Etapele mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 09.02.2013 13:31 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013 - 2014
I. Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 este următoarea:
1)    Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de  pensionare la 1 septembrie 2013 de către unităţile de învăţământ şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:
a) pentru limită de vârstă;
b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.
Termen: 4 februarie 2013
2)    Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea
cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de
învăţământ a personalului didactic titular şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48
alin. (2)-(3) pentru anul şcolar 2013-2014:
a)    depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) la secretariatele
 unităţilor de învăţământ;
Termen: 4 februarie 2013
b)    comunicarea, la inspectoratele şcolare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare
prevăzute la art. 48 alin. (2);
Termen: 6 februarie 2013
c)    stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a listei finale a cadrelor didactice
 prevăzute la art. 48 alin. (2) pentru care se acordă transferul;
Termen: 11 februarie 2013
d)    constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare;
Perioada: 4-15 februarie 2013
e)    analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre
vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.
Perioada: 18-25 februarie 2013
3)    Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul
 inspectoratului şcolar:
a)    afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluţionarea
 completărilor de normă didactică;
Termen: 26 februarie 2013
b)    înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul şcolar;
Perioada: 26-27 februarie 2013
c)    şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul
 preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, pentru completarea normei;
Termen: 28 februarie 2013
d)    emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.
Termen: 4 martie 2013
4)    Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin
 restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:
a)    afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 4 martie 2013
b)    afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate,
începând cu 1 septembrie 2013;
Termen: 4 martie 2013
c)    depunerea solicitărilor la unităţile de învăţământ, de către cadrele didactice aflate în restrângere de
activitate, pentru obţinerea acordurilor în vederea soluţionării restrângerii de activitate;
Perioada: 5-8 martie 2013
d)    analiza în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ a solicitărilor şi comunicarea hotărârii
cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 11 martie 2013
e)    înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la
comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul
inspectoratului şcolar; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului
didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al
inspectoratului şcolar;
Perioada: 11-18 martie 2013
f)    desfăşurarea probelor practice/orale de profil;
Termen: 19 martie 2013
g)    afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea
restrângerii de activitate;
Termen: 20 martie 2013 h)   înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;
Perioada: 20-21 martie 2013 i)    soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale;
Termen: 22 martie 2013 j)    soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în şedinţă publică;
Termen: 26 martie 2013 k)   înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a restrângerilor;
Perioada: 26-27 martie 2013 l)    soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 28 martie 2013 m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 1 aprilie 2013
5) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a)    afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate;
Termen: 29 martie 2013
b)    depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ
pentru obţinerea acordului pentru pretransfer; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi
consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 1-4 aprilie 2013
c)    analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele
didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer;
Termen: 5 aprilie 2013
d)    depunerea acordurilor emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;
Perioada: 5-10 aprilie 2013
e)    desfăşurarea probelor practice/orale;
Termen: 11 aprilie 2013
f)    soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă publică;
Termen: 12 aprilie 2013
g)    înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;
Zilele de: 12 şi 15 aprilie 2013 h) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 16 aprilie 2013 i) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 19 aprilie 2013
6)    Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, căruia i se recunoaşte calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014:
a)    depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ:
Perioada: 15-17 aprilie 2013
b)    afişarea la avizierele şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei unităţilor de învăţământ şi a
posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a
listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate
nesoluţionate;
Termen: 17 aprilie 2013
c)    discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, a cererilor depuse,
în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de
şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ
şi supunerea aprobării cererilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ;
Perioada: 18-19 aprilie
d)    comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi
cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind menţinerea în activitate ca titular, a personalului didactic care
îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare,
raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv recunoaşterea calităţii de titular, în
anul şcolar 2013-2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta
de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013;
Termen: 22 aprilie 2013
e)    validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând
cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care solicită menţinerea în activitate ca
titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în
anul şcolar 2013-2014, respectiv cadrele didactice care au avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani
vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, care solicită recunoaşterea calităţii de titular, în
anul şcolar 2013-2014;
Termen: 24 aprilie 2013
f)    depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;
Perioada: 24-25 aprilie 2013
g)    soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen: 26 aprilie 2013
7)    Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă
determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare:
a)    depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ:
Perioada: 15-17 aprilie 2013
b)    comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi
cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare:
Termen: 22 aprilie 2013
c)    verificarea situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar:
Perioada: 22-25 aprilie 2013
d)    validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând
cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din
Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
Termen: 26 aprilie 2013
e)    depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare;
Perioada: 26-29 aprilie 2013 h)   soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen: 30 aprilie 2013
8) Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar:
a)    afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de
activitate, a soluţionării cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cererilor personalului
didactic care a solicitat menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de
pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, a cererilor personalului didactic
care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie
2013, căruia i s-a recunoscut calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014, precum şi a cererilor cadrelor
didactice care au solicitat titularizarea în baza art. 253din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare;
Termen: 30 aprilie 2013
b)    afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile
de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 2 mai 2013
c)    verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la
inspectoratele şcolare;
Termen: 7 mai 2013
d)    înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, la secretariatul unităţii de
învăţământ/centrului care organizează concurs;
Perioada: 8-17 mai 2013
e)    verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a
concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 20-22 mai 2013
f)    validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială
în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la
validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;
Perioadele: 22-24 mai 2013; 22-25 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2013
g)    afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a
inspecţiilor la clasă;
Termen: 27 mai 2013 h)   organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;
Perioada: 27 mai-28 iunie 2013 i)    desfăşurarea probei scrise;
Termen: 30 iulie 2013 j)    afişarea rezultatelor;
Termen: 5 august 2013 k)   înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 5-6 august 2013 l)    rezolvarea contestaţiilor;
Termen: 7 august 2013 m)   afişarea rezultatelor finale.
