Curtea de Conturi face praf Biserica. Banii sunt cheltuiti fara nici un control!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 05.12.2015 15:25 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Curtea de Conturi a dat publicitaţii sinteza Raportului de audit privind Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2014.
Capitolul dedicat Secretariatului de Stat pentru Culte este impresionant, cum la fel de impresionant este şi numarul abaterilor şi deficienţelor constatate de Curtea de Conturi in ceea ce priveşte sumele de bani cheltuite de Biserica Ortodoza Romana.

Constatari privind derularea Programului bugetar cod 229 „Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult”

a. Sprijinul financiar acordat de SSC pentru salarizarea personalului din conducerea cultelor şi a unitaţilor de cult, altul decat cel asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica

Au fost constatate neconcordanţe intre datele şi informaţiile conţinute in listele de plata lunare (stat de plata), inclusiv intre centralizatoarele acestora şi datele şi informaţiile din statele de funcţii şi personal, documente transmise SSC de catre unitaţile de cult beneficiare, in vederea justificarii utilizarii fondurilor.
Astfel, la unele unitaţi de cult au fost incadrate in funcţiile de conducere clericale persoane care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate specifice acestei categorii, ca de exemplu: şef serviciu personal, inspector eparhial restaurari, director economic (exemplu: Patriarhia Romana – Administraţia Patriarhala, Mitropolia Banatului – Episcopia Caransebeşului, Arhiepiscopia Romano Catolica Alba-Iulia etc.).
Persoanele angajate in astfel de funcţii au desfaşurat activitaţi conexe actului cultic, facand parte dintr-o categorie distincta, definita expres de lege ca fiind personal neclerical, care beneficiaza de sprijin financiar acordat din alte surse de finanţare (exemplu: bugetul local).
Nereguli in ceea ce priveşte sprijinul salarial acordat in baza prevederilor art. 2, lit. c) de la Cap. III, lit. E din Legea nr. 284/2010, conform carora: „personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum de 65% din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania, conform asimilarilor”.
Astfel, au fost identificate neconcordanţe intre listele de plata şi statul de funcţii şi personal, in sensul ca unele persoane au fost remunerate pentru funcţiile de tehnoredactor, respectiv redactor, in condiţiile in care in statul de funcţii şi personal aceleaşi persoane erau incadrate in funcţia de preot diacon (funcţie clericala) – la Patriarhia Romana – Administraţia Patriarhala.
La Episcopia Severinului, conform statului de plata, o persoana a incasat sprijin salarial pentru funcţia de casier magaziner, conform statului de funcţii aceeaşi persoana a fost incadrata in funcţia de secretar, iar din documentele suplimentare prezentate pentru verificare a rezultat ca aceeaşi persoana indeplineşte şi funcţia de preot paroh la o parohie din subordinea episcopiei menţionate (functie pentru care nu a fost remunerat din fonduri de la bugetul de stat).
Cu toate ca sumele acordate sub forma sprijinului financiar personalului din conducerea cultelor şi a unitaţilor de cult, altul decat cel asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica, au avut la baza o contraprestaţie, faptul ca nu in toate cazurile au fost indeplinite criteriile de eligibilitate specifice funcţiei clericale, constituie o abatere de la prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Valoarea estimata a acestei abateri pana la finalizarea misiunii de audit financiar (27.02.2015) a fost de 3.001 mii lei, din care suma de 2.770 mii lei este aferenta exerciţiului bugetar 2014.

b. Sprijinul financiar acordat din bugetul SSC pentru salarizarea personalului clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult cu venituri reduse

Potrivit prevederilor art. 2 alin. 2-8, Cap. III din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare in cuantum de 80% din salariile de baza stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii in activitatea clericala detinuta in cadrul cultelor din Romania.
Acordarea acestei facilitaţi este condiţionata de realizarea unor venituri reduse de catre unitaţile de cult la care sunt incadrate aceste persoane cu functii clericale, precum şi de respectarea interdicţiei prevazute de art. 2 alin. 8 din aceeaşi lege, potrivit caruia: „Nu beneficiaza de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitatile de cult care obtin venituri din inchirierea, arendarea si concesionarea proprietatilor”.
Examinarea documentelor justificative aferente acestei forme de sprijin acordata de SSC a relevat ca nu in toate cazurile au fost respectate condiţionalitaţile impuse de lege.
Astfel, Patriarhia Romana – Administraţia Patriarhala care, deşi nu se incadreaza in categoria unitatilor de cult cu venituri reduse, a beneficiat de aceasta forma de sprijin financiar pentru persoane care deţineau funcţia de preot diacon.
Valoarea estimata pana la data finalizarii misiunii de audit a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate a fost de 121 mii lei, din care suma de 112 mii lei este aferenta exerciţiului bugetar 2014.

c. Sprijinul financiar acordat pentru indemnizatiile personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitatilor centrale de cult, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publica

