Organizarea admiterii in invatamantul superior

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 18.02.2015 17:21 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Ministrul Educaţiei şi Cercetarii Ştiinţifice, Sorin Mihai Campeanu, a aprobat, prin ordin,  criteriile generale privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenţa, master şi doctorat pentru anul universitar 2015 — 2016.

Potrivit acestui document-cadru,  concursul pentru admiterea la toate formele de invaţamant pentru studiile universitare (licenţa, master, doctorat) se poate organiza in sesiuni, in condiţii identice, exclusiv inainte de inceperea anului universitar.  La admiterea in ciclul de studii universitare de licenţa pot participa doar absolvenţii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta.

Media generala minima de admitere la studii universitare de licenţa, de master şi de doctorat nu poate fi mai mica decat 5 (cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalent.  Media generala de admitere se calculeaza ca medie aritmetica sau medie ponderata a notelor obţinute la probele concursului de admitere.

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţa şi de master pot fi luate in considerare notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat, notele şi mediile obţinute la examenul de licenţa/ diploma, conform metodologiei proprii.  Instituţiile de invaţamant superior acreditate sau autorizate provizoriu au obligaţia de a elabora propriul regulament de organizare a admiterii la programele oferite in ciclurile de studii universitare de licenţa, de master şi de doctorat, in conformitate cu metodologia-cadru emisa de Ministerul Educaţiei.

Admiterea la studii universitare de licenţa se susţine in limba romana.  Pentru programele universitare de licenţa şcolarizate in limba romana, la solicitarea scrisa a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi in limba materna a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare. Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea se susţine in limba romana sau in limba straina de predare a programului de studii universitare de licenţa. Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea va conţine obligatoriu o proba de competenţa lingvistica eliminatorie, notata cu admis /respins.

Cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinand Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, in aceleaşi condiţii prevazute de lege pentru cetaţenii romani, inclusiv in ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Romanii de pretutindeni, cetaţenii din state terţe pot participa la admiterea in toate ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale in vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale Romaniei şi a metodologiilor special elaborate de MECS pentru aceştia.

Un candidat poate fi admis şi inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de invaţamant care le ofera, insa poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat doar pentru un singur program de licenţa, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.

Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare opteaza pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/ adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/ adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, dupa caz, in original, la facultatea pe care doreşte sa o urmeze, respectand termenul de depunere stabilit de aceasta din urma.

Mediile generale/ punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de invaţamant superior la care aceştia au candidat, in conformitate cu metodologiile proprii de admitere. Ordinea de clasificare rezultata in urma admiterii va fi utilizata şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu, conform metodologiei proprii.

Instituţiile de invaţamant superior pot percepe de la candidaţi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea şi desfaşurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare şi prevazute in regulamentul propriu.  Excepţie fac situaţiile legate de restituirea dosarelor candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţa la locul obţinut prin admitere. In aceste cazuri,  dupa afişarea rezultatelor finale, in termen de cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, instituţiile de invaţamant superior au obligaţia sa elibereze aceste documente fara perceperea unor taxe.

Instituţiile de invaţamant superior vor aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie, informaţii privind regulamentul propriu de admitere, oferta anuala de şcolarizare,  condiţiile şi documentele necesare pentru inscriere, perioadele sesiunilor de admitere, modalitatea şi probele de concurs, facilitaţile sau condiţiile speciale, taxele de inscriere pentru organizarea şi desfaşurarea admiterii, respectiv orice alte informaţii utile candidaţilor.

Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de invaţamant superior trebuie sa prevada criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv in cazul mediilor egale obţinute la concursului de admitere, astfel incat sa nu se depaşeasca capacitatea de şcolarizare stabilita, conform prevederilor legale in vigoare. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul instituţiilor şi pe pagina web proprie.

Important: conducerile instituţiilor de invaţamant superior au intreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfaşurarea concursului de admitere.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.