CONSILIERII LOCALI si JUDETENI vor primi mai mult pentru o SEDINTA de CONSILIU ca PENSIA pentru cel putin 2.000.000 de ROMANI!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 23.05.2017 17:03 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru aprobarea OUG 9/2017 prin care indemnizaţiile consilierilor locali şi judeţeni, primarilor şi viceprimarilor şi preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de consilii judeţene sunt majorate cu 30%.

Aceasta majorare a fost propusa printr-un amendament depus de 13 senatori şi deputaţi PNL la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare.
Amendamentul depus de parlamentarii PNL prevede ca ,,Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, incepand cu data de 1 martie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza/indemnizaţiile de care beneficiaza personalul care ocupa funcţii de demnitate publica alese din cadrul organelor autoritaţilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, se majoreaza cu 30% faţa de nivelul acordat pentru luna februarie 2017'.

Semnatarii acestui amendament prin care se majoreaza indemnizaţiile aleşilor locali sunt parlamentarii PNL: Corneliu Olar, Claudiu-Vasile Racuci, Sorin-Ioan Bumb, Nicolae Giugea, Ion Ştefan, Lucian Heiuş, Vasile-Florin Stamatian, Dan Vilceanu, Constantin Şovaiala, Cristinel Romanescu , Angelica Fador, Florin Mihai Roman şi Alexandru Pereş.