Termen: 8 august 2013
8.1)   Etapa   I   de   repartizare   -   repartizarea   în   şedinţă   publică,   la   nivel   de   centru   de   concurs/unitate   de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din sesiunea 2013,  conform art.  56  alin. (8), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile  didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:
a)    repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care
au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), conform art. 56 alin. (8), în ordinea descrescătoare a mediilor, pe
posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;
Termen: 9 august 2013
b)    repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art.
56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la
clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau
inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor;
Termen: 12 august 2013 4
c)    transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase
neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată;
Termen: 13 august 2013
d)    emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 30 august 2013
8.2) Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de
învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea
2013,    conform    art.    56    alin.    (9),    în    ordinea    descrescătoare    a    mediilor,    pe    posturile    didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:
a)    repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care
au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9), în ordinea
descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe
perioadă determinată;
Termen: 14 august 2013
b)    emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 30 august 2013
c)    transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
complete şi incomplete reactualizate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi;
Termen: 16 august 2013
d)    publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete
şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.
Termen: 16 august 2013
9)    Detaşarea în interesul învăţământului:
a)    numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control
neocupate prin concurs;
Termen: 16 august 2013
b)    înregistrarea acordurilor la unităţile de învăţământ; înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a
căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului, la
inspectoratele şcolare;
Perioada: 16-20 august 2013
c)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 21-22   august   2013
d)    discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în interesul învăţământului în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea listei cadrelor didactice detaşate în interesul
învăţământului la inspectoratele şcolare;
Termen: 23 august 2013
e)    reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor
în interesul învăţământului;
Termen: 26 august 2013
f)    soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată
prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea
restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;
Termen: 27august 2013
g)    emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.
Termen: 30 august 2013
10)    Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului
şcolar, cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere, candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după
concursul din sesiunea 2013, precum şi candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza
mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie
2010:
a) depunerea şi înregistrarea cererilor, la secretariatele unităţilor de învăţământ, de către cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care solicită prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;
Perioada: 15-17 aprilie 2013
b)    comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi
cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe
perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;
Termen: 22 aprilie 2013
c)    înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în
acestea, pentru cadrele didactice care solicită completarea normei didactice, detaşare în interesul învăţământului
pentru restrângere nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs
sau concurs specific, precum şi a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă
pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă determinată în
baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul
din iulie 2010; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 16-20 august 2013
d)    organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Termen: 21 august   2013
e)    afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare;
Termen: 21 august 2013
f)    depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;
Perioada: 21-22 august 2013
g)    soluţionarea contestaţiilor, afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare şi validarea şi revalidarea
fişelor de înscriere;
Perioada: 23-26 august 2013
h) soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată;
i)    soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere;
j) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013;
k) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
I)    reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării
detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar
următor;
Termen: 27 august 2013
m) repartizarea   candidaţilor   care   au   obţinut   cel   puţin   media   5,00   (cinci)   rămaşi   nerepartizaţi   după
concursul din sesiunea 2013, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci) şi care
solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor de  la concursul din sesiunea 2012 şi/sau la
concursul din iulie 2011, în ordinea descrescătoare a notelor;
Perioada: 28-29 august 2013 n)   emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 30 august 2013
II)    Repartizarea   posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:
a)    depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi la
inspectoratele şcolare;
Perioada: 30 august - 2 septembrie 2013
b)    atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul
unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului pentru
încadrare în regim de plata personalului didactic titular din alte unităţi de învăţământ, personalului didactic
asociat şi personalului didactic pensionat;
Termen: 3 septembrie 2013
c)    transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu
ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită
neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare;
Termen: 4 septembrie 2013
d)    afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;
Termen: 5 septembrie 2013
e)    repartizarea candidaţilor conform art. 94 alin. (4);
Termen: 6 septembrie 2013
f)    emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 9 septembrie 2013
g)    atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a directorilor
unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare.
Perioada: 10-11 septembrie 2013
12) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor:
a)    afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizată, la inspectoratele şcolare;
Termen: 12 septembrie 2013
b)    repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor repartizaţi după
concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a
mediilor;
c)    repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin
nota 5,00 şi care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din iulie 2010, în
ordinea descrescătoare a notelor;
Termen: 13 septembrie 2013
d)    emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 16 septembrie 2013
II.   Transmiterea   la   Ministerul   Educaţiei   Naţionale   a   situaţiei   statistice   globale   privind   repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 20 septembrie 2013

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.