Informari, note, memorandumuri, hotarari, ordonante de urgenta, proiecte de lege

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 15.11.2012 12:02 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 14 noiembrie:
I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti-etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009
Guvernul a adoptat un Proiect de Lege prin care se aprobă modificarea contractului de finanţare aferent Proiectului tronsonului de metrou Drumul Taberei – Universitate. Costul proiectului prevăzut în contractul de finanţare este de 883.000.000 euro şi reprezintă valoarea netă a proiectului. Proiectul de Lege reglementează plata cheltuielilor neeligibile, respectiv taxe, impozite şi alte costuri locale percepute şi plătibile pe teritoriul României. Aceste taxe şi impozite se adaugă la costul net al Proiectului şi se vor asigura anual de la bugetul de stat prin includerea sumelor în bugetul anual al SC Metrorex S.A.
II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă care cuprinde mai multe modificări şi completări ale unor măsuri financiar fiscale. Astfel, se propun:
• Renunţarea de către SC Electrica Furnizare S.A. la toate penalităţile de întârziere datorate de CN-CFR S.A. înregistrate în contabilitate la 31.03.2012. SC Electrica Furnizare S.A. are, la 31.08.2012, obligaţii restante aferente datei de 31.03.2012, invocate în OUG 25/2012, următoarele debite: 317.327 mii lei – energie electrică, 223.822 mii lei - penalităţi, din care: 101.066 mii lei aferente energiei electrice neachitate aflate încă în sold şi 122.735 mii lei aferente unor debite încasate anterior datei de 31.03.2012.
• Prelungirea termenului de rambursare a împrumutului punte acordat CFR Infrastructură din venituri din privatizare până la data de 20 decembrie 2012, în vederea încadrării în termenul ce poate asigura rambursarea dintr-un alt împrumut garantat de stat.
• Neconformarea la noile condiţii de autorizare şi funcţionare a antrepozitelor fiscale va permite Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate să revoce autorizaţia de antrepozit fiscal. Pentru îndeplinirea acestor condiţii se propune acordarea unui termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă în vederea conformării.
• Interzicerea achiziţionării de autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1600 cm3 şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv TVA. Interdicţia se aplică tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiilor autonome.
• Asigurarea continuităţii activităţii de extracţie a huilei la nivel naţional, contribuindu-se astfel la susţinerea sistemului energetic prin înfiinţarea unei societăţi, parte a Complexului Energetic Hunedoara. Asigurarea continuării activităţii minelor de cărbune necompetitive, prin gestionarea ajutorului de stat acordat in conformitate cu legislaţia europeană.
• Alocarea unui împrumut din vărsăminte din privatizare din contul curent general al Trezoreriei Statului în sumă de 13 milioane lei, oraşului Sângeorz-Băi, pentru finanţarea infrastructurii de turism balnear.
• Reglementarea posibilităţii de finanţare a Programului naţional de transplant şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.
• Susţinerea activităţii organizaţiilor persoanelor cu handicap, urmând ca sumele alocate şi neutilizate să fie restituite la finele anului.
• Reglementarea virării în contul general al Trezoreriei Statului a diferenţei rămase din Lichiditatea Netă după deducerea tuturor cheltuielilor ocazionate de procesul de restructurare a SC Automobile Craiova S.A. şi a cheltuielilor cu constituirea noii societăţi, precum şi a sumei rămase în contul Escrow la sfârşitul perioadei de restructurare, odată cu preluarea de către AVAS a pachetului de acţiuni la noua societate.
III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului privind cooperarea între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku, în data de 18 aprilie 2011
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă acest Acord.
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din Republica Belarus, semnat la Minsk, în data de 15 septembrie 2011
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă acest Acord.
