pe o perioada de un an (in situaţia cumularii numarului total de puncte pentru abateri savarşite prin nerespectarea regimului silvic) trebuiau stabilite prin ordin comun al conducatorului autoritaţii publice centrale care raspundea de silvicultura, al conducatorului autoritaţii publice centrale sub autoritatea careia işi desfaşurau activitatea agenţii economici care exploatau masa lemnoasa şi al conducatorului autoritaţii publice centrale cu atribuţii de control al regimului silvic.
In perioada supusa controalelor nu a fost emis un astfel de ordin de catre autoritaţile publice centrale responsabile, fapt ce a condus la imposibilitatea sancţionarii operatorilor economici, prin pierderea dreptului de a participa la licitaţii pe o perioada de un an, in cazul in care ar fi savarşit un anumit numar de contravenţii şi/sau infracţiuni pentru nerespectarea regimului silvic.
Pe de alta parte, potrivit dispoziţiilor art. 28 lit. g) din acelaşi regulament, necompletarea sau completarea incorecta a cazierului tehnic de exploatare reprezinta contravenţie.
Prin urmare, s-a constatat faptul ca in perioada supusa verificarilor, furnizorii de masa lemnoasa pe picior şi agenţii constatatori care au aplicat sancţiuni aveau obligaţia de a face consemnarile cerute de formularul de cazier tehnic de exploatare, cu excepţia celor privind punctajele, pentru fiecare societate de exploatare cu care a fost incheiat un contract de vanzare-cumparare de masa lemnoasa pe picior.
Prezentarea cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase al operatorului economic era necesara pentru a se verifica daca dreptul operatorului economic de a participa la licitaţii nu era suspendat ca urmare a cumularii unui anumit numar de puncte acordate pentru abaterile savarşite prin nerespectarea regimului silvic.
Avand in vedere faptul ca pana la data controlului nu a fost emis un act normativ prin care sa fie stabilite punctajele ce urmau sa fie acordate pentru sancţiunile penale şi contravenţionale aplicate agenţilor economici pentru nerespectarea regimului silvic, precum şi numarul total de puncte prevazut pentru pierderea dreptului acestora de a participa la licitaţii pe o perioada de un an, dispoziţiile legale privind completarea cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase nu au fost puse in aplicare de catre personalul silvic.
Astfel, operatorii economici care au savarşit numeroase contravenţii şi/sau infracţiuni silvice au participat in continuare la licitaţii, nefiindu-le suspendat acest drept.

11. Admiterea la licitaţii sau negocieri a operatorilor economici care nu au ataşat la cererile de inscriere şi cazierele tehnice de exploatare, completate la zi

Potrivit dispoziţiilor legale, in cazui nedepunerii cazierului tehnic de exploatare completat Ia zi, comisia de preselecţie trebuia sa hotarasca respingerea motivata a cererii de participare la licitaţie.

a) La Direcţia Silvica Neamţ s-a constatat ca reprezentanţii acesteia, cei ai organelor de control precum şi reprezentanţii agenţilor economici sancţionaţi pentru incalcarea regulilor regimului silvic nu au completat in mod corespunzator formularul cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase.
Deşi in perioada 16.03.2009 — 31.12.2012 au fost aplicate agenţilor economici care au exploatat masa lemnoasa in cadrul Direcţiei Silvice Neamţ un numar total 878 de sancţiuni dintre care 875 contravenţionale şi 3 penale, in urma verificarii, prin sondaj, a dosarelor intocmite cu ocazia licitaţiilor sau negocierilor desfaşurate de catre Direcţia Silvica Neamţ pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior, s-a constatat faptul ca niciunul dintre cazierele tehnice de exploatare nu conţinea menţiuni cu privire sancţiunile aplicate agenţilor economici pentru incalcarea normelor care reglementeaza regimul silvic.
In perioada menţionata, cele mai multe sancţiuni au fost aplicate societaţii Kenotheoz Corn S.R.L (109 sancţiuni contravenţionale) şi societaţii Forestar S.A. (75 de sancţiuni contravenţionale).

