Guvernul: 200 de disponibilizati la Electrocentrale Deva

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.09.2012 16:55 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 12 septembrie 2012:
PROIECTE DE LEGE

PROIECT DE LEGE privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la data de 14 septembrie 2011 şi la Bruxelles la data de 27 decembrie 2011
Proiectul de Lege urmează să ratifice Memorandumul suplimentar de înţelegere între UE şi România semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011. Proiectul de Lege actualizează criteriile specifice de politică economică agreate între părţi şi va duce la consolidare fiscală, la reorientarea cheltuielilor publice de capital în vederea realizării unei treceri treptate de la investiţiile finanţate integral din surse naţionale la investiţii cofinanţate din fonduri UE.
De asemenea, prin Proiectul de Lege se vor accelera reformele structurale şi îndeosebi absorbţia fondurilor UE.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
Prin HG nr. 212/2011 a fost aprobat programul 'Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice'. Potrivit acestei Hotărâri, autorităţile administraţiei publice locale au putut solicita înfiinţarea de cămine prin reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi, care se desfiinţau în condiţiile prevăzute de lege. Din analiza datelor existente la acest moment a rezultat că numai pentru 22 de spitale autorităţile administraţiei publice locale au solicitat reorganizarea acestora, iar pentru 45 se doreşte fie înfiinţarea de centre de sănătate multifuncţionale, fie reluarea activităţii anterioare de către unitatea sanitară cu paturi.
Ordonanţa de urgenţă permite ca personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni care a fost redistribuit în alte unităţi sanitare să poată fi încadrat la cerere în unităţile sanitare de unde a fost redistribuit, unităţi care îşi reiau activitatea.

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE pentru modificarea art.7 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001
Hotărârea de Guvern corelează legislaţia cu modificări aduse OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, stabilind că în litigiile privind plăţile se poate folosi şi procedura medierii, activitate reglementată de Legea nr. 192/2006.

HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării concedierilor colective, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi în anul 2012, la S.C Electrocentrale Deva S.A, societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
Prin prezenta Hotărâre se aprobă efectuarea de concedieri colective în anul 2012, precum şi numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi de către SC PEET Electrocentrale Deva S.A. Hotărârea de Guvern are la bază programul de restructurare întocmit de SC PEET Electrocentrale Deva S.A. Numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi este de 200, aceştia beneficiind de prevederile OUG nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective.

HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră
Hotărârea de Guvern armonizează legislaţia românească cu cea din Uniunea Europeană, prin transpunerea Directivelor 2009/30/CE, 2011/63/UE privind condiţiile de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi stabilirea valorilor ţintă pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Conform Hotărârii distribuitorii au obligaţia de a afişa la pompă conţinutul de biocarburant din benzină şi din motorină. Actul normativ va asigura limitarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în urma introducerii biocarburanţilor în carburanţii convenţionali şi reducerea impactului generat de utilizarea carburanţilor asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului.

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 alin. (2) lit.a) şi b) din Hotărârea de Guvern nr.1261/2011 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012
Hotărârea de Guvern se referă la autorizaţiile de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012. Având în vedere dinamica din primele şase luni ale anului, se redistribuie un număr de 700 de autorizaţii de muncă pentru lucrători detaşaţi din cadrul autorizaţiilor de muncă pentru lucrători permanenţi. Numărul total de 5500 autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor în 2012 rămâne neschimbat.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii ''Refacere zid de sprijin DN 15B km 2+800 stânga, km 3+750 stânga, 5+250 stânga'', judeţul Neamţ
Hotărârea de Guvern aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrări la DN 15B, judeţul Neamţ, în intravilanul comunei Poiana Teiului. Valoarea totală a investiţiei este de 3.211 mii lei.

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire a Municipiului Arad cu profil de autostradă'
Hotărârea de Guvern modifică HG 1058/2007 prin introducerea unor corecţii la indicatorii tehnico-economici pentru centura de ocolire a Municipiului Arad. Modificările se referă la lungimea obiectivului şi a podurilor şi pasajelor datorită faptului că la finele lui 2010 a devenit obligatorie utilizarea normelor europene EUROPOD. Astfel, valoarea totală a investiţiei va fi de 788.109 mii lei şi va fi finanţată de la bugetul de stat prin bugetul MTI.

HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slănic Moldova şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
Prin prezenta Hotărâre de Guvern se desfiinţează sanatoriul balnear Slănic Moldova, care se va reorganiza ca structură fără personalitate juridică în subordinea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti. Personalul şi patrimoniul sanatoriului Slănic Moldova vor fi preluate de către INRMFB Bucureşti.
Această reorganizare a fost necesară deoarece sanatoriul Slănic Moldova se confrunta cu o situaţie juridică dificilă, rezultată ca urmare a ocupării abuzive a unui spaţiu al sediului său de către o unitate privată.

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic şi trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul privat al acestuia, precum şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al satatului
Guvernul a aprobat Hotărârea prin care o serie de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea MAPN au fost trecute în domeniul privat al acestuia.

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud
Prin Hotărâre de Guvern se atestă domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din acest judeţ.

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud
Se atestă domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud.

HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006
Prin Hotărârea de Guvern s-a aprobat scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea MAI a unui imobil situat în Municipiul Alba Iulia, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
Prin prezenta Hotărâre s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea MAI, situat în localitatea Voluntari, judeţul Ilfov şi, prin urmare, s-a aprobat actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Doiceşti, judeţul Dâmboviţa
Prin Hotărârea de Guvern s-a aprobat stema comunei Doiceşti, judeţul Dâmboviţa.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Drăgoeşti, judeţul Vâlcea
Prin Hotărârea de Guvern s-a aprobat stema comunei Drăgoeşti, judeţul Vâlcea.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei prevăzute la lit.d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/2011
Prin această Hotărâre s-a stabilit suma de 2.000 mii lei pentru finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la Legea bugetului de stat nr. 293/2011, precum şi modul de repartizare şi de utilizare parţială a acesteia.

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru premierea sportivilor români care au obţinut rezultate la Jocurile Paralimpice Londra 2012 şi pentru modificarea şi completarea H.G nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
Guvernul a aprobat Hotărârea prin care se creează un sistem unitar în ceea ce priveşte nivelul premierilor sportivilor care au participat la Jocurile Paralimpice şi al celor care au participat la Jocurile Olimpice.

HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional 'Lia Manoliu', din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Complexul Sportiv Naţional 'Lia Manoliu', în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti
Hotărârea de Guvern operează revenirea în domeniul public al statului a unui teren trecut în domeniul privat al acestuia şi transmis în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii în vederea construirii unei săli de sport în cadrul CSM 'Lia Manoliu' prin programul naţional 'Săli de sport'. Din cauza faptului că nu au fost respectate prevederile HG nr. 700/2011 şi nu a început construcţia sălii de sport, terenul respectiv a fost trecut în domeniul public al Municipiului Bucureşti, deoarece Consiliul General al Primăriei Capitalei intenţionează să realizeze o sală de sport polivalentă multifuncţională.

HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Prin această Hotărâre se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani. Bugetul prevede venituri totale în valoare de 695.552 mii lei şi cheltuieli totale în valoare de 1.035.648 lei. Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat ca urmare a modificării anexei la HG nr. 99/2012 în urma rectificării bugetare.

HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Consulatul General al României la Chicago, Statele Unite ale Americii, domnul Gheorghe Predescu)
Prin Hotărâre de Guvern se numeşte în funcţia de consul general al României la Chicago, Statele Unite ale Americii, domnul Gheorghe Predescu.