3. HOTĂRÂRE privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul ''Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă'' în bugetul pe anul 2012 între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se diminuează cu 10.000 mii lei creditele bugetare şi 30.000 mii lei creditele de angajament alocate MMFPS la titlul 65 din bugetul de stat pe anul 2012 şi se suplimentează cu aceeaşi sumă creditele bugetare şi de angajament alocate Ministerului Justiţiei. Această relocare s-a făcut pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea implementării corespunzătoare a Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”.
4. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei 11 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a aprobat prin Hotărâre o actualizare a unor bunuri din domeniul public al statului. Aceste bunuri se află în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
5. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.784/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Cluj-Nord''
Guvernul a adoptat prin Hotărâre abrogarea HG nr. 784/2009, referitoare la obiectivul de investiţii „Variantă de ocolire Cluj-Nord”. Abrogarea HG nr. 784/2009 ţine cont de următoarele aspecte: un efort financiar şi tehnic de peste 14 milioane de euro/kilometru (traseul include şi un tunel de aproximativ 3 km) şi necuprinderea obiectivului de investiţii în niciuna din listele obiectivelor cu finanţare de la bugetul de stat pe anii 2010-2014. Prin urmare, neabrogarea HG 784/2009 conduce la blocarea execuţiei de construcţii pe terenuri proprietate particulară fără a fi plătite de către beneficiar despăgubirile prevăzute de legislaţia în vigoare, ceea ce poate da naştere la complicaţii juridice şi implicit la plata unor eventuale daune.
6. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
Guvernul a aprobat prin Hotărâre numirea domnului Alexandru Andras în funcţia de consul general, şef al Consulatului General al României la Gyula, Republica Ungară.
7. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se alocă suma de 12.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului către Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea reparării unor locaşuri de cult.
8. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a punerii în funcţiune a unor investiţii, precum şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.
9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2012
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă plata contribuţiei financiare a României în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism pentru anul 2012 în sumă totală de 25.600 euro.
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se instituie paza şi protecţia cu efective de jandarmi a următoarelor instituţii: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Avocatul Poporului. Totodată, se instituie paza şi protecţia cu efective de jandarmi la mai multe agenţii ale Băncii Naţionale a României.
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Agigea, judeţul Constanţa şi darea acestuia în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se trece în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului un imobil achiziţionat în localitatea Agigea, judeţul Constanţa, în care îşi desfăşoară activitatea postul de poliţie Agigea.
12. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti şi Unitatea Militară 0925 Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care sunt trecute din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al statului două imobile, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
13. HOTĂRÂRE privind încadrarea unui drum judeţean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi darea unui sector din acesta, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care Drumul Judeţean 192 trece din domeniul public al judeţului Satu Mare în domeniul public al statului, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.
14. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic la nivel central şi local vor fi reglementate în concordanţă cu prevederile Legii nr.46/2008 – Codul silvic.
Totodată, atribuţiile principale ale entităţilor care exercită controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic se completează cu atribuţiile ce derivă din aplicarea regulamentelor europene referitoare la obligaţiile care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi cele referitoare la importurile de lemn în Comunitatea Europeană.
IV. HOTĂRÂRI PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE PREFECŢI/ SUBPREFECŢI
1. HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi
Guvernul a adoptat o Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Huţucă Bogdan Iulian. De asemenea, tot prin Hotărâre, a fost numit, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, în funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa domnul Bola Eugen.
V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind semnarea acordului între România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Finanţelor Publice referitor la Acordul între România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale.
2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul securităţii şi ordinii publice
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin care se specifică mandatul de negociere asupra Acordului între Guvernul României şi Guvernul statului Israel privind cooperarea în domeniul securităţii şi ordinii publice. Dintre domeniile de cooperare prevăzute în Acord menţionăm: combaterea criminalităţii organizate, a traficului de persoane, a spălării banilor, a traficului ilegal de droguri, protecţia în cazul evenimentelor publice, managementul dezastrelor şi stingerea incendiilor, protecţia martorilor.