b) La Direcţia Silvica Suceava s-a constatat faptul ca un numar de 52 operatori economici, aleşi prin sondaj, care au adjudecat masa lemnoasa pe picior in cadrul unor licitaţii sau negocieri, organizate in perioada 2011—2012, nu au ataşat la cererile de inscriere şi cazierele tehnice completate la zi.
In fapt, aceşti operatori economici au prezentat doar coperta 1 a formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase care conţine doar urmatoarele date: denumirea documentului, 'denumirea operatorului economic', 'codul unic de inregistrare', 'numarul de ordine in registrul comerţului' şi seria şi numarul formularului, fara a prezenta şi celelalte file ale formularului.

12. Vanzarea, de catre reprezentanţii Direcţiei Silvice Suceava, cu incalcarea dispoziţiilor legale, prin negociere, a partizilor de masa lemnoasa care au facut obiectele unor contracte de vanzare-cumparare ..reziliate', fara a fi supuse unor noi proceduri de licitaţie

Potrivit dispoziţiilor din Regulamentul de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi padurilor nr. 1898/2010, cu modificarile şi completarile ulterioare, partizile de masa lemnoasa pe picior care au facut obiectul unor contracte care au fost 'reziliate' trebuie supuse unei noi proceduri de licitaţie/negociere, dupa caz.
S-a constatat faptul ca, dupa 'rezilierea' unor contracte de vanzare a masei lemnoase, incheiate in urma organizarii unor licitaţii, reprezentanţii Direcţiei Silvice Suceava au procedat, cu incalcarea dispoziţiilor legale, la vanzarea prin negociere a masei lemnoase, fara ca aceasta sa fie supusa unei noi proceduri de licitaţie.
De exemplu, dupa incetarea Contractului de vanzare — cumparare a masei lemnoase pe picior nr. 20226/24.11.2011, Contractului de vanzare—cumparare a masei lemnoase pe picior nr.21082/05.12.2011 şi Contractului de vanzare — cumparare a masei lemnoase pe picior nr.21082/05.12.2011, partizile care au facut obiectele acestor contracte au fost vandute prin negociere de catre Direcţia Silvica Suceava, fara a fi supuse unor noi proceduri de licitaţie.
in toate cele trei cazuri negocierea s-a realizat cu cate un singur operator economic, iar preţul negociat a fost mult mai mic decat penultimul preţ oferit in cadrul licitaţiei, ceea ce a condus la prejudicierea patrimoniului Regiei Naţionala a Padurilor — Romsilva.

13. Neperceperea de penalitaţi pentru exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizaţia de exploatare sau ca urmare a ridicarii cu intarziere a autorizaţiilor de exploatare, avand drept consecinţa paqubirea bugetului Regiei Naţionale a Padurilor—Romsilva

Potrivit normelor care reglementeaza termenele, modalitaţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, exploatarea masei lemnoase se efectueaza numai pe baza de autorizaţie de exploatare, emisa de catre şeful ocolului silvic, in cadrul perioadelor şi termenelor prevazute de aceasta, fiind interzisa exploatarea masei lemnoase in afara acestor termene.