Ordonanţa de urgenţa nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

Text publicat in M.Of. al Romaniei.
In vigoare de la 30 ianuarie 2017
Avand in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurarilor sociale de stat,
avand in vedere faptul ca prin Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal-bugetare, au fost aprobate unele masuri privind salarizarea personalului din sectorul bugetar şi alte drepturi de care beneficiaza anumite categorii de personal, doar pentru primele doua luni ale anului 2017,
ţinand cont de faptul ca in lipsa unei reglementari privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, incepand cu 1 martie 2017, s-ar aplica in integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, ceea ce ar genera inclusiv reduceri ale salariilor pentru unele categorii de personal,
pentru a evita interpretari şi o aplicare neunitara a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi a Hotararii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara garantat in plata,
ţinand seama de faptul ca neadoptarea masurii de prelungire a termenului pana la care cota maxima de contribuţie de 6% aferenta fondurilor de pensii administrate privat sa fie atinsa, respectiv in anul 2018, ar afecta sustenabilitatea sistemului public de pensii,
avand in vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara intr-un mod care sa asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, in scopul menţinerii stabilitaţii macroeconomice, instituita prin Legea responsabilitaţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, pe baza careia sa fie fundamentat proiectul bugetului de stat şi al bugetelor de asigurari sociale pe anul 2017,
luand in considerare ca, in situaţia neadoptarii acestor masuri in regim de urgenţa, deficitul bugetar in anul 2017 va depaşi pragul de 3% din produsul intern brut prevazut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va determina declanşarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv,
ţinand cont de necesitatea adoptarii masurilor legislative in vederea asigurarii condiţiilor necesare desfaşurarii activitaţii Consiliului Concurenţei,
luand in considerare necesitatea adoptarii de masuri legislative care sa asigure finanţarea cheltuielilor de transport al cetaţenilor romani aflaţi in situaţii deosebite şi fara resurse financiare şi al copiilor fara tutela, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare şi diurna pentru persoanele insoţitoare, in cazul in care se impune repatrierea asistata, precum şi finanţarea cheltuielilor de repatriere a cetaţenilor romani, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţa, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere şi nu exista posibilitatea inhumarii sau incinerarii in statul in care a survenit decesul in condiţiile intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
avand in vedere necesitatea simplificarii şi acordarii unui tratament fiscal specific aplicabil veniturilor obţinute de catre persoanele care desfaşoara activitaţi in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale romaneşti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile şi completarile ulterioare,
ţinand cont de necesitatea luarii masurilor pentru asigurarea conducerii Fondului Roman de Dezvoltare Sociala in condiţiile modificarilor legislative intervenite ca urmare a adoptarii Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
avand in vedere necesitatea reflectarii şi a evidenţierii corecte a plaţilor efectuate din bugetele componente ale bugetului general consolidat, in concordanţa cu normele europene privind Sistemul European de Conturi,
avand in vedere ca in situaţia in care nu se corecteaza eroarea materiala de la pct. 5 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 cadrele didactice din invaţamantul preuniversitar nu ar beneficia de sporurile specifice reglementate de lege,
avand in vedere prevederile art. 29 alin. (4) şi art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilitaţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, şi ţinand seama de faptul ca nivelul deficitelor bugetare (cash, ESA şi structural) rezultate in urma planificarii bugetare pe anul 2017 şi perspectiva 2018-2020, se impune adoptarea de masuri cu privire la conţinutul declaraţiilor prevazute la articolele menţionate,
ţinand cont de faptul ca in prezent exista unitaţi administrativ-teritoriale la care din anumite motive consiliile locale/judeţene nu se pot intruni pentru aprobarea in termen a hotararii de acoperire definitiva la sfarşitul anului a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, dupa caz, şi ca urmare nu pot inchide execuţia in trezorerie,
in vederea corelarilor necesare intre Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi reglementarile generale in materie bugetara,
luand in considerare necesitatea stabilirii mecanismelor prin care va fi susţinut fondul de lichidare - de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, potrivit modificarilor aduse Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, cu modificarile şi completarile ulterioare,
avand in vedere masurile tranzitorii la nivelul Ministerului Justiţiei destinate inchiderii Acordului de imprumut nr. 4811-RO dintre Romania şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public şi constituie situaţii de urgenţa şi extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanţa de urgenţa.
Art. 1. -
(1) In perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se menţin in plata la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor funcţiei de baza/salariilor funcţiei de baza/indemnizaţiilor de incadrare lunara, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizaţia bruta de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, in masura in care işi desfaşoara activitatea in aceleaşi condiţii şi nu se aplica valoarea de referinţa şi coeficienţii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuţi in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Derogari (1),
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), incepand cu luna august 2017, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiaza de prevederile art. 31 alin. (6) şi (9) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile şi completarile ulterioare.
(3) Prevederile art. 1 alin. (3) - (5), art. 2-4, art. 5 alin. (2) - (4) şi art. 6-11 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal-bugetare, se aplica in mod corespunzator şi in perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
Derogari (1),
(4) Prin excepţie de la alin. (3), in perioada 1 martie-30 iunie 2017 instituţiile şi autoritaţile publice prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 99/2016 nu acorda prime de vacanţa şi vouchere de vacanţa.