3. MEMORANDUM cu tema:Aprobare privind renegocierea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Chişinău la 21 februarie 1995
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Finanţelor Publice referitor la renegocierea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital.
4. MEMORANDUM cu tema: Raportul vizitei oficiale la Nicosia a ministrului afacerilor externe, domnul Titus Corlăţean
Guvernul a aprobat un Memorandum întocmit de Ministerul Afacerilor Externe, în care se prezintă raportul vizitei oficiale la Nicosia, Republica Cipru, a ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlăţean.
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării posturilor vacante din minister:5 posturi de execuţie-3 posturi consilier clasa I, grad profesional superior şi 2 posturi consilier clasa I, grad profesional principal la Direcţia Mediu de Afaceri
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin care se propune scoaterea la concurs a cinci posturi de execuţie din cadrul aparatului propriu al MECMA.
6. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea corecţiei financiare forfetare de 10% pentru toate contractele de achiziţie publică lansate în SEAP înainte de 1 octombrie 2011, finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS M) 2007-2013
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Mediului şi Pădurilor. În acest Memorandum se propune acceptarea aplicării unei corecţii definitive de 10% pentru toate contractele de achiziţie publică din titlu, în acest fel fiind limitată pierderea de fonduri ca efect al dezangajării automate. Pentru anul 2012 riscul de dezangajare scade de la aproximativ 309 milioane euro la 105 milioane euro iar pentru 2013 suma pentru care se evită dezangajarea automată este de 1,8 miliarde euro.
De asemenea, Memorandumul arată că POS M este singurul program operaţional care nu a primit scrisoare de pre-suspendare, iar aplicarea corecţiei financiare de către statul membru va permite reutilizarea sumelor afectate de corecţie pentru finanţarea altor proiecte eligibile în cadrul POS M.
7. MEMORANDUM cu temele:
- Aprobarea rezultatului negocierilor privind garantarea în proporţie de 100%, de către România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, a împrumutului în valoare de până la 175 milioane euro acordat CNCF CFR S.A. de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, utilizat în vederea refinanţării în tranşe a împrumutului acordat în baza OUG nr.25/2012;
- aprobarea semnării Acordului de garanţie aferent Acordului de împrumut între CNCF CFR S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi
- acordarea viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice, domnul Florin Georgescu, a împuternicirii de semnare a Acordului de garanţie
Guvernul a aprobat acest Memorandum, suma împrumutului, de până la 175 milioane de euro, urmând a fi trasă în două tranşe, prima în valoare de 110 milioane euro, urmând a fi disponibilizată în cel mult 6 luni de la semnarea Acordului de împrumut, iar cea de-a doua, de circa 65 milioane euro, putând fi disponibilizată în cel mult 12 luni de la semnarea Acordului de împrumut.
8. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul Instrumentelor Structurale ale U.E.
Guvernul a aprobat acest Memorandum întocmit de Ministerul Afacerilor Europene. Memorandumul propune aprobarea finalizării negocierilor cu B.E.R.D., semnarea documentului în numele Guvernului României de către ministrul Afacerilor Europene şi eliberarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Deplinelor Puteri în acest scop.
9. MEMORANDUM cu tema: Acţiuni necesare pentru continuarea realizării proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă
Guvernul a aprobat Memorandumul prezentat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. În Memorandum sunt trecute în revistă situaţia la zi şi problemele care sunt de rezolvat. Memorandumul propune extinderea duratei de valabilitate a Acordului de Investiţii curent şi după 1 ianuarie 2013, cu scopul de a crea premisele atragerii de noi investitori şi, în consecinţă, continuarea derulării proiectului prin cooperarea celor trei acţionari existenţi la ora actuală (Societatea Naţională Nuclearelectrica, ENEL şi ArcelorMittal), în cadrul SC EnergoNuclear SA, pentru o perioadă de până la, cel târziu, 31 decembrie 2013.