a) La Direcţia Silvica Suceava s-a constatat faptul ca, in unele cazuri, reprezentanţii ocoalelor silvice din cadrul direcţiei silvice nu au calculat şi perceput penalitaţi pentru exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizaţiile de exploatare.
De exemplu, in cazul Contractului de vanzare — cumparare a masei lemnoase pe picior nr. 9328/03.06.2011, incheiat cu societatea Puiu Mare S.R.L., s-a constatat faptul ca partida 1231 a fost reprimita dupa 166 de zile calendaristice de Ia expirarea termenului prevazut in autorizaţia de exploatare, fara ca reprezentanţii Ocolului Silvic lacobeni sa intocmeasca un act de constatare şi fara sa perceapa şi sa incaseze penalitaţi de intarziere in cuantum de 6.854,47 RON, in conformitate cu prevederile contractuale, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere faţa de termenul prevazut in graficul de eşalonare şi in autorizaţia de exploatare.
Prin neincasarea acestor penalitaţi a fost cauzata o paguba patrimoniului Regiei Naţionala a Padurilor—Romsilva.
b) La Direcţia Silvica Mehedinţi s-a constatat ca unele societaţi au ridicat autorizaţia de exploatare dupa data de incepere a exploatarii prevazuta in anexele la contractele de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior, fara ca reprezentanţii ocoalelor silvice din cadrul direcţiei silvice sa perceapa penalitaţi de intarziere, in conformitate cu prevederile contractuale.
De exemplu, reprezentanţii Ocolului Silvic Baia de Arama nu au calculat şi nu au incasat penalitaţi in cuantum de 10.544,67 RON de la societatea Fag Internaţional S.R.L., pentru ridicarea Autorizaţiei de exploatare nr. 371788/16.11.2010 cu o intarziere de 49 de zile faţa de termenul de incepere a exploatarii, fiind astfel cauzata o paguba patrimoniului Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva.

14. Neefectuarea de controale privind respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase de catre reprezentanţii ocoalelor silvice din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinţi

Din analiza, prin sondaj, a inscrisurilor aferente executarii contractelor de vanzare a masei lemnoase, s-a constatat ca in urma incheierii unui numar de şapte contracte de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior, reprezentanţii ocoalelor silvice au predat spre exploatare o suprafaţa totala de 137,30 hectare de padure, fara ca ulterior sa efectueze periodic controalele obligatorii ale parchetelor, cu privire la respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, incalcand astfel dispoziţiile legale in vigoare.
Cu privire la contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior nr. 142/30.10.2009, incheiat cu societatea lonma Forest S.R.L., pentru exploatarea unei suprafeţe de 20 de hectare de padure, s-a constatat ca la data de 09.04.2014 a fost incheiat un procesui-verbal de control al parchetului (nr. 973), prin care s-a atestat efectuarea verificarilor privind exploatarea masei lemnoase aferenta contractului, cu toate ca partida respectiva fusese reprimita cu aproximativ patru ani in urma, respectiv la data de 13.06.2010.

15. Exploatarea masei lemnoase cu incalcarea normelor privind prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor sau in afara termenelor prevazute in autorizaţiile de exploatare, in cadrul ocoalelor silvice din subordinea Direcţiei Silvice Mehedinţi

Conform normelor legale privind termenele, modalitaţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, exploatarea masei lemnoase de catre agenţii economici se efectueaza numai pe baza autorizaţiei de exploatare şi doar in cadrul perioadelor şi termenelor stipulate de aceasta, fiind interzisa exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizaţii.
In cadrul derularii unor contracte de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior au fost constate urmatoarele incalcari ale dispoziţiilor legale privind prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor:
* in cazul suspendarii activitaţii de exploatare in parchete din cauza calamitaţilor, au fost prelungite perioadele de exploatare, fara a se menţiona in mod expres daca sau la ce data au incetat calamitaţile, cu incalcarea dispoziţiilor legale;
* masa lemnoasa a fost exploatata in afara termenelor prevazute in autorizaţiile de exploatare, contrar prevederilor legale care interzic exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizaţii;
* au fost intocmite documente de calamitate necorespunzatoare realitaţii, cu scopul de a prelungi ilegal perioadele de exploatare prevazute iniţial in contracte.
S-a mai constatat ca, pe parcursul executarii a patru contracte, reprezentanţii ocoalelor silvice din subordinea Direcţiei Silvice Mehedinţi au reprimit parchetele dupa data expirarii termenului de exploatare prevazut in autorizaţia de exploatare, cu incalcarea dispoziţiilor legale cu privire la regulile pentru reprimirea parchetelor.
in concret, prelungirea perioadei de exploatare iniţiala nu a mai fost inscrisa in autorizaţiile de exploatare, operatorii economici desfaşurandu-şi activitatea in afara termenelor prevazute in autorizaţiile de exploatare.
Exemplificam, in acest sens, urmatoarele contracte de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior: nr. 25/16.02.2010, incheiat cu societatea For Company S.R.L., nr. 34/18.03.2010, incheiat cu societatea Biota Corn S.R.L., nr. 2/09.12.2010, incheiat cu societatea Cadoco Impex S.R.L. (partida nr. 129) şi nr. 66/23.04.2012, incheiat cu societatea Trans Fag Forest S.R.L. (partida nr. 2906).