SSC a acordat sprijin financiar pentru indemnizarea unor persoane asimilate din punct de vedere al salarizarii personalului incadrat in functii de demnitate publica, care au calitatea de membri ai Sinodului Bisericii Ortodoxe Romane (Patriarh, mitropoliti, arhiepiscopi, episcopieparhii, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari si arhiereii-vicari) şi care işi desfaşoara activitatea cu preponderenţa in diferite ţari (Germania, Ungaria, Suedia etc.), dar şi in ţara.
Particularitatea acestei situaţii este generata de faptul ca textul de lege menţionat vizeaza acordarea sprijinului salarial personalului clerical care işi desfaşoara activitatea in ţara, fara reglementarea situaţiei in care activitatea acestei categorii de personal clerical se desfaşoara intro dubla locaţie, respectiv atat in ţara, cat şi in strainatate.
Contextul prezentat ne situeaza in faţa unui impediment de ordin legislativ, care poate fi reglementat printr-o norma juridica cu putere de lege, in masura sa clarifice salarizarea acestei categorii de personal clerical. Pentru aceasta situaţie, in timpul misiunii de audit financiar, conducerea SSC a iniţiat demersuri in sensul formularii unei propuneri de amendament pentru modificarea prevederilor OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.

Constatari privind derularea Programului cod 255 „Lacaşuri de cult”

a. Sprijinul financiar acordat pentru finanţarea acţiunilor organizate de cultele religioase din Romania pentru comemorarea „Anului Brancoveanu”
Patriarhia Romana a organizat o serie de evenimente spirituale, culturale şi educaţionale, finanţate cu suma de 300 mii lei din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru a comemora 300 de ani de la martiriul Brancovenilor (potrivit HG nr. 1167/2013, prin care anul 2014 a fost declarat Anul Brancoveanu).
Documentele aferente justificarii cheltuielilor generate de aceste evenimente au evidenţiat nereguli, date insuficiente şi/sau irelevante, precum şi neconcordanţe intre acestea, informaţii care nu sunt in masura sa certifice exactitatea şi realitatea sumelor facturate de furnizorii de bunuri şi servicii şi achitate de Patriarhia Romana.
b. Alte deficienţe constatate
Evaluarea sistemului de mecanisme şi instrumente necesare alocarii de fonduri destinate sprijinului financiar catre unitaţile de cult a relevat ca metodologia elaborata in acest sens de SSC constituie un instrument necesar, dar nu şi suficient pentru analizarea documentaţiilor de solicitare de fonduri şi adoptarea unor decizii corespunzatoare.
S-a constatat lipsa unui sistem coerent, clar şi eficient de criterii, care sa fie in masura sa reduca riscurile generate de aplicare a unui raţionament neunitar in ceea ce priveşte alocarea fondurilor publice unitaţilor de cult solicitante.
Evaluarea modului de justificare a sprijinului financiar acordat unitaţilor de cult a relevat ca procedurile interne ale SSC elaborate pentru acest segment de activitate au un caracter incomplet, in sensul in care conţin precizari succinte, fara detalieri ale operaţiunilor concrete de verificare a documentelor prezentate de beneficiari.

Deficienţe privind inventarierea şi evaluarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unitaţilor administrativ-teritoriale, aflat in administrarea SSC

Analiza corelativa a informatiilor cuprinse in situaţiile financiare incheiate de SSC pentru anul 2014 cu cele din documentaţia aferenta inventarierii anuale şi cu datele inscrise in Inventarul centralizat al statului evidenţiat la MFP a relevat deficienţe in sensul evidenţierii unor date şi informaţii necorelate, astfel:
- neconcordanţe intre datele tehnice referitoare la terenuri şi imobile, inscrise in hotarari de guvern la data intrarii in administrarea SSC şi cele inscrise in hotarari de guvern la data ieşirii din administrarea SSC, cand au trecut, fara plata, in proprietatea unitaţilor de cult deţinatoare;
- neconcordante intre valorile de inventar inscrise in evidentele contabile ale SSC si Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului evidenţiat la MFP;
- neevidenţierea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, al MFP, a unor imobile aflate in administrarea SSC şi in folosinţa unitaţilor de cult.
Deficienţele constatate au fost identificate iniţial in misiunea de audit financiar efectuata pentru exerciţiul bugetar 2013, context in care au fost consemnate in actul de control incheiat, valorificat prin emiterea Deciziei nr. 6/07.07.2014.
Valoarea abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate in cadrul misiunii de audit financiar efectuate la SSC a fost de 2.891mii lei, din care: abateri care au influenţat datele reflectate in situaţiile financiare aferente exerciţiului bugetar auditat au fost in suma de 2.891 mii lei.

Opinia de audit

Pe baza concluziilor formulate in urma examinarii situatiilor financiare intocmite de SSC pentru exercitiul bugetar 2014 a fost exprimata o opinie contrara, in considerarea faptului ca deficientele constatate, analizate prin natura si context, au alterat indicatorii economici raportati prin situatiile financiare.

Documente atasate

Unele documente sunt in format PDF si pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu il aveti il puteti descarca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.