În eventualitatea în care, în urma renegocierii Acordului de Investiţii, SNN nu ajunge la o înţelegere cu ceilalţi doi acţionari existenţi, Memorandumul propune să se procedeze la continuarea derulării proiectului în cadrul SC EnergoNuclear SA, prin răscumpărarea de către SNN la, cel mult, valoarea nominală a acţiunilor deţinute de cei doi parteneri străini (ENEL şi ArcelorMittal), astfel încât SC EnergoNuclear să devină o filială integral deţinută şi controlată de SNN.
VI. NOTE
1. NOTĂ privind măsurile necesare pentru reluarea plăţilor în cadrul programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale şi de coeziune
Guvernul a primit din partea Ministerului Afacerilor Europene o Notă referitoare la măsurile necesare pentru reluarea plăţilor în cadrul Programelor Operaţionale. În Notă sunt trecuţi în revistă paşii care trebuie urmaţi pentru reluarea plăţilor şi anume:
• implementarea măsurilor cu caracter general şi a celor specifice, corespunzător recomandărilor din scrisorile Comisiei;
• evaluarea pozitivă a Autorităţii de Audit asupra rezultatelor implementării acestor măsuri şi transmiterea către CE a confirmării funcţionării sistemului de management şi control;
• soluţionarea problematicii corecţiilor propuse de Comisie. Aici au fost propuse:
• pentru POR, Axele prioritare 1, 3 şi 5 – o rată de corecţie de 10% aplicată contractelor cu proceduri de achiziţie publică lansată înainte de octombrie 2011;
• pentru POS CCE, Axa prioritară 2 - o rată de corecţie de 10% aplicată contractelor cu proceduri de achiziţie publică lansată înainte de octombrie 2011; Axa prioritară 3 – o rată forfetară de 25% din valoarea contractelor; Axa prioritară 4 – o corecţie forfetară de 5%;
• Pentru POS T, un procent corectiv de 25%, aplicat pentru contractele de achiziţie publică lansate înainte de octombrie 2011, pentru contractele de achiziţie publică gestionate de CNADNR, finanţate din Axa prioritară 1 şi de CN-CFR, finanţate din toate Axele;
• Pentru POS M, o corecţie forfetară de 10% pentru toate contractele a căror achiziţie publică a fost lansată înainte de octombrie 2011.
• Pentru POS DRU, aplicarea unei corecţii financiare de 25% pentru cererile de rambursare plătite beneficiarilor dar neincluse în declaraţii şi aplicarea unei corecţii financiare de 5% pentru cererile de rambursare procesate pe noile proceduri, dar care au fost evaluate pe vechile proceduri.
2. NOTĂ cu tema: îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020
Guvernul a primit din partea Ministerului Afacerilor Europene o Notă pe tema îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020. Condiţionalitatea ex-ante defineşte un factor critic predefinit ce reprezintă o premisă necesară şi care are o legătură directă şi un impact imediat asupra realizării eficiente şi eficace a obiectivelor specifice stabilite la nivelul unei priorităţi de investiţii. Cu alte cuvinte, pentru a putea beneficia de alocare de fonduri europene în exerciţiul bugetar 2014-2020, România trebuie să prezinte strategii sau documente strategice sectoriale amănunţite asupra obiectivelor pe care le urmăreşte. Potrivit Notei, îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante trebuie realizată până cel târziu la 31 decembrie 2016. Neîndeplinirea poate determina Comisia Europeană să suspende integral sau parţial plăţile intermediare.
În concluzie, Nota atrage atenţia asupra faptului că toate instituţiile implicate trebuie să elaboreze planurile de acţiune pentru implementarea condiţionalităţilor ex-ante care vor fi prezentate Guvernului spre aprobare cel mai târziu până la mijlocul lunii ianuarie 2013. De asemenea, ministerele trebuie să elaboreze strategiile sectoriale care să stabilească viziunea de dezvoltare pentru perioada 2014-2020.