16. Nereguli constatate la Direcţia Silvica Maramureş in legatura cu derularea unor contracte de vanzare-cumparare pe termen lung a masei lemnoase

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 71/2002 pentru incheierea de catre Regia Naţionala a Padurilor a contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung privind masa lemnoasa, cu modificarile şi completarile ulterioare, Romsilva este abilitata sa incheie contracte pe termen lung pentru asigurarea vanzarii masei lemnoase pe picior cu agenţii economici care au dobandit acest drept prin licitaţie publica, pentru volume minime de 20.000 m.c/an/agent economic şi pentru o perioada cuprinsa intre 3 ani şi 10 ani.
In legatura cu derularea a doua contracte de vanzare-cumparare pe termen lung a masei lemnoase, incheiate de catre Direcţia Silvica Maramureş cu societaţile Holzindustrie Schweighofer S.R.L. şi Sitei SA, au fost constatate urmatoarele aspecte:
* Reprezentanţii Direcţiei Silvice Maramureş au incheiat cu societaţile Sitei S.A. şi Holzindustrie Schweighofer S.R.L. acte adiţionale la contractele de vanzare-cumparare pe termen lung a masei lemnoase fara ca aceste societaţi sa faca dovada menţinerii activitaţii in domeniul prelucrarii lemnului.
* Reprezentanţii Direcţiei Silvice Maramureş nu şi-au exprimat acordul/dezacordul scris cu privire la prestatorii propuşi de catre societatea Holzindustrie Schweighofer S.R.L. pentru exploatarea masei lemnoase in cadrul contractului de vanzare-cumparare pe termen lung nr. 6457/22.10.2003, acceptand agenţi economici care inregistrau datorii faţa de Direcţia Silvica Maramureş, cu incalcarea prevederilor din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1081/2002.
* Timp de 4 ani, societatea Holzindustrie Schweighofer S.R.L a exploatat un volum total de 126.292 m.c masa lemnoasa pe picior faţa de volumul total de 200.000 m3 (respectiv 190.000 m3 cu aplicarea toleranţei), pe care trebuia sa-I exploateze conform contractului de vanzare-cumparare pe termen lung a masei lemnoase, ceea ce a avut drept consecinţa diminuarea veniturilor Romsilva cu suma totala de 2.152.590,91 RON.
* Taierea, fara drept, de catre societatea Ariana 2003 S.R.L., in cadrul contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe termen lung incheiat cu societatea Holzindustrie Schweighofer, a unui volum de 224 m3 masa lemnoasa din proprietatea publica a statului aflata in administrarea Direcţiei Silvice Maramureş.

* * *

La finalizarea acţiunilor de control, in cazul tuturor entitaţilor verificate, s-au intocmit rapoarte de control care vor fi inaintate instituţiilor competente, conform prevederilor legale.
Avand in vedere faptul ca, in urma desfaşurarii acţiunilor de control la cele cinci direcţii silvice, precum şi la Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva, au rezultat indicii privind acte şi operaţiuni care pot intruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natura penala (fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, fals in declaraţii, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, abuz in serviciu, neglijenţa in serviciu), Corpul de control al primului — ministru, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza Direcţia Naţionala Anticoruptie, urmand ca aceasta sau, dupa caz, instanţele de judecata sa hotarasca asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovaţiei.
Sinteza rapoartelor de control privind verificarile efectuate in legatura cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publica a statului aflat in administrarea unor direcţii silvice judeţene, unitaţi din structura Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva va fi transmisa, in copie, la Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor şi Regia Naţionala a Padurilor — Romsilva, precum şi, spre informare, la Secretariatul General al Guvernului si Cancelaria Primului-Ministru.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.