Art. 2. -
Pentru personalul prevazut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal- bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cuantumul salariului de baza se stabileşte in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara garantat in plata, dupa aplicarea procentelor de majorare prevazute la art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 2/2017.
Art. 3. -
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile şi completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
Derogari (2),
(2) Prin excepţie de la alin. (1), prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile şi completarile ulterioare, se aplica de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal platit din fonduri publice prevazute in anexele nr. 1, 2 şi 21 la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Modificari (1)
Art. 4. -
Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) - (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile şi completarile ulterioare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activitaţii pentru personalul care işi desfaşoara activitatea in unitaţile aflate in subordinea Ministerului Sanataţii, precum şi in unitaţile din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitara proprie pot depaşi 30% din salariul de baza, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
Art. 5. -
(1) In anul 2017, numarul maxim de posturi care se finanţeaza din fonduri publice, pentru instituţiile şi autoritaţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in condiţiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(2) Ordonatorii de credite stabilesc numarul maxim de posturi care se finanţeaza in anul 2017, in condiţiile alin. (1).
Art. 6. -
(1) Prevederile art. 18 alin. (2), art. 19, 21 şi 22 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 99/2016 se aplica in mod corespunzator şi in perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
(2) Incepand cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondurile de pensii administrate privat se majoreaza la 6%.
Art. 7. -
(1) Termenele prevazute la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificarile şi completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2018.
(2) Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al Romaniei, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2018.
(3) Aplicarea prevederilor art. 4, art. 26 lit. b), art. 285, art. 36 şi art. 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.
Art. 8. -
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa se abroga Hotararea Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerica a personalului din instituţiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.
Art. 9. -
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile şi completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 76 alineatul (2), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r1), cu urmatorul cuprins:
"r1) veniturile obţinute de catre persoanele fizice care desfaşoara activitaţi in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale romaneşti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare;".
2. La articolul 142, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera ţ), cu urmatorul cuprins:
"ţ) veniturile obţinute de catre persoanele fizice care desfaşoara activitaţi in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale romaneşti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile şi completarile ulterioare."
Art. 10. -
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevederile art. 9 se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţa.
Art. 11. -
La articolul 31 alineatul (5) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) organizarea de catre Consiliul Concurenţei de congrese, conferinţe şi alte acţiuni de protocol similare."
Art. 12. -
Dupa alineatul (4) al articolului 15 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Cheltuielile prevazute la alin. (1) pot fi acoperite şi de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe."
Art. 13. -
La articolul 13 din Legea nr. 129/1998 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 13 februarie 2014, litera b) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
"b) cate un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale pentru Romi şi 2 reprezentaţi ai Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, desemnaţi de conducatorii instituţiilor respective;".
Art. 14. -
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 8 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. -
(1) Sumele provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi, care se restituie in condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidenţiaza in execuţie la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent» cu semnul minus. In bugetele unitaţilor administrativ-teritoriale aceasta operaţiune se va reflecta şi in programare, prin rectificare bugetara.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, care se restituie la bugetul de stat in anii bugetari urmatori celui in care au fost acordate, se evidenţiaza la o poziţie distincta de venituri ale bugetului de stat.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentand garanţiile care se recupereaza in anii urmatori celui in care au fost constituite de catre Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de inchiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale romaneşti din strainatate se vireaza intr-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din contul de disponibil se fac in limita soldului acestuia.
(4) Soldul contului de disponibil prevazut la alin. (3), ramas neutilizat la sfarşitul anului, se vireaza la bugetul de stat, in contul de cheltuieli bugetare prevazut la alin. (1), pana la data de 15 ianuarie a anului urmator.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentand garanţiile care se recupereaza in anii urmatori celui in care au fost constituite de catre Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe pentru contracte de inchiriere privind spaţiile de locuit reprezentand locuinţe de serviciu pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, se vireaza in conturi de disponibil deschise pe numele instituţiilor respective şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din conturile de disponibil se fac in limita soldurilor acestora.
(6) Soldul conturilor de disponibil prevazute la alin. (5), ramase neutilizate la sfarşitul anului, se vireaza la bugetul de stat, in contul de cheltuieli bugetare prevazut la alin. (1), pana la data de 15 ianuarie a anului urmator."

2. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
"Art. 81. -
Instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sistemul de finanţare, vor solicita in scris unitaţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului de care aparţin, pana la data de 31 martie 2017, transferarea sumelor incasate şi reflectate in execuţia anului 2017 la paragrafele corespunzatoare ale subcapitolului de venituri 36.32.00 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi», din contul de venituri bugetare in care au fost incasate, in contul corespunzator de cheltuieli bugetare aferente alineatelor articolului 85.01 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent» astfel:

a) instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, precum şi cele finanţate integral din venituri proprii, solicita efectuarea urmatoarelor operaţiuni:
a1) sumele reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.01 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi» se transfera la urmatorii indicatori de cheltuieli, dupa caz: 85.01.03 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;
a2) sumele reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.08 «Restituiri de sume provenite din finanţarea anilor precedenţi reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitaţii temporare a fondurilor din instrumente structurale» se transfera la un alineat distinct al indicatorului de cheltuieli 85.01.00 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent».
b) instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, finanţate integral sau parţial din bugetul asigurarilor sociale de stat, solicita efectuarea urmatoarelor operaţiuni:
b1) sumele reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.04 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi aferente sistemului de pensii» se transfera, dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;
b2) sumele reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.05 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale» se transfera, dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;
c) instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, finanţate integral sau parţial din bugetul asigurarilor pentru şomaj, solicita efectuarea urmatoarelor operaţiuni:
c1) sumele reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.06 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi aferente sistemului asigurarilor pentru şomaj» se transfera, dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;
c2) sumele reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.07 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi aferente fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale» se transfera, dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;
d) instituţiile publice ale administraţiei publice locale solicita efectuarea urmatoarelor operaţiuni:
d1) sumele reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.02 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare», se transfera din contul de venituri bugetare in care au fost incasate, in contul corespunzator de cheltuieli bugetare corespunzator alineatului 85.01.02 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent in secţiunea de dezvoltare a bugetului local», aferent capitolului bugetar 51.00.00 «Autoritaţi publice şi acţiuni externe», subcapitolul 51.01.00 «Autoritaţi executive şi legislative», paragraful 51.01.03 «Autoritaţi executive»;
d2) sumele reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.03 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare» se transfera din contul de venituri bugetare in care au fost incasate in contul corespunzator de cheltuieli bugetare corespunzator alineatului 85.01.01 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent in secţiunea de funcţionare a bugetului local» aferent capitolului bugetar 51.00.00 «Autoritaţi publice şi acţiuni externe», subcapitolul 51.01.00 «Autoritaţi executive şi legislative», paragraful 51.01.03 «Autoritaţi executive».
e) instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, finanţate integral sau parţial din bugetul fondului naţional unic de asigurari sociale de sanatate solicita transferul sumelor reflectate in execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.01 «Sume provenite din finanţarea bugetara a anilor precedenţi», dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»."
Art. 15. -
(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilitaţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semneaza o declaraţie de raspundere prin care se atesta, exclusiv, corectitudinea şi integralitatea informaţiilor din Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2017-2019.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul şi ministrul finanţelor publice semneaza o declaraţie ce atesta exclusiv incadrarea proiectului de buget pe anul 2017 şi perspectiva 2018-2020 in ţintele, obiectivele şi prioritaţile asumate prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2017-2019.
Art. 16. -
Dupa alineatul (13) al articolului 58 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu urmatorul cuprins:
"(14) Acoperirea definitiva la sfarşitul anului, a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, dupa caz, se poate face in baza dispoziţiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei careia i s-au delegat aceste atribuţii, atunci cand deficitul rezultat la sfarşitul exerciţiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate in baza hotararilor autoritaţilor deliberative pentru destinaţiile prevazute la alin. (1) lit. a) şi b)."
Art. 17. -
La articolul 33 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificarile şi completarile ulterioare, partea introductiva se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare şi control din invaţamantul preuniversitar, personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic de conducere din invaţamantul superior/universitar, la salariul de baza stabilit potrivit anexei nr. 2 se acorda urmatoarele sporuri şi indemnizaţii, daca sunt indeplinite condiţiile de acordare prevazute de lege, astfel:".
Art. 18. -
In anul 2017, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se finanţeaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Art. 19. -
In aplicarea art. 39 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, cu modificarile şi completarile ulterioare, Guvernul, prin hotarare, stabileşte indicatorii pe baza carora se determina anual necesarul fondului ce urmeaza a fi asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Justiţiei de la cap. 61.01 "Ordine Publica şi Siguranţa Naţionala", titlul VII "Alte transferuri" articolul 55.01 "Transferuri interne", alineat 55.01.18 "Alte transferuri curente interne", precum şi modalitatea de virare a acestuia de catre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului catre Uniunea Naţionala a Practicienilor in Insolvenţa.
Art. 20. -
(1) Se autorizeaza Ministerul Justiţiei ca in perioada 31 martie-31 iulie 2017 sa asigure, prin Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din imprumuturi externe, derularea activitaţilor de inchidere a Acordului de imprumut dintre Romania şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, inclusiv auditarea situaţiilor financiare, in conformitate cu regulamentele şi procedurile Bancii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
(2) Salarizarea personalului Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din imprumuturi externe in perioada 31 martie-31 iulie 2017 se va asigura prin bugetul Ministerului Justiţiei, capitolul 61.01 "Ordine publica şi siguranţa naţionala" titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila", cu aplicarea prevederilor art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Art. 21. -
Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate in calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum şi alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, este de 7.100 lei.
Art. 22. -
Articolul 3(4) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (4) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:
"(4) Incepand cu luna ianuarie 2017 salariile de baza de care beneficiaza personalul nedidactic din cadrul inspectoratelor şcolare se majoreaza cu 15% faţa de nivelul acordat in luna decembrie 2016."

2. Dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Incepand cu luna ianuarie 2017 salariile de baza de care beneficiaza personalul nedidactic din instituţiile de invaţamant superior de stat se majoreaza cu 15% faţa de nivelul acordat in luna decembrie 2016, cu incadrarea in bugetul aprobat."
    
    PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale, administraţiei publice
şi fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
p. Ministrul educaţiei naţionale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
Ministrul sanataţii,
Florian-Dorel Bodog
Ministrul justiţiei,
Florin Iordache
p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,
Otilian Neagoe

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.