3. NOTĂ cu tema: Exercitarea, de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare Energie Electrică „Electrica” S.A. Bucureşti, a dreptului de opţiune de vânzare (Opţiunea Put) conferit prin contractul de privatizare încheiat cu ENEL SpA, Italia, pentru filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Muntenia Sud” S.A.
Guvernul a primit această Notă, întocmită de M.E.C.M.A., în care este prezentată posibilitatea Opţiunii de Vânzare de către Electrica S.A. În Notă se propune exercitarea Opţiunii de Vânzare, de către Electrica S.A., pentru un procent de 13,57%, reprezentând un număr de 3.683.736 acţiuni deţinute la SC ENEL Distribuţie Muntenia S.A. şi pentru un procent de 13,57%, reprezentând un număr de 502.328 acţiuni deţinute la SC ENEL Energie Muntenia S.A. Preţul unitar de exercitare al Opţiunii de Vânzare este de 107,075 euro, rezultând un preţ total de vânzare de 448.222.802, 8 euro. Aceste valori au fost evaluate în Raportul KPMG.
De asemenea, în Notă se propune adoptarea în regim de urgenţă a unei Hotărâri a Guvernului României pentru aprobarea exercitării Opţiunii de Vânzare de acţiuni de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare Energie Electrică „Electrica” S.A. Bucureşti.
4. NOTĂ referitoare la solicitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având ca obiect transmiterea unei cereri către Consiliul Local al municipiului Galaţi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Galaţi, în domeniul public al statului
Guvernul a primit o Notă din partea M.A.I. prin care se solicită Consiliului Local al municipiului Galaţi adoptarea unei hotărâri prin care imobilul fostului Colegiul Tehnic Traian să fie scos din domeniul public al municipiului Galaţi şi trecut în domeniul public al statului, urmând ca ulterior, prin Hotărâre de Guvern, imobilul respectiv să fie dat în administrare Ministerului Administraţiei şi Internelor, care se confruntă cu un mare deficit de spaţii la nivelul municipiului Galaţi.
VII. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Guvernul a primit, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Informarea privind stadiul pregătirii alegerilor. M.A.I. a perfectat contractele de tip acord-cadru ce vor fi încheiate cu SC CONPHYS SRL Râmnicu Vâlcea pentru imprimarea a aproximativ 17,6 milioane timbre autocolante şi cu Regia Autonomă Monetăria Statului pentru confecţionarea a 93.780 ştampile cu menţiunea „Votat”. M.A.I. a lansat site-ul www.votlegal.mai.gov.ro în cadrul campaniei naţionale de informare privind responsabilizarea şi conştientizarea populaţiei cu drept de vot. Site-ul va rămâne activ până la data de 10 decembrie 2012.
De asemenea, au fost stabilite efective M.A.I. care execută misiuni specifice pentru desfăşurarea în siguranţă a alegerilor. La nivel central a fost elaborat şi s-a difuzat către structurile ministerului „Ghidul privind legislaţia cu incidenţă în domeniul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale”.
Potrivit programului calendaristic, termenul limită pentru imprimarea buletinelor de vot este 29 noiembrie 2012. Contractele de prestări servicii tipografice au fost semnate de majoritatea Instituţiilor Prefectului, ultimele 12 contracte urmând să fie încheiate până la 20 noiembrie.
În continuare, principalele repere ale programului calendaristic sunt: 19 noiembrie – desemnarea preşedintelui oficiului electoral şi a locţiitorului de către preşedintele Tribunalului Bucureşti; 22 noiembrie – anunţarea datei, orei şi locului desfăşurării şedinţei pentru tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, de către preşedintele Tribunalului; 24 noiembrie – desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, de către preşedintele Tribunalului.
2. INFORMARE privind organizaţiile, comisiile şi comitetele la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a devenit parte în perioada 2009-2012
Guvernul a primit din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului o Informare referitoare la organismele internaţionale din care Ministerul face parte şi la cotizaţiile plătite în calitate de membru al acestor organisme.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.