MFP: Banii pentru spitale nu ajung pentru ca au fost bolnavi mai multi

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 15.10.2012 17:42 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

În legătură cu sumele necesare a fi alocate suplimentar prin bugetul pe anul 2012 la unele poziţii de cheltuieli, Ministerul Finanţelor Publice face următoarele precizări:

I. Referitor la finanţarea spitalelor
Cu privire la faptul că alocările bugetare pentru spitale acoperă numai 10 luni şi jumătate din necesarul anual de cheltuieli, menţionăm următoarele:
Potrivit art.21, alin. (4) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin legea bugetară anuală după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru. Prin Ordonanţa Guvernului nr.13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, la finele lunii august au fost deblocate sumele reţinute în proporţie de 10% sectorului de sănătate şi au fost repartizate suplimentar spitalelor.
Potrivit art.3, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate calculează o cotă de rezervă de 5% din prevederile aprobate anual prin legea bugetului de stat pe domenii de asistenţă medicală. Această sumă se repartizează caselor de asigurări de sănătate judeţene şi se utilizează în situaţii justificate, pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţiile stabilite prin norme.
La începutul lunii octombrie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a repartizat şi sumele constituite ca fond de rezervă conform prevederilor mai sus menţionate către spitalele cu un volum mai mare de servicii medicale prestate faţă de cele programate.
Totodată, menţionăm că numărul de bolnavi, în cursul anului 2012 a fost mai mare decât cel estimat iniţial şi, ca urmare, la rectificarea bugetară care va fi efectuată la finele lunii octombrie se are în vedere alocarea de sume suplimentare în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea necesarului de finanţare.
II. Cu privire la finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi/sau a indemnizaţiillor lunare în anul 2012
Modul de finanţare a sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap este reglementat de Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, care la art.40 stipulează că autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, iar la art.44 se stabileşte că autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile legii şi de a asigura şi garanta plata indemnizaţiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.
Prin Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 a fost alocată suma de 665.694 mii lei pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav. Conform prevederilor art.5 alin.(7), din aceeaşi lege, pentru finanţarea drepturilor salariale ale asistenţilor personali, precum şi a indemnizaţiei persoanelor cu handicap grav, autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din veniturile proprii ale bugetelor locale.
Având în vedere aceste prevederi, rezultă că finanţarea drepturilor salariale ale asistenţilor personali, precum şi a indemnizaţiei persoanelor cu handicap grav, se suportă atât din bugetul de stat, cât şi din bugetul local, fără ca legea să stabilească proporţiile respective.
Deoarece pe parcursul execuţiei bugetare s-au primit numeroase solicitări de suplimentare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav, ca urmare a nerealizării veniturilor proprii de către autorităţile administraţiei publice locale, prin Ordonanţa Guvernului nr.13 din luna august 2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, s-a luat măsura suplimentării acestor sume la nivel de ţară cu 100.000 mii lei.
Repartizarea acestor sume pe oraşe, comune, municipii şi sectoare, s-a făcut la nivel local, în funcţie de numărul de persoane cu dizabilităţi şi a asistenţilor personali.
Ca urmare a analizării situaţiilor primite în lunile septembrie şi octombrie a.c. de la autorităţile locale cu privire la numărul persoanelor menţionate mai sus, a reieşit faptul că sumele alocate cu această destinaţie nu acoperă necesarul pentru finanţarea acestor cheltuieli până la finele anului 2012.
Având în vedere cele prezentate, în contextul în care autorităţile locale estimează o nerealizare a veniturilor proprii programate, se vor suplimenta de la bugetul de stat sumele alocate pentru finanţarea acestor cheltuieli, cu ocazia rectificării bugetare ce se va efectua în această lună.
III. Cu privire la stingerea arieratelor înregistrate de unităţile administrativ-teritoriale
Luând în considerare opiniile şi recomandările Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale referitoare la întărirea disciplinei financiare la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi necesitatea reducerii volumului de arierate înregistrate de acestea, precum şi încadrarea în ţinta stabilită, s-au luat următoarele măsuri:
Prin Ordonanţa Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, au fost alocate 500 milioane lei în scopul achitării arieratelor înregistrate de către unele unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.
Sumele alocate unităţilor administrativ-teritoriale s-au utilizat exclusiv pentru:
a) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii ori lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
b) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.
În scopul diminuării în continuare a arieratelor înregistrate de autorităţile locale şi, implicit, a fluidizării asigurării bunurilor şi serviciilor la nivel local, la rectificarea bugetară din această lună se vor aloca sumele suplimentare necesare.
IV. Referitor la asigurarea fondurilor necesare pentru plata pensiilor
Menţionăm că în temeiul Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, au fost revizuite pensiile pentru pensionarii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În urma procesului de revizuire încheiat în luna septembrie a.c., au rezultat diferenţe de plată în plus, care vor fi achitate până la finele anului 2012. Prin urmare, cu ocazia următoarei rectificări a bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi asigurate suplimentar sumele necesare pentru plata acestor drepturi de pensii.
Subliniem faptul că sumele care se vor aloca suplimentar pentru destinaţiile menţionate anterior, nu vor conduce la creşterea deficitului bugetar de 2,2% din PIB, convenit cu instituţiile financiare internaţionale.
Acestea vor fi suportate din veniturile suplimentare, totalizând 900 milioane lei, realizate prin vânzarea licenţelor de telefonie mobilă şi prin redistribuire de la unele poziţii bugetare la care s-au înregistrat economii, fără afectarea funcţionării instituţiilor publice respective şi cu respectarea principiului eficienţei alocărilor bugetare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.