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea mandatarii reprezentanţilor statului în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C Electroctrocentrale Bucureşti S.A (ELCEN) pentru a dispune măsurile legale ce se impun în vederea negocierii termenilor şi condiţiilor în care societatea dispune anularea penalităţilor calculate pentru neplata şi/sau plata cu întârziere de către Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti (RADET) a obligaţiilor contractuale
Guvernul a aprobat Memorandumul care consemnează că, la data de 30.06.2012, din cauza unui complex de factori obiectivi, RADET a acumulat obligaţii restante faţă de ELCEN în sumă de 2.224.392.026,11 lei, din care 1.164.719.815,83 lei contravaloare energie termică şi apă de adaos şi 1.059.672.210,28 lei majorări de întârziere. Memorandumul propune mandatarea reprezentanţilor statului în AGA ELCEN pentru a dispune măsurile legale în vederea negocierii termenilor şi condiţiilor în care societatea poate dispune anularea penalităţilor pentru neplata şi/sau plate cu întârziere de către RADET a obligaţiilor contractuale.

MEMORANDUM cu tema: Efectele constatării încălcării de către România a interdicţiei tratamentelor inumane sau degradante în cauza Iacov Stanciu împotriva României, hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 24 iulie 2012. 
Guvernul a aprobat Memorandumul elaborat de Ministerul Justiţiei prin care sunt evidenţiate deficienţele sistemului penitenciar din România şi se subliniază necesitatea adoptării unor măsuri urgente, atât în sensul remedierii unor probleme punctuale, cât şi în sensul unei reforme substanţiale pe termen mediu/lung. În Memorandum se apreciază că soluţiile trebuie adoptate pe trei paliere: legislativ, instituţional şi de management.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea, adoptat la Strasbourg la 10 noiembrie 2010 şi a celui de-al patrulea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea care va fi deschis spre semnare la Viena la 20 septembrie 2012 cu ocazia celei de-a 31-a Conferinţe a Miniştrilor de Justiţie ai Consiliului Europei
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Justiţiei, prin care se aprobă semnarea celui de-al treilea şi celui de-al patrulea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind extrădarea, cu ocazia celei de a 31-a Conferinţe a Miniştrilor Europeni ai Justiţiei. De asemenea, se aprobă depline puteri pentru semnarea protocoalelor adiţionale doamnei Mona Maria Pivniceru, ministrul Justiţiei, sau doamnei Simona-Maya Teodoroiu, secretar de stat care, după cum va fi cazul, va conduce delegaţia Ministerului Justiţiei din România la cea de-a 31-a Conferinţă a Miniştrilor Justiţiei ai Consiliului Europei, care va avea loc la Viena în perioada 19-21 septembrie 2012.
Protocoalele care vor fi semnate privesc simplificarea procedurilor de extrădare între statele europene.

MEMORANDUM cu tema: Continuarea programului de electrificare a localităţilor şi extindere a reţelei de distribuţie
Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema: Continuarea programului de electrificare a localităţilor şi extinderea reţelelor de distribuţie.
Conform Memorandumului au fost reevaluate măsurile propuse pentru finalizarea obiectivelor urmărite prin programul 'Electrificare 2007-2009', proces în urma căruia s-a conturat necesitatea instituirii unui nou cadru de reglementare. Memorandumul propune constituirea unui comitet tehnic interministerial coordonat de MAI, care să operaţionalizeze un instrument pentru continuarea programului de electrificare şi care să evalueze necesarul de resurse financiare pentru realizarea programului de electrificare. Soluţia identificată va fi prezentată sub forma unui proiect de Hotărâre de Guvern.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Departamentului pentru lupta antifraudă, prin concurs sau examen, organizate potrivit legii şi cu respectarea prevederilor art.22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare
Guvernul a aprobat Memorandumul înaintat de Departamentul pentru lupta antifraudă, prin care se scot la concurs două posturi de consilier în cadrul Departamentului.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării Acordului între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare
Guvernul a aprobat Memorandumul prin care se propune cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare în cazul în care într-un stat terţ nu există reprezentare diplomatică sau consulară a unuia dintre statele semnatare ale Acordului. Propunerea pentru încheierea acestui Acord a rezultat ca urmare a situaţiei din Siria, stat în care Republica Moldova nu are reprezentare consulară, şi unde cetăţeni din Republica Moldova au solicitat sprijin şi asistenţă la consulatul român.

MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului-cadru între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare
Proiectul Acordului-cadru vizează implementarea unui proiect experimental de sprijin pentru reinserţia în România a unui grup ţintă de 80 de familii aparţinând minorităţii romilor, domiciliaţi în judeţele Alba, Bihor, Dolj, Mehedinţi şi Timiş, care doresc să revină din Franţa pentru a se restabili definitiv în România. Conform prevederilor Acordului-cadru, OFII se angajează să desfăşoare următoarele activităţi pe teritoriul Franţei:
*să primească din partea familiilor cererile de sprijin pentru revenire;
*să organizeze reîntoarcerea în România a acestor familii, cu suportarea costurilor biletului de transport aerian şi a unui excedent de bagaje de 40 kg pentru adult şi de 10 kg pentru copil;
*să sprijine aceste familii în vederea obţinerii documentelor de călătorie;
*să acorde un ajutor financiar pentru întoarcere şi să comunice coordonatele acestor familii către autorităţile locale competente din judeţele de domiciliu ale acestora.
Sprijinul pentru reinserţia economică a familiilor beneficiare constă într-un ajutor financiar pentru înfiinţarea unei firme şi un program de instruire. În judeţele implicate se vor înfiinţa comitete de lucru, alcătuite din reprezentanţii OFII şi ai autorităţilor locale, care vor asigura evaluarea situaţiei fiecărei familii beneficiare.
Partea română va mobiliza şi va susţine autorităţile locale din judeţele implicate în vederea elaborării de anchete sociale amănunţite. De asemenea, va sprijini includerea copiilor acestor familii în sistemul de învăţământ şi facilitarea accesului la locuinţe şi la activul funciar legat de activitatea economică finanţată de către OFII.
Acordul-cadru nu prevede niciun transfer financiar între părţi, urmând ca fiecare parte să asigure finanţarea obligaţiilor care îi revin. Acordul este valabil pentru o perioadă de 2 ani.

NOTE

NOTĂ cu privire la întâlnirile dintre reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ai Primăriei Municipiului Bucureşti referitoare la transportul public din Bucureşti şi zona limitrofă în vederea analizării oportunităţii preluării Metrorex de către Primăria Municipiului Bucureşti
Nota prezentată Guvernului propune înfiinţarea unei comisii pentru analizarea modului prin care Metrorex poate trece din subordonarea MTI în subordonarea PMB; comisia urmând să analizeze paşii ce trebuie urmaţi astfel încât activitatea metroului să se desfăşoare în condiţii optime, sursele de finanţare, atât pentru cheltuielile de exploatare, cât şi pentru cheltuielile de investiţii ale metroului. De asemenea, Nota consemnează faptul că preocuparea prioritară în următoarea perioadă pentru companiile implicate (Metrorex şi RATB) va fi integrarea tarifară.

NOTĂ privind stadiul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures), declanşate de Comisia Europeană împotriva României, pentru care a fost transmis un răspuns Comisiei, ce conţine angajamente neîndeplinite şi al acţiunilor pentru care nu s-a împlinit termenul procedural de răspuns

NOTĂ privind îndeplinirea obligaţiei de transpunere şi notificare a măsurilor de transpunere a directivelor
Guvernul a luat act de Notele întocmite de Ministerul Afacerilor Europene privind stadiul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures), declanşate de Comisia Europeană împotriva României. Potrivit acestor note, în prezent există 49 de acţiuni, aflate toate în perioada precontencioasă în diverse etape. În acest moment nu există pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene nicio acţiune împotriva României şi, de asemenea, până în prezent, CJUE nu a pronunţat nicio hotărâre de condamnare împotriva României.

NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului

NOTĂ privind promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern în scopul punerii în executare a Sentinţei Civile, nr. 1249/21.02.2011 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr. 10110/2/2010/a1

INFORMĂRI

INFORMARE referitoare la derularea procesului de lichidare a Societăţii Comerciale FORTUS S.A. Iaşi şi a Societăţii Comerciale REMIN S.A. Baia Mare
Guvernul a primit Informarea referitoare la derularea procesului de lichidare a Societăţii Comerciale FORTUS S.A. Iaşi şi a Societăţii Comerciale REMIN S.A. Baia Mare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.